روش های درمانی با بادکش

در ابتداي هر بادكش ميبايست محل را با روغن خوب ماساژ داد و سپس به عمل بادكش پرداخت در ذيل با روشهاي مختلف بادكش و خواص درماني آنها آشنا خواهيد شد  :

بادكش وسیع شكم   

انديكاسيون ها

1.      درمان تكميلي چاقی د بلغمی ها ( چربی زير شكم )

2.      درمان تكميلي يبوست ( 7 مرحله )

3.      درمان تكميلي زخم معده

4.      درمان تكميلي مثانه نوروژنيك

5.      درمان تكميلي عفونتهاي تناسلس ( لكوره )

6.      درمان تكميلي كوليك هاي كليوي و شكمي

7.      درمان تكميلي ديسمنوره

8.      درمان تكميلي آپانديسيت ( بادكش روي ناحيه آپانديس )برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۹ | 18:47 | نویسنده : سلامت |

بدینوسیله به اطلاع کلیه عزیزان می رسانیم، جدول پخش برنامه های آقای دکترغلامرضا کرد افشاری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد.
لطفا با تماشای این برنامه ها نظرات، سوالات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با برنامه مورد نظر در میان بگذارید.

روز پخش

شبکه

موضوع بحث

ساعت پخش

نام برنامه

تلفن برنامه

پیامک برنامه

پنجشنبه ها

قرآن

تغذیه – طب ایرانی اسلامی

10:45 الی 11:45

خانه محبت

-

-

یکشنبه ها

آموزش

تغذیه – طب ایرانی اسلامی

13:30 الی 14:10

دکتر سلام

021-22010091

30000706

پنجشنبه 25 آبان 91

شبکه 3

حجامت

12:20

طب ایرانی

-

30000315

پنجشنبه 2 آذر 91

شبکه 3

مبانی تغذیه سالم

12:20

طب ایرانی

-

30000315

 

برچسب‌ها: خبر

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۶ | 13:8 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۳ | 17:10 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۳ | 17:9 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۳ | 17:5 | نویسنده : سلامت |

چراماایرانیهاتازمانیکه کفارنسخه ای رابرایمان تجویزنکنندبه آن عمل نمیکنیم.البته این چیزی نیست که جای تعجب یاسئوال داشته باشدچون فرهنگ غالب مااین است وروی این مسئله سالهاسرمایه گذاری وکارشده است وشایداین است معنای عدم متابعت ازکفاروشیاطین وتعقل وتفکرکردن که دربسیاری ازآیات قرآن وروایات اهلبیت وجوددارد.این مسئله درمسائل بسیاری مثل حجامت زالودرمانی واتفاق افتاده ومی افتد.یعنی تازمانی که درمراکزتحقیقاتی اروپاوآمریکا حجامت به عنوان یک روش درمانی مورداستفاده واقع نگردیده بودحجامت درایران حتی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی دانشجویی ممنوع بود.وحدیث پیامبرکه حجامت داروی همه بیماریها(داء)میباشدبادهوابودوالبته الآن هم درحدتحقیقات ایرادی ندارد.استعمارخوب بلداست حساب دین راازسیاست وعلم جداکندوآن وقت ازهمین دین مایعنی آیات وروایات برای تولیدوکشف داروهای گرانقیمت(که قراراست به خوردمامسلمانان که به دلیل ترک دستورات بهداشتی وغذایی اسلام ومصرف غذاهای غربی بیمارشده ایم بدهند)استفاده نمایند.ممکن است این شبهه دراذهان ایجادشودکه مگردرآیات وروایات داروی شیمیایی وجودداردکه بخواهندازفرمول آن استفاده کنند.برای روشن شدن مطلب یک نمونه رابررسی میکنیم.اخیرایک جوان مصری درآیات قرآن که میفرماید:چشم حضرت یعقوب(علی نبیناوآله وعلیه السلام)که سفیدونابیناشده بودبامالیدن پیراهن حضرت یوسف(علی نبیناوآله وعلیه السلام)برچشمانش شفایافته بودصرف نظرازاعجازوخواست پروردگاربه چه دلیلی میباشد.چون دراثرآب مرواریدچشم سفیدمیشودوپیراهن انسان حامل چیزی بیش ازعرق بدن انسان نیست وآیاعرق انسان باعث شفای آب مرواریدمیشود.جواب صحیح بود.حال این عرق چه ترکیبی داردکه باعث شفای آب مرواریدمیشود.حال این ماده راچگونه میتوان به روش شیمیایی تولیدکردبه این روش این جوان مصری توانسته بودداروی درمان آب مرواریدراکشف کند.حال اومسلمان بودکه این مطلب رابه این شکل شرح دادنه دشمن قسم خورده قرآن ونه کارترداروسازی که قراراست خون انسانهارابمکد.این مطلب زمانی روشن ترمیشودکه میبینیم که گفته میشودنسخه خطی وچاپی هرکتابی درکتابخانه های لندن وپاریش نگهداری میشودودربسیاری ازآیات وروایات درمان بسیاری ازبیماریهابه صراحت یابه کنایه وبه طورخصوص برای یک بیماری یابطورعموم برای بیماریهای زیادی ذکرگردیده است واین مطلب که درکتب حکیمان مابسیارازبسیاراست.وبنابه گفته اهل اطلاع خیلی ازکتب خطی وروایی ماکه اکنون دردسترس ماوجودندارددرکتابخانه های انگلستان تحت تدابیرامنیتی نگهداری میشود.واین استفاده نه درپزشکی که دربسیاری ازعلوم وفنون وحتی سیاست وجودداردواین فرصت کم امکان پرداختن به دیگرنمونه های آن وجودندارد.
تاکی مابایدشاهدمرگ ومیرمرتب هموطنمان دراثراستفاده ازوسیله ای به نام بخاری باشیم وآیامنتظریم که دیگران برای مانسخه ای بپیچند.همه بخاری هادرپشت خوددرزیرمحل نصب دودکش درمحل خروج گازهای سمی دریچه بازی دارندکه گازهای سمی ازمخزن سوخت بخاری خارج ودراین محل مجتمع میشوندوسپس بامکشی که به دلیل وجوددودکش وجوددارداین سموم خارج میشوند.یعنی اول گازدی اکسیدکربن واردمنزل میشودوسپس خارج میگردد.ومقداری ازآن وارداتاق میگرددالبته این مقداردی اکسیدکربنی که وارداتاق میشودبسته نوع بخاری ومقدارمکش دودکش ومتفاوت است که دربخاریهای باطراحی بسیارصحیح ودودکش استاندارداین مقداربه حداقل میرسدواکسیژن لازم برای احتراق گازازهمین محل واردبخاری میگرددوتاآخرفصل سرمابدن مابدون اینکه متوجه بشویم باعوارض کمبوداکسیژن وتنفس گازدی اکسید کربن مواجه میباشدواگرهم بنابه سفارش غلط بعضی متخصصین تمام دریچه های منزل ودرزهای درب وپنجره راکیپ کنیم شانس خفگی خودراافزایش میدهیم.متاسفانه گازدی اکسیدکربن حاصل ازسوختن گازهیچگونه رنگ وبویی نداردواین مطلب مزیدبرعلت میشود.متاسفانه خفگی همه روزه هم میهنان مامردم ومسئولین رابه فکروانمی داردودائماتقصیررابه گردن استانداردنبودن بخاری ومناسب نبودن دودکش یاکلاهک آن می اندازیم.چرادرخانه سازی های جدیداستفاده ازسیستم گرمایشی استانداردومناسب مثل شوفاژواجباری نمیشود.چرادرانبوه سازی های جدیدمسکن که توسط دولت وارگانهاوانجام میشودبرای کاهش هزینه هابه قراردادن دودکش بخاری به عنوان سیستم گرمایش اکتفا میشود.درموردبخاریهاهم بایدتدبیری اندیشیدکه هیچگونه تبادل هوایی بین داخل بخاری ومحوطه اتاق وجودنداشته باشد.مثلاچه اشکالی دارددربخاریهای جدیدضمن عدم وجودتبادل هوایی بین داخل بخاری ومحوطه اتاق اکسیژن موردنیازبرای سوختن ازطریق دریچه دیگری(علاوه بردودکش)تامین گردد.افرادی هم که ازبخاری استفاده میکنندتوجه کنندکه هربیست وچهارساعت حداقل دوباربابازگذاشتن پنجره هااکسیژن لازم برای تنفس راتامین کنندودرطول شبانه روزخصوصاشبها-یک دریچه کوچک مثل فضای زیردرب یالای پنجره که به اندازه نیم سانت بازباشد.برای جلوگیری ازخفگی ضروری میباشد.


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۳ | 8:57 | نویسنده : سلامت |
(دلایل علمی بودن بکارگیری کرسی و غیر علمی بودن سیستم های گرمایش نوین)

بحثی از: دکتر حسین روازاده


30 بهمن 1390
این کلیپ، بخش کوتاهی از مصاحبه هفته نامه پنجره با دکتر حسین روازاده میباشد که توسط
وبلاگ طب اسلامی انجام شده است.
دانلود فیلم و صوت

مدت فیلم: 7 دقیقه و 32 ثانیه
دانلود فیلم  (11.6 مگابایت ؛ wmv):        (مدیافایر)      (ترینبیت)
دانلود صوت (1.3 مگـــابایت ؛ mp3):       (پیکوفایل)      (مدیافایر)


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۳ | 8:53 | نویسنده : سلامت |

براي اينكه اخلاط رابشناسيم،ابتداعلائم غلبه اخلاط ذكرميگردد،سپس خوداخلاط مطرح ميشود.گاهي اوقات دربدن فرد،حال باهرمزاجي که دارد(بلغمي،دموي،صفراوي وسوداوي)يکي ازاخلاط غلبه پيدامیکندوغلبه آن خلط دربدن،بيماري ومرض ايجادميکندکه مابه آن مزاج عارضي مرضي ميگوييم،وگاهي اوقات اين اخلاط باهمديگرمخلوط شده وبيماري راايجادميكنند.حكما(نوشته اندکه غلبه اخلاط تاحدود3500بيماري راميتوانندايجادکنند).

علائم غلبه خون:اگردربدن شخصي خون بيش ازحدشود،علائم زيرراپيداميكند؟1ـ سنگيني سر(ياثقل الرأس)وسنگيني بدن واحساس كسالت.2ـ دهان دره(تثاؤب)وكمان كشش(تمطه)ميكند.3ـ خواب آلودگي وچرت زدن.4ـ بلاهت وكندي فكروحواس.5ـ شيريني طعم دهان.6ـ سرخي رنگ بدن وچشمهاوزبان:مخصوصاًسرخي صورت وگردن.7ـ ظهوردمل وبثورات مخصوصاًدرپشت سروپشت شانه.8ـ خونريزي ازلثه وبيني.9ـ سنگيني گوشه‌هاي چشم(به طرف داخل يابيني).10ـ پرشدن رگها(امتلاءعروق)كه تقريباً(البته نه 100%)معادل فشارخون است(نكته امتلاءدونوع است:1ـ امتلاءبه حسب اوعيه و2ـ امتلاءبه حسب قوه كه تفاوتهايي باهم دارندوبعداً‌ذكرخواهدشد).11ـ خستگي بي‌مورد. سردرد؛پرخوابي؛ادرارخوني؛خستگي؛چاقي؛تپش قلب (نكته:درروايت نوشته شده است كه دواءالدم الحجامه يعني داروي غلبه خون،حجامت است،دواءالبلغم القي يعني داروي بلغم قي كردن است والدواءالمره المشي يعني داروي صفراوسودامسهل است.پس مشخص ميشودكه چه كساني نيازبه حجامت وفصددارند.كسيكه غلبه خون دارد،لازم نيست همه علائم فوق راداشته باشد.بلكه اگرحداقل3/2اين علائم را(يعني بيشتراين علائم راداشته باشد)ميتوانيم بگوئيم غلبة دم دارد.نكته:اينكه شخص بايدحجامت يافصدشودياقي كنديامسهل بخورد،بايدبادليل وبرهان باشد.نكته:افراديكه فشارخون دارند،چشمهايشان قرمزميشودواحساس سنگيني درگوشه داخلي چشم ميكنند.فشارخون رابه دونوع تقسيم ميكنيم فشارخون بلغمي وديگري فشارخون دموي.اگردربيماران فشارخوني دقت كرده باشيد،درمراحل اول بيماري،صورت قرمزاست وبعدازگذشت مدتي صورت زردميشود،درمراحل اوليه،فشارخون، نوع دموي به حساب مي‌آيدودرآنهافصدكردن ياحجامت كردن بسيارمفيداست،اماوقتي چندسال ازفشارخون گذشت وصورت فردبرنگ زردياسفيداست وبدن فردلخت وسست است اين حالت رانميتوانيم به خون نسبت دهيم بلكه نوع بلغمي وشيوه ديگري بغيرازفصدوحجامت براي درمانش اجراميكنيم.نكته:لازم نيست شخص حتماًدموي باشدتاغلبه خون دراوايجادشود.بلكه ممکن  است  مزاج  اصلي شخص،بلغمي ياسوداوي باشد،ولي درحال حاضرغلبه خون دراوصورت گرفته است.هرکدام ازاين مزاجهاميتواننددچارتغييراتي شوندکه غلبه  خون  درآنهاصورت  بگيرد.امابيشتراوقات غلبه دم درافراددموي،غلبه صفرادرافرادصفراوي،غلبه سودادرافرادسوداوي وغلبه بلغم  درافرادبلغمي  صورت  ميگيرد.

علائم غلبه بلغم:معبارتنداز:1ـ سفيدي ورنگ پريدگي پوست به اين معني كه نسبت به گذشته‌اش ودرحالت سلامت رنگش تغييركرده(نكته: كسيكه بطورمادرزادي پوستش روشن بوده والان هم روشن است رانمي‌توانيم دراين گروه قراردهيم بلكه میتوانيم بگوئيم كه مزاج شخص بلغمي است.يعني اگرنسبت به گذشته،پوستش سفيدترشدوحالت رنگ پريدگي پيداكردميگوييم اين شخص غلبه بلغم دارد)،2ـ نرمي ولخت شدن اعضاء(سستي ماهيچه‌ها)كه اين علائم البته نسبت به حالت سلامتش است،3ـ سردي بدن،4ـ اهراق ريق يعني ريختن آب ازدهان مخصوصاًدرشب،(اهراق:ريخته شدن،ريق دومعني دارديكي يعني آب دهان وديگري يعني ناشتا،مثلاًبعضي جاهاميگويدداروراعلي الريق بخوريديعني داروراناشتابخوريد)،5ـ كم شدن عطش مگراينكه بلغم مالح(شور)درمعده باشد.يعني بلغمي که باصفرامخلوط شده است.(مالح=شور،حامض=ترش،حلو=يرين،تفه=بي‌مزه،مر=تلخ).6ـ ضعيف شدن جهازهضم است:ويکي ازنشانه هاي  اصلي آن اين است که فضولات جهازهضم دفع نميشود(نكته:درادامه مباحث جهازهضم وفضولات جهازهضم  توضيح  داده خواهدشد)،مخصوصاً،ضعيف شدن  هاضمه  معده  که نشانه اش آروغ زدن وترش کردن است،7ـ خواب زياد،8ـ كندي حواس:شخص احساس بنگي ميكنديعني شخص ميگويدبنگ است ومثل اينكه كلاهخودروي سرش است يعني احساس ميكندارتباطش بااطراف كم شده است. عطسه،سردرد،صرع،آسم،سينوزيت،التهاب وبزرگ شدن لوزه ها،ضعف هضم،شب ادراري،دردهاوالتهابهاي مفصلي،ترشحات رقيق  واژينال،تأخيردرقاعدگي.

علائم غلبه صفرا:اين علائم زيادترديده ميشوندكه شامل:1ـ زردي پوست2ـ سفيدي چشم3ـ تلخي دهان4ـ خشكي زبان5ـ خشكي دهان وبيني6ـ عطش زياد7ـ بي‌اشتهايي8ـ حالت دل آشوب شدن ودل بهم خوردن9ـ سوزن سوزن شدن اعضاءوخواب رفتگي اعضاء10ـ بثورات صفراوي(جوشهاودانه‌هاي سرسفيد)11ـ قي واستفراغ صفراوي:قي‌هارادسته‌بندي مي‌كنندبعضي ازقي‌هاترش،بعضي شوروبعضي تلخ هستند.قي‌هاي صفراوي ازنظرطعم تلخ هستند.اظهارات خودفرددرموردطعم قي كافي است.تلخي آن نشان دهنده صفراوي بودن است البته به شرطي كه رنگش زردياسبزروشنترازسبزسبزي(كراشي)باشد.(نكته:دراستفراغهابعدازاينكه غذاهادفع شدند،مرحله آخرش به اندازه يك استكان قي زردرنگ غليظ دفع ميشودكه اين راقي صفراوي مي‌گويند)12ـ رنگ بول زردمايل به سرخي ميشود.13ـخوابهاي آتش وحرارت وگرمي‌ديدن، اسهال خوني؛اضطراب؛افزايش خونريزي حيض؛التهاب كبد؛انزال زودرس؛بي خوابي؛تپش قلب؛تنش فكري؛سرفه خشك؛سوزش ادرار؛شوره سر؛لاغري شديد؛لكه بيني (شايديرقانيهاعلائمشان به غلبه صفراخيلي نزديك باشدولي دريرقانها،گاه علائم ديگري هم داريم،مثل سفيدشدن مدفوع وعلائم ديگر)

علائم غلبه سودا:عبارتنداز:1ـ لاغرشدن وخشک شدن تن(هزال)،2ـ تيره شدن رنگ صورت(حمودت بون)،3ـ گودرفتن چشمها،4ـ غليظ وسياه شدن خون،5ـ سوزش معده،6ـ اشتهاي كاذب،7ـ ادرارتيره وغليظ،8ـ دچارتوحش ميشوند،يعني ترس ووحشت بي جهت(براي مثال كسيكه پيش ازاين ازتنهائي وحشتي نداشته ولي اكنون بي‌جهت ازتنهاماندن ميترسد).9ـ توهم:يعني دچاراوهام وخيالات شدن،مثال،احساس ميکندکسي ياچيزي پشت سرش است،يافکرميکندکسي داردصدايش ميكند.10ـ تخيل:يعني شخص براي خودش خيال بافي ميکند،معمولاًخانمهازيادتخيل ميکنند. بي خوابي،لخته شدن خون،آترواسكلروز،نفخ روده ومعده،دردمعده،خشكي پوست،ترك پوست،افسردگي،اسكيزوفرني،پسوريازيس،بزرگي طحال.حالتهاي فوق رادرغلبه سوداداريم.بيماريهاي رواني رااکثراًبه افزايش يک خلط نسبت ميدهيم مثلاًحالت مانيا،رقص ممتدوشيدايي رابه افزايش صفرانسبت میدهيم،ماليخولياوافسردگي وگوشه‌گيرشدن رابه افزايش وغلبه سودانسبت ميدهيم.

سئوال:آياچندخلط ميتوانندباهم مخلوط شوند؟بله يك يادوتاياسه تاازاخلاط ميتوانندباهمديگرمخلوط شده وافزايش پيداكرده باشند،بهرصورت اگرهم مخلوط شوند،يك اسم دارد.اينكه ميگويندشخص بلغمي ـ دموي ـ سوداوي است اشتباه است.بهترين منابعي که ميتوانيددراين زمينه استفاده کنيدکتاب اغراض الطبيه سيد اسماعيل جرجاني است که دکترحسن تاجبخش اين کتاب راترجمه کرده است،کتاب ديگرکتاب ذخيره خوارزمشاهي است وکتاب ديگرخلاصةَالحکمة است.اغراض الطبيه که دکترحسن تاج بخش تصحيح وچاپ كرده است بسيارکتاب خوبي است،آقاي تاجبخش هم واقعاًحق کتاب راخوب اداکرده است،انتشارات دانشگاه تهران اين کتاب رادارددوجلدش آمده است وجلدسوم آن که لغات واصطلاحاتش است بيرون نيامده است.خلاصة الحکمة بهترين کتابي است که شماميتوانيدبخوانيد.

سئوال:خواب پروازوبلندي وسقوط ازبلندي ديدن به چه معنااست؟اين خوابهابه منزله زيادشدن رياح ياباددربدن است چون بادقابل جابجايي است

برچسب‌ها: درمانها, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۱ | 17:44 | نویسنده : سلامت |

عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این مطلب که زعفران در درمان اختلالات مغزی ناشی از پیری مانند آلزایمر و پارکینسون مؤثر است متذکر شد: « اثر زعفران در مطالعات امروزی به اثبات رسیده و مصرف آن در بسیاری موارد درمانی مورد تأئید مراجع علمی معتبر قرار گرفته است.» دکتر علی بابایی درگفت وگو با خبرنگار سینانیوز در یزد، اظهار داشت: «زعفران گیاهی علفی چند ساله، بدون ساقه و پیازدار است. پیاز زعفران از انوع توپر و تقریباً کروی شکل با قطر 3 تا 5 سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ است که در زیر خاک قرار می گیرد. هر پیاز 6 تا 9 برگ باریک، نظیر برگ علف های چمنی تولید می نماید.

وی ادامه داد: ریشه های زعفران از نوع افشان هستند که از قاعده پیازها و از روی دایره محیطی آن می رویند. گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می شود. در سال اول کشت، به علت ضعف پیازهای زعفران و عدم استقرار کامل آنها در خاک و کشت عمقی، جوانه های گل زعفران توان کافی برای رویش ندارند وحتی برگ ها در سال اول دیرتر از معمول ظاهر می شوند
بابایی با اشاره به دارویی بودن زعفران گفت: « قسمت مورد استفاده گیاه زعفران کلاله نارنجی رنگ گل آن است
این دانشیار فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به خواص درمانی زعفران بیان کرد: «زعفران از لحاظ طبع، گرم و خشک محسوب می شود. همچنین مهم ترین خاصیت زعفران که از زمان قدیم از آن استفاده شده، درمان افسردگی است
وی با بیان این مطلب که زعفران دارای بویی قوی و طعمی تلخ می باشد، ادامه داد: «خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود
عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اثر تسکین دهنده این گیاه، گفت: «زعفران باعث تحریک اعصاب شده و از طرفی، زعفران خون ساز بوده و گردش خون را آسان می سازد
بابایی ادامه داد:«زعفران، صفراآور و اشتهاآور است؛ باعث تسکین درد معده شده و آنتی اسپاسمودیک است. همچنین دردهای کولیک کلیوی را برطرف می کند، سرفه را رفع و اثر مفیدی روی درمان برونشیت دارد
خاصیت ضد تشنج زعفران
عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد متذکر شد: «زعفران ضد تشنج است و باعث کاهش کلسترول خون و فشار خون می شود
وی خاطر نشان ساخت: «نتایج مطالعات فارماکولوژیک جدید نشان می دهد عصاره زعفران دارای اثرات کاهش چربی، افزایش یادگیری و حافظه، پالاینده کلسترول، فشارخون، تصفیه کننده طحال و کبد و آغازگر رشد اندام تناسلی می باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بیان داشت: «مقادیری از زعفران که به طور معمول به عنوان خوش طعم کننده و خوش رنگ کننده به مواد غذایی اضافه می شود موجب سقط جنین نمی شود. در عین حال توصیه می شود در دوران حاملگی از خوردن زعفران به هر شکلی اجتناب شود
وی عنوان داشت: «مصرف مقادیر زیاد زعفران در افراد عادی نیز می تواند خطرناک باشد. همچنین مقدار کشنده زعفران در حدود 20 گرم است
خاصیت شادی بخش، خنده آور و ضد افسردگی زعفران
دکتر بابایی با بیان اینکه زعفران به ویژه دارای اثرات شادی بخش، خنده آور و ضد افسردگی است، افزود: زعفران در درمان دردهای عصبی و به علت اثر آرام بخش، درمان کم خوابی نیز به کار می رود
وی با بیان اینکه زعفران تقویت کننده حافظه است خاطر نشان ساخت: «این ماده غذایی مخصوصاً در درمان اختلالات مغزی ناشی از پیری مانند آلزایمر و پارکینسون مؤثر است

منبع: ماهنامه بسیج جامعه پزشکی - شماره 20 - مهر 1391

برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۱ | 12:24 | نویسنده : سلامت |
بخشی از متن رساله:

قرآن کریم بر صاحب رسالت حضرت محمد بن عبدالله ص نازل شد و در آن هرچیزی که به صلاح بشریت بود در تمام شئون زندگی بیان شده است و کوچک و بزرگی نیست که در آن نیامده باشد و چیزی را که زندگی بشر به آن نیاز دارد فروگذار نکرده و جانبی از آن را ناگفته نگذاشته و مطابق با دوره های زندگی انسان در نسل های گوناگون است. بنابراین قرآن قانون جهانی عام و برنامه ی اصلاحی فراگیر و  شیوه آسمانی حکیمانه است که خداوند لطیف و آگاه آن را به وسیله ی راستگوترین خلق خود برای خوشبختی انسان و راست کردن کجی ها و رساندن او از حیوانیت به قله راحتی و رفاه نازل کرده است. به خاطر همین هدههای بلند بود که قرآن به تمامی جوانب زندگی بشر عنایت داشت تا هر موجود زنده ای در طریق سعادت خود قرار بگیرد و وظیفه ی خود را که همان اطاعت و عبادت بود انجام دهد. بدین گونه قرآن کریم که بیان کننده همه چیز و رحمت برای جهانیان است از گنجینه های علوم و راهنمایی های آسمانی چیزی را دارد که جز خدا و راسخان در علم آن را نمی دانند و راسخان در علم کسانی هستند که خداوند بر آنها منت نهاده و آگاهی به قرآن داده است و آنها را برای فهم قرآن برگزیده و به دیگران این نعمت رانداده است. پس خدا آنان را راهنمایان خیر و چراغ های هدایت قرار داده که به وسیله آنان مردم به راه زندگی سعادتمندانه هدایت می شوند.

دانلود رساله

( ۴۸۶ کیلوبایت، PDF  )


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۸ | 17:39 | نویسنده : سلامت |
پایگاه خبری اینفووارز با بیان اینکه "غذا یک اسلحه است که مردم در سیطره آن گرفتار شده‌اند"، افزود: دولت آمریکا با اتخاذ سیاست‌های تعدیل جمعیتی عجیب که بیشتر به قتل عام خاموش شبیه است، اقدام به مسمومیت و عقیم‌سازی تدریجی بخشی از جامعه خود کرده است.
به گزارش سایت اوباما، سایت اینفووارز در گزارشی به قلم آلکس جونز و آرون دیکس عنوان کرد: دولت آمریکا با هدف کنترل جمعیت در این کشور و همچنین کنترل جهانی جمعیت، دست به اقداماتی عجیب و مجرمانه از قبیل مسموم نمودن تدریجی افراد، عقیم کردن مردان، بلوغ زودرس در کودکان، افزایش تمایلات همجسنگرایانه بین افراد و اقداماتی از این قبیل کرده است تا مسیر ازدواج و باروری را در مردم خود و مردم برخی کشورهای دیگر مختل کند تا از این طریق، موقعیت اقتصادی خود را تحت کنترل داشته باشد.

گزارش اینفووارز در ادامه می‌افزاید: باروری در ایالات متحده از طریق سیاست‌های فرهنگی همچون به تعویق انداختن ازدواج، بسته‌های دلسردکننده مالیاتی برای قشر آماده به ازدواج، افزایش مشوق‌های همجنس‌گرایی، افزودن مواد محلول کنترل‌کننده باروری به منابع آب شهری و تشویق زنان به کار کاهش داده شده است که اموری نظیر سقط جنین اجباری و پرداخت‌های تشویقی برای سقط جنین را نیز باید به این اقدامات اضافه کرد.


براساس این گزارش، جالب اینجاست که بسیاری از این روش‌های قرون وسطایی ظالمانه و غیرداوطلبانه و اجباری برای کنترل جمعیت، در عناوین و محتوای کتاب "علوم زیستی" سال 1977 نوشته جان هولدرن و پال الریک مشاورین فعلی حوزه علوم در کاخ سفید نوشته شده است.

اینفووارز در ادامه با اشاره به نحوه مسموم کردن تدریجی شهروندان افزوده است: از "بایسفنول ای"(BPA) گرفته تا محصولات ژنتیکی دستکاری شده (GMO)، تزریق فلوراید در آب و سم‌های بیشمار دیگری که به آرامی جامعه امروزی را در معرض مرگ و میر قرار می‌دهد، این ماموریت وحشتناک را بر عهده دارند. به علاوه، دولت در این مسیر، از کنترل‌کننده‌های هوشمند که باعث سرطان، بیماری و عقیمی می‌شوند نیز استفاده کرده است.

براساس این گزارش، اما نکته این است که نحوه استفاده از این ابزارها به صورتی بوده است که سم‌ها به صورت محیطی و به تدریج به سبد خوراکی مردم تزریق شده است. وقتی مردم غذاهای کارخانه‌ای را مصرف می‌کنند، آب شهری و لوله‌کشی می‌آشامند و توسط بسته‌های محصولات غذایی مختلف تغذیه می‌شوند، در واقع به تدریج در معرض سموم مرگ آور یا عقیم کننده قرار می‌گیرند.

BPAانفووارز در ادامه می‌افزاید:   و دیگر مواد مشابه و خصوصاً استروژن‌های مصنوعی، بسیار خطرناک هستند و به میزان زیادی در پلاستیک‌های استفاده شده در صنایع غذایی، ظروف فلزی غذا، کاغذها و مقواهای بازیافتی و نیز محصولات بی‌شمار دیگری که با بدن انسان همخوانی ندارند و اثرات موروثی و نسلی ایجاد می‌کنند، به کار می‌روند.

این مواد همچنین باعث ناباروری مردانه، بلوغ زودرس، تسریع‌کننده پیری زودرس، سرطان سینه در بالغین، سرطان پروستات در نوجوانان و اثرات وحشتناک دیگر می‌شوند.


برچسب‌ها: خبر, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۸ | 17:26 | نویسنده : سلامت |
یکی از سه روش زیر را میتوان انجام داد

1 - به مدت سه روز ناشتا مقدار یک قاشق مرباخوری یا غذاخوری اسپند را بدون آنکه جویده شود ویا اینکه پودر نمائیم .با آب قورت دهیم وتا 2 ساعت چیزی نخورید

2- به مدت سه روز مقدار یک قاشق مرباخوری یا غذاخوری از قره قروت را در یک استکان آب ولرم حل کرده وبخورید وتا 2 ساعت چیزی نخورید

3- به مدت سه روز ناشتا تعداد 15 الی 20 عدد مغز تخم کدو را بخورید وتا 2 ساعت چیزی نخورید


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 17:44 | نویسنده : سلامت |
در صورت بروز اسهال میتوان یک قاشق غذاخوری اسپند را در یک لیوان آبجوش حل کرده وبعد از مدت 15 الی 20 دقیقه صاف نموده وآب آنرا بخورید خواهید دید که با ساده ترین روش اسهال درمان میگردد


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 17:39 | نویسنده : سلامت |

در صورتی که تب نمودید پاها را با سرکه خانگی یا آبغوره پاشویه نمائید ودرصورتی که تب شدید بود حنا را با سرکه خانگی یا آبغوره خمیرنموده وبه مدت 4الی5 ساعت به پاها ببندید


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 17:36 | نویسنده : سلامت |

عباسی در نشست بخش تحول علوم انسانی نمایشگاه قرآن گفت: خدا می‌داند توطئه صهیونیستی چیزی نیست جز آنکه برای عقیم کردن دختران از چیپس و پفک استفاده کند. آخر هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیب زمینی سرخ کرده و ذرت بو داده می‌شود از کجا می‌آید، که هر ساعتی تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی را روشن می‌کنیم مدل توپی و یا موتور‌ی‌اش تبلیغ می‌شود.

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری دانشجو، حسن عباسی در نشست بخش تحول علوم انسانی نمایشگاه قرآن با عنوان «انسان در علوم انسانی اقتدار آفرین» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در بخشی از سخنانش گفت: علم انسانی غربی‌ها امروز پاسخ مناسبی به پرسش اول در مورد اینکه انسان چیست و کیست، نداده است. علم غربی بیان کرده انسان حیوان غیر قابل اعتماد است. در تبیین دنیای انسان و مناسبات اجتماعی و روابط بین انسان‌ها، گل سرسبد علوم غربی که علم اقتصاد است، جامعه را طوری به فاجعه کشانده است که آن جامعه در حال فروپاشی است.

در حداکثر و در حد اعلایش اگر ما به علم انسانی غربی‌ها تن در دهیم که تن نمی‌دهیم، عاقبتی که منتظر ماست آن اتفاقی است که در اسپانیا، یونان، ایتالیا، ایالات متحده، کانادا، انگلیس و سایر کشورهای غربی افتاده است، غیر از این نیست مطمئن باشید. شما ببنیددر ۵، ۶ ماه گذشته چطور فتیله‌ ارز و سکه و دلار و اینها بدون هیچ منطقی بالا و پایین می‌شود.

بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی این بود که باید ابتدای انقلاب، کنار دست بانک مرکزی، نهاد انقلابی صندوق درست می‌کرد. تنها جایی که در انقلاب اسلامی به هیچ وجه روحیه‌ای انقلابی ندارد بانک مرکزی است و جمهوری اسلامی از جایی زمین می‌خورد که اسمش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

رهبر معظم انقلاب در ماه رمضان بعد از فتنه در سال ۸۸ در دیدار با اساتید دانشگاه فرمودند: علومی که از غرب آمده است مال جامعه‌ای خودشان است و به درد ما نمی‌خورد. اینجا مسئولان با علومی که نباید بیاموزند، تربیت می‌شوند و با همین دانش کسب شده، مسئول دستگاه‌های دولتی می‌شوند و نتیجه اش را امروز در در وزارت اقتصاد می‌بینیم.

کینز در مقاله‌ای در سال ۱۹۳۰ گفته است برای رشد اقتصادی غرب چاره جز رواج طمع و ربا را در جامعه نداریم. این سخن به ما قبل جنگ جهانی دوم بر می‌گردد در حالی که کینز را معمار اصلاح اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم قلمداد می‌کنند.

اکنون شیوع طمع در جامعه ما در قالب کاری است که تلویزیون جمهوری اسلامی بواسطه تبلیغات بازرگانی‌اش انجام می‌دهد که زندگی مردم شده فلان خوردنی توپی و موتوری. ۸۲ سال بعد از جمله‌ای که کینز گفت، امروز در حکومت اسلامی تلویزیون صبح تا شب در ماه رمضان برنامه‌ای اخلاقی را قطع می‌کند و در بین آن مردم را به طمع دعوت می‌کند.

توطئه صهیونیستی

خدا می‌داند اگر بانک‌های جمهوری اسلامی تبلیغ نکنند چه بودجه‌ای ذخیره می‌شود و آن‌ها می‌توانند دردهای زیادی از جامعه را درمان کنند. خدا می‌داند توطئه صهیونیستی چیزی نیست جز آنکه برای عقیم کردن دختران از چیپس و پفک استفاده کند. آخر هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیب زمینی سرخ کرده و ذرت بو داده می‌شود از کجا می‌آید، که هر ساعتی تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی را روشن می‌کنیم مدل توپی و یا موتور‌ی‌اش تبلیغ می‌شود.

آن‌هایی که فکر می‌کنند که چرا مراکز زنان و زایمان و نازایی اینقدر پرمشتری است بروند ببینند در ۲۰ سال گذشته مهمترین خوراک و تنقلات دختران مملکت مدل توپی‌اش بوده یا موتوری‌اش. ازدواج که در کشور ما سنش به تاخیر افتاده و بعد از ازدواج هم که خانم‌ها بچه‌دار نمی‌شوند تا دکترا بگیرند و بعد هم که تصمیم به بچه دار شدن می‌گیرند، تازه اول رفت و آمد در مطب‌های زنان و زایمان و نازایی است؛ یکی از دلایل این موضوع تغذیه‌ای نامناسب هم می‌تواند باشد.

اصلی ترین درد جامعه‌ ما چیست!؟

کینز، ۸۲ سال قبل فریاد می‌زند که باید طمع را رواج داد، ما در نمایشگاه قرآن می‌نشینیم و می‌گوییم درد جامعه‌مان چیست؟ این است که رسانه‌ ملی ما صبح تا شب مردم را به طمع دعوت می‌کند. خدا می‌داند کسانی که این طور پیام‌های بازرگانی درست می‌کنند و این طور حرص و ولع و طمع را تولید می‌کنند عاقبتشان چیست؟ این‌ها اصحاب علی(ع) نیستند و نروند شب‌ها قرآن به سر بگیرند، این‌ها اصحاب کینز هستند.

