روش های درمانی با بادکش

در ابتداي هر بادكش ميبايست محل را با روغن خوب ماساژ داد و سپس به عمل بادكش پرداخت در ذيل با روشهاي مختلف بادكش و خواص درماني آنها آشنا خواهيد شد  :

بادكش وسیع شكم   

انديكاسيون ها

1.      درمان تكميلي چاقی د بلغمی ها ( چربی زير شكم )

2.      درمان تكميلي يبوست ( 7 مرحله )

3.      درمان تكميلي زخم معده

4.      درمان تكميلي مثانه نوروژنيك

5.      درمان تكميلي عفونتهاي تناسلس ( لكوره )

6.      درمان تكميلي كوليك هاي كليوي و شكمي

7.      درمان تكميلي ديسمنوره

8.      درمان تكميلي آپانديسيت ( بادكش روي ناحيه آپانديس )برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | 18:47 | نویسنده : مدیروبلاگ |

بدینوسیله به اطلاع کلیه عزیزان می رسانیم، جدول پخش برنامه های آقای دکترغلامرضا کرد افشاری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد.
لطفا با تماشای این برنامه ها نظرات، سوالات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با برنامه مورد نظر در میان بگذارید.

روز پخش

شبکه

موضوع بحث

ساعت پخش

نام برنامه

تلفن برنامه

پیامک برنامه

پنجشنبه ها

قرآن

تغذیه – طب ایرانی اسلامی

10:45 الی 11:45

خانه محبت

-

-

یکشنبه ها

آموزش

تغذیه – طب ایرانی اسلامی

13:30 الی 14:10

دکتر سلام

021-22010091

30000706

پنجشنبه 25 آبان 91

شبکه 3

حجامت

12:20

طب ایرانی

-

30000315

پنجشنبه 2 آذر 91

شبکه 3

مبانی تغذیه سالم

12:20

طب ایرانی

-

30000315

 

برچسب‌ها: خبر

تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | 13:8 | نویسنده : مدیروبلاگ |
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | 17:10 | نویسنده : مدیروبلاگ |
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | 17:9 | نویسنده : مدیروبلاگ |
تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | 17:5 | نویسنده : مدیروبلاگ |

چراماایرانیهاتازمانیکه کفارنسخه ای رابرایمان تجویزنکنندبه آن عمل نمیکنیم.البته این چیزی نیست که جای تعجب یاسئوال داشته باشدچون فرهنگ غالب مااین است وروی این مسئله سالهاسرمایه گذاری وکارشده است وشایداین است معنای عدم متابعت ازکفاروشیاطین وتعقل وتفکرکردن که دربسیاری ازآیات قرآن وروایات اهلبیت وجوددارد.این مسئله درمسائل بسیاری مثل حجامت زالودرمانی واتفاق افتاده ومی افتد.یعنی تازمانی که درمراکزتحقیقاتی اروپاوآمریکا حجامت به عنوان یک روش درمانی مورداستفاده واقع نگردیده بودحجامت درایران حتی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی دانشجویی ممنوع بود.وحدیث پیامبرکه حجامت داروی همه بیماریها(داء)میباشدبادهوابودوالبته الآن هم درحدتحقیقات ایرادی ندارد.استعمارخوب بلداست حساب دین راازسیاست وعلم جداکندوآن وقت ازهمین دین مایعنی آیات وروایات برای تولیدوکشف داروهای گرانقیمت(که قراراست به خوردمامسلمانان که به دلیل ترک دستورات بهداشتی وغذایی اسلام ومصرف غذاهای غربی بیمارشده ایم بدهند)استفاده نمایند.ممکن است این شبهه دراذهان ایجادشودکه مگردرآیات وروایات داروی شیمیایی وجودداردکه بخواهندازفرمول آن استفاده کنند.برای روشن شدن مطلب یک نمونه رابررسی میکنیم.اخیرایک جوان مصری درآیات قرآن که میفرماید:چشم حضرت یعقوب(علی نبیناوآله وعلیه السلام)که سفیدونابیناشده بودبامالیدن پیراهن حضرت یوسف(علی نبیناوآله وعلیه السلام)برچشمانش شفایافته بودصرف نظرازاعجازوخواست پروردگاربه چه دلیلی میباشد.چون دراثرآب مرواریدچشم سفیدمیشودوپیراهن انسان حامل چیزی بیش ازعرق بدن انسان نیست وآیاعرق انسان باعث شفای آب مرواریدمیشود.جواب صحیح بود.حال این عرق چه ترکیبی داردکه باعث شفای آب مرواریدمیشود.حال این ماده راچگونه میتوان به روش شیمیایی تولیدکردبه این روش این جوان مصری توانسته بودداروی درمان آب مرواریدراکشف کند.حال اومسلمان بودکه این مطلب رابه این شکل شرح دادنه دشمن قسم خورده قرآن ونه کارترداروسازی که قراراست خون انسانهارابمکد.این مطلب زمانی روشن ترمیشودکه میبینیم که گفته میشودنسخه خطی وچاپی هرکتابی درکتابخانه های لندن وپاریش نگهداری میشودودربسیاری ازآیات وروایات درمان بسیاری ازبیماریهابه صراحت یابه کنایه وبه طورخصوص برای یک بیماری یابطورعموم برای بیماریهای زیادی ذکرگردیده است واین مطلب که درکتب حکیمان مابسیارازبسیاراست.وبنابه گفته اهل اطلاع خیلی ازکتب خطی وروایی ماکه اکنون دردسترس ماوجودندارددرکتابخانه های انگلستان تحت تدابیرامنیتی نگهداری میشود.واین استفاده نه درپزشکی که دربسیاری ازعلوم وفنون وحتی سیاست وجودداردواین فرصت کم امکان پرداختن به دیگرنمونه های آن وجودندارد.
تاکی مابایدشاهدمرگ ومیرمرتب هموطنمان دراثراستفاده ازوسیله ای به نام بخاری باشیم وآیامنتظریم که دیگران برای مانسخه ای بپیچند.همه بخاری هادرپشت خوددرزیرمحل نصب دودکش درمحل خروج گازهای سمی دریچه بازی دارندکه گازهای سمی ازمخزن سوخت بخاری خارج ودراین محل مجتمع میشوندوسپس بامکشی که به دلیل وجوددودکش وجوددارداین سموم خارج میشوند.یعنی اول گازدی اکسیدکربن واردمنزل میشودوسپس خارج میگردد.ومقداری ازآن وارداتاق میگرددالبته این مقداردی اکسیدکربنی که وارداتاق میشودبسته نوع بخاری ومقدارمکش دودکش ومتفاوت است که دربخاریهای باطراحی بسیارصحیح ودودکش استاندارداین مقداربه حداقل میرسدواکسیژن لازم برای احتراق گازازهمین محل واردبخاری میگرددوتاآخرفصل سرمابدن مابدون اینکه متوجه بشویم باعوارض کمبوداکسیژن وتنفس گازدی اکسید کربن مواجه میباشدواگرهم بنابه سفارش غلط بعضی متخصصین تمام دریچه های منزل ودرزهای درب وپنجره راکیپ کنیم شانس خفگی خودراافزایش میدهیم.متاسفانه گازدی اکسیدکربن حاصل ازسوختن گازهیچگونه رنگ وبویی نداردواین مطلب مزیدبرعلت میشود.متاسفانه خفگی همه روزه هم میهنان مامردم ومسئولین رابه فکروانمی داردودائماتقصیررابه گردن استانداردنبودن بخاری ومناسب نبودن دودکش یاکلاهک آن می اندازیم.چرادرخانه سازی های جدیداستفاده ازسیستم گرمایشی استانداردومناسب مثل شوفاژواجباری نمیشود.چرادرانبوه سازی های جدیدمسکن که توسط دولت وارگانهاوانجام میشودبرای کاهش هزینه هابه قراردادن دودکش بخاری به عنوان سیستم گرمایش اکتفا میشود.درموردبخاریهاهم بایدتدبیری اندیشیدکه هیچگونه تبادل هوایی بین داخل بخاری ومحوطه اتاق وجودنداشته باشد.مثلاچه اشکالی دارددربخاریهای جدیدضمن عدم وجودتبادل هوایی بین داخل بخاری ومحوطه اتاق اکسیژن موردنیازبرای سوختن ازطریق دریچه دیگری(علاوه بردودکش)تامین گردد.افرادی هم که ازبخاری استفاده میکنندتوجه کنندکه هربیست وچهارساعت حداقل دوباربابازگذاشتن پنجره هااکسیژن لازم برای تنفس راتامین کنندودرطول شبانه روزخصوصاشبها-یک دریچه کوچک مثل فضای زیردرب یالای پنجره که به اندازه نیم سانت بازباشد.برای جلوگیری ازخفگی ضروری میباشد.