منبع : مشرق نیوز

برچسب‌ها: خبر, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 16:36 | نویسنده : سلامت |

بسمه تعالی

جبرئیل امین عشقه

عزرائیل قابض عشقه

بشرمخلوق عشقه

آدم صفی عشقه

حواجده عشقه

هابیل مقتول عشقه

نوح نبی عشقه

ابراهیم خلیل عشقه

اسماعیل ذبیح عشقه

هاجرایثار عشقه

موسی کلیم عشقه

هارون وزیر عشقه

آسیه تسلیم عشقه

عیسی روح عشقه

مریم قدیس عشقه

یعقوب بکاء عشقه

یوسف خورشید عشقه

زلیخا دلداده عشقه

بنیامین برادر عشقه

لاوی وفادار عشقه

داوود داور عشقه

سلیمان شاه عشقه

بلقیس ملکه عشقه

ایوب شاکر عشقه

صالح مصلح عشقه

یونس اسیر عشقه

خضرزنده عشقه

هودعزیز عشقه

اسحاق هدیه عشقه

ساره محبوب عشقه

لوط صبور عشقه

دانیال شکور عشقه

یحیی بشیر عشقه

زکریاشفیق عشقه

جرجیس رفیق عشقه

الیاس شفیع عشقه

ادریس صدیق عشقه

شعیب رسول عشقه

لقمان حکیم عشقه

حاتم سخاوت عشقه

طالوت فرمانده عشقه

محمد خاتم عشقه

مصطفی گل عشقه

علی مظهر عشقه

مرتضی ولی عشقه

فاطمه وجود عشقه

زهرانور عشقه

حسن کریم عشقه

مجتبی حسن عشقه

حسین سالار عشقه

اباعبدالله سلطان عشقه

سجادزینت عشقه

عابدین راوی عشقه

محمدشاهد عشقه

باقرعالم عشقه

جعفرمکتب عشقه

صادق احیای عشقه

موسی اعجاز عشقه

کاظم صابر عشقه

علی راضی عشقه

رضاضامن عشقه

تقی زاهد عشقه

جوادجود عشقه

نقی پاکی عشقه

هادی راهنما عشقه

حسن باقی عشقه

عسگری حبیب عشقه

حجت صاحب عشقه

مهدی قائم عشقه

عبدالمطلب جد عشقه

عبدالله پدر عشقه

آمنه مادر عشقه

خدیجه همسر عشقه

ابراهیم فدایی عشقه

ابوطالب حامی عشقه

حمزه سید عشقه

عباس مفسر عشقه

جعفرطیار عشقه

محسن شهید عشقه

فاطمه بنت اسد مهمان عشقه

عباس بن علی ساقی عشقه

ابوفاضل ماه عشقه

زینب خطیب عشقه

گلثوم خواهر عشقه

اکبرجمال عشقه

اصغرغنچه عشقه

قاسم کمال عشقه

عبدالله یادگار عشقه

فاطمه کبری مطهره عشقه

رقیه دردانه عشقه

سکینه وقار عشقه

فاطمه ضغری دختر عشقه

رباب داغدار عشقه

لیلا نالان عشقه

شهربانو مرید عشقه

مسلم سفیر عشقه

هانی خدمتگذار عشقه

طوعه طرفدار عشقه

زیدبن علی پسر عشقه

احمدبن موسی معرف عشقه

ام فروه مروج عشقه

حمیده ستوده عشقه

معصومه کریمه عشقه

سمانه سلوای عشقه

حکیمه عمه عشقه

نجمه ستاره عشقه

حدیث سخن عشقه

نرجس عروس عشقه

خیزران قامت عشقه

ام البنین مرثیه خوان عشقه

حلیمه دایه عشقه

حره مدافعه عشقه

ابوایوب میزبان عشقه

سلمان محرم عشقه

بلال موذن عشقه

زید فرزند خوانده عشقه

خالدبن سعید کاتب عشقه

حنظله غسیل عشقه

اسامه تابع عشقه

مقداد معین عشقه

ابوذردوستدار عشقه

یاسرموحد عشقه

عماررهایی عشقه

نسیبه همرزم عشقه

سمیه سمبل عشقه

ام ایمن پرستار عشقه

اویس عاشق عشقه

کمیل مطیع عشقه

میثم زبان عشقه

مالک یاور عشقه

قنبرغلام عشقه

حجرشیفته عشقه

ام سلمه غمخوار عشقه

اسماء همراه عشقه

فضه خادمه عشقه

قیس قاصد عشقه

نافع قاری عشقه

حبیب محب عشقه

مسلم عوسجه سخنور عشقه

ام وهب شهیده عشقه

زهیرجان نثار عشقه

حرشرمنده عشقه

جون آزاده عشقه

جابرمحزون عشقه

عطیه دلسوخته عشقه

زعفرجن عشقه

سلیمان تائب عشقه

مختارمنتقم عشقه

بهلول مجنون عشقه

مصیب دستیار عشقه

اباصلت چاکر عشقه

دعبل شاعر عشقه

عبدالعظیم فرستاده عشقه

مقدس هم نشین عشقه

شیخ بهایی محدث عشقه

حرعاملی منجم عشقه

بوعلی سینا طبیب عشقه

ملاصدرافیلسوف عشقه

میرزاکوچک سردار عشقه

میرزای شیرازی مجری عشقه

نخودکی شاگردعشقه

سیدجمال مبارزعشقه

بروجردی مرجع عشقه

خمینی پیرعشقه

خامنه ای جانبازعشقه

حسن نصرالله منتخب عشقه

موسی صدرگم شده عشقه

طالقانی مالک عشقه

علامه طباطبایی استادعشقه

غفاری بازوی عشقه

مدرس خادم عشقه

بهشتی مظلوم عشقه

مطهری تفکرعشقه

مفتح فاتح عشقه

رجایی مقلدعشقه

باهنرمعلم عشقه

مدنی بصیرعشقه

دستغیب عابدعشقه

اشرفی عالم عشقه

صدوقی عارف عشقه

ادامه دارد....تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 12:24 | نویسنده : سلامت |

نوشابه، دشمن محبوب!

نوشابه، یکی از توطئه‌های تغذیه‌ایست که ملت ما بطرز وحشتناکی مبتلا به آن شده است؛ تا جایی که ایرانی‌ها دارای رتبه‌ی اول (دوم) مصرف نوشابه در جهان هستند! اما آن چیزی که در این مطلب می‌خواهم به آن اشاره کنم، بُعد دیگری از آثار مصرف این کالای مرموز است که کمتر گفته شده و مورد غفلت واقع شده است.

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola10.gifhttp://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola9.gif
نمی دانم این موضوع در مورد شما هم صدق می کند یا نه! اما اگر برای خرید نوشابه به مغازه‌های محل ما سری بزنید متوجه می‌شوید که محصولات دو شرکت «کوکا کولا» و «پپسی» میزان بسیار بالایی از بازار این کالا را بدست گرفته‌اند. این نوشابه‌ها هر روز توسط تعداد کثیری از مردم ما مصرف می‌شوند و در هشدارهایی که از طرف متخصصان تغذیه و طب در این زمینه داده می‌شود به ابعاد فرهنگی آن توجهی نشان داده نمی‌‌شود. مثلا این اخطار که مصرف نوشابه می‌تواند باعث پوکی استخوان شود و ... را بسیار شنیده‌ایم اما این همۀ ماجرا نیست ...!در ابتدا نگاهی به آرم مشهور شرکت «کوکاکولا» بیاندازید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola1.gif

حال اگر این آرم را در جلوی آینه بگذارید (عکس کنید) به این شکل در می‌آید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola2.gif


با کمی دقت می توانید متوجه شوید که عبارت انگلیسی coca cola بصورتی طراحی شده است که با معکوس کردن آن یک عبارت عربی، آشکار گردد. این موضوع، با استفاده از رنگ در زیر نشان داده شده است:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola3.gif


چطور ممکن است چنین طرح دقیق و حرفه ای که نیاز به رعایت ظریفترین تکنیک ها را دارد ، بطور تصادفی ایجاد شده باشد؟! این واقعیت، بخصوص وقتی که پای صهیونیزم در میان باشد کاملا قابل پذیرش می شود ...
حال به آرم «پپسی» توجه کنید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola5.jpg

عبارت PEPSI مخفف این جمله است:

Pay Extra Penny Support Israel
یعنی: بپردازید بهای بیشتر برای حمایت از اسرائیل

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola13.gif

ممکن است بگوئیم، این عبارت ساختگی است و واقعیت ندارد. اما این حقیقتی است که خود این ها به آن اعتراف کرده‌اند. بعنوان مثال این تبلیغی است که شرکت صهیونیستی «کوکا کولا» در راستای توهين به مسلمانان و حمايت از رژيم صهيونيستی منتشر کرده است:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola4.gif
اين کارخانۀ نوشابه سازی در این تصوير تبليغاتی، با منقوش کردن نام کوکاکولا بر روی گنبد مسجد «قبة الصّخره» (که به اشتباه به اسم مسجدالاقصی شناخته می شود) و جملاتی که در اين طرح تبليغاتی نوشته شده، صريحا اعلام کرده است که:

«با خوردن اين نوشابۀ آمريکايی، شما جزو حاميان اسرائيل به شمار می‌‌رويد»
در قسمت پایین این تبلیغ، نوشته شده:

Drink Coca Cola . Support Israel
By supporting American products
You're supporting Israel


کوکاکولا بنوش تا از اسرائیل حمایت کرده باشی
با حمایت از محصولات آمریکایی
شما در حقیقت از اسرائیل حمایت می‌کنید
کوکاکولا و پپسی، هر دو از حامیان رسمی رژیم صهیونیستی هستند و جای بسی تاسف است که امروز فروشگاه های اغذیه در سراسر کشور اسلامی ما مملو از این دو کالای صهیونیستی شده‌اند و این محصول سمی را بدون توجه به عوارض مادی و معنوی آن به مردم ما عرضه می‌کنند. برای اینکه عمق خباثت و کینه ای که این رژیم منحوس از اسلام و مسلمانان دارد معلوم شود، به یک نمونه از تاثیرات مخربی که این کالا بر روی ذهن و روان مصرف کنندگان دارد، اشاره می‌کنم:یکی از تحقیقاتی که اخیرا مورد توجه جهانیان قرار گرفته و مشهور شده، تحقیقاتی است که آقای «ماسارو ایموتو»‌ی ژاپنی بر روی آب انجام داده است. بطور خلاصه، این تحقیقات نشان می دهند که آب، در برابر مفاهیم، ذهنیات و دعاهای مثبت و منفی، عکس العمل های هوشمندانه انجام می دهد. این امر با عکس برداری از بلورهای آب تحت شرایط متفاوت معلوم می‌شود. مثلا اگر بر روی یک بطری آب، کلمۀ‌ مثبتی (مثل: دوستت دارم) نوشته شود، بلورهای آب عکس العمل نشان داده و به شکل زیبایی در می‌آیند. اما اگر کلمه‌ای منفی (مثل: از تو متنفرم) نوشته شود بلورهای اب به شکل درهم و بدشکل در آمده و عکس العمل هوشمندانه نشان می‌دهند. بعنوان مثال در زیر برخی از این عکس ها نشان داده شده‌اند:

عکس العمل های هوشمندانۀ آب در برابر عبارات مثبت و منفی:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola12.gif


آنچه در زیر میکروسکوپ دیده می شود فقط یک شکل محدود از عکس العمل طبیعی ذراتی را نشان می دهد که به حقیقتِ تسبیح خود در هستی آگاهند و در برابر مفاهیم از خود واکنش نشان می دهند. حال با در نظر گرفتن این موضوع وقتی روحِ کلماتی از نوع عادی و ساده که آن ها را «مثبت و منفی» می‌خوانیم می‌توانند چنین تاثیراتی را بر روی طبیعت هوشمند بگذارند، تاثیر مفاهیمی که در جایگاه «حق و باطل» بیان می شوند چگونه خواهد بود؟ آیا می‌‌دانید عبارت باطلی که بر روی بطری‌های کوکاکولا و با نیت دشمنی با اسلام نقش بسته چه اثرات مخرب و عمیقی می‌تواند بر روی مصرف کننده‌ی آن داشته باشد؟ عبارتی که در آن «نفی صریح رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و نفی قبلۀ مسلمین» و به نیت دشمنی با اسلام نقش بسته، چه آثار و تبعاتی در جسم و جان مسلمانانی دارد که از آن استفاده می کنند؟ نوشابه، هرچند خود به‌تنهایی و فارغ از اینکه چه اسمی بر روی آن نقش بسته، یک توطئه‌ی غذایی محسوب می‌شود اما تغییراتی که با القاء مفاهیم باطل و مسموم و با نیت‌های شیطانی (در اثر آرم های ویژه ای که برای این کار طراحی شده) در مواد داخل بطری بوجود می‌آید، ابعاد تاثیر گذاری آن را افزایش داده و نوشابه را (که در ذهن عرف جامعه به عنوان یک نوشیدنی مطرح است) تبدیل به یک «بمب» چند جانبه کرده است! بمبی که ابعاد تخریب آن نه تنها در عرصه‌ی سلامت و تغذیه، بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و ... نیز گسترده شده است. در واقع، هر نوشابه یک سرباز از جانب صهیونیست‌ها ست که می خواهد از امت اسلام، امتی بی اراده و شکست خورده بسازد.شاید گفته شود که این نوشابه ها در داخل کشور تولید می شوند و ساخت اسرائیل نیستند. اما اولا توجه شود که علاوه بر خود نوشابه که ماده ای سمی و کشنده محسوب می شود، یک قسمت از نقدی که داشتیم به آرمی بود که عینا در این نوشابه ها هم وجود دارند و در ثانی اگر به همین محصولات نیز توجه شود، متوجه عباراتی نظیر : «تحت لیسانس کوکاکولا» و یا «تحت لیسانس پپسی» خواهید شد. این به معنی آن است که مواد اولیه و فرمول ساخت این محصولات از همان شرکت ها گرفته می شود و در قبال آن قرار دادی بسته می شود که به موجب آن سودی را متوجه آن شرکت ها خواهد کرد.(نوشابه های فانتا و سپرايت تحت ليسانس كوكا و همچنين نوشابه ی ميرندا تحت ليسانس پپسی مي باشد)
و اما بُعد دیگر ماجرا که شاید از ابعاد دیگر آن تلختر باشد ... ابتدا به تصاویر زیر نگاهی بیاندازید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola7.gif


تصوير فوق که نمايي از يک نماز جماعت با تن ‌پوشی از شرکت نوشابه ‌سازی آمريکايی کوکاکولا است، باعث خشم مسلمانان در نقاط مختلف جهان شده است ...

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola8.gif

این تصویری از یک مسلمان است که با این هیئت عجیب، کوکاکولا را تبلیغ می کند!

 

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola4.gif


منقوش کردن نام کوکاکولا بر روی گنبد مسجد «قبة الصّخره» توسط شرکت صهیونیستی «کوکا کولا» در راستای توهين به مسلمانان و حمايت از رژيم صهيونيستی ملت ایران هرچند بزرگوار و بصیرند و لایق هرگونه قدر دانی و تمجید هستند، اما وقتی خود را با آنچه باید باشیم مقایسه می کنیم متوجه کمبودهایی می شویم که گاه نیاز به نقد هایی شدید و سنگین دارد ... در حالی که جهان در غیبت ولی خدا در جهنم جهل و خودکامگی می سوزد، و در حالی که دیو صفتان تابه‌دندان مسلح، از همۀ ابزار خود برای مخدوش کردن چهره ی آسمانی اسلام بهره می برند، انگار ما فراموش کرده ایم که ماموریت ما در آنچه برای آن خلق شده ایم تا چه حد جدی و سنگین است. امروز شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ما بسیار بلند است اما آیا این مرگ ها و نفرین ها، تا چه حدی عمیق و آگاهانه است؟ .. «تولّا»ی به فرهنگ اسلامی آیا نتیجه ای جز «تبرّا»ی از فرهنگ کفر خواهد داشت؟! آیا می شود که از اسرائیل متنفر بود اما با خرید کالای آن هزینه ی کشتار کودکان بی دفاع فلسطینی را فراهم کرد؟! .. دیگر باید با چه زبانی بگویند که «ما دشمن شماییم» تا باورمان بشود؟! مگر خودشان در تبلیغات خود نمی گویند که:

 Drink Coca Cola . Support Israel
By supporting American products
You're supporting Israel


کوکاکولا بنوش تا از اسرائیل حمایت کرده باشی
با حمایت (مصرف) از محصولات آمریکایی
شما در حقیقت از اسرائیل حمایت می‌کنید
آیا مصرف محصولات آمریکایی و حمایت از رژیم جعلی اسرائیل نتیجه ای جز این خواهد داشت:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola11.gif


خداوند در قرآن (مائده/82) می فرماید:لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
همانا محققاً یهود و مشرکان را دشمن ترین مردم نسبت به مسلمانان ، خواهی یافت

این سرسخت ترین دشمن اسلام، امروز در طرح های تبلیغاتی اش مسلمانان را تحقیر می کند و مقدساتش به سخره می گیرد و در آرم نوشابه هایی که در کشور ما به وفور دیده می شود، پیامبر و قبلۀ مسلمانان را صریحا نفی می کند و خود اعلام می کند که «خرید محصولات آمریکائی حمایت از اسرائیل است» و با کمک همین حمایت‌ها، آشکارا مردم فلسطین را قتل عام می کند!! .. براستی ما داریم به کجا می رویم؟ چطور می شود این نوشابه ها را خورد و مرگ بر اسرائیل گفت؟! چنین تناقضی مگر امکان دارد؟!  آیا ما واقعا به حقیقت آن نقشی که در عالم داریم پی برده ایم یا آن را به فراموشی سپرده ایم؟ مگر ما وظیفه ای جز مبارزه در راه احقاق عبودیت حق و احیای اسلام و سنت های اسلامی را داریم؟ سال هاست که امام ما در غیبت بسر می برد و ما هنوز در تلۀ «چه کنم، چه کنم» های مادی گیر کرده ایم و مبارزۀ حقیقی در راه آرمان های خود را به حاشیه رانده ایم.همسرانی که در فکر بدنیا آوردن نسلی پاک و پاکیزه هستند آیا می دانند که خوردن نوشابه (بخصوص آن نوشابه ای که در آرم خود به نفی مقدسات اسلامی پرداخته) بر روی نطفه اثر خواهد گذاشت؟ و آیا می دانند که این ماده ی سمی با جریان در بدن مادر، جنین را در هنگام حاملگی و طفل را در هنگام شیرخوردن از مادر به کثافات (مادی و معنوی) خود آلوده خواهد کرد؟ زوجی که در خونشان ماده ای جریان دارد که از سود آن، کودکان فلسطینی کشته و آواره شده اند آیا می‌خواهند فرزندانی بدنیا آورند که بر علیه نظام کفر در عالم قیام کنند و از بهترین سربازان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشند؟ آیا فرزندانی که از چنین نطفه هایی حاصل شوند و در چنین رحم هایی پرورش یابند و از چنین شیرهایی بخورند، متفاوت نیستند با آن فرزندانی که از طیبات حاصل شده و در رحم های پاکیزه پرورش یافته و از شیرهای پاک و معنوی ارتزاق کرده باشند؟ ... جای تعجب است که شاهدیم برخی از خانواده ها کودکان خود را که شناختی از این نوع مواد باصطلاح خوراکی ندارند و بالتبع درخواستی هم برای دریافت آن نخواهند داشت، بدست خود آلوده می کنند و با خوراندن انواع نوشابه و مواد خوراکی مضر، کار را به جایی می رسانند که پس از مدتی خود بچه از والدین می خواهد که این محصولات را برای آن ها خریداری کنند و اینقدر ساده و بدون فکر، مسئولیت خطیری را که در پرورش کودکان خود دارند را نادیده گرفته و جسم و جان فرزندان خود را با موادی مورد حمله قرار می دهند که علاوه بر امراض جسمی فراوان، آثار منفی فرهنگی خطرناکی را که اشاره شد نیز به آن ها تحمیل می کند.آنچه مسلم است، نوشابه یک ماده ی مسموم وارداتی است که بر خلاف سنت های ما به ما تحمیل شده و فرهنگ تغذیه ای اسلام هیچگاه این ماده ی سمی را برای مصرف امت اسلامی به رسمیت نخواهد شناخت.

امام علی علیه السلام می فرمایند:لا تزال هذه الأمة بخير مالم يلبسوا لباس العجم ، و يطعموا أطعمة العجم ، فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل
این امت تا زمانی که لباس بیگانگان را نپوشد و غذای آنها را نخورد، پیوسته به خیر و نیکی خواهد بود و آن زمان که لباس و غذای بیگانگان را مصرف نماید، خداوند، آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد.

[بحار 79/303، از كتاب المحاسن]


پس می بینید که تن دادن به فرهنگ بیگانه در امر تغذیه تا آنجا مؤثر است که حتی می تواند باعث ذلت و خواری امت اسلام شود. پس همت کنیم تا بر اساس باورهای دینی و اصول جامع اسلامی، این بدعت ها را از زندگی خود بیرون کنیم و در برابر حربه های دشمنان قسم خوردۀ اسلام، بی تفاوت نباشیم.

شنبده ایم که شهید آیت الله مدرس که عالمی مبارز بود تا آنجا برائت از فرهنگ بیگانه داشت که حتی حاضر نبود جنس پارچه ای که برای لباس هایش استفاده می شود جنس غیر ایرانی باشد. او سر تا پا از فرهنگ بیگانه تهی بود و اینگونه بود که مبارزه اش مبارزه ای حقیقی و موثر و ماندگار شد. امروز هم اگر ما می خواهیم مبارزه ای حقیقی داشته باشیم باید تار و پودِ جسم و جانِ خود را از فرهنگ بیگانه بشوییم و در مسیر سنت ها و باورهای دینی قرار بگیریم و تبرّای ما از فرهنگ کفر، یک تبراّی همه جانبه باشد تا شعارهایمان عمق پیدا کند و در عالم جاری شود

http://tasbih.persiangig.com/image/emam.jpg

امام خمینی (رحمة الله علیه):
«
شما از خواب هايي كه براي اين كشورها ديده اند اطلاع نداريد ، اينجانب كرارا خطر دولت اسرائيل و عمال آن را به ملت گوشزد كردم كه بايد مقاومت منفي كنند و از معاملات با آنها احتراز جويند»

در آخر به چند مورد از فتاوای فقهی در این زمینه اشاره می شود:
استفتائات مقام معظم رهبری:

س 62: آيا وارد كردن و ترويج كالاهای اسرائيلی جايز است؟

واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايي كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن  منتفع میشود خودداری كنند.
س 263: آيا برای مسلمانان خريد كالاهای اسرائيلی كه در سرزمين اسلامی به فروش میرسند جايز است؟ 

بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايي كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيستها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند ، ميشود ، اجتناب كنند.

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 9:14 | نویسنده : سلامت |
مواد لازم (برای سالاد):
سیب زمینی: 2 کیلو گرم
خیار شور: 750 گرم
نخود فرنگی: 200گرم
پیاز متوسط: 1 عدد
سیر متوسط: 2 حبه

مواد لازم (برای سس سالاد):
روغن کنجد یازیتون سالم وطبیعی غیرکارخانه ای: 1 لیوان
ارده: 5 تا 6 قاشق غذاخوری
سیر درشت: 1حبه
سرکه سیب: 5تا6قاشق غذاخوری
نمک: 1 قاشق چایخوری
فلفل:نصف قاشق چایخوری
آب لیمو:نصف لیوان
نخود پخته: 5 تا 6 قاشق غذاخوری
کتیرای گل پودر شده: 1 قاشق چایخوری

این مقدار برای 12 تا 15 نفر کافیست.

طرز تهیه:
ابتدا سیب زمینی ها را بخار پز کرده و پس از خنک شدن آنها را پوست کنده و به صورت نگینی خرد می کنیم. سپس خیار شورها و پیاز را خرد کرده و به همراه نخود فرنگی پخته و به سیب زمینی اضافه می کنیم. در انتها 1 حبه سیر را ریز رنده کرده و خوب با سایر مواد مخلوط کرده و کنار می گذاریم.

طرز تهیه سس:
تمام مواد لازم برای سس را مخلوط کرده با مخلوط کن مخلوط کنید تا سس نسبتا سفتی به دست آید. در صورت سفت بودن کمی روغن و آبلیمو و در صورت شل بودن یک تا دو قاشق نخود اضافه کنید. بعد با مواد آماده شده قبلی به آرامی به هم بزنید تا یکنواخت شود سپس در ظرف مناسب ریخته و روی آن را با سلفون بپوشانید تا هوا نرسد، و آن را در یخچال نگهداری کنید. این سالاد را هرچه خنک تر مصرف کنید خوشمزه تر می شود.

سالاد الویه برای رفع یبوست مزاج بسیار مفید است و می توان آنرا بعنوان یک وعده غذا نیز مصرف کرد. بهتر است این سالاد را به همراه سالاد جعفری میل کنید

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 8:33 | نویسنده : سلامت |

آیت الله بهجت فرموده اند: "مرحوم مجلسی در یکی از مولفاتش نوشته است، اگر انسان به طب ماثور از ائمه اطهار علیهم السلام عمل کند به بیماری مبتلا نمی شود زیرا آنها عالم به خواص ماکولات و سبزی ها و چیزهای دیگر هستند. بنده هم فی الجمله دیده ام شخصی به طب ماثور عمل می کرد و حدود هشتاد سال داشت و مریض نشده بود. زمانی که ما در نجف بودیم و وبا شیوع داشت ایشان به عیادت بیماران می رفت و با این حال به بیماری مبتلا نشد و فقط در اواخر عمر مانند سابق به نمازجماعت نمی آمد و به استراحت می پرداخت.البته برای کارهای دیگربیرون می آمد و نمی دانم که آیا در وقت وفات مریض شد یا خیر".

(در محضر آیت الله بهجت کتاب دوم ص 273)

ترجمه جلد چهاردهم از کتاب بحارالانوار : این فایل حاوی فهرست خیلی خوبی

 است و صفحه 684 تا 793 آن اختصاص به روایات طبی دارد

 

جهت دانلود لطفا کلیک کنید


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۵ | 19:36 | نویسنده : سلامت |

کتاب
طب اسلامی گنجینه تندرستی
در وبلاگ دکتر رضا منتظر جهت دانلود علاقه مندان قرار داده شده است


جهت ورود به پست مربوطه: (کلیک نمایید)


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۵ | 19:20 | نویسنده : سلامت |

ادارات بهداشت در کشورهای اروپایی واکسن آنفولانزا را به علت عوارض آن ممنوع کردند. وزارت بهداشت و درمان ایران واردات وسیع این واکسن را آغاز کرد ...

منبع:سایت دکتر روازاده


برچسب‌ها: خبر

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۵ | 19:15 | نویسنده : سلامت |

به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می رساند، آقای دکتر غلامرضا کرد افشاری هر هفته پنجشنبه از ساعت 10:45 الی 11:45 از شبکه قرآن سیما، در برنامه خانه محبت، مطالب مفیدی را در خصوص طب اسلامی مطرح می نمایند.

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود از تماشای این برنامه بهره کافی را کسب نمایند.

 
برچسب‌ها: خبر, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۵ | 19:12 | نویسنده : سلامت |

امام رضا(علیه السلام)

هركس مى خواهد درهمه زمستان از زكام ایمن بماند، هر روز، سه لقمه عسل باموم آن بخورد.. ونرگس ببوید؛ چرا كه از زكام، ایمنى مى دهد. سیاه دانه نیز چنین است .اما اگر زكام در تابستان پیش آید، در هر روز ،یك خیار بخورد و از نشستن درآفتاب، خوددارى  ورزد


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۴ | 20:7 | نویسنده : سلامت |

چنانچه شير ترش شود قبل از آنكه بِبُرَّد(بريده شود)آنرابه مدت حداقل سه ساعت در ظرف مسي قرار ميدهيم تا ترش شدگي شير برطرف گردد


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 12:6 | نویسنده : سلامت |

درمان رماتيسم مفصلي

نشانه ها

مريض تقريبا تمام مفاصلش درد ميكند اما در آرتروز همه مفاصل درد نميكند وفقط مفاصلي كه روي هم سوار هستند درد دارند

دررماتيسم مريض هرچه حركت بيشترداشته باشد دردش كمتر ميشود ولي در آرتروز هرچه بيشترحركت كند دردش بيشترميشود

درد رماتيسم در اول صبح بيشتر است

افراد رماتيسمي از سرما عاجز ميباشند واز گرما لذت ميبرند به قولي از كولرفراري وعاشق بخاري هستند

حالشان در مناطق گرم بهتراست

توجه:اگر گرگرفتگي داشتند دليل بر گرم بودن بدن نيست بلكه ممكن است گرمي رحمي داشته باشند كه درمان آن خوردن روزانه يك استكان عرق زنيان وعرق گزنه ميباشد

علت رماتيسم

علت عمده آن مصرف روغن صنعتي چه جامد وچه مايع ميباشد

درمان

دفع بلغم با تمام قوا

خوردن آبغوره با نمك خانگي زياد وماليدن آن به مفاصل

مصرف آش آبغوره زنجبيل به مدت 10 روز

خوردن زياد عسل خصوصا عسل خام

انتهاي اعضاي بدن را مثل نوك انگشتان دست وپا را نيش زنبور انداخته(زنبوردرماني)

پني سيلين 1200 بالاجبار هفته اي يك مرتبه و خوردن قرص پردينزولول 5 ميلي گرمي شبها يك عدد

آجرداغ را داخل حوله گذاشته روي آن بنشيند

اتوي داغ را روي ستون فقرات به مدت 15 دقيقه بكشيد

خوردن يك الي چهارده عدد حب سينا (كد117) در طي روز به شرطي كه عوارضي مثل دل درد و اسهال نداشته باشد

خوردن 1 قاشق مرباخوري از كد124 صبح وشب به شرطي كه بدن جوش نزند

بلغم زا ها را اصلا نخورد خصوصاماست وماهي و ترشي و...

نمك دريا زياد بخورد

روي نمد بخوابد

يك قاشق غذاخوري عسل را به همراه يك قاشق مرباخوري پودرزنجبيل داخل يك ليوان آب معمولي حل نموده وروزانه دو مرتبه ميل ميكنيم

مقدار نيم كيلوپونه تازه را مثل سبزي خوردن با چاقوخرد نموده وشب ساعت 12 مثل حنا به كف پا بسته وسپس با پلاستيك فريزري روي انرا ميبنديم وسپس با پارچه ميبنديم وبعد از 5الي6ساعت آنرا بازنموده وميشوئيم
برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 12:5 | نویسنده : سلامت |

درمان آرتروز

يك قاشق از پودر پوست تخم مرغ محلي را داخل غذاي داراي روغن ريخته وروزانه ميل شود

روزانه یک مشت سنجد را بخورید وهسته آنرا قورت دهید

هفته ای دو مرتبه پاچه گوسفند بخورید

روزدرمیان دمکرده علف هفت بند بخورید

تذکر:علت آرتروز دوچیز است 1- خوردن چای 2 پختن غذا در ظروف آلومینیومی(مثل چدنهای بازار-روحی های بازار- تفلونها- وظروف نچسب)ظرف چدن آن است که اهن ربا را به خود جذب کند
برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 12:2 | نویسنده : سلامت |

درمان ترش كردن

 نصف قاشق چايخوري جوش شيرين را درنصف استكان آب سرد حل كرده موقع ترش كردن بخوريد

تذكر: علت ترش كردن را يادتان نرود1 خوردن چاي 2 خوردن روغن صنعتي چه جامد وچه مايع
برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:57 | نویسنده : سلامت |

سه كيلوگرم ابغوره بدون نمك را با دو كيلوگرم رب انارخانگي تركيب كرده يك دقيقه بجوشد وموقع خواب سه قاشق غذاخوري در يك ليوان آب جوش مخلوط نموده ميل شود


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:56 | نویسنده : سلامت |

1 يك قاشق چايخوري از جوش شيرين را دريك ليوان آب حل نموده 10 الي 15 سي سي از آنرا 15 دقيقه قبل از نزديكي با سرنگ استريل 2 الي 3 مرتبه داخل رحم بريزيد

2 يك قاشق غذاخوري از جوش شيرين را در يك لگن آب ريخته نيم ساعت قبل از نزديكي به مدت 10 دقيقه داخل آن بنشينيد

3 نمك درياي اصل زياد مصرف كنيد

4 سبزيجات فريزري اصلا مصرف نكنيد

5 هفته اي 2 مرتبه زيرشكم وكمر را باروغن زنجبيل چرب كنيد وبادكش نمائيد

6 از روز اول پريودي 14 روز حساب كنيد وفقط روز چهاردهم نزديكي داشته باشيد

7 اقا ميوه ترش بيشتر ميل كند

8 خانم توت فرنگي ميل گند بخصوص 1 الي 2 ساعت قبل از نزديكي كاهو نيز خوب است

9 هيجان جنسي داشته باشيد يعني دخول كامل وقوي باشد

10 مرد به مدت يك الي دو ماه روزانه 2 استكان عرق كاسني بخورد

11 در 7 روز پريودي 7 عدد خرما را با روغن كره محلي تفت داده نصف آنرا آقا ونصف ديگر را خانم بخورد


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:55 | نویسنده : سلامت |

كاملا لخت شده واسفرزه را مثل اسپند دود نموده ودود آنرا به محل مورد نظربرسانيد


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:55 | نویسنده : سلامت |

كبدازاعضاي رئيسه بدن بوده ونقش مهمي درسلامتي دارد.چاقی گوشتی ازآثارگرمی وتری كبداست.چاقی باچربی زيادازآثار سردی وتری كبداست.لاغری مفرط ازآثارگرمی كبداست.پيدايش برجستگیهای عروق ازآثارگرمی كبداست.پوشيدگی عروق ازآثارسردی كبداست.تيرگی پوست وبدن ازآثارسردی وخشكی كبداست.براي حفظ سلامتی كبدازمولدات سودامثل بادمجان(مخصوصاًسرخ شده آن)ونيزغذاهای بسيارگرم ومحرک وپرانرژی مثل چربی‌ها،سرخ كرده‌هاوموادرنگی مثل انواع نوشابه‌های رنگ داربايدپرهيزشود.ريشه كاسنی برای انواع دردهای كبدی مفيداست ودرمزاج‌های گرم سكنجبين تهيه شده با عسل وسركه خانگي مفيدمیباشد.درمزاج‌های سرد،داروهای گرم وعسل ودرمزاج‌های گرم،سكنجبين وتخم ترشک وآب انارمفيداست.براي رفع انواع ورم‌ها،بوره ارمنی رابابابونه آميخته،در‌آب جوش حل نموده وضمادشود.شربت هليله،شربت گل سرخ،شربت گل بنفشه براي پاكسازی بدن ازاملاح وجرم اضافی بسيارنافع است(مثل املاح صفراوی).كسانیكه ميخواهندطحال سالمی داشته باشندبايدازمولدات سوداپرهيزنمايند.براي درمان ورم طحال روزانه 5گرم مغزناخنک،5گرم افسنطين راجوشانده،صبح وعصرميل شود.درگرم مزاجان آب كاسني ياعرق آن رزوي سه استكان ميل شود.وياباديان وشكرسرخ(10گرم باديان در20گرم شكرسرخ) مصرف شود.محمدزكرياي رازی:(انجيرراشب درسركه خيس كرده هرروزصبح7عددناشتاميل شود).


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:53 | نویسنده : سلامت |

از نظر طب سنتي يبوست علت همه بيماريهاست(ام الامراض)بطور طبيعي ومعمولي معده انسان سالم بايد هشت ساعت بعد از غذا خوردن تخليه گردد واگر غير از اين باشد به معناي آنست كه شخص دچار يبوست ميباشد لذا رعايت موارد ذيل در درمان كامل اين بيماري مهم ومؤثر ميباشد.

علت بيماري يبوست: خوردن سرخ كردنيها،ماست،برنج،چاي،نان بدون سبوس« مثل نان لواش و نان فانتزي»،آب يخ(آبي كه با تماس مستقيم يخ سرد شده) و بالاخره هرنوع غذائي كه در كارخانه توليد شده است(خصوصا ماكاروني)

درمان يبوست : ابتدا بايد از انجام مواردي كه باعث يبوست ميگردد جداً خودداري كرد چرا كه اگر عوامل يبوست زا از بين نرود بيماري به قوت خودش باقي است و هيچ داروئي اثر ندارد وخوردن دارو اتلاف عمر وسرمايه ميباشد.