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | 8:57 | نویسنده : مدیروبلاگ |
(دلایل علمی بودن بکارگیری کرسی و غیر علمی بودن سیستم های گرمایش نوین)

بحثی از: دکتر حسین روازاده


30 بهمن 1390
این کلیپ، بخش کوتاهی از مصاحبه هفته نامه پنجره با دکتر حسین روازاده میباشد که توسط
وبلاگ طب اسلامی انجام شده است.
دانلود فیلم و صوت

مدت فیلم: 7 دقیقه و 32 ثانیه
دانلود فیلم  (11.6 مگابایت ؛ wmv):        (مدیافایر)      (ترینبیت)
دانلود صوت (1.3 مگـــابایت ؛ mp3):       (پیکوفایل)      (مدیافایر)


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | 8:53 | نویسنده : مدیروبلاگ |

براي اينكه اخلاط رابشناسيم،ابتداعلائم غلبه اخلاط ذكرميگردد،سپس خوداخلاط مطرح ميشود.گاهي اوقات دربدن فرد،حال باهرمزاجي که دارد(بلغمي،دموي،صفراوي وسوداوي)يکي ازاخلاط غلبه پيدامیکندوغلبه آن خلط دربدن،بيماري ومرض ايجادميکندکه مابه آن مزاج عارضي مرضي ميگوييم،وگاهي اوقات اين اخلاط باهمديگرمخلوط شده وبيماري راايجادميكنند.حكما(نوشته اندکه غلبه اخلاط تاحدود3500بيماري راميتوانندايجادکنند).