1 پرهيزجدي ازعوامل يبوست زا(نخوردن ماست،برنج،چاي،نان بدون سبوس و ....)2 خوردن يك ليوان آب ولرم صبح ناشتاوظهروشب موقع خواب.3 يك قاشق غذاخوري سبوس گندم داخل غذاهاريخته و ميل شود.4 دم كرده گل محمدي بجاي چاي استفاده گردد.{ تذكر: دقت گردد استفاده از برگ سنا كه مسهلي بسيارقوي ميباشدبه همراه گل محمدي يابه تنهائي درافرادي كه داراي بيماري انسدادروده ميباشندممكن است باعث مرگ گرددلذاتوصيه ميشود برگ سنا را فقط با تجويز پزشك استفاده نمائيد.}5 يك قاشق غذاخوري خاكشيريا اسپرزه را داخل يك ليوان آبجوش ريخته نيم ساعت قبل از غذا بخوريد.6 چنانچه خواستيد از برنج استفاده كنيد حتما با شير وبصورت شير برنج باشد.7 بهترين روغن جهت از بين بردن يبوست روغن زيتون ميباشد(دقت شود روغن زيتون مصرفي كارخانه اي نباشد
برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:52 | نویسنده : سلامت |

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA امروزه کمترخانواده ای یافت میشودکه برای خنک کردن آب ونوشیدنیهای خودخصوصاًدرفصل گرما،ازیخ استفاده نکند.درآب میوه فروشیهاورستورانهانیزعموماًبرای خنک کردن نوشیدنیهای موردمصرف ازتکه های یخ استفاده میشودویخچالهای یخ سازنیزجای خودرادرآشپزخانه هابازکرده است.ولی جالب است بدانید،تماس مستقیم یخ باآب ومایعات برای سلامتی مابسیارمضرمیباشد؛چراکه يخ،سودازا است وآبيکه يخ درآن انداخته شود،سودازاشده وخون راغليظ ميکند.حال این سوال پیش میآید که برای خنک کردن مایعات ازچه چیزی استفاده کنیم که برای سلامتی مشکلی ایجاد نکند؟درجواب بایدگفت که بهترین راه برای خنک کردن نوشیدنیها،قراردادن آنهادرظروف دربسته وگذاشتن آنهادریخچال میباشد.بعضی افرادنیزکه به یخ ارادت خاصی دارندمیتوانندبه صورت غیرمستقیم یخ رادرون نوشیدنی قرارداده تاسرمای یخ باعث خنک شدن مایعات گردد،مثلاًمیتوانیم تکه های یخ رادرمشمایاظرف کوچکی ریخته وآنرادرون نوشیدنی یاظرف آب قراردهیم یااینکه ازسیستمهای دوجداره که یخ دریک جدارآن قرارمیگیرداستفاده نماییم نکته مهم دیگری که دراین خصوص بایدرعایت شود،نخوردن چیزهای بسیارسردیاگرم است بنابراین توصیه میشودآب خیلی سردنیزنیاشامید.دراین زمینه بوعلي سيناميفرمايد:آب يخ خوردن،ضررخودرااگردرجواني نشان ندهد،درپيري حتماًضربه خودرابه توخواهدزد


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:51 | نویسنده : سلامت |

طب امروزی تاکیدبه خوردن فراوان شیرمیکند،مخصوصاًدرافرادپیرباپوکی استخوان وآرتروز،ازطرفی افرادمسن عمدتاًازسردی مفاصل وسایراعضارنج میبرند.برای این افرادبهترین روش مصرف شیردرمنابع طب سنتی این است که شیررابادارچین میل کنندتاهم سردی شیررابگیردوهم به این دلیل که دارچین مبدرق شیراست وشیرراتامفاصل میبرد.این خاصیت ذاتی دارچین است که اگرهمراه شیرخورده شود،خواص درمانی شیررابه مفاصل میرساند.لذاتوصیه میشودشیرراهمراه دارچین میل نمایید.برای اینکارهنگام گرم کردن شیرمیتوانیدپودردارچین رابه آن اضافه کنیدیااینکه اگرچوب دارچین دارید،میتوانیدپس ازتهیه چای دارچین، مقداری ازاین دمنوش راباشیرترکیب نماییدومیل کنید.با اینکارشیرهم خیلی خوش مزه میشودوهم خیلی خوش بوومشکلات نفخ حاصل ازخوردن شیرکه دربرخی افرادایجادمیشودرامرتفع میکند.پس افرادی که نمیتوانندشیربخورند،شیرهمراه دارچین رامیتوانندبه راحتی وبه لذت میل کنند.ضمناًباخوردن شیریک لینت مزاج خیلی معمول بوجودمی آیدکه اذیت کننده واسهالی نیست،بلکه مفیدمیباشد.همچنین میتوانیدبه شیرودارچین مقدارکمی عسل اضافه نماییدکه خوشمزه ترومفیدترمیشود.مصرف یک الی دولیوان شیردرروزکفایت میکندوخوردن شیردرحالیکه ناشتاهستیدکاملاًمضراست.

تذکر:-شیرپاستوریزه یااسترلیزه موردتاییدنمیباشدبلکه منظورازشیر،شیرمحلی تازه گاویاگوسفنداست که ازمراکزموردتاییدتهیه شده است وجوشانده شده است.-بهترین روش جوشاندن اینست که مقداری آب به شیراضافه کنیدوروی شعله قراردهیدواجازه دهیدتاهمان مقدارآب بخارشده وخارج شود.-خوردن شیرهمراه بامیوه ازممنوعات مصرف هم زمان موادغذایی میباشد،شیرراباخرماوعسل میتوانیدمیل کنید.ولی باخوردن هرنوع میوه دیگری مانندموزو ...باعث فاسدشدن شیروفسادمعده میگردد.همچنین مصرف شیرکاکائوصنعتی نیزبه هیچ وجه موردتاییدنیست.-بجای مصرف شیرخشک برای کودکانی که درکنارشیرمادر،ازشیرخشک استفاده میکنند،توصیه میشودشیرگاوبه همراه عسل بدهید،اضافه کردن دارچین نیزمفیداست.-چربی شیرمفیداست وباعث جذب بهترکلسیم شیرمیگردد،لذاشیرراباهمان درصدچربی طبیعی خودبه راحتی میتوان استفاده کرد.لطفاًبرای کاهش مصرف چربی وکاهش کالری ازخوردن سرخ کردنی وفراوردهای صنعتی پرهیزنمائید
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 9:25 | نویسنده : سلامت |

یکی ازسوالهایی که پزشکی امروزباهمه ادعای خودنتوانسته جوابی برای آن بیابدبروزکیستهای تخمدان درزنان جوان طی50 سال اخیراست.به راستی سرمنشاءاین بلای خانمان سوزکه دختران وزنان ماباآن دست به گریباننددرکجانهفته است؟آیاراهی برای پیشگیری ازاین بیماری وجوددارد؟طرح سوال یکی ازکلیدهای دسترسی به پاسخ است.سوالهای بی شماری درباره علت شیوع این بیماری درذهن حکمای ماشکل گرفت تاسرانجام  بابررسی دقیق این بیماری وپیشینه آن دریافتندکه باردیگرتوطئه ای بزرگ ازسوی دشمنان برای ماطرح ریزی شده است وآن گسترش فرهنگ غرب درکشورمان است.تاکنون اندیشیده ایم که چرامدلهای لباس غربی درایران جایگزین لباسهای سنتی شد؟چرامابایدبدون بررسی  پوشش غربی راکه نمادی ازفرهنگ منحط آن است رامیپذیریم؟چرامابایدمرعوب فرهنگ غرب باشیم؟مگرفرهنگ اسلام که کاملترین فرهنگ درتمامی زمینه هامیباشدچه کم دارد؟ساده انگاری مسایل یکی ازمعضلاتی است که جامعه متدین مارابه سمت وسویی میکشاندکه نتیجه اش ازبین رفتن هویت دینی درمیان قاطبه نسل جوان کشوراست.برای تغییردررویه ونفوذیک فرهنگ،اصلیترین مسیرجااندازی نمادهای آن فرهنگ درجامعه میباشدواین مسأله ای است که دشمنان باتیزبینی خاص توانسته انددرجامعه ماپیاده کنند.آیاهیچ اندیشیده ایم که لباسهای جین ولی یکی ازنمادهای قوی فرهنگ غربی است؟توجه به این نکته ضروری است که درکشورروسیه سفیددرجریان درگیریهای انتخاباتی که میان دوحزب؛یکی طرفدارن فرهنگ غرب وآمریکایی ودیگری طرفدارن روسیه روی داد،مسول حزب طرفدار غرب وهمسرش درجریان نطقهای انتخاباتی بالباس جین یک دست  ظاهرمیشدتاحتی درظاهرهم خودرامطیع غرب معرفی کند.حال ماراچه شده است که به راحتی این نمادونشانه فرهنگ غرب ونمادهای دیگررابه راحتی میپذیریم وهیچ عکس العملی دربرابرآن ازخودبروزنمیدهیم؟بله،یکی ازعوامل اصلی بروزکیست تخمدان پوشیدن همین لباسهای تنگ خصوصاجین میباشد.این پوششهای تنگ سبب میشودکه به کشاله ران فشاری واردآیدکه نتیجه اش کاهش خون رسانی به تخمدان است که دردرازمدت بروزکیست تخمدان ازنتایج آن است.متأسفانه امروزه باپوشیدن شلوارهای جین ازهمان سنین کودکی زمینه رابرای بروزاین بیماری ایجادمیشود.بایدگفت که بزرگترهابااهمال دراین موضوع ازمقصرین اصلی هستند؛چراکه نه تنهاموجبات بروزبیماری رابرای فرزندخودبه وجودمی آورند،بلکه به نوعی فرزندخودرامسحورواسیرفرهنگ غرب میسازند.آیازمان آن فرانرسیده است که باتأمل ودقت خاص به تحفه های فرهنگی غرب بنگریم؟این مرعوبی تاکی؟!یکی دیگرازعوامل بروزکیست تخمدان،حمام کردن درزمان عادت ماهیانه است که سبب سازکیست تخمدان میشود.شایان ذکراست که توجه به همین نکته های ریزکه دردین مقدس اسلام برآن صحه گذاشته شده است میتواندسلامتی رابه ارمغان آوردوانسان رابه خودباوری سوق دهد.پس بیایم باقدری تیزبینی به ره آوردهای تمدن غرب به دیده تردیدبنگریم ودرجهت شکوفایی فرهنگ خودوفراگیرکردن آن درجهان گام برداریم


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 9:19 | نویسنده : سلامت |

کنجدگیاهی است یکساله باارتفاع حدودیک مترکه قسمت انتهایی ساقه آن پوشیده ازکرک است.برگهای آن بیضی،باریک ونوک تیزاست.گلهای آن به رنگ سفیدویاقرمزبطورتک‌تک درکناره برگهای قسمت انتهایی ساقه ظاهر میشود.میوه این گیاه بصورت کپسول ومحتوی دانه‌های کوچک ومسطح وبیضوی است که دانه کنجد نامیده میشودوقسمت مورداستفاده این گیاه است.وطن اصلی کنجدهندوستان است که ازآنجا به نقاط دیگردنیاراه یافته است.درحال حاضرچین بزرگترین تولیدکننده کنجددردنیامیباشد.درایران نیزمقداری کنجدتولیدمیشودکه بیشترآن به مصرف تهیه روغن وحلوامیرسد

ترکیبات شیمیایی

کنجددارای پروتئین،ویتامینهایB,D,E,F ولسیتین میباشد.مقدارروغن آن درحدود50% است.روغن کنجدمرکب ازحدود70% اسیدهای چرب اشباع نشده مانندلینولئیک اسید،‌اولئیک اسیدومقداری اسیدهای چرب اشباع شده ماننداسیدپالمتیک وآراشیدیک اسیدمیباشد.روغن کنجدیکی ازروغنهای اشباع نشده ومفیدبرای بدن است ودرآمریکای شمالی وکانادابه مقدارزیادمصرف میشودودلیل آن این است که این روغن نه فقط کلسترول بدن رابالا نمیبردبلکه آنراکاهش میدهدبرای چاق شدن وتقویت نیروی جنسی موثراست.برای رفع قولنج کنجدراآسیاب کرده وباسرکه مخلوط کنیدوبه مقدارنصف وزن کنجد،مغزبادام پوست کنده رابآن اضافه کنیدآنهاراپودرکنیدوهرروزبه مقداریک قاشق سوپخوری ازآن بخورید.کنجدگرفتگی صداراازبین میبرد.نرم کننده معده وروده است.کره کنجدکه درکانادابه نام تاهیتی معروف است،غذای خوبی برای رشدبچه‌هاست.برگ کنجدرااگربه سربمالیدباعث رشدوسیاهی موی سرمیشود.نرم کننده معده وروده‌هاست.کنجدفشارخون راکاهش میدهد.کنجدضدرماتیسم است.برای رفع ناراحتی کیسه صفرامفیداست.دم کرده برگ کنجداسهال خونی رابرطرف میکند.روغن کنجدبرای رفع تنگی نفس وسرفه خشک وزخم ریه مفیداست.روغن کنجدسوزش ادراررارفع میکند. ازروغن کنجدبه جای روغن زیتون درسالاد استفاده کنید.
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 9:18 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۶ | 17:35 | نویسنده : سلامت |

ریاضت یا ورزش در طب سنتی ایران اهمیت فراوانی دارد به طوری‌که حکیم بوعلی سینا در کتاب قانون در بحث تدابیر مشترک، مهم‌ترین تدبیر در تندرستی را در درجه نخست، ورزش کردن و سپس تدبیر غذا و تدبیر خواب می‌داند و از این رو سخن خود را با تدبیر ورزش آغاز می‌کند.
حیات بدون غذا محال است و غذایی که تمامی آن جزء عضو گردد معمولاً وجود ندارد بلکه در هر مرحله از مراحل هضم بخشی از آن به صورت ماده زاید درمی‌آید و طبیعت می‌کوشد آن را از طریق مدفوع، ادرار، عرق و... از بدن دفع کند. اما همیشه مقدار کمی از این فضولات دفع نمی‌شود و در بدن باقی می‌ماند که به مرور زمان در بدن تجمع پیدا کرده، سبب بیماری می‌شود و بخارهای این مواد باقی‌مانده مزاج گوهر روح را تباه می‌گردانند. به این جهت چاره‌ای جز این نیست که آنها را از بدن بیرون برانیم. بیرون راندن مواد از بدن به چند طریق صورت می‌گیرد:
- اگر آنها را به وسیله داروهای سمی از بدن دفع کنیم، خود داروی سمی حرارت غریزی را کاهش می‌دهد. اگر دفع آنها با داروی غیرسمی ممکن باشد باز بار سنگینی بر طبیعت است. گذشته از آن، دارو در عین حال که مواد زاید را می‌راند، خلط پسندیده و رطوبت غریزی را -که گوهرزندگی است- از آسیب خود مصون نمی‌دارد و مقداری از آنها را نیز بیرون می‌راند و بر اثر آن، نیروی اندام‌های اصلی و اندام‌های خدمتگزار کاهش می‌یابد. بهترین راه برای دفع این مواد زاید، ورزش و حرکت بدنی است.
- ورزش حرکتی است تابع اراده. هرگاه که مردم حرکت کنند، اندام‌ها از حرکت گرم می‌شوند و حرارت غریزی برمی‌افروزد و تازه می‌شود. چنین حرکتی را ریاضت (ورزش) می‌گویند.
ورزش فواید دیگری نیز دارد:
1- ورزش حرارت ملایم پدید می‌آورد و مواد دفعی را روز به روز می‌گدازد و به طور منظم و مرتب آنها را از جای خود می‌لغزاند و به بیرون راندن آنها کمک می‌کند و نمی‌گذارد هر روز قسمتی باقی بماند و جمع شود و تأثیر بدی بگذارد.
2- چنانچه گفتیم ورزش تولید حرارت می‌کند و حرارت غریزی را افزونی می‌دهد. بر اثر ورزش مفاصل، وترها، رباط‌ها و عضلات محکم می‌گردند.
3- اندام‌ها بر اثر ورزش برای پذیرش غذا آمادگی بیشتری می‌یابند، زیرا مواد دفعی آنها دفع شده و جای غذا خالی مانده است.
4- نیروهای جاذبه و دافعه اعضای بدن بر اثر ورزش به حركت درمی‌آیند، اندام‌ها به نرمش درمی‌آیند، رطوبت‌های بدن رقیق می‌گردند و مسامات (منافذ ریز بدن) فراخ‌تر می‌شوند.

ویژگی‌ها و شرایط ورزش مناسب
- ورزش معتدل كه اعضا و حرارت غریزی را تقویت می‌كند آن است كه پوست، سرخ و تنفس، تند شود و تعرّق ایجاد كند. هرگاه تندی نفس و تعریق به افراط برسد باید ورزش قطع شود، زیرا سبب ضعف حرارت غریزی می‌گردد.
- بهترین اوقات ورزش، پس از خروج غذا از معده و كامل شدن هضم معدی است. ورزش بلافاصله پس از غذا مضر است. همچنین ورزش حین گرسنگی نیز توصیه نمی‌شود.
- پیش از ورزش بهتر است مدفوع و ادرار دفع شود.
- در افراد با مزاج گرم و خشك ورزش‌های سنگین مضر است و سبب بروز بیماری می‌گردد.
- بهترین زمان ورزش در فصل بهار نزدیك ظهر، در تابستان اول روز و در زمستان آخر روز است.
- شروع ورزش باید با حركات آهسته باشد و به‌تدریج حركات سخت‌تر شوند و به حدی برسد كه قوّت فرد ورزشكار می‌تواند تحمّل كند و سپس دوباره به تدریج آهسته‌تر شود تا فرد از ورزش باز ایستد.
- در طب سنتی توصیه شده است پیش از شروع ورزش، دست و پا و پشت فرد ورزشکار را با دست و یا با پارچه زبر بمالند و با روغن بادام یا روغن كنجد تازه عصب‌ها و عضلات را چرب كنند و به آهستگی بمالند، چرا كه این کار حرارت غریزی را اندكی برمی‌انگیزد و منافذ را گشاد می‌كند و فضولات را به سوی پوست می‌كشد تا با ورزش تحلیل یابد. البته فردی كه عضله‌های او نرم باشد و غذای غلیظ نخورده باشد به چنین مالشی نیاز ندارد.
- توصیه شده که وقتی ورزش تمام می‌شود فرد به گرمابه برود و با آب ولرم، چنانچه پوست را خوش آید، خود را شستشو كند و بار دیگر دست و پا و عضله‌های وی را به نرمی بمالند تا باقی فضولات كه با حركت ورزش گداخته شده‌اند از مسام (منافذ) پوست بیرون آیند و به تحلیل روند.

انواع ورزش
ورزش به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود. ورزش عام شامل تمام بدن و اعضای آن است و نفع آن به كل بدن می‌رسد مانند دویدن و كشتی‌گرفتن ولی ورزش خاص مخصوص به عضو خاص است مانند وزنه‌برداری برای دست‌ها، آواز خواندن برای حنجره یا نگاه کردن به دورها یا چیزهای ریز برای چشم‌ها و....

اثرات ورزش

1- كاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده مانند بیمارهای قلبی، سكته مغزی و سرطان
2- كنترل یا پیشگیری از ایجاد بسیاری از بیماری‌ها
3- افزایش توانایی روانی
4- بهبود وضعیت خواب و افزایش انرژی
5- از بین رفتن افسردگی و كنترل اضطراب
6- كنترل وزن، افزایش خودباوری، بهبود ظاهر و سلامت
ورزش و بیماری قلبی و عروقی:
1- ورزش باعث كاهش فشار خون می‌شود.
2- ورزش از تصلب شرایین پیشگیری می‌كند.
3- ورزش ایجاد پلاك‌های كلسترول را كه باعث انسداد شریان‌ها و افزایش خطر بروز سكته قلبی و مغزی می‌شوند، كاهش می‌دهد.
ورزش و سرطان:
1- ورزش از چاقی كه عامل مهمی در ابتلا به برخی انواع سرطان است، جلوگیری می‌كند.
2- ورزش سطح ایمنی بدن را افزایش می‌دهد.
3- ورزش آنزیم‌های آنتی‌اكسیدان را كه سلول‌ها را از آسیب رادیكال‌های آزاد حفظ می‌كنند، فعال می‌كند.
ورزش و دیابت:
1- ورزش حساسیت به انسولین را افزایش می‌دهد.
2- ورزش قند خون را كنترل می‌كند.
3- ورزش چربی بدن را كاهش می‌دهد.
ورزش و افسردگی:
1- ورزش می‌تواند در پیشگیری از افسردگی كمك كند.
2- گاهی ورزش می‌تواند به اندازه دارو‌های ضدافسردگی مؤثر باشد، گرچه اثرش دیرتر ظاهر می‌شود.
3- ورزش مشكلات جسمی را كاهش می‌دهد و موجب احساس بهتر فرد نسبت به خودش می‌شود.
4- ورزش خواب را بهبود می‌بخشد.
5- ورزش وزن را كنترل می‌كند و اعتماد به نفس را بالا می‌برد.
اثرات ذهنی و روانی ورزش:
- فواید كوتاه‌مدت:
1) افزایش هوشیاری 2) بهبود حافظه 3) بهبود عملكرد هوشی 4) افزایش خلاقیّت
- فواید درازمدت:
كاهش افت عملكرد روانی و حافظه كوتاه‌مدت ناشی از افزایش سن یا بازگشت آنها به حد طبیعی

منابع:
1- قانون در طب، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی (هژار)، انتشارات سروش، 1370
2- ذخیره خوارزمشاهی، سید اسماعیل جرجانی، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1355
3- مروری بر کلیات طب سنتی ایران- ویرایش دوم، دکتر محسن ناصری، دکتر حسین رضایی‌زاده، دکتر رسول چوپانی و دکتر مجید انوشیروانی، طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران، نشر شهر، تهران، 1388


برچسب‌ها: طب سنتی, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۶ | 12:52 | نویسنده : سلامت |

 

1-       مطلقا محصولات تهیه شده در کارخانه ها را مصرف نکنید چه خوردنی وچه غیرخوردنی . چون همگی دارای مواد نگهدارنده شیمیایی میباشند.

2-       درتمام طول سال شربت عسل (ترکیب 1قاشق عسل در یک لیوان آب)بخورید اگر گرم مزاج هستید میتوانی مقداری آبلیمو خانگی نیز به آن اضافه نمائید.

3-       از مستحبات وضو اینست که قبل از وضو سه مرتبه آب در دهان نموده وبیرون بریزیم (مضمضه)وسه مرتبه آب در بینی وارد کرده وبیرون بریزیم(استنشاق).در طول سال حتما انجام دهید.

4-       هر روز اسپند را در خانه یا محل کار دود نمائید.

5-       هر روز 2-3قاشق غذاخوری سرکه خانگی(انگور-سیب)وسط غذا بخورید.

6-       در طول زمستان بجای چای سبز وسیاه همیشه دم کرده نعنا بخورید.اگر به آن پونه یاآویشن شیرازی هم اضافه نمائید بهتر است(تذکر:آویشن فشار خون را بالا میبرد).

7-       به مدت یک هفته؛بخور آویشن –نعنا-پونه انجام شود.

8-       به مدت یک هفته یک مشت جوش شیرین را در یک کاسه آب ریخته وبخور دهید.

9-       به مدت یک هفته دو لیوان سرکه خانگی را در کاسه ریخته وبخور دهید.

10-    به مدت یک هفته با آب نمک رقیق استنشاق نمائید.

11-    به مدت یک هفته یک قاشق مرباخوری جوش شیرین در یک لیوان آب ولرم حل کرده استنشاق کنید.

12-    به مدت یک هفته دود اسپند را باقیف به بینی بکشید.

13-    به مدت یک هفته هر شب دو قطره از جوشانده اسپند را در هر بینی بچکانید.

تذکر: نحوه بخور دادن بدین صورت است که مواد لازم را در ظرف ریخته ودرحالی که میجوشد با انداختن پتو یا حوله یا پارچه روی سر به مدت 5 -10 دقیقه خود را درمعرض بخور قرار دهیم.


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۳ | 9:26 | نویسنده : سلامت |

32 تا بیماری برای ماست نوشتم و 10ساعت درس دادم، گفتیم که وقتی بچه ماست بخوره (منظورم ماست پاستوریزه است) بچه پیش فعال می شه، گفتم که بچه پیش فعال یعنی چی، مثلاً کسی ماست می خورد 4 ساعت  می خوابد دیگه توان اینکه یک تحقیق 30 دقیقه ای کنه ندارد.

خوب حالا شیر، شیر معمولاً یک قندی داره به نام لاکتوز، در افراد بزرگ سال انزیم لاکتوز وجود ندارد در نتیجه  با خوردنش حالت تهوّع می گیرند یا دچار اسهال می شوند یا دچار یبوست می شوند؛ خوب جدیداً امدن شیر های کم لاکتوز تولید کردند درحالی که شیری این طوری باشه دیگه به درد نمی خوره، ما نمی گوییم شیر بد، ماست بد، اگر رفتید داخل یک ییلاقی که گوسفند فقط علف صحرا را خورده، بخورید نوش جانتون ولی ماستش را کمتر بخورید، یکم به ماستش نعنا، پونه، نمک ، موسیر بزنید و کم بخورید عیبی نداره ولی ماست های پاستوریزه می خورید و عصبی می شوید خوب ماست چه کار می کنه؟ یک چهارم ماست اسید لاکتیک است، اسید لاکتیک چه کار می کنه؟ ایجاد اسیدوز در بدن شما می کنه که دو قسمت بدن تان را فعال می کنه یکی ریه است که به نفس نفس می افتی که این هیدروژن را خارج کنه یکی هم کلیه تون فرسوده می شود تا این حالت اسیدی ماست را خارج کنه، خوب داخل مغز چه اشکالی ایجاد می شه؟ نورون های مغزی را فعالیتش را کم می کنه.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۲ | 21:36 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 18:49 | نویسنده : سلامت |

امروزه یکی ازچیزهای غلطی که دربین مردم عادی حتی برخی پزشکان رایج شده است،توصیه به نخوردن شام برای رژیم لاغری میباشددرحالیکه براساس منابع طب سنتی درخواب طبیعت مدبره انسان متمایل به درون و هضم غذای خورده شده میشودودرصورتیکه غذایی راجهت هضم نمايدشروع به برداشت ازبرخی اعضای خاص میکندوبه خصوص توزیع چربی دربدن نامتناسب میشودوبه همین دلیل باعث زودپیرشدن وچروک صورت وخراب شدن پوست صورت میگردد.

درطب اسلامی نیزتاکیدفراوان برخوردن شام شده است:

امام رضا(ع):دربدن رگي هست به نام رگ عشاءپس اگرشخص شام نخوردتاصبح براو نفرين ميکندوميگويدخداتوراگرسنه نگه داردچنانکه مراگرسنه نگاهداشتي وخداي توراتشنه نگه داردچنانکه مراتشنه نگه داشتي پس هيچ يک ازشماشام خوردن راترک نکنداگرچه به لقمه نان يابه شربتي آب باشد .

امام صادق(ع):ترك نكنيدشام خوردن رااگرچه سه لقمه بانمك باشدهركس يك شب شام نخوردرگى ازرگهاى جسدش ميميردوابدازنده نگردد.

امام رضا(ع):شب حتماغذابخوريد،اگرچه مقداركمي نان باشد،چون باعث قوت جسم ميشود.(طب الائمه ،صفحه65)

امام صادق(ع):خوردن شام راوامگذار،هرچندبه سه لقمه(نان)بانمك باشد.(مکارم الاخلاق،جلد1،صفحه424،حديث1447)

حضرت رسول(ص):خوردن شام راوامگذاريد،هرچندبه مشتي خرماباشد،زيراواگذاشتن آن،انسان راپيرميکند.(کنزالعمال،جلد10،صفحه46،حديث28290)

لازم به ذکراست خوابیدن باشکم پرنیزتوصیه نمیشودوبعدازخوردن شام تازمان خواب باید2الی 3ساعت فاصله باشدتاغذادرمعده هضم وازآن خارج شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:55 | نویسنده : سلامت |

پیامبراعظم(ص)):خداوندمتعال انسان قوی ونیرومندرادوست دارد.(بحارالانوار:64/184)ورزش حرکتی ارادی است که منجربه تنفس عظیم ومتواترمیشودواستعمال معتدل وبه موقع آن مانع بیماری است.حکیم بزرگ ابوعلی سینادرخصوص ورزش میگوید،ورزش تنهاچیزی است که باعث انعاش حرارت غریزی بدن میشودیعنی همچون خاکسترزیرآتش که بابادزدن شعله وروبرافروخته میشود،ورزش نیزباعث شعله ور شدن حرارت غریزی بدن میگرددالبته برای  ورزش نیزتدابیرخاصی درطب سنتی درنظر گرفته شده است که درصورت عدم رعایت آن میتواندبجای سلامت برای بدن مضراتی رابه همراه داشته باشد.علل نیازبه ورزش رامیتوان انعاش حرارت غریزی ودفع برخی فضولات دانست.دریک ورزش سالم درمرحله اول که عرقمان درمیآیدونفس عمیق وسریع میشودبایدکم کم بارورزش راکم کنیم وحرکتمان راآهسته کنیم، سپس بنشینیم تاعرقمان خشک شودوورزش راتمام کنیم.لذاحدمناسب ورزش سه موردذیل میباشد- سرخی چهره - وجودنشاط حرکت - تنفس عادی. اگرازاین سنگینتروفراترکسی بخواهدورزش نمایدوورزش حرفه ای بکند،حتماًبایدتحت تدابیرخاصی به ورزش بپردازدتاآسیبی به اونرسد.ورزش رامیتوان ازلحاظ درگیربودن اندامهای بدن به دودسته ذیل طبقه بندی نمود:ورزش کلی:حرکت همه اندامهارابه دنبال دارد-ورزش جزئی:حرکت اندامی خاص رابه دنبال دارد.یکی ازبهترین ورزشها،ورزش باستانی میباشدکه همراه باموسیقی وآوازوبارعایت کامل اصول موردتاییدحکمابرنامه ریزی شده است.ورزشهای سنگین یعنی ورزشی که بیش ازحدمعمول باشد،نه تنهاهیچ ارزش درمانی ندارندبلکه یک نوع خودکشی محسوب میشوندووقتی فردی چندین سال ورزش سنگین میکند،عملاًفتیله چراغ عمرخودرابالاکشیده وحاصل آن نورخیره کننده ای است که درظاهرهمگان رابه حیرت درآورده است واندام،قدرت وتوان آن شخص موردتحسین دیگران قرارمیگیردولی اگراین شخص درسن 35 سالگی سکته کرد،ازلحاظ طب سنتی هیچ جای تعجبی نیست چراکه خودش باعث شده است تاسوخت چراغ عمرش یعنی رطوبت غریزی اش باسرعت زیادبه اتمام برسد.(البته این مرگهای زودهنگام دراینگونه ورزشکاران دیده شده است)اگراین حرارت تمام شدقوه حیوانی،قوه طبیعی وقوه نفسانی دیگردرکالبدتن نمیمانندوهمه باهم میروند(خروج روح ازبدن)ضمناًفوتبال وورزشهای خشن مانندورزشهای رزمی سنگین که باعث زدوخوردوضربه های ناگهانی میگردد،اصلاًمناسب نمیباشندوموردتاییدنیستند.قدیم تنهاورزش سنگین کشتی بوده آن هم افرادصفراوی راحکماازرفتن به این رشته ورزشی منع میکردندوبیشتردموی هاکشتی میرفتند.بسیاری ازمردم به اشتباه فکرمیکنندتمرین ورزشی باعث بزرگی قلب یاشش هامیشود.لازم به ذکراست مقدارگنجایش هوای درون شش های یک فردبزرگسال،موروثی است وخیلی قابل تغییرنیست.اندازه قلب دراثرورزش بزرگ نمیشودبلکه اگراین اتفاق بیفتدنشانه مشکل قلبی است.آنچه که درورزش روی میدهد،موثرترکردن کارشش ها،قلب،خون وعضلات است.ورزش باعث میشودکه مقدارکافی اکسیژن ازخون به ماهیچه هامنتقل شودواین افرادبیش ازافراددیگرمیتوانندکارکنند.مقدارزیاداکسیژن تاحدی بستگی به افزایش حمل آن درخون دارد. این ظرفیت بامبادله زیاداکسیژن زیادمیشودکه درشش هااتفاق میافتدوخروج دی اکسیدکربن،مؤثرترصورت میگیرد.ماهیچه هانیزاکسیژن رابهترازخون دریافت میکنندزیراپرورش بدنی،تعدادمیتوکندری ماهیچه هاراافزایش میدهدکه بخش های میکروسکوپی سلول هستندواکسیژن وقندرابه انرژی تبدیل میکنند.‏تاثیرنهایی این است که ماهیچه متناسب،قادربه کاربیشتراست ونیازی به سخت کارکردن مثل گذشته نیست این ماهیچه میتواندبیشترکارکندوانرژی بیشتری پیش ازتولیداسیدلاکتیک وگرفتگی ایجادکند.‏قلب یک ماهیچه عمده است.یکی ازتأثیرات ورزش،تقویت ماهیچه قلب همراه باماهیچه های دیگراست.کارقلب رساندن خون به تمام بدن است. مثلاًمقدارخون رسیده به ساق پاهادریک دقیقه بستگی به میزان ضربان قلب ومقدارخون خارج شده باهرتپش دارد.ورزش ماهیچه قلب راقابل ارتجاع ترمیکند،بنابراین درهرضربه بهترکارمیکندوخون بیشتری به خارج میفرستدواین بدان معنی است که ضربان کمتری برای تامین مقدارمساوی خون حاوی اکسیژن برای پاهالازم است ودرنهایت قلب میتواندآرام تركارکند.‏بعدازچندهفته تمرین ضربان قلب وبه تبع آن میزان نبض شماکم میشودمیزان نبض65 ‏ضربه دردقیقه به حدود60 یاکمترمیرسد.درورزشکاران حتی به40ضربه هم میرسد.اینکارقلب که بسیارمؤثراست به این معنااست که وقتی ماهیچه های شماسخت کارمیکنند،هنگام بالارفتن ازپله هامیزان نبض شمابیشترازقبل نشود.تذکر:- ورزش برای سلامتی یکی ازتوصیه های طب جامع ایرانی میباشدولی ورزش بدون رعایت دیگرتدابیرازقبیل تغذیه سالم مطلوب نمیباشد.یک ورزشکارحتماًبایدتغذیه مقوی وسالم داشته باشدتادچارمشکل نگردد. - برداشتن بارسنگین باعث کاربیشترماهیچه هامیشودوبه رگهای خونی فشارواردمیآورد،که سبب بالارفتن فشارخون میشود.این خطری است که کسانیکه تمرین وزنه برداری میکنندبایدبه آن توجه کنند.- ‏افرادی که بعد ازسالهاتصمیم به ورزش کردن میگیرندبایدتدابیر مربوطه رابیش ازدیگران رعایت کنند -‏ ‏وقتی آماده ورزش روزانه میشویدکارراآرام شروع کنیدوبه خودفشارنیاورید. - ‏اگرازفشارخون،سرگیجه،بیماری قلبی،دیابت،دردپشت یاورم مفاصل رنج میبریدباپزشک خودمشورت کنید.درابتدابیش از20‏دقیقه ورزش نکنید.اگرنفس کم می آوریدیااحساس دردوناراحتی میکنید،ورزش راقطع کنیدواستراحت کنید.همیشه بایدبتوانیددرهنگام ورزش مکالمه کنیداگرخسته،بیماریاتب دارهستندورزش نکنید.- بعدازهروعده غذاپیش ازانجام ورزش2ساعت صبرکنید.-درهنگام گرسنگی نیزورزش نکنید.-اگرتنش یااسترس داریدورزش رقابتی انتخاب نکنید.-پیش ازورزش دشوار،بانرمش ساده،خودراگرم کنیدتاخطرکشش ماهیچه یارباط هاراکاهش دهد.-ورزشهای باستانی،شنا،کشتی،اسب سواری وتیراندازی مناسب میباشند.درورزش باستانی که باموسیقی زنده اجرامیگردداثرات روانی بسیارخوبی داردواین چرخهایی که میزننداثرات درمانی خوبی دارند.-خیلی ازورزشهای حرفه ای متاسفانه دارای عوارضی هستندکه ورزشکاران دچارآن میشونددرصورتیکه ورزش باستانی یاکشتی این چنین نمیباشدوورزشکاران ماتاسن پیری خودمیتوانستندورزش نمایند.-رعایت تدابیرویژه هرورزش میتواندازعوارض احتمالی آن جلوگیری نمایدکه مهمترین نکته،استفاده ازموادغذایی سالم  وپرهیزکامل ازروغنهای صنعتی میباشد.بطورمثال بعضی ازکوهنوردهابعدازمدتی دچارزانودردمیشوندبرای پیشگیری اززانودرددررشته کوهنوردی،آردسنجد(که هسته آن نیزباگوشت آن آردشده است)میل کنید.خوردن غذاهای سردرامحدودکنید.باروغنهایی مثل زیتون،کوهان شتروسیاهدانه مفاصلتان راخوب ماساژ دهیدوچرب کنید. -اگرورزشکارنیستید،حداقل روزانه30 -20دقیقه نرمش کنید.زمان مناسب: بهترین زمان ورزش بعدازهضم غذاوبعدازتخلیه روده است.هرگزقبل ازاینکه تخلیه مدفوع وادرارنداشتیدورزش نکنیدچون باعث جذب سموم به کل جریان خونتان میشود. لذازمان مناسب برای ورزش کردن زمانی است که شرایط ذیل تحقق یافته باشند:-هضم کامل غذا - خواب کافی - خالی بودن روده ومثانه

ورزش دراحادیث:احادیث زیادی درزمینه ورزش کردن وقوی نگاه داشتن جسم نقل شده است که درذیل به برخی ازآنهااشاره میگردد:.رسول اکرم(ص)فرمود:حق فرزند(پسر)برعهده پدرش این است که به اونوشتن،شنا کردن وتیراندازی راآموزش دهدوروزی اوراتنهاازراه حلال وپاکیزه تهیه نماید. نهج الفصاحه : 293 / ح 1394رسول گرامی اسلام فرمود:خداوندمتعال انسان قوی ونیرومندرادوست دارد.بحارالانوار:64/184.امام باقر(ع)فرمود رسول خدا(ص)،مسابقه اسب دوانی ترتیب دادوجوایزآن راازمال خویش پرداخت. وسائل الشیعه : 13 / 351حضرت علی(ع)فرمود:دربامدادوعصرکه هواخنک است راه پیمایی کن ودروسط روزکه هواگرم است مردم را(برای استراحت وآسایش)بازداروآهسته بران(تاناتوانان نیزبتوانندهمراه توانایان بیایند) نهج البلاغه فیض الاسلام:نامه12/856رسول خدا(ص)فرمود:به تیراندازی روی آورید،زیرایکی ازبهترین سرگرمی های شمااست. میزان الحکمه:4/183پیامبرخدا(ص)فرمود به پسرانتان شناوتیراندازی راآموزش دهیدنهج الفصاحه : 413 / ح 1955امام صادق(ع)به نقل ازپدران بزرگوارش میفرماید:شبی پیامبرگرامی اسلام(ص)به خانه فاطمه(ع)واردشد.امام حسن وامام حسین(ع)نیز(که در سنین کودکی بودند)به همراه ایشان بودند.آن حضرت خطاب به آن دوفرمود:بپا خیزیدوبایکدیگرکشتی بگیرد.آنهانیزبرخاسته وبه کشتی گرفتن پرداختند

برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:54 | نویسنده : سلامت |

۱۰دقیقه بعد:۱۰ قاشق چایخوری شکرواردبدنتان میشود. میدانیدچراباوجودخوردن این حجم شکر دچاراستفراغ نمیشوید؟چون اسیدفسفریک،طعم آنراکمی میگیردوشیرینی‌اش راخنثی میکند.
۲۰دقیقه بعد:قندخونتان بالامیرودومنجربه ترشح ناگهانی ویک ‌جای انسولین میشود.کبدتان شروع میکندبه تبدیل قندبه چربی تاقندخون،بیشترازاین بالانرود

۴۰دقیقه بعد:حالادیگرجذب کافئین کامل شده؛مردمکهای‌ چشمتان گشادمیشود،فشارخونتان بالا میرودودرپاسخ به این حالت،کبدتان قندرابه داخل جریان خون رهامیکند.گیرنده‌های آدنوزین مغز حالابلوک میشوندتاازاحساس خواب‌آلودگی جلوگیری کنند.