علائم غلبه خون:اگردربدن شخصي خون بيش ازحدشود،علائم زيرراپيداميكند؟1ـ سنگيني سر(ياثقل الرأس)وسنگيني بدن واحساس كسالت.2ـ دهان دره(تثاؤب)وكمان كشش(تمطه)ميكند.3ـ خواب آلودگي وچرت زدن.4ـ بلاهت وكندي فكروحواس.5ـ شيريني طعم دهان.6ـ سرخي رنگ بدن وچشمهاوزبان:مخصوصاًسرخي صورت وگردن.7ـ ظهوردمل وبثورات مخصوصاًدرپشت سروپشت شانه.8ـ خونريزي ازلثه وبيني.9ـ سنگيني گوشه‌هاي چشم(به طرف داخل يابيني).10ـ پرشدن رگها(امتلاءعروق)كه تقريباً(البته نه 100%)معادل فشارخون است(نكته امتلاءدونوع است:1ـ امتلاءبه حسب اوعيه و2ـ امتلاءبه حسب قوه كه تفاوتهايي باهم دارندوبعداً‌ذكرخواهدشد).11ـ خستگي بي‌مورد. سردرد؛پرخوابي؛ادرارخوني؛خستگي؛چاقي؛تپش قلب (نكته:درروايت نوشته شده است كه دواءالدم الحجامه يعني داروي غلبه خون،حجامت است،دواءالبلغم القي يعني داروي بلغم قي كردن است والدواءالمره المشي يعني داروي صفراوسودامسهل است.پس مشخص ميشودكه چه كساني نيازبه حجامت وفصددارند.كسيكه غلبه خون دارد،لازم نيست همه علائم فوق راداشته باشد.بلكه اگرحداقل3/2اين علائم را(يعني بيشتراين علائم راداشته باشد)ميتوانيم بگوئيم غلبة دم دارد.نكته:اينكه شخص بايدحجامت يافصدشودياقي كنديامسهل بخورد،بايدبادليل وبرهان باشد.نكته:افراديكه فشارخون دارند،چشمهايشان قرمزميشودواحساس سنگيني درگوشه داخلي چشم ميكنند.فشارخون رابه دونوع تقسيم ميكنيم فشارخون بلغمي وديگري فشارخون دموي.اگردربيماران فشارخوني دقت كرده باشيد،درمراحل اول بيماري،صورت قرمزاست وبعدازگذشت مدتي صورت زردميشود،درمراحل اوليه،فشارخون، نوع دموي به حساب مي‌آيدودرآنهافصدكردن ياحجامت كردن بسيارمفيداست،اماوقتي چندسال ازفشارخون گذشت وصورت فردبرنگ زردياسفيداست وبدن فردلخت وسست است اين حالت رانميتوانيم به خون نسبت دهيم بلكه نوع بلغمي وشيوه ديگري بغيرازفصدوحجامت براي درمانش اجراميكنيم.نكته:لازم نيست شخص حتماًدموي باشدتاغلبه خون دراوايجادشود.بلكه ممکن  است  مزاج  اصلي شخص،بلغمي ياسوداوي باشد،ولي درحال حاضرغلبه خون دراوصورت گرفته است.هرکدام ازاين مزاجهاميتواننددچارتغييراتي شوندکه غلبه  خون  درآنهاصورت  بگيرد.امابيشتراوقات غلبه دم درافراددموي،غلبه صفرادرافرادصفراوي،غلبه سودادرافرادسوداوي وغلبه بلغم  درافرادبلغمي  صورت  ميگيرد.

علائم غلبه بلغم:معبارتنداز:1ـ سفيدي ورنگ پريدگي پوست به اين معني كه نسبت به گذشته‌اش ودرحالت سلامت رنگش تغييركرده(نكته: كسيكه بطورمادرزادي پوستش روشن بوده والان هم روشن است رانمي‌توانيم دراين گروه قراردهيم بلكه میتوانيم بگوئيم كه مزاج شخص بلغمي است.يعني اگرنسبت به گذشته،پوستش سفيدترشدوحالت رنگ پريدگي پيداكردميگوييم اين شخص غلبه بلغم دارد)،2ـ نرمي ولخت شدن اعضاء(سستي ماهيچه‌ها)كه اين علائم البته نسبت به حالت سلامتش است،3ـ سردي بدن،4ـ اهراق ريق يعني ريختن آب ازدهان مخصوصاًدرشب،(اهراق:ريخته شدن،ريق دومعني دارديكي يعني آب دهان وديگري يعني ناشتا،مثلاًبعضي جاهاميگويدداروراعلي الريق بخوريديعني داروراناشتابخوريد)،5ـ كم شدن عطش مگراينكه بلغم مالح(شور)درمعده باشد.يعني بلغمي که باصفرامخلوط شده است.(مالح=شور،حامض=ترش،حلو=يرين،تفه=بي‌مزه،مر=تلخ).6ـ ضعيف شدن جهازهضم است:ويکي ازنشانه هاي  اصلي آن اين است که فضولات جهازهضم دفع نميشود(نكته:درادامه مباحث جهازهضم وفضولات جهازهضم  توضيح  داده خواهدشد)،مخصوصاً،ضعيف شدن  هاضمه  معده  که نشانه اش آروغ زدن وترش کردن است،7ـ خواب زياد،8ـ كندي حواس:شخص احساس بنگي ميكنديعني شخص ميگويدبنگ است ومثل اينكه كلاهخودروي سرش است يعني احساس ميكندارتباطش بااطراف كم شده است. عطسه،سردرد،صرع،آسم،سينوزيت،التهاب وبزرگ شدن لوزه ها،ضعف هضم،شب ادراري،دردهاوالتهابهاي مفصلي،ترشحات رقيق  واژينال،تأخيردرقاعدگي.