۴۵دقیقه بعد:ترشح دوپامین افزایش پیدامیکندومراکزخاصی درمغز،که حالت سرخوشی ایجادمیکنند، تحریک میشوند.این همان مکانیسمی است که درمصرف هروئین منجربه ایجادسرخوشی میشود.

۶۰دقیقه بعد:اسیدفسفریک موجوددرنوشابه،داخل روده کوچک،به کلسیم،منیزیم وروی میچسبد. متابولیسم بدن افزایش پیدامیکند.میزان بالای قندخون وشیرین‌کننده‌های مصنوعی،دفع هرچه بیشترکلسیم راازطریق ادرارباعث میشوند.

مدتی بعد:کافئین درنقش یک داروی مدر(ادرارآور)واردعمل میشود.حالادیگرکلسیم ومنیزیم ورویی که قراربودجذب بدن شود،بیش ازپیش ازطریق ادراردفع میشودوبه همراه آن مقادیرزیادی آب،سدیم ودیگرالکترولیت‌هانیزازدست میرود.

مدتی بعدتر:کم‌کم آن غوغایی که دربدنتان ایجادشده بودفروکش میکندونوبت به افت قندمیرسد.دراین مرحله یاخیلی حساس وتحریک‌پذیر میشویدیاخیلی کرخت وبیحال.حالادیگرتمام آن آبی راکه ازطریق نوشابه واردبدن خودکرده بودید،دفع کرده‌اید؛آبی که میشدبه جای اسیدوکافئین وشکر،حاوی مواد مفیدی برای بدنتان باشد.تاچندساعت بعداثرکافئین هم ازبین میرودوشماهوس یک نوشابه دیگرمیکنید.

منبع : سایت دکتر حسین روازاده به آدرس     / http://www.ravazadeh.com

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:53 | نویسنده : سلامت |

گنجشک
این حیوان را پس از ذبح کردن و پر کندن و بیرون آوردن احشاء و کندن پاها همراه با سر حیوان کلا در هاون کوبیده یا با چرخ گوشت چرخ نمایید و پس از طبخ صاف کرده، آب آن را میل کنید، چنانچه این عمل را به مدت ده روز ادامه دهید به شما قدرت کافی خواهد داد.

ماهی سقنقور
این ماهی را که از آبهای سواحل کشورهای عربی بیشتر صید می کنند، کباب کرده و بخورید، جهت تقویت قدرت جنسی دوا یا غذایی به مشابه آن نیست مگر مغز سر گنجشک که ضعیف تر از آن است. لازم به ذکر است گرچه این حیوان را ماهی نامیده اند ولی از نظر زیست شناسان جزء ماهی ها نیست، ماهی سقنقور را اطباء قدیمیه جزء اغذیه محسوب نداشته بلکه آن را جزء ادویه می دانند و همراه داروهای دیگر یا به تنهایی برای تقویت قوای جنسی تجویز می کنند.

کبوتر جوان
پس از آماده کردن این حیوان، شکمش را پر از مرزنجوش کنید و با مختصر آبی در ظرف سربسته خوب طبخ نموده و سپس تناول کنید.

بادام، گردو، فندق، پسته
مغز بادام شیرین و مغز گردو و فندوق و پسته را خوب کوبیده با عسل طبیعی آمیخته و صبح ها همراه صبحانه یا قبل از آن میل کنید، توجه نمایید که بادام و گردو را باید دو برابر فندوق و پسته اضافه کنید.

حبوبات
حبوبات مانند نخود، لوبیا و باقلا به طور غیر مستقیم موثر می باشند.

شیر شتر
شیر شتر را باید به مدت بیست روز بخورید، به مقدار متوسط موثر می باشد.

تخم پرندگان
تخم پرندگان، مانند تخم مرغ، تخم کبوتر، تخم گنجشک و تخم سایر پرندگان

مغز سر حیوانات
مغز سر حیوانات به خصوص مغز سر جوجه مرغ ها و گنجشک ها.

پلوی زعفران دار با پیازچه

شیر تازه

ماهی همراه با پیازچه

میگو همراه با پیازچه

کباب بره باذغال(برای مردان، بره از جنس نر باشد)


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:49 | نویسنده : سلامت |
خواندن سنگ قبرها،مصرف زیادپنیر،اضطراب ودلشوره،نیم خورده وفضله موش،میان دوزن راه رفتن،فراوان گشنیزخوردن،بیخوابی وپرخوابی،حرص،عصبانیتهای مکرر،استفاده ازظروف آلومینیوم،زيادخوردن غذاهای سرخ کردنی وغذاهای مولدخون غلیظ مثل:دل،قلوه،جگرسیاه؛مصرف هرروزبرنج بدون سبوس،ونان بدون سبوس،سيب ترش،بلندكردن ناخن،گوشت گاو،خوردن غذاهاي بلغم زا(سردوتر)مثل:لبنيات،خيار،هندوانه،ماهي،مركبات،كاهو،اسفناج،كدو،گوجه فرنگي،سيب زميني
برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:41 | نویسنده : سلامت |
خوردن21عددمویزدرناشتا،شونیز(سیاهدانه)،نمک درياقبل وبعدغذا،شیره انگور،كرفس،عسل،هليله سياه،زنجبيل به همراه عسل،بادام،آلوی بخاراآفتابي،تغذیه سالم،روغن ارده كنجد،دم کرده اسطخدوس وگلپر،قرائت قرآن،مسواك زدن،روزه گرفتن


برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:33 | نویسنده : سلامت |

عسل نقش مهمی درحفظ زیبایی وتجدیدجوانی بازی میکند.خانمها میتوانندباتهیه ماسک عسل خالص یاعسل مخلوط بازرده تخم مرغ وخامه ترش به نسبت مساوی بر زیبایی و شادابی پوست خود بیافزایند

پیشنهاد در روش مصرف

الف:صورت راباآب گرم شسته ومدت 2 الی 3 دقیقه کمپرس آب گرم به کار بریدتامنافذپوست بازشده و قدرت پوست را برای جذب رطوبت افزایش دهد.ب:مخلوط فوق راباپنبه به صورت لایه نازکی روی پوست بمالیدومدت 10 الی 15 دقیقه به حال خود بگذارید سپس باآب گرم شسته وخشک کنیدومقداری پودربزنید.

ماسک عسل برای پوستهای خشک

موادلازم1)عسل یک قاشق غذاخوری. 2)زرده تخم مرغ یکعدد. 3)آردچاوداریک قاشق غذاخوری. 4)روغن زیتون یک قاشق غذاخوری.طریقه مصرف:موادفوق راباهم مخلوط نموده ومدت 20 الی 30 دقیقه روی پوست بگذاریدسپس با آب گرم بشویید.همین کاررامیتوانیدبایک قاشق غذاخوری عسل ویک قاشق غذاخوری خامه یاماست شیرین انجام دهیدوپس از 5 الی 10 دقیقه صورت خودراباآب ولرم بشویید.

ماسک عسل برای پوستهای چرب

موادلازم1)عسل یک قاشق غذاخوری. 2)آردچاوداریک قاشق غذاخوری. 3)سفیده تخم مرغ یک عدد. 4)آب لیمویک قاشق غذاخوری طریقه مصرف:موادلازم راباهم مخلوط کرده روی پوست بگذاریدتامنافذپوست راتنگ نموده وقوام پوست رابهترنماید.باعسل وسفیده تخم مرغ هم میتوانیداین کارراانجام دهیدبدین ترتیب که یک قاشق غذاخوری عسل رابایکعددسفیده تخم مرغ خوب مخلوط کنیدومدت 5الی 10 دقیقه روی پوست بگذارید و سپس باآب ولرم بشویید.

کرم دست و صورت

برای نرم کردن دستهاوصورت مغزهسته بادام رابکوبیدوباعسل مخلوط کنیدوآنرابه صورت ودستها بمالید.بهتراست اینکاردرشب انجام شودوبعدازبرخاستن ازخواب دست و صورت خودرابشوییدواثر معجزه آسای آنراببینید.

ماسک موز و عسل

موزسالم ورسیده راخوب له کنیدوسپس 5/1 قاشق مرباخوری عسل به آن افزوده خوب مخلوط و ممزوج کنیدآنگاه این مخلوط رابه چهره وناحیه گردن خوب بمالیدوبگذارید30دقیقه بماندوسپس باآب ولرم چهره وناحیه گردن رابشویید.بهترین ماسک برای چهره های خسته وبیخوابی کشیده میباشد. ماسک عسل به تنهایی برای چهره های خسته وپف کرده بسیارموثرواقع میشود.صورت راباآبگرم بشوییدوپس ازخشک کردن عسل راروی صورت بمالیدومدت20دقیقه استراحت کنید.


برچسب‌ها: درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:16 | نویسنده : سلامت |

كنكاش محرمانة نامحرمان در كشورهاي اسلامي

خلاصه اي از خاطرات مستر همفر(جاسوس انگلستان)در كشورهاي اسلامي

درسال 1710ميلادي(300 سال پيش) وزارت مستعمرات بريتانيا من را به مصر،عراق،تهران،حجازواستانبول فرستادتااطلاعات كافي براي ناتوان كردن مسلمانان وهم تسلط بيشتربرآنانرابدست آورم.وزارت مستعمرات پول كافي،اطلاعات لازم،نقشه هاي مربوطه ونامه هاي حاكمان وسران قبائل وعالمان رادراختيارماقرارداد.پس ازيك سفرخسته كننده به استانبول رسيدم خودم رامحمدناميدم وبه مسجد؛محل گردهمائي وعبادت مسلمانان رفتم.نظم،پاكيزگي وفرمانبرداري آنان مراشگفت زده كردباخودگفتم:چرامابااين انسانهاميجنگيم؟چراميكوشيم آنهارادرهم بكوبيم ودستآوردهايشان راسرقت كنيم؟آيامسيح مارابه اين كارسفارش كرده است؟اماخيلي زوداين انديشه شيطاني راازخوددوركردم ودوباره اراده نمودم كه اين جام راتاپايان بنوشم.باعالم كهنسالي برخورد نمودم به نام« محمدافتدم»كه درخوش نفسي،پرحوصلگي،پاكي باطن وخيرخواهي ازبهترين مردمان دين مابهتر بود.به شيخ گفتم:من جواني هستم كه پدرومادرم راازدست داده ام.برادري هم ندارم،آنان برايم ثروتي به ارث گذاشته اندمن انديشيدم كه قرآن وسنت بياموزم ولذابه اين پايتخت اسلامي آمده ام كه به دين ودنيابرسم.به شيخ گفتم ميخواهم قرآن كريم رابياموزم.وي ازاين درخواست من شادمان شدوآموزش سوره حمد وتفسيرمفاهيم آنراآغازنمود.گفتن برخي كلمات برايم دشواربودگاهي اوقات باسختي فراوان بيان ميكردم،به همين طريق من درطول اقامت دوسال كامل قرآن راازابتداتاانتهاخواندم.پس ازدوسال اقامت دراستانبول اجازه گرفتم كه به وطنم بازگردم.البته من درمدت اقامت دراستانبول ماهانه گزارشي ازتحولات ومشاهداتم رابراي وزارت مستعمرات ميفرستادم.پس ازبازگشت به لندن دبيركل وزارت مرابه كنفرانسي فرستادكه باشركت گروهي ازكاركنان وزارت مستعمرات به رياست شخص وزيرتشكيل شده بود.كنفرانس پس ازشش ساعت كاربه پايان رسيد.دبيركل به من گفت كه بي ترديدتوموفقي وبه موقع نيزتوفيق مي يابي.دبيركل گفت:همفرتودرسفرآينده دو وظيفه داري:1 نقطه ضعف مسلمانان راكه ماميتوانيم ازطريق آن به آنهاآسيب برسانيم شناسائي كن واين اساس پيروزي بردشمن است.2 اگرنقطه ضعف رايافتي برآن حمله كن.شش ماه درلندن به سربردم ..... وزارت به من دستوردادكه به عراق بروم.شش ماه بعددربصره بودم.شهري است كه درآن دوگروه شيعه وسني زندگي ميكنندچنانكه برخي ازاهالي آن عرب،بعضي فارس،وتعدادكمي هم مسيحي هستند.براي اولين بارباشيعيان وايرانيان ديداركردم وشيعيان پيروان علي ابن ابي طالب هستندواودامادپيغمبرشان بوده است.آنهاميگويندكه پيغمبرشان محمدپس ازخودعلي رابه خلافت برگزيدوعلي وفرزندانش يكي پس ازديگري خليفه هستند.به نظرمن درمورد خلافت علي،حسن وحسين حق باشيعه است؛زيرابراساس بررسيهاي من،علي ويژگيهاي والائي داشته است كه اورا براي رهبري ممتازكرده بود.بعيدنيست كه پيامبر،حسن وحسين رانيزبه عنوان امام معرفي كرده باشد.امادرمورداينكه پيامبر9تن ديگرازفرزندان حسين رانيزجانشين خودنموده است ترديددارم زيرامحمدچگونه ازآينده خبرداشته است؟هنگاميكه اودرگذشت حسين بوداوچگونه ميدانست كه حسين فرزنداني خواهدداشت؟آري اگرمحمدواقعاً پيامبربوده ممكن بوده اينهاراازجانب خداميدانسته،همچنانكه مسيح نيزازآينده خبرداده است امامامسيحيان درپيامبري محمدترديدداريم.اهل تسنن براين باورندكه پس ازپيامبر،مسلمانان ابوبكر،عمروعثمان رابراي خلافت برترازعلي دانستندولذافرمان پيامبررافروگذاشتند واينهارابه خلافت پيامبربرگزيدند.يكبارموضوع اختلاف شيعه وسني رابابرخي ازمسئولان وزارت درميان نهادم وگفتم اگرآنان زندگي رادرك ميكردنداختلاف رابه يك سومينهادندومتحدميشدند.آن مسئول برسرمن دادزدوگفت:توبايدآتش اختلاف راشعله وركني نه آنكه دربين آنان وحدت كلمه ايجادنمائي.درهمين راستادبيركل دريكي ازجلساتي كه پيش ازسفربه عراق بامن داشت گفت:اختلاف به سبب رنگ،اختلاف قبيله اي،اختلاف برسرسرزمين،اختلاف قومي واختلاف ديني،وظيفه تودراين سفرآنست كه اين اختلافهارادرميان مسلمانان بازشناسي كني وكوههاي آماده آتشفشان رابيابي واطلاعات دقيق آنرابراي وزارت بفرستي.ماانگليسيهانميتوانيم دررفاه زندگي كنيم مگرآنكه درهمه مستعمرات آشوب ودرگيري ايجادكنيم.درغيراينصورت چگونه يك ملت كوچك ميتواندبريك ملت بزرگ غلبه پيداكند.دربصره به مسافرخانه رفتم واتاقي گرفتم.صاحب مسافرخانه مرداحمقي بودكه هرروزصبح آسايش براي من نميگذاشت.اوبه هنگام فجربردراتاق مي ايستادوبه شدت درميزدتابراي نمازصبح برخيزم آنگاه اوازمن ميخواست تابرآمدن آفتاب قرآن بخوانم به اوگفتم قرآن خواندن واجب نيست چراچنين ميكني؟ميگفت هركس دراين لحظات بخوابدبدبختي وفقر براي مسافرخانه من ميآورد.من چاره اي جزانجام خواسته هايش نداشتم.پيش ازپايان ماه مسافرخانه راترك كردم وراهي مغازه نجاري شدم.نجارمردشريفِ بزرگواري بودوبامن مثل يكي ازفرزندانش رفتارميكرد.نامش عبدالرضابوديك شيعه ايراني ازمردم خراسان.فرصت راغنيمت شمردم تاازاوزبان فارسي رابياموزم.شيعيان ايراني عصرهرروزپيش اوجمع ميشدندودرموردهرموضوعي سخن ميگفتند.درآن مغازه بودكه باجواني آشناشدم كه به سه زبان تركي فارسي وعربي آشنابودولباس طلبه علوم ديني رابه تن داشت.نامش محمدبن عبدالوهاب بود.اوجواني بسياربلندپروازوتندخوبودوازحكومت عثماني انتقادميكرد.امابه حكومت ايران كاري نداشت.من نميدانم اين جوان سني مذهب چگونه باعبدالرضاي شيعه مذهب آشنابوداين محمدبن عبدالوهاب واقعاًجوان آزادانديشي بود،تعصب ضدشيعي نداشت.اين جوان بلندپروازفهم خودراازقرآن وسنت راتقليدميكردونظرات بزرگان زمان خودوبلكه نظرات ابوبكروعمررابه نقدميكشيدوبه گفته هاي آنان بي توجه بودمن گمشده اي راكه درجستجويش بودم،يافتم.محمدبن عبدالوهاب،بلندپروازي،آزادانديشي،ناخشنودي ازعالمان زمان خودوخودرأي بودن مهمترين نقاط ضعف اوبودكه ميشدازآنهاسودجست ووي رادراختيارگرفت.قويترين روابط وپيوندهارابامحمدايجادكردم وهمواره دراوميدميدم وميگفتم توموهبتي بزرگترازعلي وعمرهستي واگرپيامبراكنون زنده بودتورابه جانشيني خودبرميگزيدوآنهارارهاميكردوهمواره به اوميگفتم اميدوارم اسلام به دست تواحياءشودوتويگانه فردي هستي كه ميتواني اسلام راازاين پرتگاه نجات بخشي.تصميم گرفتم كه تفسيرقرآن رابامحمدبن عبدالوهاب درپرتوانديشه هاي ويژه خودمان بررسي كنم.يكباربه اوگفتم جهادواجب نيست اوگفت خداميگويدباكافران جهادكنيد.گفتم خداميگويد:باكافران ومنافقان جهادكنيد(توبه73)اگرجهادواجب بودچراپيامبربامنافقان جهادنكرد؟گفت:پيامبربازبانش باآنها جهادكرد.گفتم جهادباكفارنيزبازبان واجب است.گفت اماپيامبرباكافران جنگيد.گفتم پيامبرازخوددفاع كرد.كافران ميخواستندپيامبررابكشندواوازخوددفاع كرد.سپس محمدبن عبدالوهاب به نشانه موافقت باحرفهاي من سرش راتكان داد.دفعه بعدبه اوگفتم ازدواج موقت بازنان جايزاست.گفت:هرگز!!گفتم عمرگفته است ازدواج موقت درزمان پيامبرجايزبودومن آنراحرام ميكنم به اوگفتم توازعمرداناتري،چراازاوپيروي ميكني؟چيزي راكه درزمان پيامبرحلال بوده چراحرام ميداني؟سپس سكوت كردومن دريافتم كه سكوت اونشانه پذيرش است.من ميخواستم ترس انجام كارهاي خلاف اعتقادات عمومي رادراوازميان ببرم.من فوراًبه ديداريكي اززنان مسيحي وابسته به مستعمرات كه براي فاسدكردن جوانان مسلمان درآنجاحضورداشت رفتم وشرح داستان رابراي وي گفتم ونام اورا صفيه نهادم.چندي بعدبامحمدبن عبدالوهاب به خانه صفيه رفتيم وبين آن دوعقديك هفته اي خوانديم ومحمدبن عبدالوهاب يك سكه طلامهراوكرد.من ازبيرون وصفيه ازداخل منزل براي توجيه وانحراف شيخ ميكوشيديم.چه زيبابوداين سخن طلائي كه وزيرمستعمرات هنگام خداحافظي به من گفته بودكه مااسپانيارابازناوشراب ازكافران(مسلمانان)بازپس گرفتيم وبايدبكوشيم ديگركشورهاراهم باهمين دونيروي بزرگ بازستانيم.درجلسه اي ديگربه عبدالوهاب گفتم:نمازواجب نيست.اوپرسيدچگونه؟گفتم خدادرقرآن ميفرمايد«نمازرابراي يادمن بپادار»(طه14)بنابراين منظورازنماز،يادخداي متعال بودن است وتوميتواني جاي نمازفقط يادخداباشي.آنقدردراين موضوع پافشاري كردم كه ديگراوجديتي درنمازنداشت گاهي اوقات ميخواندوگاهي اوقات نميخواندمابيشترشبهاراتانيمه شب بيداربوديم واوصبحهابراي نمازصبح ناتوان ميشدونمازنميخواند.اينگونه من بتدريج رخت ايمان راازتن اوبيرون آوردم وهدف من آن بودكه روح استقلال وآزادانديشي وشبهه افكني رادراوپرورش دهم.اوراهمواره به آينده اي درخشان مژده ميدادم.يكباربه دروغ خوابي براي وي ساختم وبااوگفتم:ديشب درخواب پيامبرراديدم،اوبرروي منبرنشسته بودودوروي گروهي ازعالمان بودندكه هيچ كدام رانميشناختم تاآنكه توواردشدي،چهراه ات نوراني بودهنگاميكه نزديك پيامبرشدي اوبه احترام توبرخاست وميان دوچشم تورابوسيدوگفت:محمدتوهمنام ووارث علم مني وجانشين من دراموردين ودنياهستي،توگفتي:اي پيامبرخدامن ازبيان علمم براي مردم ميترسم.پيامبرگفت نترس توبلندمرتبه اي.محمدبن عبدالوهاب چون اين خواب راشنيدازشادي پروازكردگمان ميكنم اوازهمان روزانديشه هايش راآشكارابيان ميكرد.پس ازمدتي كه دربغدادبودم،دستورآمدكه فوراًبه لندن برگردم ومن نيزچنين كردم.درلندن بادبيركل وزارت مستعمرات وبرخي ازاعضاي وزارتخانه جلسه داشتم ،سپس دبيركل دستم راگرفت وبه يكي ازاتاقهاي وزارت بردكه درآنجاچيزعجيبي ديدم،ده نفردراطراف يك ميزنشسته بودنديكي ازآنهادرلباس پادشاه عثماني،دومي درلباس شيخ الاسلام استانبول،وسومي ماننديك عالم درباري شيعه وپنجمي ماننديك مرجع تقليد شيعه درنجف بودوهركدام ازاين پنج نفريك نويسنده باخودداشت.دبيركل گفت:اين پنج تن درنقش آن اصليهاهستند.اينهاراساخته ايم تاچگونگي انديشه هاي آنان رادريابيم همه اطلاعات گردآوري شده ازاستانبول،ايران ونجف رادراختياراينهاميگذاريم اينان خودرابجاي آن اصليهاتصورميكنندوبه پرسشهاي ماپاسخ ميدهندنتيجه انديشه هاي اين افراد70%باافكاراصليهايكسان است.به دبيركل گفتم:فايدة اين شبيه سازي چيست؟گفت:ماباچگونگي تفكرپادشاهان وعالمان مسلمان سني وشيعه آشناميشويم وراهكارهاي مناسب رابراي عكس العمل آنهادرمسائل سياسي وديني درمي يابيم.اگرفهميدي كه مسلمان چگونه برمذهب ودينش دليل ميآوردميتواني پاسخهاي آماده اي درردآن ارائه كني واين جوابهابراي ايجادخلل وشبه اي درباورهاي مسلمانان كافي خواهدبود.به دبيركل گفتم:اين بدليهاچگونه اين ژرف انديشي وتوانائي رابه دست آورده اند كه ميتوانندمثل اصليهاكاركنند؟وي گفت:مزدوران ماهمواره اطلاعات كافي راازهمه كشورهابراي ماميفرستندواين بدليهاهم كارشناسان اين مناطق هستندطبيعي است كه اگرتوهم اطلاعات كافي درموردفردي داشته باشي ميتواني بجاي اونقش بازي كني.سپس دبيركل يك كتاب هزارصفحه اي به من دادكه نتايج بررسي انديشه هاي آن پنج نفراصلي واين پنج نفربدلي درامورنظامي،اقتصادي،فرهنگي وديني آمده است.كتاب رابه خانه بردم ودرمدت سه هفته مرخصي ام همه آنرامطالعه كردم درهنگام خواندن كتاب ازبحثهاي دقيق آن شگفت زده شدم مطالب كتاب برمبناي دانسته هاي من بيش از70% باواقعيتهاهمخواني داشت كتاب مذكوركه نامش« چگونه اسلام رادرهم بكوبيم»است به مواردزيراشاره ميكند:

# زنده كردن فريادهاي قومي،سرزميني،زباني،نژادي  وماننداينهادرميان مسلمانان؛بطوريكه بايدبه مسلمان سفارش كردكه به تمدن گذشته كشورهاي خودوقهرمانان پيش ازاسلام توجه كنندمثل زنده كردن فرعونهادرمصر،دوگانه پرستي درايران،تمدن بابلي درعراق.

# پراكندن چهارچيز ضروري است: شراب ، قمار، زنا وگوشت خوك

# پيوستگي مردم باعالمان ديني رابايدكاست وبرخي ازمزدوران رالباس عالمان پوشاند.آنگاه اينان همه گونه كاربدانجام دهندتامردم به هرعالم ديني مشكوك شوندونتوانندبفهمندكه اين عالم است يامزدور

# ايجادشبهه درامرجهاد وشناساندن آن به عنوان مسئله اي كه مربوط به زمان خاصي بوده ومدت آن سپري شده .

# بايد انديشه نجس بودن كافران را از جانهاي شيعيان بيرون كرد.

# بايدمسلمانان را ازعبادت بازداشت ودرسودمند بودن آن ترديد افكند با اين بهانه كه خداوند ازاطاعت انسانها بي نيازاست، بايد به شدت ازحج جلوگيري كرد وازهرگردهمائي مسلمانان مثل نماز جماعت وحاضر شدن در مجلسهاي حسين،دسته هاي عزاداري وساختن مساجد وزيارتگاهها بازداشت.

# بايددرامرخمس ترديد افكند وآنراتنهابراي غنيمتهاي بدست آمده ازجنگ باكفار واجب دانست ونه منافع كسب وكار،گذشته ازآن خمس رابايد به پيامبر وامام پرداخت نه عالم.ديگرآنكه عالمان باپولهاي مردم خانه ،قصر وباغ ميخرند بنابراين خمس دادن به آنها شرعي نيست.

# اسلام رابايددين عقب ماندگي وهرج ومرج معرفي كنيم كه درعقايد مردم ترديد ايجادكنيم وپيوندمسلمانان رابااسلام سست كنيم.واپس ماندگي وناآرامي ودزدي دركشورهاي اسلامي رابايدبه اسلام نسبت دهيم.

# بايد زنان راتشويق كنيم كه به سوي آنان بروندتافساددرميانشان رواج پيداكند.

# نمازهاي جماعت رابايدبانسبت دادن فسق وفساد به امام جماعت ونمايان كردن بدي هاي او واختلاف انداختن بين امام وپيروانش از ميان برداريم.

# زيارتگاهها را بايد به بهانه اينكه درزمان پيامبرنبوده وبدعت است ويران كرد ومردم را از رفتن به اين گونه مكانها بازداشت بايد دراينكه زيارتگاههاي موجود واقعاً ازآن پيامبر،امامان ياصالحان باشدترديد افكند. بقيع را بايدباخاك يكسان كرد.چنانكه بايدگنبدها وضريح هاي موجود درهمه كشورهاي اسلامي را ازميان برد .

# ضروري است عمامه ها از سر عالمان ديني وسادات برداشته شود تا هم نسبت خاندان پيامبر ازميان برود وهم عالمان ديني در ميان مردم احترام نداشته باشند.

# حسينيه هارابايدبه اين بهانه كه بدعت هستندودرزمان پيامبر وجانشينان نبوده اند مورد ترديد قرارداد و ويران كرد چنانكه مردم رابايدبه هرحيله از رفتن به اين مكانها بازداشت وسخنرانان را كاهش داد.

# بايد پيام بي بندوباري درجانهاي مسلمين دميد .هركس هركاري ميخواهد ميتواند بكند . نه امربه معروف واجب است ونه نهي از منكر، نه آموزش احكام، بايد به آنها گفت:عيسي به دين خودموسي به دين خود. وامرونهي به عهده دولت است نه مردم.

# بايد با اين دستاويز كه قرآن كم وزياد شده است درآن ترديد افكند وقرآن هاي ساختگي كه كاستي ها وافزودني هايي داشته باشد توزيع نمود.بايدآياتي كه درآنها از يهود ونصاري بدگوئي شده برداشته شوند آيات جهاد وامربه معروف ونهي ازمنكر حذف شوند

هنگاميكه كتاب رابازپس دادم وشگفتي بسيارخودرابه دبير كل بيان نمودم به من گفت: بدان كه تو دراين ميدان تنها نيستي ، سربازان پاكي هستند كه مانند تو كارميكنند وزارت مستعمرات تاكنون 5 هزارنفر را براي اين كار استخدام كرده است ودراين فكراست كه تعداد اين افراد را به 10 هزارنفر برساند وروزي كه اين كار انجام شود برمسلمانان غلبه خواهيم كرد وخواهيم توانست اسلام وكشورهاي اسلامي را درهم بكوبيم .به تومژده ميدهم براي اين كاروزارت مستعمرات زمان كوتاهي را نياز دارداگر ماهم آن زمان را نبينيم فرزندانمان خواهند ديد .اين ضرب المثل چه خوب ميگويد « ديگران كاشتند وما خورديم مابكاريم وديگران بخورند» اكنون انديشه رهبران حكومت بزرگ ما اين است كه بايك برنامه ريزي حساب شده وصبر وحوصله فراوان اسلام را ازدرون ويران كنند.البته مابه يك ضربه نظامي كوبنده هم نياز داريم اما اين ضربه آخرين اقدام است وقبل ازآن بايد كشورهاي اسلامي را تضعيف كنيم واز هرسوبه اسلام ضربه بزنيم به گونه اي كه آنان نتوانند نيروهايشان را گرد آورند وبه جنگ بپردازند. راه را گام به گام بايد پيمود آيا محمد يك نفربيشتر بود كه توانست چنين انقلاب نابود كننده اي برپا كند؟ حالا بايد محمدبن عبدالوهاب نبز انقلاب مطلوب مارابه انجام برساند .پس از سالها كاروزارت توانست محمدبن سعود رانيز به سمت ماسوق دهد ولزوم همكاري اين دومحمد(محمدبن عبدالوهاب و محمدبن سعود)رابه ماگوشزد كرد .دين ازمحمدبن عبدالوهاب و قدرت ازمحمدبن سعود تاهم دلهاي مردم را به چنگ آورند وهم بدنهايشان را.زيراتاريخ نشان داده است كه حكومتهاي ديني هم پايدارترند ، هم نفوذ بيشتري دارند وهم ترسناك ترند.واينك پيشرفت كارها هرروز از روز پيش بهتراست ومركزيت ماروز بروز تقويت ميشود به گونه اي كه اگر فاجعه اي ناگهاني روي ندهد بذرهاي كاشته شده چنان رشد ميكنند كه ميوه هاي مطلوب به بار خواهد نشست


تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:51 | نویسنده : سلامت |

امروزه استفاده ازکفشهایی باپاشنه خیلی بلندونازک درمیان خانمها خصوصاً خانمهای جوان رایج شده است. در مورداین کفشهای پاشنه بلندنکته هایی وجود داردکه توجه ودقت درآنهامانع ازاستفاده ازاین مدل کفشهادرمیان خانمهاخواهدشد.این پاشنه هابابرهم زدن تراز محورستون فقرات واندام تحتانی باعث افزایش انحنای گودی طبیعی کمرشده وفردرامستعدلوردوزمیکنند.باایجادلوردوز،فضای طبیعی لگن حقیقی درخانمهاکوچکترشده ودرهنگام بارداری وزایمان،فردرابامشکلات زیادی روبرومیکند
همچنین به دلیل بهم خوردن تعادل نقطه ثقل انتقال وزن به سطح زمین،احتمال پیچ خوردگی مچ پاوزمین خوردن خیلی زیادمیشود.اینگونه کفشهای پاشنه بلند،معمولاًپنجه های باریک دارند،این کفشهای نوک تیزودارای پنجه های تنگ باعث انحراف محور انگشت شست پابه طرف خارج شده ودردرازمدت، فردرامبتلا به هالوس والگوس (انحراف شدید شست پا)میکندکه بابالا رفتن سن فرد،دردهای مفصلی راهنگام راه رفتن به فردتحمیل میکند.توجه داشته باشیدکه بهترین ارتفاع برای پاشنه کفش 2 الی 3 سانتیمتراست. اگرخیلی علاقه مندبه استفاده ازکفشهای پاشنه بلند هستید،ارتفاع پاشنه زیر 5 سانتیمتررا انتخاب کنیدوبایدجنس پاشنه کفش ازانعطاف والاستیسیته مناسب برخوردار باشدوازپوشیدن کفشهای باپاشنه های خشک و سخت وهمچنین نازک جداًخودداری کنید.همیشه کفش راحت بپوشید،چون کفش تنگ ونامناسب باعث خستگی ذهنی وروحی وعصبانیت زودرس میشود.و نهایتاًاین که به فرموده حضرت علی (ع) :كفش نيكو پوشيدن بدن رااز بلا هانگاه ميدارد.(حلية المتقين)


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:50 | نویسنده : سلامت |

یکی از مسایلی که امروزه خانواده ها با آن روبرو هستند، تغذیه کودکان و فرزندانشان می باشد. معمولاً والدین زمانی که می خواهند برای اولین بار از غذای سفره به کودکان بدهند، دوست دارند کودکانشان همچون بزرگان بر سر سفره نشسته و آداب غذا خوردن را رعایت نمایند و بدون هیچ درد سری، از غذای سفره با کمک والدین میل کنند؛ اما غافل از این که کودکان معمولاً وقتی در سر سفره با مقررات و سختگیری های والدین روبرو می شوند و محدودیت زیادی در نحوه غذا خوردن به آنان اعمال می شود، از غذا خوردن بر سر سفره لذت نمی برند و عکس العمل های بازدارنده از خود نشان می دهند.

اگر می خواهید فرزندانتان بد غذا نشوند،به توصیه های ذیر عمل کنید:

1-بگذارید تا آنان با حداقل محدودیت، خودشان از غذای سفره میل کنند و آزادی بیشتری در این زمینه به آنان بدهید.

2-کودکتان را به خوردن غذا تشویق کنید؛ چراکه تشویق کودکان به ترغیب آنان در غذا خوردن کمک می کند.

3-اگر استفاده از پیش بند برای آنها محدودیت آور است و واکنش منفی به آن نشان می دهند، از آن استفاده نکنید.

4- نسبت به ریخت و پاش سر سفره کودک عکس العمل منفی نشان ندهید؛ چراکه اگر در هنگام غذا خوردن، مقداری از غذای ایشان بریزد و با واکنش منفی و تنبیهی روبرو شوند، از خوردن غذای سفره زده می شوند و رغبتی به غذا خوردن دیگر نشان نمی دهند.
5-از عباراتی همچون  " آخ ریخت، آخ کثیف شد، درست بنشین، درست بخور، نریزی، این طور بخور، اینجور بنشین " استفاده نکنید. کودکانی که در سر سفره دایم جملاتی نظیر این عبارات را می شنوند و از خوردن غذا در سر سفره خاطره خوشی ندارند، دیگر رغبتی به هم غذا شدن با بزرگان بر سر سفره نخواهند داشت.5-همیشه به خاطر داشته باشید، کثیف شدن لباس کودک بعد از خوردن غذا، ارزش بیشتری نسبت به بد غذا شدن کودکان دارد.

تذکر : دادن هله هوله هایی همچون پفک و چیپس به کودکان باعث می گردد اشتهای کودکان از بین رفته و از خوردن غذای سالم سفره امتناع ورزند

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:48 | نویسنده : سلامت |

کمر درد پس از سرماخوردگی شایع‌ترین بیماری در جهان به شمار می‌آید. در اکثر کشورهای دنیا ۶۵ تا ۸۰ درصد مردم در طول زندگی مبتلا به کمر درد می‌شوند به عبارت دیگر تمام مردم حداقل یکبار کمردرد را در طول عمر خود تجربه می‌کنند. کمر درد پس از سرماخوردگی شایع‌ترین بیماری در جهان به شمار می‌آید. در اکثر کشورهای دنیا ۶۵ تا ۸۰ درصد مردم در طول زندگی مبتلا به کمر درد می‌شوند به عبارت دیگر تمام مردم حداقل یکبار کمردرد را در طول عمر خود تجربه می‌کنند.شیوع این بیماری در جوامع مختلف متفاوت بوده و از ۷ تا ۳۷ درصد متغیر است.شایع‌ترین علت کمردرد در جوامع مختلف فتق دیسک است که بیش از ۹۰ درصد علل کمردردها را تشکیل می‌دهد. فتق دیسک عمدتاً در سنین ۳۵ تا ۵۵ سالگی رخ می‌دهد که البته در سنین بالاتر نیز ممکن است دیده شود.دیسک‌های بین‌مهره‌ای در کل یک چهارم طول ستون فقرات را تشکیل می‌دهند. دیسک‌ها در ناحیه‌ی گردن و کمر که حرکت بیشتری دارند، ضخیم‌تر هستند.دیسک‌ها در افراد جوان حرکت آسان مهره‌های استخوانی را بر روی یکدیگر امکان‌پذیر می‌کنند.بیماران مبتلا به فتق دیسک معمولاً با شکایت کمردرد ناگهانی که به سمت باسن و ران و ساق یک پا تیر می‌کشد، مراجعه می‌کنند. شایع‌ترین سطوح درگیری دیسک بین مهره‌های۴ L و۵ L و بین مهره‌های۵ L و۱ S است که وقتی فتق دیسک به نواحی مرکزی کشیده شود، ممکن است بیش از یک ریشه‌ی عصبی گرفتار شود. با فتق‌های بزرگ، ناحیه‌ی دم اسبی نیز درگیر شده و در این حالت، ضعف حرکتی هر دو اندام تحتانی به وجود می‌آید که در این صورت احتمال می‌رود مثانه و روده نیز فلج شوند. درد ناشی از درگیری۵ L از ناحیه‌ی کمر به سرین،‌ ناحیه خلفی خارجی ران و خلفی خارجی ساق انتشار یافته، از روی قوزک خارجی پا به انگشت اوّل و گاهی انگشت‌های اوّل و دوّم امتداد می‌یابد و باعث ایجاد ضعف در خم شدن پا به سمت بالا می‌شود.برای بررسی بیشتر علت کمردرد، بیمار را در وضعیت طاقباز خوابانیده، سپس با بلندکردن مستقیم پای بیمار، خم‌کردن مفصل ران اغلب محدود به ۲۰ تا ۳۰ درجه نشان می‌دهد در حالی که مقدار طبیعی در حد ۸۰ یا ۹۰ درجه است. در بیماران مبتلا به درد حاد کمری معاینه‌ی عصبی اندام تحتانی طبیعی است زیرا در این بیماران درگیری ریشه‌های عصبی وجود ندارد.همچنین برای بررسی ریشه‌های عصبی۵ L و۱ S می‌توان از بیمار خواست که با پای برهنه روی پنجه و پاشنه راه برود.عدم توانایی راه رفتن روی پنجه و پاشنه به ترتیب مؤید درگیری۱ S و۵ L است... بنابراین، با انجام معاینة کامل بالینی می‌توان کمردرد دیسکی را از سایر علل ایجادکننده‌ی کمردرد (۵ تا ۱۰ درصد باقیمانده) افتراق داد. ویژگی‌های سیاتیک‌های غیردیسکی یا ثانویه، شروع خود به خودی و غالباً بدون سابقه‌ی دیسکوپاتی مکانیکی است. در این موارد درد همیشگی بوده؛ سیر پیشرونده دارد و با خواب و استراحت بهبود نمی‌یابد و همچنین پاسخ مناسبی به درمان‌های طبی وجود ندارد و ممکن است به همراه کمردرد شواهدی دال بر عفونت از قبیل بست، علائم سیستمیک مثل تغییر وضعیت عمومی، کاهش وزن، لاغری، کم‌خونی،... و افزایش کلسیم دیده شود.شناسایی موارد مطرح شده در تعیین ایتولوژی کمردرد بسیار کمک‌کننده است.علل ایجاد کننده‌ی سیاتیک‌های ثانویه عبارتند از: درد سیاتیکی و کمردردهای ناشی از تومورها، عفونت‌ها، بیماری‌های متابولیک و درگیری مفاصل. در نهایت می‌توان برای تشخیص از آزمایشات تکمیلی شامل CBC، ESR، ... و گرافی‌های ستون فقرات، CT اسکن، MRI و EMG استفاده کرد. در طب نوین جهت درمان کمردرد از انواع و اقسام روش‌های زیر استفاده می‌شود: استراحت مطلق و نسبی، داروها، تزریقات موضعی، سرما درمانی، گرما درمانی، ماساژ، کایروپراتیک و درمان‌های امروزی مثل مدرسه کمردرد، سایکوتراپی و جراحی.در مجموع در کمتر از دو درصد موارد فتق دیسک، انجام عمل جراحی ضروری تشخیص داده می‌شود. بهبود بیشتر بیماران با درمان غیرجراحی، در حد بازگشت به فعالیت اولیه است ولی گاهی امکان عود علائم با فشار یا کار سنگین وجود دارد.در طب سنتی اسلامی از این بیماری با عنوان عرق‌النساء یاد می‌شود. از قول شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا آمده است: عرق‌النساء قسمتی از درد مفاصل است که از مفصل باسن شروع و از پشت ران به پایین انتشار می‌یابد و هرچه مدت زمان درگیری بیشتر باشد، انتشار بیشتری به سمت پایین را دارد. حتی ممکن است انگشتان پا را در بر گیرد و باعث لاغری پای درگیر شده شود که این امر بستگی به کم و زیادی ماده نیز دارد. آنچه که در تشخیص و درمان بیماری عرق‌النساء مهم است، شناخت مزاج بیمار است...اگر عرق‌النساء از ماده خلط خونی به وجود آمده باشد، ممکن است جای درد سرخ رنگ باشد که درد مفاصل در طول انتشار می‌یابد. همچنین تپش و احساس سنگینی از علائم این خلط است که با «فصد» فوراً تسکین پیدا می‌کند. چنانچه در لمس کردن جای درد، حرارت شدید حس شد و درد به طرف سطح پوست انتشار داشت و با سرد شدن تسکین یافت، ماده تولیدکنندة عرق‌النساء مادة صفرایی است.اگر ماده به وجود آورنده درد، خلط بلغمی باشد، رنگ جای به درد آمده تغییر نمی‌کند و یا طوسی رنگ می‌شود. حالت التهابی کم و همیشگی و درد در پهنا شدت می‌یابد. اگر ماده سبب درد، خلط سودایی باشد، درد مخفی است و کمتر انتشار می‌یابد.جای درد سفت و خشک است و رنگ جای به درد آمده روشن نیست... در درمان بیماران در صورتی که پیوست داشته باشند، باید پیوست آنان برطرف شود به همین خاطر می‌توان از زیتون، انجیر، خاکشیر با آب گرم، بادکش گرم وسیع شکم و یا در نهایت از سنا و گل سرخ استفاده کرد.در تمام بیماران جهت تسکین درد و نرم کردن و رفع اسپاسم می‌توان از ترکیب روغن بادام تلخ و اسانس نعناع برای ماساژ دادن کمر استفاده کرد.در بیماران گرم مزاج به خصوص صفراوی‌ها و همچنین در سودایی مزاج‌ها بعد از قراردادن منضج برای بیمار (که معمولاً از ترکیب عسل، سرکه و عرق نعناع استفاده می‌شود)، درمان به وسیله‌ی حجامت عام و ساکرال به فواصل ۳ تا ۷ روز انجام می‌شود و همچنین می‌توان از بادکش گرم سیاتیک نیز استفاده کرد و در مراحل انتهایی از «فصد» نیز بهره گرفت. در ضمن بیماران بلغمی و سودایی باید از مصرف سردی‌ها پرهیز کنند. در بیماران بلغمی ماساژ با روغن بادام تلخ و اسانس نعناع مؤثر بوده است.در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بیماران مبتلا به عرق‌النساء برای مداوای خود باید کاملاً دقیق و با نظر پزشک عمل کند


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:44 | نویسنده : سلامت |

هرفصل ازسال،دارای ویژگیهایی میباشدکه باآگاهی ازخصوصیات آنها،میتوان ازفرصتهای آن حداکثراستفاده رابردوباشناخت تهدیدهاوانجام اقدامات مناسب پیشگیرانه ورعایت توصیه های بهداشتی،ازبیماریهاومشکلات احتمالی آن،ایمن باشیم.

بافرارسیدن فصل سرماباتوجه به اینکه:

-درفصول پاییزوزمستان،هواسردتروروزهاکوتاه ترمیشوند.

-مدت زمان تابش خورشیدکم ترازدیگرفصول میباشد

-احساس افسردگی ودلگیری درفصل پاییزافزایش مییابدوافرادافسرده بیش ازسایرفصول سال دچارعودعلایم افسردگی میشوند.

-طبیعت پاییز،سودازاست وخلط سودادرپاییزوخلط بلغم درزمستان بیش ازسایراخلاط میتوانندبسته به شرایط افراددرآنهاغلبه پیداکنند.

انجام مواردذیل،توصیه میگردد:

-گرم نگه داشتن سربه شکل گذاشتن کلاه وبستن سر،مخصوصاًموقع خواب.

-پوشیدن لباس پوشیده ولوکه احساس سردی نکنید،چراکه بادپاییزی مضراست وبایدبدن راازآن دورکرد(گفت پیغمبربه اصحاب کبارتن بپوشانیدازبادخزان)

- انجام حجامت عام به عنوان اقدامي پیشگیرانه درنیمه دوم ماه های قمری درفصل پاییز.(اصولاًدرمحدوده زمانی روزهای هفدهم هرماه قمری تابیست وهفتم هرماه،انجام حجامت بهتر است)

-اجتناب ازخوردن غذاهای باطبع سرد،خصوصاًدروعده شام.

-اجتناب ازخوردن خوراکیهای باطبع سرد،درمهمانیهای شبانه وشب نشینیهاواستفاده ازخشکبارگرم به جای هرگونه پذیرایی وتنقلات.

-اجتناب ازخوردن هندوانه که دارای طبع سردوترهست ومخصوص این فصول نمیباشد.(نارنگی،پرتقال واناررامیتوانیددرصورتیکه که شیرین هستندمیل کنید)

-خوردن انواع آش های سنتی مناسب فصل سرما(درقسمت آشپزخانه احیای سلامت به زودی یک نمونه ازآش مناسب برای سرماخوردگی درج خواهد شد)

-استفاده فراوان ازدم نوشهای افتیمون واستخدوس.

-خوردن زعفران همراه برنج (هنگامی که دروعده غذایی برنج نیزباشد)

-استفاده بیشترازنورخورشید،درساعات محدودی که امکان استفاده ازنورخورشیدهست

برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:19 | نویسنده : سلامت |

فهرست بیماریها

1-.شادابی2- بیماری قلبی3- بیماری کلیه4- بیماری کبد5- بیماری گوارشی6- دیابت7- سرماخوردگی8- زخمها9- سوختگیها10-آسم(تنگی نفس)11- رفع فراموشی وتقویت حافظه12- روماتیسم13- یبوست14- بیماریهای دهان15- کم خونی16- رفتارکودکان17-زنان وزایمان18- زنهای باردار19- برص ـ لک وپیسی20- آنفلونزا21- پوست22- زگیل های پوستی23- چاقی یالاغری24- شوره سروپوسته سر25- ریزش مو26- گوش درد27- خستگی مغزی ورفع بیخوابی28- تب29- صرع ساده30- مثانه31- نقرس32- بیماری بیضه33- عفونت چشم وضعف بینایی34- سرطان35- استفراغ36- میكرب معده37- دردپریود38- عصبی شدن واضطراب39-اوریون40- تسكین دردكلیه41- سینوزیت وگرفتگی بینی42- سكسكه43- نقرس44- عفونتهای مجاری ادراری45-ویارشدیدخانمهاهمراه باتهوع46- رفع گلودردواختلالات حنجره47- معالجه عفونتهای شدیددربدن48- سیاه شدن موی سر49- تب واسهال كودكان50 خونریزی دوران یائسگی

(..یَخرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُختَلِفٌ اَلوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآَیَهً لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُون)

ازشکم زنبورنوشیدنی به رنگهای گوناگون بیرون می تراودکه شفای مردمان درآن است براستی درآن(زندگی زنبوران)برای مردمی که تفکرمیکنندنشانه ی(قدرت الهی)است.                                                                                            سوره ی نحل:آیه69

عسل یکی از قندهای طبیعی است که ازمعجزه های الهی به شمارمی آیدومایه حیات وزندگی است که خداوندبه بندگان خودارزانی داشته ودارویی است که هیچ وقت فاسدنمیشودوداروی تمام بیماریهااست وبراساس تحقیقاتی که انجام شده حتی خطرناکترین میکروبهابیش ازچهارروزنمیتواننددرعسل زندگی نمایندوبعدازگذشت چهارروزمیمیرند. طبع عسل معتدل وباهرنوع مزاجی سازگاراست وباارزش غذایی ودارویی اثرعجیبی روی بیماریها-خصوصابیماریهای عفونی داردو برای هیچ نوع بیماری مضرنیست-بلکه برای درمان همه بیماریهاحتی بیماری دیابت مفیداست.یکی ازشگفتیهای عسل این است که اگربه طورصحیح مصرف شودبرای جذب قندموجوددرآن سلولهای مغزنیازبه انسولین ندارندوبرای تمام فصل سال واکثربیماریهاکاربرددارد.رنگهای مختلف عسل بیانگرنوع آن گلی است که زنبورازآن تغذیه نموده است.هرگلی خاصیت مخصوص خودراداردوشفای دردخاصی است ویکی ازراههای تشخیص عسل سالم این است که:1-قطره ی عسل راروی یک قطعه شیشه ریخته ـ چنانچه قطره ی عسل سریعاًوارفت وپخش شددلیل به فاسدشدن عسل ودخل وتصرف انسان است.قطره ی عسل طبیعی لحظاتی سفت وکمی مدورـ باقی میماندعسل رادرون ظرف ریخته وبعدآن رادرون ظرف دیگرریخته واگردرون ظرف پرازحباب شدنشانه ی طبیعی بودن عسل است وجالب اینکه شکرک زدن عسل دلیل برخوب بودن آن است.اگرمردم ماماهیت عسل راخوب بشناسند-بدون تردیدبه عنوان یک مکمل غذایی بسیارپرارزش موجب رفع بسیاری ازکمبودهای غذایی آنهامیشودلذابامصرف روزانه ومناسب عسل میتوان ازبروزبسیاری ازبیماریهای ناشی ازسوءتغذیه جلوگیری کردچه زیباست که این دوعصاره ممتازآفرینش(قرآن وعسل)((شفا بخش))تمام آلام ورنجهاوکاستیهاودردهای روحی وجسمی ودرمانگروجبران سازهمه ی کمبودهاونواقص وامراض  بشری میگرددواین دو اعجوبه ی هستی ماراازمنجلابهاوگردبادهاوفاضلابهاوسیاهچالهامیرهاندوروح عطشناک ماراسیراب میسازد.

مهمترین ترکیبات اساسی تشکیل دهنده عسل

موادقندی:موادقندی هیچ محصول وفرآورده ی دیگری ازاین لحاظ باعسل برابری نمیکندوحدود57تا79درصدوزن عسل راتشکیل میدهد.موادپروتئینی:این موادسریعاهضم شده وقابل جذب میباشدودارای اسیدهای آمینه فراوان ومختلفی است. آنزیمها:درهضم وساماندهی موادمختلف غذایی دربدن کمک میکندوبه همین دلیل عسل پرارزش ترین ماده ی غذایی برای انسان به شمارمیرودوبه خاطرداشتن آنزیمهای متنوع عالیترین ماده ی غذایی ودارویی درفیزیولوژی بدن آدمی رقم زده است.املاح معدنی:این عناصرعبارت انداز:سدیم-فسفر-پتاسیم-کلسیم-منگنز-آهن ومس که این عناصرمهم درتکوین وتشکیل استخوانهاوتقویت آنهابسیارلازم وضروری میباشدموادمعدنیهای دیگری مانند:روی-سلینیوم-نیکل وبرخی شبه فلزات دیگربه مقدارکم که درفعالیت حیاتی سلولهانقش مهمی راایفامیکنند.ویتامینهای حیاتی:مهمترین این ویتامینهاعبارت انداز:ویتامینهای B1-B2-B3-B5-B6-B12 ویتامین H-D-Gهورمونهاوآنتی بیو تیکها:علاوه برهورمونهای حیاتی دارای آنتی کوریاآنتی کورهایی ست که وظایف آنهامقابله بامیکروبهای مضربرای انسان به شمارمیرود

معالجه انواع بیماریهاباعسل

1-.شادابی:دریک لیوان آب سیب آب یکعددلیموترش تازه ویک قاشق مرباخوری عسل اضافه کنیدوبه تدریج وجرعه جرعه میل کنیدتاهمیشه سالم وبانشاط باشیداین نوشیدنی نیروی کارکردن به شخص میدهد-تشویش ونگرانی رابرطرف میکند-شخص رادرمقابل ابتلابه امراض مقاوم میکندودرنتیجه آثارواضح تغذیه ای وطبی آن- سبب طولانی شدن عمرمیشود.2- بیماری قلبی:مقداری عسل طبیعی راباقدری زعفران مخلوط کرده وشبهامیل نمایید-برای تمام بیماریهای قلبی بسیارمفیدواثربخش است.عسل طبیعی به علت داشتن گلوکززیادراحت تجزیه میشودوانرژی زاست-ازطرفی باعث تحریک وتقویت قلب وهمچنین گشادشدن رگهامیشودفشارخون راتنظیم وازسکته های قلبی جلوگیری مینمایدخوردن شربت عسل ناشتاجهت بیماران قلبی بسیارمفیداست3-بیماری کلیه:عسل ضدعفونی کننده خوبی برای مجاری ادراراست ودرصورت مصرف پیوسته آن به صورت محلول درآب به خصوص اگرباآب باران باشد-باعث زیاد شدن ادرار- رفع تشنگی- خردشدن سنگهای کلیه ومثانه میشودوبه دلیل آنکه فاقدنمک بوده ومقدارناچیزی پروتئین دارددردرمان دردهای کلیوی بسیارموثراست.4- بیماری کبد:بیمارمبتلابه ناراحتیهای کبدی-صبح ناشتایک قاشق وپیش ازخواب شامگاهی نیزیک قاشق عسل طبیعی میل نمایدواین روش راتادرمان کامل ادامه دهدعسل برذخایرگلیکوژن کبدمی افزاید(گلیکوژن عامل اصلی مبارزه باباکتریهاست)وعمل سوخت وسازبافتهاراتسریع میکند-عسل کبدرادرترشح موادوسم زدایی وخنثی سازی کمک نموده وبیمارراازناراحتیهای کبدی نجات میبخشد.5- بیماری گوارشیزخم معده:مصرف عسل درحالت ناشتاوبه خصوص به صورت محلول درآب برای بهبود زخمهای معده وروده توصیه میشود.عسل باداشتن آهن ومنگنزبالابه هضم غذاکمک میکندوازترشح اسید اضافی ممانعت میکند(زیراخوداسیدی ست)وبه طورغیرمستقیم باعث تنظیم ترشح شیره معده میشودودرواقع اثرالتیامی عسل روی زخمهای معده به علت ایجادآرامش عصبی درفردمصرف کننده عسل است- زیرابیشترزخمهای معده واثنی عشرمنشاءعصبی دارند.6-دیابت:یکی ازشگفتیهای عسل همانطورکه ذکرشداینست که اگربه طورصحیح مصرف شودبرای جذب قندموجوددرآن سلولهای مغزنیازبه انسولین ندارندـ بنابراین یکی ازراههای مهم وعملی درمان دیابت استفاده صحیح ومعقول ازعسل سالم وطبیعی ست که فوق العاده مفیداست.7-سرماخوردگی:مخلوط عسل وآبلیموترش تازه به علت دربرداشتن مقداری آنتی بیوتیک ومقادیرزیادی ویتامین ث وسایرویتامینهاوموادمعدنی برای تسریع التیام انواع سرماخوردگیها-گلودرد-عفونتهای گلووششهاوسرفه بسیارمفیدواثربخش است.درمان گرفتگی صدا:یک قاشق عسل طبیعی رادریک لیوان آبگرم حل کرده ـصبح ناشتاجرعه جرعه میل شود. یااینكه مقداری نمك به آن اضافه كرده وباآن غرغره كنیددرمان سرماخوردگیهای شدید:خوردن سیب وعسل به مدت 2تا3روز8-زخمها:برای ضدعفونی وجلوگیری ازتوسعه زخمهای چرکین باعسل:نصف لیوان عسل طبیعی یک لیوان شیرداغ یک قاشق پودرپوست موزراخوب باهم مخلوط کنیدوبه مدت یکماه صبح وشب آنرامیل نمایید.مالیدن عسل خالص یا پمادی مرکب ازدوقسمت عسل ویک قسمت روغن ماهی درالتیام انواع زخمهاـ سوختگیهاوتبخال موثراست عسل ازخونریزی زخمهاجلوگیری کرده وباعث انعقادسریع خون میشودوازتغییرشکل وچروکیدگی بافتهاجلوگیری کرده وبه طورکلی ازوجودمیکروبهاپاک میسازد.9-سوختگیها:مقداری  وازلین راباعسل مخلوط كرده وصبح وشب به سوختگیهابمالیداثرسوختگی هم محو میشود.یایك قاشق عسل راباتخم مرغ مخلوط كرده به محل بمالید.10-آسم(تنگی نفس):مخلوط عسل باسکنجبین وکمی سرکه(یک فنجان عسل طبیعی وخالص بایک لیوان سکنجبین وبه اندازه یک قاشق مرباخوری سرکه)هرروزصبح ناشتایک قاشق غذاخوری ازآن به مدت ده روز میل نمایید.ترکیب عسل طبیعی وآبلیموی تازه به نسبت مساوی ونوشیدن آن درمواقع حملات وقبل ازحملات آسم بسیارمفیدوموثرمیباشد.آسم به علت واکنشهای آلرژیک ـ تغییردرآب وهوا- ابتلابه عفونتهای ویروسی- سرماخوردگی- هیجانات واسترسها- تمرینات ورزشی یاسایرعوامل ناشناخته پیش میآید.11-رفع فراموشی وتقویت حافظه:نوشیدن روزانه2تا3 لیوان عسل باآبلیموترش تازه باعث میشودکه اطلاعات وآموزه هابهتردرحافظه میماندوکمتربه دست فراموشی سپرده میشود(خصوصاکنکوریها)رسول اکرم(ص):عسل مایعی ست که به تقویت قوه ی حافظه کمک میکند- هرکس که میخواهدحافظه ای قوی داشته باشدبایدعسل بخورد.12-روماتیسم:بیمارمبتلابه روماتیسم میتواندهرروزناشتایک قاشق عسل طبیعی گرم راکه چندقطره روغن سیاه دانه به آن اضافه شودمیل نماید.به منظورتسکین دردهای ناشی ازروماتیسم میتوان موم عسل راباروغن سیاه دانه وروغن زیتون وروغن کافور به نسبت مساوی مخلوط نموده وروی موضع دردقبل ازخواب مالیده وآنراباپارچه بست.همچنین ثابت شده كه گزیدن زنبورعسل موجب علاج رماتیسم میشود.13-یبوست:بهترین روش درمان ییوست:مخلوط شیروعسل یک مسهل خوب وملایم است.عامل ییوست کندی حرکات دودی روده هاست ومصرف غذاهای پرالیاف مثل:شیرـ غذاهای آبکی مثل سوپ وآش ـ انواع میوه هاوسبزیجات توام بایک قاشق مرباخوری عسل باهرنوبت غذابهترین روش درمان است.14-بیماریهای دهان:مالیدن پمادی مرکب ازیک قسمت عسل ویک قسمت سرکه ی انگوربه لثه هاودندانهاموجب جرم گیری واستحکام لثه هاودندانهامیشود.همچنین ازعسل به عنوان خمیردندان استفاده كندوباآن مسواك بزند.درمان ورفع بدبویی دهان:مقداری موم زنبورعسل رامانندآدامس دردهان جویده وکم کم آنرامیل نموده- علاوه برآن میتوان مقداری عسل رادرآبگرم حل کرده وهرروزصبح وشب آنرادردهان ریخته واستنشاق وغرغره نمود. درمان آفت دهان:بعدازبرش دادن سیب درختی- مقداری عسل راروی آن بمالیدوبجویدویامخلوط آب سیب وعسل بسیارمفیداست وبامالیدن عسل روی آفت هاـ این درحالیست که درعلم پزشکی هنوزبرای آفت درمانی وجودندارد.15-کم خونی:به مدت یکهفته ازچای گزنه همراه عسل طبیعی بنوشید- روزانه تا2فنجان جرعه جرعه میل کنیدوهمچنین ازبرگ وگل راعی افسنطین باعسل نیزمیتوان برای درمان کم خونی استفاده کرد16-رفتارکودکان:مصرف روزانه30تا40 گرم عسل توسط کودکان آنهاراشاداب نگه میداردوبه حفظ سلامت یارفع بیماریهای آنهاکمک موثری میکند-همچنین به علت داشتن ویتامین B وبالطبع قدرت افزایش هموگلوبین درخون دررفع کم خونی بچه هامفیداست وبه علت خواص ضدعفونی کنندگی برای درمان اسهال خونی ضعیف کودکان مفیداست.17-زنان وزایمان:امروزه درعرصه ی علم وپژوهشهای تحقیقاتی تغذیه به اثبات رسیده که نوشیدن عسل طبیعی باچندعددخرمازایمان راسهل وآسان میکندوبعلاوه ادامه ی استفاده فراوان ازعسل طبیعی همراه بانان سبوس دارپس اززایمان موجب تقویت جسم وسهولت درامرقاعدگی وعاد ت ماهانه میباشد.خانمهای ضعیف ولاغرنیزدراین دوره ازقاعدگی میتوانندیک لیوان جوشانده شنبلیله راباعسل طبیعی شیرین کرده وصبح وشب ازاین نوشیدنی مفیدومقوی میل نمایندوبعلاوه خوردن عسل دردرمان نازایی بسیارمفیداست.18-زنهای باردار:خوردن روزانه مخلوطی از2عدد گردویا10عددبادام و30گرم کره رادرسه قسمت مساوی پس ازصبحانه- ناهار- شام زنان باردارراتقویت میکند.مصرف مرتب وکافی عسل توسط مادران بارداروشیرده- علاوه بررساندن مقادیرفراوانی ازانرژی وسایرموادغذایی به بدن مادر- باعث افزایش اشتهای وی میشودکه دراثرداشتن اشتهاوخوردن غذای کافی- رشدوسلامت جنین وسلامت مادردردوران بارداری(به خصوص سه ماه آخربارداری)وتولیدشیرفراوان وتغذیه ی مناسب نوزادوسلامت مادرپس اززایمان تامین خواهدشد19-برص ـ لک وپیسی:یکی ازراههای درمان لک وپیسی استفاده ازمخلوط عسل بانشادراست.مخلوط حاصل رامیتوان شبهادرمواضعی که لک وپیسی درآن مشاهده میشودمالید.20-آنفلونزا:راه مقابله باآن مخلوط عسل طبیعی باآب لیمو ترش تازه رادرآب ولرم حل کنیدوصبح وشام میل نمایید- استراحت- نوشیدن مایعات ولرم- تقویت عمومی بدن وبخوردادن بدن بابرگهای اکالیپتوس- تخم گشنیزوگل بابونه- نقش موثری دربهبودسریع این بیماری دارد.بخوردادن به وسیله عسل وپیازنیزقبل ازخواب بسیارمفیداست21-پوست و...:عسل خاصیت خورندگی زبری پوست بدن رادارد:چنانچه عسل رادرچندین نوبت به نقاط زبریاترک خورده ی پوست بدن- دستها- پاهاوبه خصوص پاشنه های ترک خورده بمالید- بهبودی حاصل میشودماسک عسل برای پوست صورت:بعدازشستن صورت باصابون بادام چندقطره لیموترش رادرعسل حل کنیدوبه صورت بمالیدوبه مدت نیم ساعت بماند- بااینکارتمام ویتامینهای عسل جذب پوست میشودمیتوان بامخلوط كردن عسل باهریك ازروغن زیتون- روغن بادام- آب هویج وآب پرتقال به طورجداگانه ماسكهایی تهیه كردكه برای شادابی وازبین بردن چین وچروك وسلولهای مرده صورت بسیارمفیداست22-زگیل های پوستی:زگیل نوعی بیماری پوستی است که به طریقه ی پیشنهادی میتوان درازبین بردن آن اقدام نمود:عسل طبیعی باموم راگرم کنیدو برروی یک پارچه ی تمیزقرارداده ومحکم برروی زگیل یا دمل ببندیدوتاسه روزآنرابازنکنیدتادمل یازگیل ازریشه ساقط شود- درصورت نیازمیتوان این عمل راتکرارکرد.23-چاقی یالاغری:برای درمان لاغری: هرروزیک یادولیوان شیروعسل همراه باغذاهای روزانه میل کنید.به علاوه میتوانیدباهروعده غذادرطول روزیک سوم قاشق چایخوری پودرزنیان همراه باعسل میل نمایید.درمان چاقی:کوبیده مغزبادام راباعسل مخلوط کرده ومیل نمایید24-شوره سروپوسته سر:آب غلیظ برگ گردوراهمراه باعسل درروزچندمرتبه کمپرس کنید.25-ریزش مو:آب برگ گردووپوست گردورابادوقاشق عسل به آن اضافه کرده وبه هم زده وچندین نوبت درهفته روی پوست سربمالید.تدریجاازریزش موی سرکاسته میشود26-گوش درد:سه رشته زعفران رادرمقداری شیرجوشانده وبعدازسردشدن- عسل اضافه کرده وبه هم زده وباقطره چکان درگوش بریزیدمقداركمی نمك درآب عسل حل كرده قبل خواب درگوش بچكانید27-خستگی مغزی ورفع بیخوابی:برای ضعف جذب فکری دریک لیوان آب سیب تازه تهیه شده به ازای هرلیوان یک یادوقاشق چایخوری عسل طبیعی اضافه کرده وجرعه جرعه بنوشید.نکته ی جالب توجه اینکه اگرشربت عسل(یک قاشق غذاخوری عسل رادریک لیوان آب خنک ریخته وبه هم زده وآب یک لیمو ترش تازه رابه شربت اضافه کنید)میل شود- خواب آور است وبرعکس اگرآرام آرام میل شودموجب کم خوابی میشودیك قاشق عسل رادریك لیوان شیرگرم محلی حل كرده قبل ازخواب میل شودقبل ازخواب مخلوط عسل ومغزگردومغزبادام میل شود28-تب:به نیم لیترآب ولرم100گرم سرکه طبیعی انگورو100گرم عسل طبیعی اضافه کرده وبه هم زده تنقیه کنید- ازهمین ترکیب درحوله ای آغشته روی دستهاوپاها قراردهیدـ تب برطرف میشود29-صرع ساده:مخلوطی ازچای گل بابونه باکمی زعفران به هم زده وعسل اضافه کرده ومیل نمایید.یااینكه:صبح وشام یك لیوان آب عسل میل شودودرهنگام خواب برروی یك لیوان آبگرم كه باعسل شیرین شده باشدسوره جن بخواندومیل نماید30-مثانه:ازچای هسته ی میوه ی نسترن یارزوحشی که کاملاپودرشده باکمی عسل مخلوط کرده وروزانه تا5 فنجان  بنوشیدـ توت فرنگی راله کرده به آن عسل اضافه نماییدومیل کنید31-نقرس:حدود20گرم موم عسل وصمغ کاج راگرم کنید.مقداری عسل به آن اضافه کنیدـ میتوان به هم زده وازاین ضمادروی تکه پارچه کتانی مالیده وروی شست پاقراردهیدوبدینوسیله ازدردوورم مفصل کاسته میگردد.32-بیماری بیضه:شامل:ورم ـ دردوسخت شدن بیضه میباشد.عسل راگرم کرده روی بیضه هابمالیدویک قطعه پلاستیک روی آن گذاشته ومدتی به این حالت بماند.این عمل راچندمرتبه درروزانجام دهید.33-عفونت چشم وضعف بینایی:کمی عسل راباآب جوشیده ولرم مخلوط کرده ـ چهارتاپنج مرتبه درروزدرچشم بچکانید.چشم خسته راباچای رازیانه وعسل چندین نوبت کمپرس کنید.تقویت بینایی:چای اكلیل کوهی(رزماری)یاافسنطین وزوفارامشروط براین که تمیزباشدباکمی عسل اضافه کرده روی چشمهاکمپرس کنیدواین عمل رادرروزچندین نوبت انجام دهید.34-سرطان:موم عسل رابرروی غده سرطانی گذاشته باپارچه ای آنراببنددوهرروزآنراعوض كندضمن اینكه صبح وشام نیزقبل ازغذایك قاشق عسل میل نمایداگرغده(تومور)عمیق باشد_ مثلاَدرمغز_ توسط متخصص جراح شكافته شودتابه غده برسدسپس هرروز مقداری عسل طبیعی+غذای ملكه  برروی آن گذاشته شودبه اذن الهی كم كم غده به تحلیل میرود.(این روش به تازگی توسط یك دكترمصری به نام خالدالاودن كشف شده ومجرب است)یکی ازشیوه های مقابله باسرطان یاپیشرفت آن اینست که:صدگرم غذای ملکه ی زنبورعسل(ژله رویال) درهفته یکباروبه اندازه یک فنجان عسل طبیعی راصبح ناشتاـ فردمبتلابه سرطان به تدریج میل نماید.مخلوطی ازعسل طبیعی وروغن سیاه دانه درابتدای روزبه بدن بمالدویک ساعت قبل ازخواب باآبگرم شستشودهد.هویج راله کنیدوباعسل طبیعی مخلوط نماییدوباهروعده غذامیل کنید35-استفراغ:گل میخك راجوشانده سپس باعسل شیرین كرده وقبل ازغذاجرعه جرعه میل نمایدمقداری عسل رادرآب خنك حل نموده+لیموترش تازه .آرام آرام میل كند36- میكرب معده(هلیكوباكتر):3روز(72ساعت)فقط شربت عسل+لیموترش تازه میل نماید37-دردپریود(قاعدگی):دم كرده پونه+آویشن+عسل-دم كرده دارچین+عسل38-عصبی شدن واضطراب:شیرمغزبادام+عسل(روزی 3 لیوان)39-اوریون:استراحت كندوبه مدت 3روز(72ساعت)شربت عسل+لیموترش تازه میل كند40-تسكین دردكلیه:دم كرده پونه وآویشن+عسل41-سینوزیت وگرفتگی بینی:كمی عسل به چندقطره تنتوریاعرق نعناع اضافه كرده وهرساعت چندقطره به هربینی بچكاند0 ضمن اینكه بخورگل بابونه نیزاستنشاق نماید42-سكسكه:تمركزافكارش رامتمركزكندوشربت خنك عسل  آرام آرام میل كند43-نقرس:دم كرده دارچین وزنجبیل+عسل44-عفونتهای مجاری ادراری:دوهفته غذاهای گیاهی بخوردودم كرده لیموعمانی+عسل میل نمایدیاشربت عسل ولیموترش ومجاری راباآب وعسل شستشودهد45-ویارشدیدخانمهاهمراه باتهوع:شربت خنك عسل+یك قاشق چایخوری زنجبیل ساییده(خصوصاصبحگاه)46-رفع گلودردواختلالات حنجره:غرغره آب وعسل شب نخودراخیس نموده صبح مقداری آب آنرابایك قاشق عسل شیرین كرده میل نمایید47-معالجه عفونتهای شدیددربدن:48الی72ساعت فقط آب وعسل+لیموترش تازه میل نمایدمیتواندبه فاصله2ساعت سیب هم میل نماید48-جهت سیاه شدن موی سر:25گرم سیاه دانه رادریك كیلوعسل ریخته وروزی دوقاشق مرباخوری میل شود49-تب واسهال كودكان:شربت عسل+خاكشیر+یخ50 خونریزی دوران یائسگی:آب هویچ+عسل(روزی3لیوان)دیگرنیازبه عمل جراحی نخواهدبود منابع:- عسل درمانی:مؤلف دكترمسعود هاشمی- عسل وسیاه دانه: نوشته ی دکترمحمد دریایی Cd -وکتاب15روزتا سلامتی ـ نوشته ی جمشید خدادادی- عالج نفسك بالعسل والحبه السوداء: خاء جاء - سایتهای اینترنتی