علائم غلبه صفرا:اين علائم زيادترديده ميشوندكه شامل:1ـ زردي پوست2ـ سفيدي چشم3ـ تلخي دهان4ـ خشكي زبان5ـ خشكي دهان وبيني6ـ عطش زياد7ـ بي‌اشتهايي8ـ حالت دل آشوب شدن ودل بهم خوردن9ـ سوزن سوزن شدن اعضاءوخواب رفتگي اعضاء10ـ بثورات صفراوي(جوشهاودانه‌هاي سرسفيد)11ـ قي واستفراغ صفراوي:قي‌هارادسته‌بندي مي‌كنندبعضي ازقي‌هاترش،بعضي شوروبعضي تلخ هستند.قي‌هاي صفراوي ازنظرطعم تلخ هستند.اظهارات خودفرددرموردطعم قي كافي است.تلخي آن نشان دهنده صفراوي بودن است البته به شرطي كه رنگش زردياسبزروشنترازسبزسبزي(كراشي)باشد.(نكته:دراستفراغهابعدازاينكه غذاهادفع شدند،مرحله آخرش به اندازه يك استكان قي زردرنگ غليظ دفع ميشودكه اين راقي صفراوي مي‌گويند)12ـ رنگ بول زردمايل به سرخي ميشود.13ـخوابهاي آتش وحرارت وگرمي‌ديدن، اسهال خوني؛اضطراب؛افزايش خونريزي حيض؛التهاب كبد؛انزال زودرس؛بي خوابي؛تپش قلب؛تنش فكري؛سرفه خشك؛سوزش ادرار؛شوره سر؛لاغري شديد؛لكه بيني (شايديرقانيهاعلائمشان به غلبه صفراخيلي نزديك باشدولي دريرقانها،گاه علائم ديگري هم داريم،مثل سفيدشدن مدفوع وعلائم ديگر)

علائم غلبه سودا:عبارتنداز:1ـ لاغرشدن وخشک شدن تن(هزال)،2ـ تيره شدن رنگ صورت(حمودت بون)،3ـ گودرفتن چشمها،4ـ غليظ وسياه شدن خون،5ـ سوزش معده،6ـ اشتهاي كاذب،7ـ ادرارتيره وغليظ،8ـ دچارتوحش ميشوند،يعني ترس ووحشت بي جهت(براي مثال كسيكه پيش ازاين ازتنهائي وحشتي نداشته ولي اكنون بي‌جهت ازتنهاماندن ميترسد).9ـ توهم:يعني دچاراوهام وخيالات شدن،مثال،احساس ميکندکسي ياچيزي پشت سرش است،يافکرميکندکسي داردصدايش ميكند.10ـ تخيل:يعني شخص براي خودش خيال بافي ميکند،معمولاًخانمهازيادتخيل ميکنند. بي خوابي،لخته شدن خون،آترواسكلروز،نفخ روده ومعده،دردمعده،خشكي پوست،ترك پوست،افسردگي،اسكيزوفرني،پسوريازيس،بزرگي طحال.حالتهاي فوق رادرغلبه سوداداريم.بيماريهاي رواني رااکثراًبه افزايش يک خلط نسبت ميدهيم مثلاًحالت مانيا،رقص ممتدوشيدايي رابه افزايش صفرانسبت میدهيم،ماليخولياوافسردگي وگوشه‌گيرشدن رابه افزايش وغلبه سودانسبت ميدهيم.

سئوال:آياچندخلط ميتوانندباهم مخلوط شوند؟بله يك يادوتاياسه تاازاخلاط ميتوانندباهمديگرمخلوط شده وافزايش پيداكرده باشند،بهرصورت اگرهم مخلوط شوند،يك اسم دارد.اينكه ميگويندشخص بلغمي ـ دموي ـ سوداوي است اشتباه است.بهترين منابعي که ميتوانيددراين زمينه استفاده کنيدکتاب اغراض الطبيه سيد اسماعيل جرجاني است که دکترحسن تاجبخش اين کتاب راترجمه کرده است،کتاب ديگرکتاب ذخيره خوارزمشاهي است وکتاب ديگرخلاصةَالحکمة است.اغراض الطبيه که دکترحسن تاج بخش تصحيح وچاپ كرده است بسيارکتاب خوبي است،آقاي تاجبخش هم واقعاًحق کتاب راخوب اداکرده است،انتشارات دانشگاه تهران اين کتاب رادارددوجلدش آمده است وجلدسوم آن که لغات واصطلاحاتش است بيرون نيامده است.خلاصة الحکمة بهترين کتابي است که شماميتوانيدبخوانيد.

سئوال:خواب پروازوبلندي وسقوط ازبلندي ديدن به چه معنااست؟اين خوابهابه منزله زيادشدن رياح ياباددربدن است چون بادقابل جابجايي است

برچسب‌ها: درمانها, مزاج شناسی

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | 17:44 | نویسنده : مدیروبلاگ |

عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این مطلب که زعفران در درمان اختلالات مغزی ناشی از پیری مانند آلزایمر و پارکینسون مؤثر است متذکر شد: « اثر زعفران در مطالعات امروزی به اثبات رسیده و مصرف آن در بسیاری موارد درمانی مورد تأئید مراجع علمی معتبر قرار گرفته است.» دکتر علی بابایی درگفت وگو با خبرنگار سینانیوز در یزد، اظهار داشت: «زعفران گیاهی علفی چند ساله، بدون ساقه و پیازدار است. پیاز زعفران از انوع توپر و تقریباً کروی شکل با قطر 3 تا 5 سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ است که در زیر خاک قرار می گیرد. هر پیاز 6 تا 9 برگ باریک، نظیر برگ علف های چمنی تولید می نماید.