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:15 | نویسنده : سلامت |

عرق آویشن            بعدازهرغذایک استکان

تقویت معده رفع ترشی معده تقویت بینائی ضددرد وتشنج رقیق کننده خون درعفونتهای ریوی وزکام وبرونشیت بی همتاست

عرق اترج (ترنج)                                                بعدازهرغذایک استکان

ضداسهال واستفراغ ضدعفونت رفع عطش وسکسکه تأمین ویتامین ث

عرق اسطوخودوس                        روزی سه مرتبه هر مرتبه نصف استکان

مفیدجهت سردرد سر گیجه لرزش بدن عصبانیت ضربه های مغزی فراموشی ودرمان نقرس- خواب آور ورفع عفونت مجاری تنفسی وگریپ

عرق بابونه            قبل از هر وعده غذا یک استکان

نیروبخش مسکن تبهای بلغمی وعفونتهای دردناک منظم کننده اختلالات قاعدگی ودردناک کرم کش

عرق بادرنجبویه            یک فنجان دریک لیوان آب سرد

بالابرنده فشار خون خونساز آرامبخش مقوی مغز درمان تپش قلب خواب آور ضد تشنج مقوی قلب واعصاب

عرق برگ چنار                 قبل از هر غذا یک لیوان

چاق کننده تب بر- ضدآسم ضعف اعصاب جلادهنده پوست مسکن دردوورم ناشی از گرمی مزاج

عرق برگ زیتون                       قبل از هر غذا یک لیوان

پائین آورنده قند خون مفید برای نارسائیهای کبد رافع سر درد تقویت حافظه ادرار آور مسکن درد دندان

عرق برگ گردو                  قبل از هر غذا یک لیوان

پائین آورنده قند خون درمان نقرس- مسکن ورم مفاصل که از سردی مزاج باشد

عرق بومادران               بعدازهرغذایک استکان

نیروبخش تقویت قلب واعصاب ضدتشنج تصفیه کننده خون مفیدجهت بواسیر رفع اختلالات قاعدگی درمان ورم معده وروده وگرفتگی عضله قلب

عرق بهار نارنج                   قبل از هر غذا یک استکان

تقویت قلب واعصاب ضدتشنج آرامبخش ضدهیستری رفع افسردگی درمان بیخوابی واختلالات عصبی رفع سکسکه

عرق بید      قبل غذا نصف استکان

تقویت معده آرامبخش تقویت قلب ضدتشنج تب بر درمان یرقان وسردرد تسکین دردهای تناسلی رفع شوره سر

عرق خار شتر         قبل غذا نصف استکان

دفع سنگهای کلیه ومثانه شستشودهنده کلیه ها مفید جهت سیاه سرفه وکلیه ها

عرق خارخاسک        قبل غذا نصف استکان

ادار آور قوی رفع سنگ کلیه ومثانه کیسه صفرا وتصفیه خون

عرق دارچین              بعدغذانصف استکان

تقویت معده تقویت قوه جنسی تقویت اعصاب از بین بردن بوی بد دهان ضد سرفه های مرطوب از بین برنده وحشت وترس خفقان وجنون

عرق رازیانه                         بعد غذا یک استکان

ضد نفخ درمان قولنج رفع بلغم زیاد کننده شیر مادران معطر کننده محرک بادشکن ادرار اور قاعده آور

عرق زنیان                  بعد غذا نصف استکان

ضدعفونی کننده مقوی معده ضد نفخ ،قارچ ،انگل ،اسهال رفع رطوبت بدن ومعده مفید جهت رفع اعتیاد ومضرات آن مفید جهت فلج ورعشه

عرق زیره       قبل غذا نصف استکان

لاغر کننده نیرودهنده وهضم کننده درمان کم خونی دفع تنگی نفس زیاد کننده شیر مادران پائین آورنده چربی خون درمان اختلالات قاعدگی

عرق سنبل الطیب                         بعد غذا نصف استکان وقبل ازخواب

محرک قلب واعصاب آرامبخش رفع نگرانی واضطراب دلهره وترس ضدهیستری ومسکن دردهای میگرنی کم کردن ادرار مبتلایان به مرض قند

عرق سیر           بعدغذایک استکان

پائین آورنده فشارخون تنظیم کننده قند خون،چربی خون ضدمسمومیت سیگار وآلودگی هوا

عرق شاطره             قبل غذا یک استکان

صفرابر ضدیرقان تب بر تقویت پوست ،کلیه ،کبد ادرارآور دفع بلغم ضداسکوربورت- تصفیه کننده خون تقویت لثه وجلوگیری از خونریزی لثه

عرق شنبلیله           بعدغذا نصف استکان

برطرف کننده قند خون چاق کننده درمان کم خونی تقویت موی سر نرمی استخوان راازبین میبرد

عرق شوید                   بعدغذا نصف استکان

برطرف کننده چربی خون بادشکن مقوی معده قاعده آور- رفع سکسکه ودل درد رفع تنگی نفس تسکین درد کمر،کلیه،مثانه- زیادکننده شیر مادران

عرق تارونه (شکوفه خرما)              قبل غذا یک استکان

تقویت اعصاب آرامبخش ازبین برنده دردمفاصل وامراض روماتیسی محرک ونیرودهنده قوای جنسی

عرق کاسنی                  قبل غذا یک استکان

 تب بر تقویت پوست،کلیه،کبد دارای ویتامین ث تصفیه خون وپائین آورنده حرارت آن بازکننده عروق رفع درد مفاصل ناشی از گرمی مزاج

عرق کاکوتی            قبل غذا یک استکان

رفع سوء هاضمه تقویت معده اشتها آور تقویت بینائی ضدعفونی کننده مجاری تنفسی ضدانگل

عرق کیالک (زالزالک)           قبل از  غذا با یک لیوان آب سرد

 مفیدجهت بیماریهای قلبی تنظیم تپش قلب وضربان آن باز کننده انسداد عروق جلوگیری از سخت شدن رگها صفرابر

عرق گاوزبان                  یک فنجان در یک لیوان آب سرد صبح وشب

آرامبخش نرم کننده عرق آور ادراراور دفع کننده کلرورها تصفیه کننده خون رفع التهاب و ورم کلیه

عرق گزنه             بعد غذا یک استکان

پائین اورنده قند خون رفع تنگی  نفس نیرودهنده قاعده آور ازدیادشیرمادران تقویت لثه غرغره آن جهت رفع ورم لوزه وزبان کوچک

عرق مخلصه نوعی بابونه                                                     یک فنجان دریک لیوان بعد غذا

ملین مقوی دفع سموم ضدقولنج پادزهر قوی مفیدبرای ناراحتیهای کمر ودردهای عضلانی تقویت معده

عرق نعناء                                 بعدغذا یک استکان

مقوی معده تولید کننده خون اشتهاآور رفع دل درد ودل پیچه ضد تشنج بادشکن رفع گرمازدگی کودکان رفع سکسکه

عرق نسترن             قبل غذا یک استکان

تقویت قلب واعصاب ضد اسکوربوت درمان ورم کلیه ها وورم معده اسهال تصفیه کننده خون سرشار از ویتامین ث

عرق هل                   همرا شربت عسل ویا دم کرده های گیاهی

معطر وخوشبوکننده مقوی معده ورده بادشکن رفع سردرد وبوی بد دهان

عرق یونجه           قبل غذا یک لیوان

چاق کننده تولیدکننده خون نیرودهنده قوای جنسی تقویت عمومی بدن تأمین استخوان بندی کودکان درمان نرمی استخوان

گلاب              قبل غذا نصف استکان

مقوی قلب واعصاب لثه راسخت میکند خوشبوکننده ومعطرکننده صفرابر وروشن کننده پوست دفع بلغم دفع غش ضعف وبیهوشی

عرق چهل گیاه            بعد غذا نصف استکان

تقویت معده رفع ترشی معده رفع دل دردهای ناشی از سردی مزاج رفع دل پیچه تقویت قلب واعصاب آرامبخش هضم غذا

عرق بید مشک       قبل غذا نصف استکان بصورت شربت با عسل

تقویت قلب واعصاب رفع گرفتگی وخفقان قلب تقویت عمومی بدن -  ملین پیشگیری از فشار خون

عرق پونه          بعد غذا نصف استکان

اشتها آور بادشکن ضداسهال مسکن سکسکه رفع سوزش معده ضد سرفه خلط آور

عرق شیرین بیان           قبل غذا یک استکان وبعد غذا نصف استکان

علاج زخم معده واثنی عشر تقویت دستگاه گوارش ضدسرفه وخلط آور نرم کننده سینه وبازکننده صدا رفع عفونت کلیه وریه رفع یبوست وبواسیر


برچسب‌ها: طب سنتی, تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:12 | نویسنده : سلامت |

مقداری سیر و پیاز را خرد کرده  و در روغن کنجد کمی تفت دهید، سپس مقداری کشک به آن اضافه کرده، بگذارید با حرارت ملایم چند جوش بزند. پس از برداشتن از روی حرارت به آن نعنای داغ و گردوی خرد کرده بیفزایید که در این صورت آماده خوردن می باشد.کله جوش حرارت درونی را افزایش می دهد و برای کمبود کلسیم و فسفر بدن مناسب است. طبیعت آن گرم می باشد و برای افراد با مزاج بلغمی مناسب است

منبع سایت دکتر روازاده www.ravazadeh.com

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:58 | نویسنده : سلامت |
  1. طرز تهیه شربت ها

شربت سرکه و عسل

از عسل و سرکه ترکیبی درست می کنند که دو برابر عسل و یک برابر سرکه است که اکسی مل نام دارد . بسیار خوشمزه بوده و مصرف طبی دارد .

شربت عسل (عسل محلول در آب )

یک یا دو قاشق غذا خوری را در یک لیوان ولرم مخلوط کرده و بنوشید.

 

شربت آب لیمو با عسل

یک یا دو قاشق غذا خوری عسل را با یک قاشق چای خوری آب لیمو ترش در یک لیوان آب ولرم مخلوط کرده و پس از سرد شدن بنوشید.

 

شربت آب پرتقال با عسل

 

الف: نصف لیوان آب پرتقال و نصف آب نارنگی را با مقداری عسل مخلوط نموده و پس از سرد شدن در یخچال با انداختن تکه های یخ در آنمصرف نمایید.

ب:زرده تخم مرغ را هم زده و با یک لیوان آب پرتقال مخلوط و مقداری عسل م کمی خامه به آن افزوده مصرف نمایید. می توانید از مخلوط کردن آب پرتقال و عسل هم شربت تهیه نمایید.

 

شربت به لیمو با عسل                          

 

نصف لیوان آب سیب را در نصف لیوان پرتقال و قدری عسل مخلوط کرده ودر موقع مصرف یک پرتقال برای تزئین در لیوان می اندازیم.

 

یک نوشیدنی لذیذ

نصف لیوان آب سرد را با نصف لیوان آب پوره شاتوت مخلوط کنید و مقداری عسل جهت شیرین شدن به آن اضافه کرده ودر آخر مقداری جوز هندی روی آن پاشیده .تکه های یخ در لیوان می اندازید و مصرف می نمایید.

 

 

شیر و عسل

 

عسل به علت داشتن مواد معدنی اگر همراه شیر مصرف شود یک غذای کامل را تشکیل می دهد. بعضی از محققین تا کید می کنند که به مدت 12 هفته می توان به عنوان غذا فقط از شیر وعسل و و یتامین استفاده نمود بدون اینکه در بدن هیچ گونه کمبودی از نظر مواد غذایی پدیدار شود.

 

مخلوط شیر وعسل از مغذی ترین و شفابخش ترین غذاها بوده و مصرف آن برای همه مخصوصا اطفال بسیار نافع است زیرا سریع الجذب بوده . به آسانی هضم می گردد. چنانچه دو قاشق غذا خوری عسل را در یک لیوان شیر گرم حل نموده و بنوشید یک نوشابه بی نهایت مقوی و دلچسب است.

دکتر hay dak فردی که زندگیش را صرف تحقیق عسل و زنبور عسل نمود مدت سه  ماه فقط یک لیوان شیر و 100 گرم عسل غذای او بود که بعد از این مدت .به جز مختصری کمبود ویتامین c، کوچکترین آثار و عوارض و ناراحتی در بدنش دیده نمی شد.

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:55 | نویسنده : سلامت |

تماشای چهره پدر و مادر گرمابخش و اعتدال انگیز است,اگر چنانچه پدر و مادری مومن باشند انرژی زا وافزایش دهنده ی گرمای تن وروان و روشنی بخش چشم فرزندان است .

همانطورکه دراحادیث وارد شده است:تماشای چهره پدرومادرعبادت است.تماشای چهره ی انسانهای مومن گرمابخش است .رویت انسانهای ناسپاس ,کینه ورز و پلید؛ سردی زا ویاس آفرین است .

تماشای چهره های زشت نیز سودا زاست و موجب بروز عصبانیت میشود .ازدیدگاه تربیتی اسلام نباید برای طفل دایه زشت انتخاب کرد .

تماشای صفحات آکنده ازحروف آسمانی گرم است که موجب افزایش نور بینایی میشود .تماشای صفحات قرآن مجید گرمابخش است .

مطالعه نامه محبت انگیز و مهر افزا گرمابخش است .دیدار صحنه های نفرت انگیز , ظلم و جنایت سردی بخش است .

تماشای صحنه های جنسی انسانی و حیوانی سودا زاست , گرم دراول و سرد درآخر است .یعنی دربدو امر موجب گرمی و تحریک میشود و سپس سردی میآورد ,از این رو موجب سستی پایدار در جسم وروان میشود

تماشای چهره ی نامحرم , و صحنه ی گناه , به شدت سرد و خشک است , و سردی آن در عمق , جسم و روان نفوذ میکند .

نگاه حرام ؛ شلیک تیری است مسموم از تیرهای ابلیس که بر جان وتن انسان می نشیند و سمِّ آن نفوذ میکند و تا دیر زمانی در بدن کارگر است.عرفا چشم خود را از تماشای چهره ها میپوشانند و اجازه ی ورود پرتوهای حرام را به جسم و روان خود نمیدهند . خداوند تبارک و تعالی دستور میدهد تا چشم را از تماشای صحنه های حرام بپوشانید .

البته گفتگوی زن و مرد نا محرم نیز بسیار سرد است و محیط های اختلاط زن و مرد نامحرم فوق العاده محیط های سرد میباشد که حتی برای گرم مزاجان نیز مضر است . حتی در فرهنگ غرب تماشای صحنه های مختلف افعال دیگران تجاوز به حقوق آنان تلقی میشود .

به هر حال چشمان انسان دریچه تنگی است که با آن تمامی وسعت جهان طبیعت را به سوی تن و روان فرا میخواند.شایسته است که تن و روان خود را با ورود هرگونه آلاینده ای آلوده نسازیم ومنظر خود را با پنداری همراه سازیم تا هرآنچه می بیند جلوه ای از جمال حضرت دوست باشد
برچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:51 | نویسنده : سلامت |

طرز تهیه شیر مخصوص نیروزا   معجون سنتی

مواد لازم:                      

مغز بادام خام  20 عدد، مغر گردو 4 عدد، مغز پسته خام 15 عدد، بادام هندی 5 عدد، چلغوز خام تازه10 عدد، خرمای رطب7 عدد، موز متوسط 1 عدد،آب سرد5 لیوان،کنجد خام پوست کنده 1 قاشق غذاخوری، عسل 3 قاشق غذا خوری،پودر نارگیل1 قاشق غذاخوری، زعفران نصف قاشق چای خوری. 

طرز تهیه:
مغز بادام ها را خیس کرده و پوست بکنید، هسته خرماها را در آورده و چلغوزها را هم از پوست جدا کنید، سپس تمام مواد را کاملاً مخلوط کنید تا به حالت شیر در آید.

خواص:
این نوشیدنی، نیروزا می باشد و مخصوص ورزشکارانی است که ورزش های سنگین انجام می دهند

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:44 | نویسنده : سلامت |

اندام های دارای مزاج گرم به ترتیب اولویت :

1 گرم ترین اندام های بدن انسان , روان (روح ) است و دل (قلب) که خواستگاه روان است.2 خون که با وجود منشاء ش از کبد به مناسبت اصطحکاک دائم با قلب از کبد گرم تر شده است.3 کبد که شبیه خون لخته شده است .4 گوشت که از لحاظ گرمی پس از کبد قرار می گیرد .5 ماهیچه ها که گرمای انها به سبب آمیزش با عصب و زرد پی (رباط) از گوشت ساده کم تر است.6 طحال که خون در آن به رنگ تیره (سیاه =سودا) در امده است.(منشا بیماری سودا طحال است)7 کلیه که خون در چهار چوب ساختمانی آن زیاد است.8 دسته رگهای ضرباندار (شریانها یا سرخرگها)9 پوست معتدل کف دست.

اندام های دارای مزاج سرد به ترتیب اولویت:

1 بلغم2 پیه (دنبه = بافت همبند)3 چربی ( روغن خون یا بافتها )4 مو5 استخوان6 غضروف7 زرد پی(رباط)8 وتر (تاندون)9 غشاء (شامه یا صفاق)10 عصب11 نخاع12 مغز13 پوست

اندام های دارای مزاج مرطوب به ترتیب اولویت:

1 بلغم2 خون3 چربی4 پیه5 مغز6 نخاع7 گوشت پستان و بیضه ها8 ریه9 کبد10 طحال11 کلیه12 ماهیچه13 پوست

اندام های دارای مزاج خشک به ترتیب اولویت:

1 مو2 استخوان3 غضروف4 زرد پی5 وتر6 غشاء7 شریانها8 وریدها9 عصب حرکتی (این عصب سرد تر و خشک تر از حد اعتدال است)10 عصب حسی11 قلب12 پوست


برچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:43 | نویسنده : سلامت |

شکلات صبحانه (1)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1  قاشق غذاخوری
پودر فندق خام: 1 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی مناسب ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید، سپس پودر فندق خام را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار انرژی زاست و برای افرادی که فعالیتهای فیزیکی فراوان دارند بسیار مناسب است. شکلات یاد شده را می توان به همراه یک لیوان شیر بادام به عنوان صبحانه میل کرد.

توجه: می توان به جای عسل از 2 تا 3 قاشق غذاخوری شیره انگور یا شیره خرما استفاده کرد.

شکلات صبحانه (2)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1 قاشق غذاخوری
پودر کاکائو خالص: 1 قاشق چایخوری سر صاف
پودر پسته خام: 1 قاشق مرباخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید،سپس کاکائو را به آن اضافه کرده و آنها را کاملا مخلوط کنید. در انتها پودر پسته را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار مقوی و نشاط آور و دارای انرژی فراوانی است. این شکلات را می توان به همراه یک لیوان شیربادام یا شیرفندق به عنوان صبحانه میل کرد. این صبحانه برای کودکان و نوجوانان در حال رشد بسیار مفید است.

شکلات صبحانه (3)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1  قاشق غذاخوری
پودر نارگیل: 1 قاشق مرباخوری
پودر گردو: 1 قاشق مرباخوری
هل ساییده: نصف قاشق چایخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید، سپس پودر نارگیل و هل را که از قبل آماده کرده اید به آن اضافه کرده و آنها را کاملا مخلوط کنید. در انتها، پودر گردو را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار مقوی، خوش عطر، خوش طعم، آرامبخش و دارای انرژی فراوانی است.

شکلات صبحانه (4)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1  قاشق غذاخوری
پودر نارگیل: 1 قاشق مرباخوری
پودر پسته: 1 قاشق مرباخوری
گلاب: 1 قاشق مرباخوری
هل ساییده: نصف قاشق چایخوری
وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید، سپس پودر نارگیل، هل، گلاب و وانیل را به آن اضافه کرده و آنها را کاملا مخلوط کنید. در انتها، پودر پسته را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار خوش عطراست و از طعم خاصی برخوردار است و می توان آن را به همراه یک لیوان شیر فندق به عنوان صبحانه میل کرد

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:39 | نویسنده : سلامت |
خشکی و خارش شدید پوست در بیماری اگزما بسیار آزار دهنده است. اگر از این بیماری پوستی رنج می‌برید و داروهای شیمیایی هم حساسیت پوست‌تان را بیشتر کرده اند،می‌توانید روزی چند نوبت یک قاشق چای‌خوری روغن زیتون اصل نه کارخانه ای را روی هر 5/2 سانتی‌متر از پوست مبتلا بمالید و اگر بیماری‌تان شدید و پیشرفته است، منطقه چرب شده را با یک پوشش پلاستیکی هم بپوشانید
برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:33 | نویسنده : سلامت |

صبحانه:مهمترين وعده غذايی است كه بايددرساعات اوليه روزمصرف شودوهرچه به ظهرنزديكترشوداثرمعكوس خواهدداشت،يعنی به جاي اينكه باگرمی وتری خودباعث خونسازی شود،باسردی وخشكی باعث غلظت خون خواهدشدوازنظرنوع غذای مصرفی دروعده صبحانه،عسل يامربا(خانگی)،خامه(محلی)ویاغذاهای پختنی مثل کله پاچه،حلیم،آش وعدسی پيشنهادمیشود.

نهار:بدترين وعده غذايی است كه متأسفانه درحال حاضرفقط طبق عادت خورده میشودوهمانطوركه دربالاگفته شدباعث غلظت خون هم ميیشودوپيشنهادمیشودكه اگرهم گرسنگی بربدن عارض شد،درحدسدجوع يعنی فقط درحدرفع گرسنگی غذا صرف شودونه بيشتر،امادرموردنوع غذای ظهربهتراست ازمقداری سالادوسيب‌زمينی وهمينطوردرروزهای ديگرهفته براي تنوع،ماست ودروعده ظهرماست یاسالادوسبزی حتماًگنجانده شود.درصورتیکه مجبوربه خوردن ناهارشدید،حتمابلافاصله پس ازخوردن ناهارحداقل پانزده دقیقه درازبکشید.باتوجه به تولیداخلاط فاسده دروعده ظهرازخوردن عدس‌پلودرظهربه شدت پرهيزشود،امادرصورت مصرف،باسبزی فراوان وماست ونعناع مصرف شود،تااثرسوءآنرابرطرف ياخنثی سازد.متأسفانه تصورغلط درموردعدس اين است كه چون اشک چشم رازيادمیكندپس زياده‌روی درمصرف آن  اشكال نداردكه اين مطلب شايديكی ازبی‌پايه‌ترين سخنهادرباب تعذيه باشد.متذکرمیشویم کسانیکه افسردگی دارندیاکمترشادهستندبایدازخوردن عدس  اجتناب کنند.

شام:طبق احاديث وروايات ازخوابيدن باشكم گرسنه بایدپرهيزكرد،اماخوابيدن باشكم پرهم تقبيح شده وطالب سلامتی بايدحتمابين شام خوردن وخواب سه ساعت فاصله قراردهد.بنابراين حدوسط گرسنگي وسيری بايددروعده شام مراعات شودوازمصرف غذاهای همراه بانان(سفيد)وبرنج ودركل نشاسته‌ای بايدپرهيزكرد.بطوركاملاًخلاصه مصرف دوسه عددخرمابرای شام كافی است وبدنيست بدانيدكه مصرف پنيردرشب،مزايای بيشتری ازمصرف آن درروزداردوازنان وپنيروگردومیتوان به عنوان يک وعده غذايی مناسب برای شام استفاده كرد. ضمن اينكه شوری پنيربرای دندانهامفيدبوده وبرای سلامتی دهان ودندان وجلوگيری ازبوی بددهان مفيداست.شام خوب وسنگین درسرشب اشکال ندارد،امادرحدسیرشدن نه پرشدن!ممكن است گفته شودكه مصرف مرتب نان وپنيروگردودرشب خسته كننده وخارج ازتنوع وتحمل است.بايدگفت:مصرف آن به صورت تکراری هيچ اشكالي ندارد.اگرمثلاًسه شب درهفته نان وپنيروگردومصرف شود.البته درفصل بهاروتابستان مصرف انگوروخربزه وهندوانه راهم میتوان به نان وپنيراضافه كردوازيک غذای ساده وكامل لذت كافی رابرد.قاعده کلی این است یک نوع موادغذایی بطورمتناوب مصرف نشود،بلکه حداقل یک روزدرمیان بین مصرف یک نوع غذابایدفاصله بیفتد.بهترين ساعت برای صرف شام همان ساعات ابتدایی شب ياغروب است كه هم مطابق باافطارماه مبارك رمضان است وهم طبق حديث«صُومُواتَصِحّوا»يعنی روزه بگيريدتاسالم بمانيدکه برای سلامت جسم نیزبسيارمفيداست.اگرفردی خواهان سلامت جسم به همراه روح است بايدبداندكه تحمل مقداركمی گرسنگی درروزهيچ ضربه‌ای به سلامتی اونميزندوبيماریهايی مثل زخم معده وسوءهاضمه و...دراثرگرسنگی شدیدنيست،بلكه دلایل ديگری داردكه ازحوصله بحث خارج است.

غذاهای مناسب براي شام:همان برنج باخورشتی كه هم باگوشت همراه باشدوهم مقداری آبكی باشدتاهم ازخشكی برنج كاسته شودوهم ازيبوست پرهيزشود.البته نكته مهم درموردگوشت اين است كه تقسيم‌بندی گوشت‌هابه سفيدوقرمزكاملاًاشتباه بوده وتقسيم‌بندی صحيح باتوجه به گرمی وسردی گوشت است.بااین حساب،گوشت گاووگوساله،مرغ وماهی،سردوگوشت شتروگوسفند،مرغابی وكبک وقرقاول واردک گرم هستند.بطوركلی مصرف گوشت‌های سردی مثل گاووگوساله اصلاًتوصيه نمیشود،امامثلاًمصرف مرغ كه مزاج سرددارددرظهرتابستان آنهم درمناطق گرمسيری همچون اهوازوخوزستان بلامانع است.مصرف ماهی درمناطق ساحلی ودريايی مفيد است،امادرغيراين مناطق بسيارمضربوده وعلت بسياری ازنازايیهارامصرف بی رويه اينگونه گوشتهاست. درصورت خوردن ماهی،حتمابایدبعدازآن ازخرمابه اندازه حداقل هفت عدداستفاده شود.خداوندمتعال تمام احتياجات ضروری بدن رادرمحصولات ومواداطراف هرشهروسرزمينی قرارداده ومحصول هرشهری برای مردم همان مناطق مفيداست.امابهترين غذاي ايراني،آبگوشت وتاحدودی خورشت قيمه باگوشت گوسفندی است كه متأسفانه امروزه ازآن غفلت میشود.يكي ديگرازوعده‌های شام میتواندعلاوه برآبگوشت،مصرف سيراب وشيردان گوسفندباشدكه شبيه آبگوشت پخته میشودونيازی هم به نخودوسيب‌زميني ندارد.دراينجا5غذانام برده شدكه به ترتيب عبارتنداز1-آبگوشت2-خورشت قيمه3-خورشت كرفس4-خورشت كدو5-سوپ وخورشتهایی مثل فسنجان رامیتوان هرازچندگاهی بايكی ازاين وعده‌هاعوض كرديامابين اين غذاها هرازچندگاهی مصرف نمود.امامصرف غذاهايی كه ريشه ايرانی ندارندمثل ماكارانی آنهم اگرسبوسدارباشد،فقط به عنوان رفع هوس وهرماهی يکبارپيشنهادميشودنه بيشتر،آنهم درصورتی كه ازگوشت گوسفند به عنوان موادآن استفاده شود.غذایی مثل پيتزادرابتدادركشوری مثل ايتاليابه عنوان غذای فقراابداع شدودرحال حاضرپزشكان وكارشناسان اروپايی پيتزارابه علت فقردرتنوع غذایی مناسب وسالم،به عنوان بهانه‌ای برای مصرف سس هاتوصيه میكنندوبس،يعنی ازنظرخودآنان تنهاماده سالم پيتزاسس گوجه‌فرنگی است،درحالیكه باجايگزين كردن گوشت گوسفند(چرخ كرده)باقارچ به جای سوسيس وكالباس وسيب‌زمينی آب‌پزبه جای سرخ كرده برروی نان سبوس دارآنهم بدون سرخ شدن نان(به صورت خام)میتوان ازغذایی سالم ومقوی بهره بردوآنراتبديل به خوراكی كردكه هم میتوان به صورت شام مصرف كردوهم ازمضرات پيتزادرامان بود.پس يادبگيريم ابتدای روزرابامصرف صبحانه آغازكنيم که بایدآبکی وآشی باشدیاحداقل بایک لیوان آب جوش ولرم باعسل میل شودوتازمانیكه گرسنه نشديم(آنهم بسيارگرسنه نه مقداری گرسنگی)به سمت غذانرويم.خودرامقيدبه ساعت ووعده غذایی نكنيم وازروی ميل غذابخوريم نه ازروی عادت.يادبگيريم كه ازظرف غذای كوچک استفاده كنيم،چراكه ازنظرروان‌شناسي اشتهاراكمتركرده وباعث میشودكه كمترميل به خوردن غذاداشته باشيم.يادبگيريم طبق فرامين ودستورات ديني ومذهبی غذابخوريم،يعني صرف غذاباذكربسم الله،ابتدای به خوردن باچشيدن مقداری نمک وختم غذابه چشيدن مقداركمی نمک ومصرف مقداری سکنجبین شربت شده،خصوصاپس ازغداهای خشک وغیرآبکی.قابل ذکراست که جویدن هرلقمه20بارعامل سلامتی وبالاترازآن هرچه به40نزدیک شودباعث لاغری درافرادچاق میشود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:30 | نویسنده : سلامت |

براي حفظ سلامتی كبدازمولدات سودامثل بادمجان(مخصوصاًسرخ شده آن)ونيزغذاهای بسيارگرم ومحرک وپرانرژی مثل چربیها،سرخ كرده‌هاوموادرنگی مثل انواع نوشابه‌های رنگ داربايدپرهيزشود.مشروبات الكلی خوديكی ازمضرترين نوشابه‌هابرای كبداست.ريشه كاسنی برای انواع دردهای كبدی مفيداست ودرمزاجهای گرم سكنجبين مفيدمیباشد.درمزاجهای سرد،داروهای گرم وعسل ودرمزاجهای گرم،سكنجبين وتخم ترشک وآب انارمفيداست.براي رفع انواع ورم‌ها،بوره ارمنی رابابابونه آميخته،در‌آبجوش حل نموده وضمادشود. شربت هليله،شربت گل سرخ،شربت گل بنفشه براي پاكسازی بدن ازاملاح وجرم اضافی بسيارنافع است(مثل املاح صفراوی)چاقی گوشتی ازآثارگرمی وتری كبداست.چاقی باچربی زيادازآثارسردی وتری كبداست.لاغری مفرط ازآثارگرمی كبداست.پيدايش برجستگیهای عروق ازآثارگرمی كبداست.پوشيدگی عروق ازآثارسردی كبد است.تيرگی پوست وبدن ازآثارسردی وخشكی كبداست.كسانیكه میخواهندطحال سالمی داشته باشندبايدازمولدات سوداپرهيزنمايند.براي درمان ورم طحال روزانه5گرم مغزناخنک،5گرم افسنطين راجوشانده،صبح وعصرميل شود.درگرم مزاجان آب كاسني ياعرق آن رزوي سه استكان ميل شود.وياباديان وشكرسرخ(10گرم باديان در20گرم شكرسرخ)مصرف شود.محمدزكرياي رازی:(انجيرراشب درسركه خيس كرده هرروزصبح7عددناشتاميل شود).


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:27 | نویسنده : سلامت |

امروزه ديابت يکي ازشايع ترين بيماريهاي مزمني است که بشرراگرفتارکرده است اولین باربقراط دیابت رادرطب سنتی تحت عنوان دیابتوس مطرح کرده است وبه دونوع گرم وسردتقسیم بندی شده اندکه گرمش به دیابت تیپ 1 امروزی وسردش به تیپ 2 امروزی نزدیک تراست وعلتش رافقط قندنمیدانستندومکانیسم خیلی پیچیده ای راتوضیح میدهند.البته همه مزاجهادرمعرض دیابت هستندومخصوص یک نوع مزاج نیست.درسال 2003تعدادمبتلايان به بيماري ديابت درسراسرجهان 194ميليون نفرتخمين زده ميشد.پيش بيني ميشودکه اين رقم تاپايان سال 2025 درنتيجه طولاني شدن عمرمفيدافراد،سبک زندگي بي حرکت وغيرفعال وتغييرالگوهاي رژيم غذايي به 333 ميليون نفربرسدافزایش ابتلابه ديابت محصول زندگی مدرن،شهرنشینی وسبک زندگی ناشی ازآن است وشايعترين بيماري غيرواگيرکشوراست که درحال حاضر3تا5درصديعني معادل2تاسه ونيم ميليون نفرازجمعيت کل کشوررامبتلاکرده وطبق اعلام جهاني درهر10ثانيه دونفربه ديابت مبتلاميشوندويک نفرنيزازاين بيماري فوت ميکند.بنابراعلام انجمن ديابت ايران،سالانه حدود4ميليون نفردردنيابه دليل بيماريهاي مربوط به ديابت جان خودراازدست ميدهندوازهرپنج ايراني،يک نفريابه ديابت مبتلاست ويادرمعرض ابتلابه آن قراردارد.سالانه7ميليون نفربه شمارديابتي هاي جهان افزوده ميشودوسالانه بيش از100ميليارددلارنيزصرف کنترل ديابت ميشود.یک بیماردیابتی که برای ایشان درطب نوین تزریق انسولین تجویزشده است،صبح که بيدارميشوددرابتداوپيش ازخوردن صبحانه شيشه هاي انسولين خودراازيخچال خارج ميکندوازآن درسرنگ به ميزاني که لازم داردانسولين قرارميدهدوبه پشت بازوي خودميزند.بعدازاينکاراست که مثل بقيه آدمهابه کارروزمره اش ميپردازد،بااين تفاوت که اين بخش ثابتي اززندگي روزمره يک فردديابتي است که هرروزودرچندنوبت بايستي آنراانجام دهددرمنابع طب سنتی نیزتدابیرخوبی برای کنترل این بیماری وجودداردکه درصورتیکه فردمبتلابه دیابت به آنهاعمل نمایدمیتواندبدون نیازبه قرصهاوداروهای مضرشیمیایی،بیماری خودراکنترل نمایدوازعوارض آن درامان باشد.ازمنظرپزشکی نوین امروزی ديابت يابيماري قندهنگامي به وجودمي آيدکه هورمون انسولين،عامل تنظيم کننده قندخون يابه اندازه کافي دربدن توليدنميشوديابافتهاي بدن به آن به درستي پاسخ نميدهند.درنتيجه سوخت وسازقنددربدن مختل ميشودوقندخون ازحدطبيعي خودبالاترميرودودرنهايت علايم شاخص ديابت به صورت پرخوري،پرنوشي وپرادراري ظاهرميشودهورمون انسولين که ازسلولهاي جزايرلانگرهانس درغده لوزالمعده به درون خون ترشح ميشود،کارکردهاي مختلفي دربدن دارد،ازجمله ورودقندراازخون به درون سلولهاتسهيل ميکندتاسلولهابتوانندبراي تأمين انرژي خودازآن استفاده کنند.علائم دیابت:درمراحل اوليه بيماري ممكن است هيچ علامتي نداشته باشيدولي علائم اوليه بيمارشامل مواردذیل میباشد:تشنگي مفرط-گرسنگي مفرط-ادرارزيادومكرر زخم ياخونريزي كه ديربهبودمييابد-پوست خشك وخارش‌دار-كاهش وزن بدون دليل-ديدتاركه روزتاروزمتفاوت است-خواب آلودگي وخستگي غيرمعمول-خواب رفتن وسوزن ‌سوزن شدن دست وپا-عفونت مكررقارچي درپوست،لثه‌هاودستگاه تناسلي زنانه اگريك ياچندعلامت ازاين علائم راداشتيدسريع به پزشك مراجعه نماییدراه تشخیص :اگر2بارقندخون ناشتاي شمابالاتراز126باشدتشخيص ديابت قطعي است.اگر2بارقندخون غيرناشتاي شمابالاتراز200باشدبازديابت قطعي است.اگرقندكمتراز100باشدشماديابت نداريدواگربين100تا126باشداحتمال ديابت درشمابالاست وشمابايدتست تحمل گلوكزبشويد.پیشگیری:تغييردرشيوه زندگي ونهادينه کردن عادتهاي صحيح سبک زندگي،نخستين گام درپيشگيري ازابتلابه ديابت است.چاقي،سابقه خانوادگي ابتلابه بيماري ديابت،نداشتن تحرک،استرس،چربي خون ومصرف سيگارازجمله عواملي است که خطرابتلابه ديابت راافزايش ميدهد. هم چنين احتمال ابتلابه ديابت نوع1باآغازفصل زمستان وپاييزوجودداردزيراابتلابه آن ازطريق حمله ويروسي وايجادخودايمني حاصل وترشح انسولين رامانع ميشود.ديابت تيپ 2همراه باچاقي است ودربزرگسالان وکودکان رخ ميدهدوچنانچه افراددرمعرض اضافه وزن وچاقي قراربگيرندمقاومت به انسولين پيداکرده که درنهايت به ازکارافتادن انسولين وابتلابه ديابت منجرميشود. ازمنظرطب سنتی برای پیشگیری مواردذیل توصیه میشود:داشتن تغذیه سالم-پرهیزازافراط درجماع-اجتناب ازافراط درمصرف سردیهاکه موجب سردی بدن یاکبدشود-اجتناب ازافراط درگرمیهاکه باعث گرمی کبدشودتذکر:فردی که ازقرصهای شیمیایی جهت بهبودبیماری دیابت خودمصرف میکندبرای قطع آنهابایدتحت نظرطبیب متخصص پزشکی ایرانی(طب اسلامیایرانی- سنتی)قرصهایش رابه تدریج قطع نمایدونه به صورت دفعتی ویکجا-بهترین کاربرای زخمهای بیماران دیابتی استفاده ازعسل است.باقراردادن عسل روی زخم،پانسمان آن وتعویض آن دوسه باردرروز،میتوان زخم راسریعتربهبوددادواگرعفونتی هم داردباجوش شیرین بشویدبهترمیشود.اگرزخم ترشح داردصبرزردراباعسل مخلوط وروی آن قراردهید.درهرحال باپزشک درتماس باشید.تنهاشیرینی که برای افراددیابتی مفیداست شیرینی عسل وتوت میباشد.توت وشیره توت قندخون راپایین می آورندومصرف آنهاهیچ منعی دراندازه نداردالبته افراددیابتی درموردمصرف عسل نبایدزیاده روی کنند چون عسل زیاد در افراد دیابتی میتواند قند را بالا ببرد- بیمار دیابتی که انسولین تزریق میکند برای این است تاقندی که به علت بیماری درون خون میگرددومیتواندداخل بافتهابروندوعارضه به وجودمی آورد،داخل بافتهابشوداینکه میشنویدفردی میگویدمن دیشب شام هم نخوردم ولی امروزصبح قندم روی300 است به همین دلیل است چراکه بدن قندموردنیازش راازجای دیگری تامین کرده است،مثلاًازچربی یاپروتئین واین قندهاکه قندعسل یاتوت نیست نیازبه انسولین وقرصهای قنددارندوباعث بالارفتن قندخون میشوندولی اگرشب عسل میخوردویاچیزی خورده بودکه عسل داشت وخوابیده بود،صبح قندش روی 300نبود


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:23 | نویسنده : سلامت |

با گسترش دانش بشري در زمينه علوم مختلف از جمله طب وپزشكي اميد اين مي رفت كه بيماريها بطور كلي ريشه كن شده واثري ازآن در جوامع باقي نماند؛ اما متأسفانه امروزه شاهد مبتلا شدن بسياري از مردم به بيماريهاي گوناگون مي باشيم؛ بيماريهائي كه درزمان گذشته  وبا توجه به دستاوردهاي حكماي ما ودانش طب جامع( ايراني،اسلامي وسنتي)به راحتي وبا كمترين امكانات درمان مي شدند وبه صورت مزمن وغير قابل درمان درنمي آمدند.از ياد نبريم كه دنياي غرب، دانش خود را در زمينه پزشكي مرهون حكما ودانشمندان بزرگ ايران زمين چون زكرياي رازي،ابن سينا،جرجاني و... است وهرآنچه به آن دست يازيده است،تنها قطره اي كوچك از اقيانوس پرتلاطم علم بي پايان آباء واجدادي ماست كه صهيونيست در پي استعمار و استثمار نسل هاي پيشين توانست تا حدود زيادي آن علوم را ازيادها ببرد والحق والانصاف با برنامه ريزي وتلاش مستمر والقاي غفلت زدگي از دانش پيشين و رويكرد به دانش همراه با سلطه واستثمار انسان، توانست موفقيت هاي بيشماري را به دست آورد؛ بطوريكه اكنون در بين مردم معاصر كه حكما ودانشمندان ازآباء واجداد خودرا نديده وشاهد درمان بسياري از بيماريهاي لاعلاج امروزي با تدابير ساده ودر دسترس آنها نبوده اند،نقل چگونگي مداواي بيماران توسط حكماي ما غير قابل پذيرش وچيزي شبيه افسانه مينمايد. گذشته از اين مباحث، رويكرد صهيونيست درتغيير ماهيت مواد غذائي وباقي گذاردن فقط نامي از آن به راحتي توانست اين ديدگاه را درميان مردم بوجود آورد كه مواد غذائي مورد تأكيد حكما ودانشمندان ونيز خواص متعددي كه برايشان ذكر شده، تنها محدود به همان دوران بوده وبا پيشرفت تكنولوژي ديگر جائي براي طب ايراني،اسلامي و سنتي باقي نمانده است؛ چرا كه مردم در اكثر موارد مي ديدند كه ماده غذائي كه طبق گفته حكما بايد ثمرات بسياري داشته باشد، نه تنها خواص مورد نظر را نداشته، بلكه ضررها ولطمات جبران ناپذيري به فرد ميزند؛مثلاً مي بينيم كه درباره ماست توصيه هاي فراواني در طب جامع آمده است. حال فرد با توجه به اين خواص به مصرف ماست روي مي آورد، اما دراثر مصرف ماست به بمياريهاي مزمن دچارميشود واين نيست جز اينكه صهيونيست باتغييردرماهيت ماست ازطريق دستكاري درمايه ماست وباقي گذاردن اسم آن توانسته مردم رانسبت به طب جامع ايراني بدبين سازد؛ اما آيا اين ماستي كه توسط كارخانه هاتوليد ميشود همان ماستي است كه مورد تأييد حكماي ما بوده است؟جواب قطعاً منفي است. ازاينجا مشخص ميشود كه يكي از مسائل مهم زندگي امروزي كه توجه به آن ميتواند انسان را از ابتلا به بيماريهاي گوناگون مصون دارد رعايت اصول تغذيه وشناسائي درست مواد غذائي است؛چنانچه خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: انسان بايد به چيستي غذاي خويش بنگرد. سخن دراين باب از دو منظر است ؛ منظر اول درحليت وحرمت مواد غذائي است كه انسان مصرف ميكند ومنظر دوم درچيستي مواد غذائي وتناسب با طبع و ذائقه انسان است. چيزي كه امروزه كمتر توسط مردم مورد توجه قرار ميگيرد.رويكرد حكماي فعلي در درمان بيماريها برگرفته از اين آيه شريفه قرآن كريم است. حكماي فعلي عامل درمان قطعي بيماري را اصلاح ساختار غذائي وتغيير در ماهيت منقلب شده سه عنصر اساسي تشكيل دهنده بدن انسان وتمامي ذرات عالم وحتي شير مادر وبازگرداندن اين سه عنصر به همان ماهيت اصلي خويش ميدانند .سه عنصري كه امروزبااهداف خاص وبراي كوتاه كردن عمر انسان دچارتغييرات مرموزي شده است. واين سه عنصر عبارتنداز:آب،روغن ونمك.حكما اصلاح سايرموادغذائي رامنوط به اصلاح اين سه عنصر وماده اساسي ميدانند وميگويند:انسان به واسطه اصلاح اين سه ماده غذائي ميتواند80 %ازبيماريهاي خودرادرمان نمايدوسلانتي خويش رابازگرداند. البته پس از مراعات اين سه موردبه تدريج ذائقه انسان به سوي مصرف موادطبيعي تغيير يافته وزمينه براي سلامتي جسمي وروحي به وجود مي آيد.غذاهااهميت خاصي در حفظ سلامتي انسان دارند؛ازطرفي نيازبه غذايك نيازدائمي است تاآنچه راكه به وسيله اسباب دروني و بيروني بدن به تحليل ميرود جايگزين نمايدوازسوئي ديگرهرنوع خوردني بامزاج مخصوص خودميتواندبرمزاج بدن انسان اثربگذارد.ازنظرطب سنتي،انسانهابايكديگرتفاوت مزاجي وساختاري دارند. بنابراين لازم است طبيب براساس تشخيص مزاج وتوجه كامل به ويژگيهاي ساختاري هرفردبراي وي تدبيرغذائي مناسب وتدابيرديگرتجويزنمايد.غذاهاعلاوه براينكه ماده مصرفي سوخت وسازبدن هستند،باتوجه به كيفيت مزاجي خودبراعضاي مختلف بدن اثرات مثبت يامنفي بجاي ميگذارندوجسم وروان شخص راتحت تأثيرقرارميدهند.محمدبن زكرياي رازي و بسياري از حكما، اولين و مهمترين تدبير درماني دربيماران رااصلاح ياتجويزرژيم غذائي ميدانسته اند.بسياري ازاصول ضروري براي تندرستي مانندتغييرات فصليِ درجه حرارت وآلودگي هوا،خارج ازاراده وخواست فردميباشدولي مصرف غذاتاحدبسيارزيادي قابل برنامه ريزي است.آموزش تغذيه صحيح يك ابزارمهم سلامتي است كه طبيب ميتواندبيماران خودراباآن تجهيزنمايد.اين روش به راحتي قابل آموزش است وبراي همه مردم نيزقابل درك ميباشدوازنظراجرائي نيزچندان دشوار نيست


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:21 | نویسنده : سلامت |

استحمام یا حمام کردن برای شستشوی موهای سر و پوست بدن یکی از الزامات برای رعایت بهداشت فردی می باشد که رعایت نکاتی قبل از استحمام، در حین استحمام و بعد از آن برای سلامتی یا شستشوی بهتر لازم است که بسته به مزاج هر فرد یکسری از این اعمال متفاوت هستند ولی از دستورات کلی که در این خصوص می توان ذکر نمود، موارد ذیل توصیه می شود:

نکات و توصیه های مربوط به قبل از استحمام و محیط حمام:
1-    بعد از هضم غذا به حمام بروید، یعنی با معده سبک، گرسنه رفتن باعث ضعف و با شکم پر حمام رفتن باعث، فساد غذا می شود،
2-    استحمام در حالت ناشتا ضرر دارد و حتی برای افرادی که می خواهند غسل کنند توصیه می شود با خوردن مقداری عسل از ناشتایی دربیایند. حمام با شکم خالی باعث ضعف کلی بدن می شود.
3-    افرادی که پوست سالمی دارند، قبل از حمام روغن مالی و تدابیر خاص نمی خواهند.
4-    مطمئن باشید تا آب و محیط حمام گرم باشد.  البته افراد گرم مزاج، حمام شان باید مقداری سبک تر و دمای آن متعادل تر باشد.

نکات و توصیه های مربوط به نحوه استحمام:
1-     واجبی یا نوره را باید روی پوست خشک بگذارید، یعنی قبل از خیس شدن بدن و به غیر از سر و صورت، می توانیم در تمامی بدن استفاده کنیم. قرار دادن نوره روی پوست خیس، باعث سوزاندن پوست می شود.
قبل از خیس کردن پوست در حمام باید پودر نوره را با مقداری آب گرم مخلوط کرده و روی پوست بگذارید و نباید مدت طولانی روی پوست باشد و  مدت زمانی که مو براحتی کنده می شود، بسته به پوست افراد کفایت می کند که حدود ده دقیقه می باشد.
طبع واجبی شدیداً گرم و خشک است لذا افرادی که دارای طبع به شدت گرم و خشک هستند (غلبه شدید صفرا) و پوستشان گرم و خشک است ممکن است بعد از استفاده از واجبی مخصوصاً در بار اول شاهد زدن جوش های ریز باشند که طبیعی است و باید موضع را چرب نمایند تا جوش ها از بین بروند، ضمناً توصیه می شود مدت کمتری واجبی را روی پوستشان بگذارند.
ضمناً واجبی را به غیر از سر و صورت برای تمام پوست بدن می توانید استفاده نمایید.
2-    برای کیسه کشی ابتدا لازم است بدن زیر آب گرم و بخارهای حاصل از آن برای مدتی طولانی خیس بخورد و سپس با استفاده از روشور و کیسه پشمی، کیسه کشیده شود و چرک روی پوست قبل از تماس با صابون از پوست جدا گردد.
کشیدن روشور و کیسه پشمی به پوست صورت باید به طور نرم و آرام و هفته ای یک بار در حمام گرم انجام شود.
3-    بعد از کیسه کشی، با صابون مورد تایید مانند صابون قهوه ای یا صابون زیتون به صورت نشسته، یکی دو بار موی سر را بشویید، برای اینکار به صورت ماساژ معمولی با کف دستهایتان، صابون را به سرتان بمالید و از چنگ انداختن خودداری کنید و به هیچ وجه از شامپو استفاده نکنید.
برای بدن نیز صابون را غیر مستقیم استفاده کنید و آنرا به لیف بمالید و لیف را به بدن بکشید.
صورت را می توانید روزانه با آب خالی و به صورت هفتگی با لیف و کف صابون زیتون یا قهوه ای بشویید.
لازم به ذکر است، صابون قهوه ای با صابون زیتون کارایی متفاوتی دارند. صابون قهوه ای برای افرادی که ریزش مو دارند و یا دارای موهای چرب هستند، مناسب است و صابون زیتون برای موهای خشک بهتر است.
4-    در استفاده از سنگ پا، هیچ گاه صابون را به سنگ پا نکشید چرا که با این کار تکه هایی از صابون لای سوراخهای سنگ پا می ماند و ممکن است باعث ایجاد آلودگی شود، برای استفاده از سنگ پا، باید ابتدا کف ایجاد شده از صابون را به کف پا بمالید، سپس سنگ پا را به کف پا بکشید.
5-    گل سرشور مو را نرم نرم می کند و دقیقاً مانند نرم کننده های شیمیایی کارایی دارد.
بعد از استحمام و پایان حمام، قبل از خروج، مقداری گل سرشور را خیس کرده و روی سر بمالید و بعد از چند دقیقه سر را بشوید و خارج شوید. با اینکار موها خیلی خوش فرم می ایستد.

نکات و توصیه های مربوط به بعد از استحمام:
1-    قبل از خروج از حمام، کمتر از یک دقیقه آب سرد را روی پایتان بریزید (مچ پا به پایین).
2-    بدنتان را یکباره سرد نکنید و به سرعت در معرض هوای سرد قرار نگیرید.
3-    تنتان را خوب خشک نمایید.
4-    بلافاصله فعالیت نکنید، بلکه مدتی بنشینید.
5-    علی رغم اینکه احساس عطش دارید ولی به مدت 30 الی 60 دقیقه آب نخورید و اجازه بدهید حرارت حاصل از استحمام فروکش کند. اگر خیلی تشنه شدید، مقداری آب ولرم را کمی شیرین کنید و آنرا مزه مزه نمایید و بیرون بریزید یا اینکه جرعه جرعه میل کنید.
6-    بلافاصله لباس نپوشید و مدتی حوله به تن داشته باشید، چرا که افراد مخصوصاً با طبع تر، بدنشان بعد از استحمام رطوبتی دفع می کند که جذب حوله می شود و اگر لباس به تن داشته باشند، باعث خیس شدن آن می گردد.
7-    سرتان را کاملاً خشک کنید و با کلاه یا دستار سرتان را ببندید، حتی اگر در جای گرم و زیر آفتاب هستید و در این زمینه اهل بیت چنین عمل می کردند. سشوار اگر حرارت آن خیلی شدید و به ریشه مو نزدیک نباشد که باعث سوزاندن ریشه مو شود، مشکلی ندارد مخصوصاً برای افرادی که طبیعت سرد دارند یا سرشان سرد است.
8-    افرادی که گرمی و خشکی دارند یا سردی و خشکی دارند، عمدتاً بعد از حمام پوستشان خشک تر می شود که توصیه می شود، روغن مالی کنند. افراد با طبع گرم و خشک با روغن بنفشه و افراد با طبع سرد و خشک با روغن بادام شیرین یا زیتون روغن مالی کنند. مخصوصاً قسمتهایی از پوست بدن که بیشتر در معرض خشکی است، مانند سر و صورت و گردن و دست و پا.

تذکر:
-    کسی که دارای لاغری مفرط است یا می خواهد چاق شود، هرگز ناشتا استحمام نکند.
-    استحمام هفته ای یکبار توصیه می شود.
-    استحمام با دوش گرفتن سریع جهت غسل و  ... متفاوت است و مدت آن طولانی تر است.

برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:19 | نویسنده : سلامت |

احتمالابادانش‌آموزان باهوش وزرنگی كه به هنگام امتحانات دچارفراموشی شده وهرچه راكه خوانده‌اندازیادمیبرند، برخوردكرده‌اید.شیوه‌های گوناگونی برای تقویت حافظه وجوددارد.كارشناسان تغذیه نیزرژیم‌های غذایی مختلفی رابرای تقویت حافظه پیشنهادمیكنند.طب سنتی ایران نیزبانگاهی عمیق به این موضوع پرداخته وثابت كرده است كه رابطه مستقیمی بین نوع تغذیه وحافظه آدمی وجوددارد.روانشناسان وپزشكان آلوپاتیك استرس راعامل اصلی این عارضه عنوان میكنند،درحالیكه درمان استرس به تنهایی به بهبودشرایط كمك نمیكند.پیشینیان میپنداشتند كه موادغذایی دراثرترشحات دهان،معده،روده‌ها،كبدولوزالمعده دچارتغییرات واستحالاتی شده وسرانجام به صورت كشكاب در‌می‌آید.كشكاب ازراه روده‌هاجذب وبه وسیله عروق به كبدمیرود.كبددراثراعمال طبیعی خودآنراپخته ویاتغییراتی به ۴ شكل متفاوت درمی‌آورد. بدن انسان از۴ خلط تشكیل شده كه هریك به نوبه خودوظایفی دربدن دارندكه به شرح زیراست:گونه اول كه مانندگل كدر،تاروسنگین است سودانامیده میشود.سوداطبعی سردوخشك دارد.افزایش سودادربدن لاغری،تیرگی رنگ پوست (متمایل به سیاهی)،غلظت خون،سوزش معده،اشتهای كاذب وفزونی فكروخیال رابه همراه دارد.ورویاهای شخص درخواب توام باوحشت وتاریكی است. بلغم،ماده لزج سفیدرنگی است كه نسبتاسبك‌تربوده وروی سوداقرارمیگیرد.افزایش بلغم موجب سپیدی،نرمی وسستی پوست،ضعف گوارش،آروغ ترش،خواب بسیار،كندی حواس،ریزش لعاب دهان وآب بینی رقیق وغیرسوزان میشود.شخص درخواب ورویاباران،برف وآب میبیند.قدماطبیعت چنین فردی راسردوترمینامیدند. خلط سوم ماده قرمزرنگی است كه خون نامیده میشود.خون بدون هیچ‌ تغییری وبلاواسطه صرف تغذیه بدن میشود.چنانچه اندازه این خلط دربدن بیش ازحدطبیعی باشد؛رنگ بدن به سرخی گراییده وشخص احساس میكندزبانش سنگین‌ترشده است.سستی وكاهلی اعضا،دهان‌دره وخمیازه،كندی حواس،بروزبرخی جوشهادربدن،گاهی خون‌ریزی لثه‌هاوبینی ازعوارض افزایش خلط خون دربدن است. دراین حالت رویاهای شخص سرخ وخونین است وطبیعت بیمارگرم وتر. خلط چهارم ماده زردرنگی است كه ازدیگرخلط‌ها سبكتربوده وصفرانام دارد.اگرصفراازحدخودتجاوزكندرنگ بدن وچشم‌هابه زردی گراییده،بینی خشك وزبان نیززبروخشك ميشود.تشنگی،تهوع،قی،سوزش معده وبی‌میلی به غذاازسایرعوارض افزایش خلط صفرادربدن است.خواب شخص نیزبامناظری ازگرماوآتش توام است.درچنین حالتی طبیعت بیمارگرم وخشك است.

اثرات بلغم درمغز همانطوركه گفته شدقدمامعتقدبودندافزایش رطوبت وسردی درمغزباعث سستی وتنبلی دماغ،كندی ذهن،تفكروحواس شده شخص رابه فراموشی دچارمیكند.هرقدررطوبت وخلط بلغم درسربیشترجمع شود،به همان نسبت فراموشی افزایش،تیزهوشی وقوه ادراك كاهش مي یابدبطوریكه شخص كاملافاقدهرگونه فهم وشعورمیگردد.دراین حالت فراموشی باسنگینی سروترشحات بینی همراه است.به‌علاوه وجودرطوبت درسرموجب سرگیجه،تشنج،سكته،صرع و میگردد.طبیعی است ازبین بردن رطوبت،عوارض گفته شده راازبین میبرد.خوردن بعضی ازغذاهاكه اصطلاحاسردوترنامیده میشوند،موجب تولیدرطوبت وبلغم دربدن میشود.برخی ازغذاهای سردوترعبارتنداز:ماست،خیار،هندوانه،كاهو،آلو،اسفناج،نارنج،پرتقال،برنج،گوشت گاو،گوشت بز،گوشت خروس.افرادی كه طبیعت معتدل دارندباخوردن غذاهای سردوتر،طبیعتشان به سردی وتری متمایل میشودواگرخوردن غذاهای سردوترچندروزادامه داشته باشدسستی،تنبلی وضعف قوه تفكردرآنهاپدیدارشده،به فراموشی دچارمیشوند.گاهی دانش‌آموزان زرنگ،یك روزپس ازدرس معلم،علیرغم آنكه به اندازه كافی تمرین كرده وبه حافظه خودنیزاطمینان دارند،آموخته‌هایشان راازیادمیبرند.بررسیهانشان داده،این دانش‌آموزان شب قبل،برنج وماست مصرف كرده‌اند.دراین حالت ماست وبرنج دربدن رطوبت وسردی ایجادكرده،دركلاس درس به واسطه هیجان عصبی،رطوبت به مغزروی آورده،رابطه مراكزحافظه وتكلم راكندوسپس قطع نموده است.هنگام سكته مغزی نیزهمین اتفاق می‌افتدبااین تفاوت كه دراینجارطوبت دورمراكزحافظه وتكلم راگرفته،مانع جریان ارتباطی بین آنهاشده ولی خرابی ایجادنكرده است.شایسته است اولیای دانش‌آموزان به طبیعت فرزندانشان وتاثیرغذاهای گوناگون درجسم،روح وجان آنهاتوجه داشته باشند.همچنین بایدبدانندكه غذاهای مختلف اثرات متفاوتی به روی ترشحات غدددرونی وكاركردآنهادارند

برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:17 | نویسنده : سلامت |

یکی ازعامل های اصلی مبتلاشدن به سرطان،ریزفاکتورهای سرطان زامیباشند.این ریز فاکتورهاجزءعناصراصلی برخی موادی هستند که ماروزانه مصرف میکنیم .امروزه متاسفانه استفاده ازرنگهای شیمیایی برای رنگ کردن موی سر،به ویژه دربین خانمهارایج ومتداول شده است.این رنگ موهاحاوی موادبسیارخطرناک شیمیایی هستندکه ریزفاکتورهای سرطان زاازارکان اصلی آن است.همانگونه که میدانیم پوست سرازپرخون ترین بافتهای بدن است،بطوریکه هرچه روی آن قراربگیردبه راحتی وبه سرعت جذب خون شده ودرسراسربدن منتشرمیشود.ازطرفی هم رنگ مورادرحجم زیادوبه مدت زمان طولانی روی سرمیگذارندوشرایط رابرای جذب کامل این بمب شیمیایی مهیامیکنند.ازدیگرراههای جذب این مواد،استنشاق ذرات سرطان زا ازطریق حس بویایی است.اخیرامشاهده شده است افرادی که درآرایشگاههای زنانه به رنگ کردن موهابارنگهای شیمیایی مشغولنددرطیف وسیعی به سرطان خون مبتلاشده اند.ریزفاکتورهای سرطان زاکه جزءجوهره اصلی رنگهای شیمیایی هستندبانفوذبه بدن شخص ازطریق بوکردن،زمینه رابرای گسترش سرطان خون دربدن ایجادمیکند.توصیه:اگرسلامتی تان برای شمامهم است ومیخواهیدازعوارض متعدداین رنگهای شیمیایی ازجمله سرطان خون مصون بمانید،به هیچ وجه ازرنگهای شیمیایی استفاده نکنیدودرصورت نیازازرنگهای طبیعی برای موی سراستفاده نماییدوچنانچه میخواهیدازرنگ شیمیایی استفاده کنیدبرای کاهش اثرمخرب این بمب شیمیایی، این موادرنگی راباپوست سرتماس ندهیدوروی موبگذاریدکه بافتش سردوخشک است وقدرت جذب زیادی ندارد،امارنگ میگیرد


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:14 | نویسنده : سلامت |

بستنی سیب موادلازم: سیب متوسط4عدد ، عسل 1 قاشق غذاخوری ، پودرپسته 1 قاشق غذاخوری ، پودرثعلب 1 قاشق غذاخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری طرز تهیه : سیب هاراپوست کنید ، دانه آنها را خارج کنید ، سپس آنها را خرد کنید وهمراه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب درمخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا به صورت یکنواخت درآید. مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودر پسته را هم به آن بیفزائید وآن را در فریزر قراردهید وهر 20 دقیقه یکبار از فریزر درآورید وهم بزنید ودوباره داخل فریزر بگذارید . این عمل را 2 الی 3 بار تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند.

بستنی موزمواد لازم : موز رسیده بصورت طبیعی 4 عدد ، عسل 1 قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب 1 قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری . طرز تهیه : موزها را پوست کنده وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادر فریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی گیلاس مواد لازم : گیلاس 500 گرم ، عسل 1 قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب 1 قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : گیلاس ها را بشوئید ،هسته آن را خارج کنید وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی هلو مواد لازم : هلو 500 گرم ، عسل یک قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب یک قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : هلو را بشوئید ، هسته آن را خارج کنید وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی زردآلو مواد لازم : زردآلو 500 گرم ، عسل یک قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب یک قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : زردآلو ها را بشوئید ،هسته آن را خارج کنید وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی میوه جات مخلوط مواد لازم : سیب درختی 2 عدد ،موز رسیده بصورت طبیعی 2 عدد عسل یک قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب یک قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : سیب ها را پوست کندهدانه آن را خارج کنید ،سپس آنها را خرد کرده همراه موزهای خرد شده ، پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

 


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:11 | نویسنده : سلامت |
عرق زنیان  (اصل مورد تایید) نصف استکان و عرق رازیانه (اصل مورد تایید) نصف استکان  از هر دو مخلوط کرده با عسل به مقدار دلخواه شیرین کرده  در صبح و شب میل کنید. این دستور را برای دو هفته ادامه دهید. در صورت باقی ماندن گُر گرفتگی می‌توان این درمان را ادامه داد


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:9 | نویسنده : سلامت |

همه روزه شاهد عرضه روز افزون موادغذائي آلوده به عوامل بيماري زا در سطح بازار فروش هستيم كه از سوي افراد سودجو و متقلبي كه بدون در نظرگرفتن سلامت عمومي جامعه ،تنها با هدف كاهش هزينه هاي توليد و بدست آوردن ثروتهاي هنگفت و بادآورده با استفاده از بازار آشفته و پر فروش ، مبادرت به عرضه كالاهاي فاقدكيفيت ، غير قابل مصرف ، غيرقابل عرضه وداراي مشخصات جعلي ميكنند كه علاوه بر به خطرانداختن سلامت جامعه موجب خسارتهاي شديد اقتصادي و نگراني مسئولان ميشوند. تقلب در مواد غذائي بسيار زياد ، گوناگون و به اشكال مختلف صورت ميپذيرد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 -  تقلب در مواد پروتئيني و فرآورده هاي گوشتي با عنايت به اينكه گوشت و فرآورده هاي آن گران قيمت هستند امكان تقلب در آنها زياد است

-       اضافه نمودن پودر استخوان به فرآورده هاي گوشتي

-       مخلوط كردن گوشت با گوشت حيوانات ارزان قيمت

-       عدم رعايت استاندارد فرآورده هاي گوشتي و اضافه كردن بيش از حد مجاز مواد پر كننده

-       اضافه كردن مواد ازته (نيترات و نيتراتها) بيش از مقدار مجاز براي بهبود رنگ

2 تقلب در فرآورده هاي غلات الف ) تقلب در نان از آنجائي كه نان عمده ترين جيره غذائي مردم را تشكيل ميدهد اين بخش خالي از تقلب نيست

-       اضافه كردن نشاسته به نان به منظور جذب آب بيشتر توسط خمير

-       اضافه كردن آردهاي ديگر مثل آرد جو  و ذرت به گندم

-       اضافه كردن كربنات يا بي كربنات سديم به آردهاي كهنه ( به منظور خنثي نمودن اسيدهاي حاصله و پوشاندن عيب كهنگي و ماندگي آرد)

-       استفاده از موادي از قبيل گچ  و ... به آرد

-       استفاده از نمك هاي صنعتي  و  معمولي حاوي مواد  نا خالص بيش از حد مجاز

ب ) تقلب در ماكاروني و رشته آشي

-       استفاده از آردهاي نامناسب و نامرغوب

-       استفاده از مواد رنگي غير مجاز براي زردتر كردن رنگ ماكاروني

-       استفاده از ماكاروني مانده وكهنه

3 تقلب درادويه ها الف ) تقلب در زعفران به علت قيمت بالاي زعفران تقلب هاي زيادي در آن صورت ميگيرد.

-       استفاده از پرچم گياه گلرنگ در  رستورانها ، هتلها و ساير اماكن غذاخوري

-       استفاده از رشيك بلال و ذرت

-        استفاده از گل خشت که بسیار شبیه زعفران است و اضافه کردن مقداری مواد غیر مجاز و در نهایت خواباندن آن در خون گاو(گزارش مهر استان كرمان)

ب ) در ساير مواد

-       استفاده از خاك اره يا آرد نخود چي

4  تقلب در سركه ها : با عنايت به اينكه سركه طبيعي خصوصا سركه انگور گران قيمت است استفاده از اسيد استيك تجاري وآب به گونه اي كه مقدار اسيد معادل سركه طبيعي باشد هميشه از تقلب هاي بكار رفته درآن بشمار ميرود.

5 تقلب در آبليمو : با توجه به فصول مصرف ، نياز  و افزايش تقاضاي آبليمو ، متقلبان بمنظور عرضه فراوان ، دست به انواع تقلب در آبليمو ميزنند. استفاده ازآب كاه ، ليموي آب گرفته (تفالة ليمو) و مقداري اسيد استيريك يا جوهر ليمو.

6 تقلب در رب گوجه فرنگي :

-       استفاده از نشاسته در رب گوجه فرنگي به منظور جذب آب ، كه در نتيجه رب سفت و غليظ به نظر ميرسد.

-       استفاده از سيب زميني  و كدوي پخته  و له شده با رب گوجه فرنگي

7 تقلب در شير و فرآورده هاي آن : الف ) تقلب دركره :

-       اضافه كردن آب به كره

-       اضافه كردن چربيهاي حيواني يا نباتي ديگر به كره

-       اضافه كردن مواد رنگي به كره جهت ظاهر مطلوب و مورد  توجه  مصرف  كنندگان.

-       استفاده از  مواد  جاذب رطوبت مانند كلروسديم  NACL

ب ) تقلب در شير : شير به عنوان يك ماده غذائي كامل و ارزان نيز از دست متقلبان در امان نيست از جمله :

-       مخلوط كردن شير حيوانات مختلف

-       اضافه كردن آب به شير

-       اضافه كردن نشاسته به شير براي اينكه شيرِ رقيق شده ،  به سادگي قابل تشخيص نباشد

-       اضافه كردن جوش شيرين براي پوشاندن عيب  و فساد  شير.

منبع روزنامه كيهان تاريخ 23 آذر 1382

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:8 | نویسنده : سلامت |

دود ناشی از طبخ موادغذايي که وارد فضاي زندگي افراد ميشود، اگر به سرعت از بین نرود موجب ایجاد آسم وآلرژي در اعضای خانواده بخصوص کودکان که حساسیت بیشتری دارند و خانمها که بیشتر در معرض دود غذا قرار میگیرند، خواهد شد.به گزارش جهان نیوز؛ نتايج آمار خانمهايي كه «آشپزخانه اپن» دارند، نشان ميدهد كه درست برابر فرد سيگاري كه روزي يك پاكت سيگار ميكشد، دود وارد ريه آنها ميشود.این نتایج در مورد دیگر اعضای خانواده هم صادق است به طوری که در چنین خانواده هایی که از «هود» و «هواکشهای» مناسب برای خارج کردن دود از فضای خانه استفاده نمیکنند بیشتر است.همچنین بررسیها نشان میدهد از زمانی که شيوه زندگي افراد تغيير كرده و دیوارهای آشپزخانه فروریخته بيماريهايی مانند آسم و آلرژي در افراد افزايش يافته است چرا كه دود غذاهای همين ساختمانهاي به ظاهر شيكي كه آشپزخانه هاي «اپن» دارد اثر مخربی بر روی دستگاه تنفسی میگذارد.گفتنی است در معماري اسلامی و سنتی ايران، علاوه بر در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، خانه‌ها فضاهاي عمومي و خصوصي داشتند و از دو بخش اندروني و بيروني تشكيل شده بودند به طوری که اندروني و داخل منزل در معرض دید نا محرمان قرار نمیگرفت. با این حال با ورود فرهنگ غرب به ایران و تقلید کورکورانه از آن، از جمله جایگزینی معماری غربی به جای معماری اسلامی که هم دارای منطق علمی و هم زیبایی کم نظیر است، عارضه هایی نظیر بیماریهای فوق الاشاره، سلامتی هموطنان را در معرض تهدید قرار داده است.به جاست تا مسئولین فرهنگی کشور در برنامه ریزیهای خود نسبت به اینگونه تهدیدات فرهنگی که آسیبهای جسمانی نیز به همراه دارد،بی تفاوت نباشند.


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 9:57 | نویسنده : سلامت |

يكي از موثرين راه‌هاي جلوگيري از ابتلا به سرماخوردگي، شستشوي روزانه حفره‌هاي بيني است. استفاده آزمايشي از اين روش بسيار قديمي در ارتش آلمان، ثابت كرد كه ابتلا به انواع سرماخوردگي 6 برابر كمتر مي‌شود.شستشوي روزانه بيني از بيماري‌هاي زير جلوگيري مي‌كند:سرماخوردگي، سرفه، التهاب چشم، بيني و گلو، التهاب سينوسهاي پيشاني، سردرد، خستگي، بيخوابي و در سرماخوردگي سر، مجاري تنفسي را باز مي‌كند. استفاده از آب‌ونمك براي تميز كردن سوراخهاي بيني يكي از روشهاي بسيار قديمي است كه استفاده از آن در تعاليم اسلام توصيه شده كه علاوه بر تميز كردن سوراخها از ذرات كثيف و بيماري‌زا، پوشش مخاطي بيني را هم تقويت مي‌كند.