وی ادامه داد: ریشه های زعفران از نوع افشان هستند که از قاعده پیازها و از روی دایره محیطی آن می رویند. گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می شود. در سال اول کشت، به علت ضعف پیازهای زعفران و عدم استقرار کامل آنها در خاک و کشت عمقی، جوانه های گل زعفران توان کافی برای رویش ندارند وحتی برگ ها در سال اول دیرتر از معمول ظاهر می شوند
بابایی با اشاره به دارویی بودن زعفران گفت: « قسمت مورد استفاده گیاه زعفران کلاله نارنجی رنگ گل آن است
این دانشیار فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به خواص درمانی زعفران بیان کرد: «زعفران از لحاظ طبع، گرم و خشک محسوب می شود. همچنین مهم ترین خاصیت زعفران که از زمان قدیم از آن استفاده شده، درمان افسردگی است
وی با بیان این مطلب که زعفران دارای بویی قوی و طعمی تلخ می باشد، ادامه داد: «خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود
عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اثر تسکین دهنده این گیاه، گفت: «زعفران باعث تحریک اعصاب شده و از طرفی، زعفران خون ساز بوده و گردش خون را آسان می سازد
بابایی ادامه داد:«زعفران، صفراآور و اشتهاآور است؛ باعث تسکین درد معده شده و آنتی اسپاسمودیک است. همچنین دردهای کولیک کلیوی را برطرف می کند، سرفه را رفع و اثر مفیدی روی درمان برونشیت دارد
خاصیت ضد تشنج زعفران
عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد متذکر شد: «زعفران ضد تشنج است و باعث کاهش کلسترول خون و فشار خون می شود
وی خاطر نشان ساخت: «نتایج مطالعات فارماکولوژیک جدید نشان می دهد عصاره زعفران دارای اثرات کاهش چربی، افزایش یادگیری و حافظه، پالاینده کلسترول، فشارخون، تصفیه کننده طحال و کبد و آغازگر رشد اندام تناسلی می باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بیان داشت: «مقادیری از زعفران که به طور معمول به عنوان خوش طعم کننده و خوش رنگ کننده به مواد غذایی اضافه می شود موجب سقط جنین نمی شود. در عین حال توصیه می شود در دوران حاملگی از خوردن زعفران به هر شکلی اجتناب شود
وی عنوان داشت: «مصرف مقادیر زیاد زعفران در افراد عادی نیز می تواند خطرناک باشد. همچنین مقدار کشنده زعفران در حدود 20 گرم است
خاصیت شادی بخش، خنده آور و ضد افسردگی زعفران
دکتر بابایی با بیان اینکه زعفران به ویژه دارای اثرات شادی بخش، خنده آور و ضد افسردگی است، افزود: زعفران در درمان دردهای عصبی و به علت اثر آرام بخش، درمان کم خوابی نیز به کار می رود
وی با بیان اینکه زعفران تقویت کننده حافظه است خاطر نشان ساخت: «این ماده غذایی مخصوصاً در درمان اختلالات مغزی ناشی از پیری مانند آلزایمر و پارکینسون مؤثر است

منبع: ماهنامه بسیج جامعه پزشکی - شماره 20 - مهر 1391

برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | 12:24 | نویسنده : مدیروبلاگ |
بخشی از متن رساله:

قرآن کریم بر صاحب رسالت حضرت محمد بن عبدالله ص نازل شد و در آن هرچیزی که به صلاح بشریت بود در تمام شئون زندگی بیان شده است و کوچک و بزرگی نیست که در آن نیامده باشد و چیزی را که زندگی بشر به آن نیاز دارد فروگذار نکرده و جانبی از آن را ناگفته نگذاشته و مطابق با دوره های زندگی انسان در نسل های گوناگون است. بنابراین قرآن قانون جهانی عام و برنامه ی اصلاحی فراگیر و  شیوه آسمانی حکیمانه است که خداوند لطیف و آگاه آن را به وسیله ی راستگوترین خلق خود برای خوشبختی انسان و راست کردن کجی ها و رساندن او از حیوانیت به قله راحتی و رفاه نازل کرده است. به خاطر همین هدههای بلند بود که قرآن به تمامی جوانب زندگی بشر عنایت داشت تا هر موجود زنده ای در طریق سعادت خود قرار بگیرد و وظیفه ی خود را که همان اطاعت و عبادت بود انجام دهد. بدین گونه قرآن کریم که بیان کننده همه چیز و رحمت برای جهانیان است از گنجینه های علوم و راهنمایی های آسمانی چیزی را دارد که جز خدا و راسخان در علم آن را نمی دانند و راسخان در علم کسانی هستند که خداوند بر آنها منت نهاده و آگاهی به قرآن داده است و آنها را برای فهم قرآن برگزیده و به دیگران این نعمت رانداده است. پس خدا آنان را راهنمایان خیر و چراغ های هدایت قرار داده که به وسیله آنان مردم به راه زندگی سعادتمندانه هدایت می شوند.

دانلود رساله

( ۴۸۶ کیلوبایت، PDF  )


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | 17:39 | نویسنده : مدیروبلاگ |