نتيجه مطلوب در سربازخانه‌ها

در آلمان، به درخواست شركت‌هاي بيمه‌ي خدمات درماني، استفاده از اين روش به صورت آزمايشي در يك دوره زماني مشخص در ارتش آلمان به اجرا درآمد. از آنجا كه سربازان همگي در يك محدوه سني مشخص هستند، بصورت جمعي زندگي مي‌كنند و خوراك و برنامه روزانه مشابهي دارند در مورد ابتلا به بيماري‌هاي ويروسي نيز تقريبا در شرايط يكساني قرار دارند.نتيجه استفاده از اين روش حاكي از آن بود كه در طول فصل سرما گروه اول يعني سربازاني كه هر روز صبح سوراخهاي بيني‌شان را با آب‌ونمك شستند 6 برابر كمتر از گروهي كه در اين تحقيق شركت نكردند، سرما خوردند. موفقيت اين تحقيق تا حدي بود كه شركتهاي بيمه براي كاهش هزينه‌هاي سالانه خود در فصل سرما، ظرفهاي پلاستيكي مخصوص شستشوي سوراخهاي بيني سفارش مي‌دهند و به صورت رايگان ميان مشتريان خود پخش مي‌كنند.

ميزان موثر نمك در آب

براي موثر بودن اثر آب‌ونمك مي‌بايست درصد نمك (نمك خوراكي و در بهترين حالت، نمك گرفته شده از آب دريا) تنظيم شده باشد. آب بدون نمك يا كم‌نمك موجب سوزش حفره‌هاي بيني مي‌شود. اگر درصد نمك بيشتر از حد مشخص باشد هم تأثير ناخوشايندي خواهد داشت.تركيب مناسب: يك قاشق چايخوري نمك در يك ليتر آب است. اين تركيب را مي‌توان به صورت فردي و پس از چند بار استفاده، بهتر تنظيم كرد. در آلمان براي شستشوي بيني از ظرفهاي پلاستيكي كوچكي استفاده مي‌شود كه اغلب شركتهاي بيمه خدمات درماني يا پزشك خانواده قبل از آغاز فصل سرما در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهند. اين ظرف پلاستيكي شبيه گلاب‌پاش كوچكي است كه لوله بلند آن انحنا ندارد.

روش استفاده

سر را بصورت افقي درون دستشويي بگيريد. نيمي از محلول آب‌ونمك را آرام و پيوسته در سوراخ بيني خالي كنيد. آب‌ونمك از سوراخ ديگر بيني خارج مي‌شود. سپس سر را به حالت عمودي چرخانده با دهان باز، با شدت زياد پشت سر هم "فين " كنيد تا آب‌ونمك باقي مانده در حفره‌هاي بيني خارج شود.توصيه بسيار مهم: گوشتان را زمان فين كردن نگيريد! اگر با انگشت يك گوش را نگهداريد آب‌ونمك درون حفره بيني، به درون مجاري گوش نفوذ كرده و موجب گرفتگي گوش شده و احتمال سرماخوردگي در هواي سرد را بيشتر مي‌كند.نيمه ديگر محلول را به همين ترتيب در حفره ديگر بيني بريزيد. باز شدن حفره‌هاي بيني، تنفس راحت و سبكي سر از جمله اثرات خوشايند اين روش ساده اما موثر است

برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 9:53 | نویسنده : سلامت |

بر خلاف آنچه اکنون بسياری از مردم و پزشكان بر اين باورند كه نوشيدن هرچه بيشتر آب نه تنها ضرری برای بدن ندارد، بلكه براي سلامتی نيز مفيد است و حتی توصیه به خوردن روزانه 8 لیوان آب می کنند،  اصولاً زیاد آب خوردن سر منشاء خیلی از بیماری ها می تواند باشد. سلامت بدن در کم آب خوردن هست و همان مقدار که تشنه می شوید، نوشیدن آب کفایت می کند. افراد بر حسب نوع طبعشان، در احساس نیاز به آب و تشنگی متفاوت هستند. به طور معمول افرادی که بیشتر احساس تشنگی می کنند و نیاز به آب دارند، دارای طبیعتی گرم هستند، مخصوصاً گرم و خشک و افرادی که دارای طبیعت سرد هستند، احساس تشنگی کمتری پیدا می کنند و کلاً نیاز بدنشان به آب کمتر است.فرایند تنظیم تعادل (بالانس) آب و الکترولیت ها در بدن، بسیار پیچیده بوده و نیازمند هماهنگی دقیق تعداد زیادی از ارگان ها و سلول های بدن است. وقتی که حجم زیادی از آب وارد بدن می شود، عملاً کلیه و همه سیستم های متعادل کننده آب و الکترولیت های بدن، یک فرایند پیچیده و زمان بر را شروع می کنند تا با توجه به شرایط درونی و محیطی فرد، این حجم زیاد آب مصرفی را در بدن ساماندهی نمایند و در واقع ارگان های بدن به صورت غیر لازم و توسط خود فرد، در مقابل انجام کار زیاد و تحمیلی جهت تنظیم آب و الکترولیت قرار می گیرند و باعث فرسودگی و پیری زودرس این ارگان ها می شود.در حدیثی از حضرت رسول (ص) آمده است: دل های خويش را با زياد خوردن و زياد نوشيدن نميرانيد، كه دل چون زراعت است، وقتی آب آن زياد شد، خواهد مرد. (نهج الفصاحه ، حديث 2489)متاسفانه اين تصور در ذهن مردم جا افتاده است که تمام نياز بدن به آب فقط از طريق نوشيدن آب تامين مي شود. اما اين گفته هرگز مورد تاييد نيست. اين انتخاب به سليقه فردي و امکانات موجود تغذيه اي بستگی دارد. افرادی که روزانه از گروه های مختلف غذايی استفاده می کنند و مرتباً ميوه و سبزيجات تازه می خورند، نيازی به نوشيدن هشت ليوان آب در طول شبانه روز نخواهند داشت. زيرا ميزان قابل توجهی آب در مواد مصرفی آنان وجود دارد و در نتيجه، کمتر دچار کم آبي مي شوند.بنابراین توصیه می شود هرگاه احساس تشنگی کامل کردید و به اصطلاح عطش صادق پیدا کردید، به میزان رفع تشنگی تان آب سالم جوشیده نوش جان کنید


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 9:38 | نویسنده : سلامت |
ازنظرطب سنتی پوست بدن آیینه ای از نحوه کارکرد بدن درتولید و دفع فضولات حاصل ازهضم های مختلف بدن است.هرچه غذای مصرفی سالم تر و شیوه زندگی سالم تر باشد، فضولات کمتری تولید شده و دفع آنها درست صورت میگیرد و در پوست بروز و ظهورنخواهدداشت دراین زمینه مواردذیل توصیه میشود

1-    داشتن تغذیه سالم ورعایت توصیه های بهداشتی،مفیدترین چیزبرای تحقق این آرزومیباشد.غذای سالم وطبیعی بخورید،چراکه ازکوزه همان برون تراودکه دراوست

2-   برای شادابی صورت توصیه میشودحتماًموادغذایی سالم مصرف نماییدوبه هیچ وجه ازموادکارخانه ای که سرشارازموادنگهدارنده وافزودنی است، استفاده نکنید

3-  باتوجه به اینکه کلاهرکسی که غذاراسنگین بخورد،شادابی صورتش حتی اگرجوان باشد،ازبین میرود،ازخوردن غذاباحجم بالاپرهیزشودتاانرژی زیادی صرف هضم غذانشود.همیشه سبک غذابخوریدتامعده سنگین نباشدوقبل ازاینکه کاملاًسیرشویددست ازغذابکشید،به مرورنشاط خوبی درپوست صورتتان ایجادمیگردد

4-   حتی الامکان درمعرض نورآفتاب قرارنگیریدویاباحفاظت فیزیکی(استفاده ازکلاه های دارای لبه بلندیاپوشیه)صورت درسایه قرارگیردودرغیراینصورت ازضمادنور(کرم ضدآفتاب طبیعی)برای پوست صورت استفاده شود.برای تامین ویتامینD    ازنورآفتاب نیز،میتوانیدساق پاهایتان رابرهنه کرده ودرمعرض نورمستقیم خورشیدقراردهید

5-  برای رفع چین وچروک صورت نیزضمن رعایت تغذیه سالم میتوانیدازکرم گیاهی برای زیبایی استفاده کنیدوروغن ارده(روغنی که بعدازاینکه کنجدراارده کردندازآن روغن تهیه میکنند)رانیزمرتب به صورت بمالید

6-   اگرهم دارای پوست خشکی هستید،برای رفع خشکی پوست ازخورش های چرب گوسفندی استفاده نماییدوکرم ضماد زرد(روغن زرد محلی)رابه صورت بمالید

7-  برای درمان کک ومک صورت بایدتغذیه سالم داشته باشیدونمک اصل دریااستفاده کنیدوروغن ارده راهم به صورت بمالید.ضمناً از روغنهای سالم برای خوردن استفاده کنیدتاکبدی سالم داشته باشید

8-  عدم رعایت ممنوعات  مصرف هم زمان موادغذایی نیزباعث بروزبیماریهای پوستی میشودبه طورمثال خوردن ماست باسرکه(ترشیجات)یاباآبلیمودردرازمدت باعث لک میشود.

9-  سیاهی وگودی زیرچشم به دلیل غلبه سودا است لذابرای رفع سیاهی دورچشم بایدازغذاهای کارخانه ای،سس،چیپس وامثال آن دوری  کنید،منع سودازاهارارعایت نماییدوبرای اصلاح کبدنیزحتماًپیگیری ومشکل رادرمان نمایید


برچسب‌ها: طب سنتی, پیشگیری ازبیماریها, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 9:29 | نویسنده : سلامت |

زندگينامه و آثار سيد محمد حسين عقيلي خراساني (ره)

از مقدمه كتاب خلاصة‌ الحكمه ويرايش استاد عاليقدر، اسماعيل ناظم

خاندان

خاندان عقيلي،جزوسادات علوي موسوي شمرده ميشوند.سيّدمظفرالدين خراساني يكي ازبزرگان اين خاندان است ونيزميرزامحمدتقي موسوي كه پدربزرگ عقيلي است ـ ازجمله افراداين خانواده شمرده ميشوند.علاوه برآن پسوندعلوي كه همراه نام بسياري ازافراداين خاندان است،سيادت وي راثابت ميكند.حكيم محمّد حسين عقيلي نيزباصراحت ازسيادت خوديادميكند.آنچه درپي مي‌آيد،بررسي زندگاني افرادي ازاين خاندان است كه فقط نامي ازآنهادرتاريخ مانده وبه دست مارسيده وازجزئيات زندگي آنها،اطلاع دقيقي نقل وگزارش نشده است.

1. سيّد مظفرالدين حسين خراساني

اطلاعات به جامانده ازاوبسياراندك است.آنچه درباره وي ميدانيم،همين است كه اوازجمله اطبّاي خراسان بودكه به شيرازرفت ودرآنجاساكن شد.ازسال ولادت،تاريخ وفات وآثاربه جاي مانده ازاواطلاعي دردست نيست وازفرزندان او،تنهانام ميرزامسيح درتاريخ ثبت شده است.

2. ميرزا مسيح

وي جدّعقيليِ موردنظرماست وباتوجه به سلسله‌اي كه عقيلي ذكرنموده،ازاطباي زمان خويش شمرده ميشود.تنهانام دونفرازفرزندان اونقل شده است؛يكي محمّدتقي موسوي وديگري ميرمحمدهادي كه همان ميرهادي قلندراست.ازسال تولدووفات ميرزامسيح اطلاع دقيقي دردسترس نيست.

3. ميرمحمدهادي علوي

وي درشيراززندگي ميكرده وعلاوه برطبابت،ازنظرجراحي،نويسندگي،خطاطي وشاعري نيزشهرت فراوان داشته است.به سبب آزادانديشي ودرويش مسلكي ازاوبه قلندرتعبيرميكردند.تخلص شعري وي شرراست وازمعاصران ميرطاهروحيدونجيباي كاشي وشفيعاي اثربوده است.وفات وي رابه سال1107هـ . ق،پس ازشصت سال زندگي درشيرازگزارش كرده اند.ازوي دوپسرويك دختربه جاي مانده؛نام فرزندبزرگش محمدهاشم بوده وپسركوچكترنيزگويادرشيرازروزگاررابه سربرده است.

بعضي اين پسركوچكترراعقيلي موردنظردانسته اند وكتابي باعنوانمجمع الجوامع رانيزبه اونسبت داده اند.ازاين اثرگوياجزنام آن چيزديگربرجاي نمانده است؛بايدتوجه داشت كه مجمع الجوامع تأليف عقيلي،ربطي به كتاب يادشده ندارد.ازاحوالات دخترميرهادي نيز،باوجودآنكه مادربزرگ عقيلي است،اطلاعي دردست نيست.ازنوشته هاوياآثاري كه جايگاه علمي وي رابازگونمايد،متأسفانه جزيك اثرـكه بعداًبه آن اشاره خواهيم نمودـ چيزديگري باقي نمانده وتنهاچندقطعه شعرازتذكره هارابه اونسبت داده اند؛بيت زيرنمونه‌اي ازاين اشعاراست:

شيشه ناموس جمعي را كه دارم در بغل        بايدم بود از ملامتهاي ايشان سنگسار

اين بيت،نشانگروجودسبك هندي دراشعاراوست وبه نظرميرسدكه اشعاروي ازروي تفنّن بوده است.درتاريخ زندگاني او،سفري به هندنيزگزارش شده است كه البته باتوجه به ديگرمستندات تاريخي درباره زندگي اواين گزارش درست نمينمايد.

دراطلاعات به دست آمده اززندگي او،باشخصي به نام محمدحسين حكيم الممالكباتخلص شهرت روبه رو ميشويم؛وي ازشاگردان ميرهادي قلندراست.اززندگي وآثاراواطلاع دقيقي گزارش نشده واثربرجاي مانده ازحكيم محمدهادي،كتابي است تحت عنوان تذكره ابراهيم معري.اين كتاب رساله مختصري درباره صداع وانواع آن وشيوه علاج آن توسط گياهان وداروهابااستفاده ازتجارب حكيمان است كه به فرموده حكيم محمدهادي به رشته تحريردرآمده است.آنچه انتساب اين اثررابه ميرهادي قلندرتأييدميكند،تاريخي است كه براي نگارش آن نقل شده واگراين گزارش نبودويادرصحت آن ترديدداشتيم،انتساب اين كتاب به حكيم ميرهادي قلندر،امري مشكل بودواحتمال داشت كه اين كتاب ازتأليفات حكيم محمدهادي،پدرعقيلي موردنظرماباشد.

4. محمدهاشم شيرازي

اين شخص بعدازعقيلي،مشهورترين فرداين خاندان شمرده ميشود؛وي فرزندحكيم ميرمحمدهادي قلندراست كه درسال 1080 يا 1081 هـ .ق درشيرازبه دنيا آمدونزدپدروپدربزرگ خودتحصيل كرد.ازاساتيدديگراوميتوان به اين افرادنيزاشاره كرد:

1. ميرزالطف الله شيرازي؛

2. آخوندمسيحاي فسايي.

اوچون محيط شيرازرامطابق باخواسته هاي خويش نيافت،درسال 1111 هـ .ق(درعصرپادشاهي اورنگ زيب)به هندمهاجرت كرد.اوهرچندبه درباراورنگ زيب راه يافت،اماهرگزجزوپزشكان درباراورنگ زيب نشد؛درعوض به خدمت محمّداعظم،پسراودرآمدوحكيم محمدشفيع شوشتري دخترخودرابه عقداودرآورد.پس ازمرگ اورنگ زيب،محمّدهاشم دردربارباقي ماندوباوجودمشكلات متعددي كه برسرراهش قرارگرفت،توانست درخدمت افرادي باشدكه پشت سرهم به مقام سلطنت ميرسيدند.سرانجام درسال 1132 هـ . ق شخصي به نام محمّد شاه به قدرت رسيدوتوانست كم وبيش سي سال درمقام سلطنت باقي بماند.نفرقبل ازمحمّدشاه،به محمّدهاشم شيرازي لقب علوي خان داده بودواتفاقاًمحمدهاشم به اين نام بيشترمشهوراست.به هرحال پادشاه جديدهم لقب معتمدالملك رابه اسامي والقاب قبلي وي افزودوحقوق كلاني به ميزان سه هزارروپيه درماه براي وي مقرّرداشت.دراين سالهابودكه گوركانيان هنددرمعرض تهديدبزرگي قرارگرفتند؛نادرشاه افشار،پس ازمنقرض ساختن سلسله صفويه وبيرون راندن افغانهاوتسلط برافغانستان درسال 1151 هـ .ق، به سوي دهلي روانه شد.اودهلي رافتح كردوسپس باتخت طاووس،جواهرات سلطنتي وعلوي خان به ايران بازگشت.نادرشاه به هنگام مراجعت ازهندديگرسلامت سابق خودرانداشت؛ميگوينداووقتي دردهلي اقامت داشت،اززخم معده رنج ميبردوپاهايش نيزورم كرده بود.اوعلوي خان رامأمورمداواي خودساخت وعلوي خان آنچنان كارخودراباموفقيت انجام دادكه نادرازوي خواست تاهمراه اوبه ايران بازگرددوبه اين ترتيب،علوي خان به كشورخودبازگشت.نادردوسال پس ازترك دهلي به قزوين رسيد.درآن هنگام طبابت‌هاي علوي خان چنان به حال اومؤثرواقع شده وسلامت خودرابازيافته بودكه وقتي اين پزشك تقاضاي استعفا كرد،اين درخواست مورداجابت قرارگرفت وعلوي خان دوباره به هندبازگشت.بنابرنقلي،نادرشاه لقب معتمدالملوك رادرهمين دوران به وي اعطانمود.البته بنابه گفته عبدالكريم كشميري نادرشاه،علوي‌خان رابراي مداواي مرض استسقاوطغيان سوداوخفقان وبه وعده اينكه بعدازحصول صحت،اوراروانه سفرحج مينمايد،راهي ايران نمود.علوي‌خان بنابه قولي كه ازنادرگرفته بود،ازقزوين به سال 1154 هـ . ق رهسپارسفرحج شدوپس ازانجام مراسم حج به سال 1156 هـ . ق به هندبازگشت ودردهلي به درمان محمدشاه كه بيماربودپرداخت.اين پزشك عاليقدر،دراواخرعمرخودلقب بهاءالدوله يافت؛شباهت اين لقب بالقب نويسنده كتاب خلاصه التجارب موجب شده است كه عده‌اي آن دوراباهم اشتباه بگيرند،درحاليكه بهاءالدوله نويسنده خلاصه التجارب، دويست سال قبل ازعلوي خان زندگي ميكردوازاهالي طرشت بود.دربين شرق شناسان غربي، فوناهن دچاراين اشتباه نشده است.ازكسانيكه ازمحضروي دانش آموخته اند،ميتوان به اشخاص زيراشاره نمود:1. ميرحسن:وي ازجمله خوشه چينان خرمن علوي خان است.ازوي كتابي بانام مطب ميرحسن به زبان اردوبرجاي مانده است كه درپاكستان به چاپ رسيده است.ناظم جهان درتأليف كتاب اكسيراعظم ازاين اثربهره برده است.2.حكيم ثناءالله ساكن بريلي:اين شخص استادحكيم شهبازخان،پدرمؤلف اكسيراعظم،يعني ناظم جهان بوده است.حكيم ثناءالله كتابي به نام طب ثنايي نيزتأليف كرده است وازجمله منابع درتأليف اكسيراعظم ميباشد.3.حكيم نورالاسلام:وي استادحكيم محمداعظم خان،مؤلف اكسيراعظم بوده است.4. حكيم اسدعلي:اين شخص عموي حكيم نورالاسلام است.5.حكيم نورالله:كتاب أنوار العلاج كه ازجمله منابع كتاب اكسيراعظم،تأليف اين حكيم است.اين اشخاص درپايه ريزي طب شبه قاره هندتأثيربسزايي داشته اندكه درمبحث بعدبدين مطلب اشاره‌اي خواهيم داشت.6 و7. حكيم اكمل وحكيم اجمل؛كه سرسلسله خاندان معروفي درهندميباشند.ازعلوي خان آثارمكتوبي نيزنقل شده است كه بعضي ازآنهامنابع ارزشمندي درزمينه طب شمرده ميشوند.آنچه مادراين باره نقل ميكنيم،تنهابخشي ازآن جمله است كه گزارش آن براي مانقل شده؛الف) عشره كامله.ب) جمع الجوامع وياجامع الجوامع ويامجمع الجوامع؛اين كتاب دربيان امراض كليوي است كه امراض مجاري ادرارراجزءبه جزءشرح داده است.ج) قرابادين علوي خاني.اين سه كتاب،بنابرتصريح حكيم ناظرجهان،ازجمله كتبي است كه جزءمنابع مهم درتأليف اكسيراعظم شمرده ميشود؛البته بنابرتصريح عقيلي،علوي خان توفيق اتمام قرابادين رانيافته است.د)احوال اعضاء النفس؛اين كتاب ازجمله تأليفاتي است كه آقاي سيريل الگود دركتاب طب دردوره صفويه بدان اشاره نموده است.موضوع اين كتاب درباره دستگاه تنفسي وبيماريهاي آن است.هـ) نباتات ياانبيات؛ كه راجع به گياهان وبه زبان عربي است.و)علاج الأمراض؛علوي خان دراين كتاب يادآوراين نكته شده كه بسياري ازدستورات مندرج درآن راازروي نوشته هاي پدرخوداقتباس كرده است.ز)دستورات العلاج؛ازاين كتاب دربين كتب،نامي به ميان نيست.ح)رساله چوب چيني؛ بنابه گفته عمررضاكحاله،ازوي دوكتاب ديگرنيزبه نام‌هاي زيربرجاي مانده است:1. مفتاح التواريخ.2. رساله في علم الموسيقي.اين كتب نيزبه وي منسوب است:1. شرح موجزبرقانون.2. مجسطي؛ كه دربعضي ازكتب نام اين كتاب شرح مجسطي ذكرگرديده است.3. تحفه العلويه والايضاح العليه.4.مطب؛البته به نظرميرسدكه اين كتاب تأليف ميرحسن،ازشاگردان علوي خان باشدكه پيشتربه آن اشاره شد.ولي اين احتمال نيزوجودداردكه وي نيزكتابي به همين نام تأليف كرده باشدكه به دست مانرسيده است ازديگرآثاراوميتوان به اين چنداثرنيزاشاره كرد:1. آثارالباقيه؛اين كتاب درباره داروهاوتركيبات آنهاست.متأسفانه اين كتاب نيزاثري نيست.2. حاشيه برشرح هدايه الحكمه ميبدي.3. حاشيه برشرح الأسباب والعلامات نفيسي.4. شرح برتحريراقليدس.ازاين چنداثرنيزخبري دردست نيست وبه نظرميرسدكه باتلاش پيگيربتوان اثري ازآنهادركتابخانه هاي هند،پيداكرد.باتوجه به تأليفات وي وتنوع آنها،ميتوان گفت حكيم علوي خان،به غيرازطب ـ كه گوياتخصص اصلي اوبوده است ـ درزمينه هاي ديگري همانند:تاريخ،فلسفه و... نيزمهارت داشته كه البته اينهاهمه تحت الشعاع تخصص اصلي وي،يعني طب قرارگرفته است.وي نيزهمانندپدرش براي تفنن به سرودن اشعارميپرداخته است . . .

5. ميرمحمدتقي موسوي

اين شخص پدربزرگ عقيلي است.سال ومحل تولداووهمچنين سال درگذشت ومحل دفن اودرتاريخ ثبت نشده است.بطوركلي اطلاعات نقل شده ازاوبسياراندك وازآثاراونيزامروزه اثري برجاي نمانده است.بنابرنقل عقيلي،ميرمحمدتقي درسلسله طبي اوواقع شده است.ازفرزندان او،محمدهادي(پدرعقيلي)وعلي نقي‌خان راميشناسيم.

6. محمدهادي عقيلي

اين شخص پدرعقيلي وازاستادان اوبه شمارميآيد.اطلاعات نقل شده ازاوبسياراندك است وتنهادانسته هاي مادرباره اوهمان نگاشته هايي است كه فرزندش گاهي دركتاب‌هايش به آن اشاره نموده است.ازآثارمكتوب اواطلاع دقيقي نداريم.البته عقيلي دربسياري ازكتاب‌هايش ازاين آثاراستفاده نموده وگاه تصريح مينمايدكه اين مطلب برگرفته ازنوشته هاي پدرش است.به نظرميرسدكتاب زبده النكات في شرح الكلياتـ كه درضمن كتب فرزندش بدان اشاره مينماييم ـ ازآثاراوباشد.ازاساتيدمحمدهادي علاوه برپدرش،يعني ميرمحمدتقي موسوي،ميتوان به حكيم محمدباقرفرزندحكيم عمادالدين محمودشيرازي اشاره نمود.

7. علي نقي خان

اين شخص عموي عقيلي است.وي ملقب به حكيم الممالك است.باتوجه به نقل‌هاي عقيلي ازاو،به نظرميرسدوي ازاساتيدعقيلي باشد.اززندگي وآثارعلمي اوآگاهي درستي نداريم.ازعلي نقي خان گاه به علوي‌خان ثاني نيزتعبيرميشود؛امابايدتوجه داشت كه درصورت اطلاق،منظورازاين لقب درخاندان عقيلي،معتمدالملوك است.

سيدمحمدحسين بن محمدهادي علوي عقيلي خراساني

مشهورترين واثرگذارترين فرددرميان اين خاندان،حكيم محمدحسين عقيلي است.بررسي زندگاني علمي حكيم محمدحسين علوي عقيلي نيازمنداحاطه بركتب او،اطلاع دقيق ازاساتيداو،تأثيرپذيري اوازگذشتگان، تأثيرگذاري اوبرآيندگان وماندگاري آثاراوست.آگاهي ازاساتيداوكارچندان دشواري نيست؛اودرخانواده‌اي زندگي مينموده كه همه ازبزرگان عرصه طب درروزگارخودبوده اند.ازاين روخوشه چيني ازخرمن پرفيض آنهاواستفاده ازتجربيات ارزنده آنها ـ كه گاه به صورت اثرويانسخه‌اي براي اوبه يادگارمانده است ـ به سهولت براي اوممكن بوده است.عقيلي ازتجربيات استادخود،علوي خان،پدروديگراقوام خوداستفاده هاي فراواني برده ودرجاي جاي كتب خود،چه درقرابادين وچه درمعالجات،اين تجربيات رانقل كرده است.دراين ميان،نقش معتمدالملوك،به عنوان يكي ازبارزترين شخصيّت‌هاي اين خانواده وازجمله اساتيداووپدرش جلوه گري بيشتري دارد.بسياري ازاين تجربيات به صورت كتاب مدون نبوده تاامروزه بتوانيم باقاطعيت ادعاكنيم كه اين نوشته هاازآنجاگرفته شده،بلكه بيشتربه صورت نوشته هاي پراكنده ويانسخه هايي بوده است به دست عقيلي رسيده است.به عنوان نمونه عقيلي دركتاب ارزشمندمعالجات درمبحث بيماريهاي صدرمينويسد:ونواب معتمد الملوك،قدس سره،نوشته اند:ديدم من مردي راكه مدّه كامله درصدراوبودواخراج يافت ازامعاي اوبه طريق برازوازوي به طريق قي،مدّه بسياري وهلاك گرديددراندك روزي.اودركتاب قرابادين ازپدرخودبسياريادميكندوچنين عباراتي مينويسد:قلمي فرموده اندوالدماجد....بخشي ازاين نوشته ها،نسخه هاي شخصي است كه براي پادشاهان واطرافيان آنهانگاشته شده است.اين نسخه هاباتوجه به عدم عنايت به بسياري ازلوازمات،نميتواندبه عنوان نسخه هاي عمومي مورداستفاده قرارگيرد.امّابخشي،حالت گزارش پزشكي داردكه بسيارباارزش است وسيردرمان وبرخوردپزشك بابيماري رانشان ميدهد.اين بخش،گاه به صورت حكاياتي دركتب پزشكي ـ نه تنهاكتب عقيلي ـ به چشم ميخورد.حكايت زيركه دركتاب معالجات آمده، نمونه‌اي ازاين گزارش هاست:ونواب معتمدالملوك،سيّدعلوي خان خال والدماجدـ قدس سرهماـفرموده اندكه مردجواني نزدمن آمدوشكايت نموداز وجع شديدي كه درپهلوي راست اوبه هم رسيده وكشيده تابه جانب شانه وچنبره گردن اوونبض اوممتلي عظيم بودومعتادبه فصدومدّت مديدكه فصدنكرده بود.امرنمودم اورابه فصدباسليق ومقداردوثلث رطل خون ازاوگرفتم،وجع اوقدري تسكين يافت به حدي كه توانست نشست وباياران خودازآخرروزتاربع شب صحبت داشت...بنابرنقل عقيلي درمقدمه كتاب ارزشمندقرابادين ـ كه شايدازبزرگ‌ترين قرابادين‌هاي موجودودردسترس باشد ـ وي سلسله وطريقي رابراي اساتيدخودذكرمينمايد.درصدراين سلسله پيامبربزرگ الهي حضرت سليمان ـ علي نبيّناوآله وعليه السلام ـ قراردارند.اين سخن،ادعاي مارادرمقدمه،مبني برالهي بودن اين علم تأييدميكند.بعدازحضرت سليمان عليه السلام،اسقلينوس وپس ازاوبقراط قراردارند.پس ازبقراط،احياي حرّان وپس ازآنهااطباي خوزوطبرستان قراردارند.اين نشان ميدهدكه اين دوناحيه،داراي مكتبي اثرگذاروعلمي درطب بوده اند. البته دراين ميان،نام شخص خاصي مطرح نيست وشايدشهرت وتأثيراين دومكتب،بسته به شخص خاصي نبوده است،بلكه درپايه ريزي اين دانشگاههاي علمي،فرهيختگان بسياري نقش داشته اندكه متأسفانه درگذرتاريخ به دست فراموشي سپرده شده اند.درمرتبه بعدي ازاين سلسله،باميرزامسيح ـ كه درصفحاتي پيش زندگاني اورابررسي نموديم ـ برميخوريم.ميرزامسيح،هرچندفرزندسيّدمظفرالدين ميباشدكه خودازاطباي خراسان است،ولي نگاهي به اين سلسله نشان ميدهدكه ميرزامسيح دانش آموخته مكتب پدرنيست،بلكه وي اندوخته هاي علمي‌اش رامرهون اطباي خوزوطبرستان است.پس ازميرزامسيح،ميرمحمدهادي قلندرقراردارد.دراين سلسله پس ازميرمحمدهادي علوي،سيّدمحمدتقي موسوي،ميرمحمدهاشم ومحمدهادي عقيلي قراردارند.دراين سلسله، حكيم محمدحسين عقيلي خراساني،ازپدرش،محمدهادي وازدايي پدرش،علوي خان،كسب فيض نموده است.بااين وجودنميتوان گفت كه عقيلي ازمحضراستادي ديگرخوشه چيني ننموده است،درصفحات بعداشاره خواهيم نمودكه وي ازكساني ديگرنيزدانش آموخته است.ممكن است ذكراين سلسله،بيشترجنبه تشريفات داشته باشدوتأكيدوتصريحي باشدبرعلمي والهي بودن دانش طب واين كه عقيلي دراين زمينه،مراتب دانش آموزي رارعايت كرده است.نمونه اين سلسله رادراجازات روايي مشاهده ميكنيم.ازاستاداني كه عقيلي به ارادت آنان تصريح نموده،شخصي به نام ميرمحمدعلي حسيني است.سخن عقيلي درباره اين شخص به گونه‌اي است كه گوياميرمحمدعلي ازديگراساتيداوبرتربوده است.مثلاًدرابتداي كتاب مخزن الأدويه مينويسدكه ازعنفوان جواني درخدمت والدماجداين علم راآموخته،ولي درچندسطربعداستادخودراميرمحمدعلي الحسيني معرفي ميكند.عقيلي درابتداي تمام كتب خودبه اين استاداظهارارادت مينمايدوتأليفات خودراامتثال امراوميداند.به عنوان نمونه درابتداي كتاب قرابادين چنين مينويسد:خال والدماجدمغفورمبرور،محمدهاشم المخاطب به حكيم سيّدعلوي خان بن حكيم محمدهادي علوي دست به تأليفات قراباديني زدوناتمام ماندوميرمحمدعلي الحسيني،پيرومرشدمن،ازمن خواسته[تا]كاراوراتمام كنم.عقيلي باتمام ارادتي كه به اين شخص داشته،اورابه درستي معرفي نكرده است.البته باتوجه به عباراتي كه اوبراي ميرمحمدعلي حسيني آورده،به نظرميرسدكه عقيلي،علاوه برعلوم نقلي وطب،درعلوم معرفتي وباطني نيزازخرمن اوخوشه چيني نموده است.گويااين استاداثري مكتوب نداشته وآموخته هاي عقيلي تنهاازآموخته هاي شفاهي اوبوده است،نه تأليفات ونگاشته هاي او.دليل اين سخن آن است كه عقيلي علي‌رغم ذكرنام بيش ازصدطبيب وحتي اطباي معاصرخود،ميرمحمدعلي حسيني راهم رديف اين طبيبان ذكرننموده،درحاليكه اگرازاين استادنسخه‌اي دردسترس بود،شايسته بودنامي ازاونيزبه ميان آيد.گويارساله‌اي دراوزان شرعيه واهل ايران وهندوستان وتطبيق آنهاباهم دردسترس بوده كه به دست مانرسيده است. گزارش اين رساله راعقيلي درفصل هجدهم قرابادين نقل كرده است.گزارشي اززندگاني اين شخص درتاريخ نيزنقل نشده است؛تنهادرلغت نامه دهخدابه نقل ازقاموس الأعلام تركي،ازشخصي بانام ميرمحمدعلي ـ كه ازشعراي هندوستان بوده ـ يادشده است.البته باتوجه به تاريخ درگذشت اين شخص 1150 هـ .ق ذكرشده است،نميتوانيم اوراميرمحمدعلي منظوربدانيم،زيراوي تابعدازسال 1180 هـ .ق، كه سال وفات علوي خان است،وسال 1185 هـ .ق،كه سال تأليف كتاب قرابادين است ـ درقيدحيات بوده است.ازديگراستادان عقيلي اطلاع دقيقي دردسترس نيست.هرچندوي ازاطباي فراواني دركتب خويش يادميكندواين امرنشانگرآن است كه وي به طورمستقيم يامع الواسطه ازخرمن استادان فراواني كسب فيض نموده است.قسمتي ازاين دانسته به صورت اوراقي بوده است كه متأسفانه امروزدردست مانيست،ولي گوياعقيلي به راحتي به آنهادسترسي داشته است.ازجمله اين افرادميتوان به حكيم محمدباقر فرزندحكيم عمادالدين محمودشيرازي،حكيم صالح خان وحكيم داودخان وحكيم لطف الله خان ـ كه هرسه دايي علوي خان اند ـ حكيم محمدرضاوحكيم احمدموسوي ـ كه هردوفرزندان حكيم سليمان اند ـ حكيم محسن خان،فرزند حكيم صالح خان اشاره نمود.عقيلي علاوه برمهارتي كه درطب داشت،ازعلوم ديگرنيزبي بهره نبوده ودركتابهايش گاهي ازعلوم ديگرنيزاستفاده ميكرده است.مثلاًگاه ازاصطلاحات منطقي واصولي استفاده ميكند؛يرجع كل شي الي اصله واذاتعارضاتساقطا ازجمله اين اصطلاحات اند.استفاده ازآيات قرآن واحاديث معصومين ـ عليهم السلام ـ نيزحاكي ازاطلاع واعتقاداوبه كلام الهي وسخنان خاندان پيامبراست.مثلاًدرمقدمه كتاب خلاصه الحكمه دربيان فضيلت علم طب مينگارد:بدانكه فضيلت وشرف آنرااين بس كه وارداست:والعلم علمان علم الابدان وعلم الاديان.ودرادامه همان،دربيان نيازمندي انسان به طب براي شناخت ومعرفت الهي به اين آيات وروايات استشهادميكند:وفي انفسكم افلاتبصرون،افلاينظرالانسان الي نفسه،من عرف نفسه فقدعرف ربه واعرفكم بنفسه اعرفكم بربه عقيلي مطالعاتي درعرفان،تفسير،شعرو...نيزداشته؛اوگاهگاهي نيزبدين علوم اشاراتي كرده است.اگربه مقاله عشق دركتاب معالجات نگاهي بيفكنيم علاوه برجنبه هاي فوق نشاني ازذوق لطيف وولايت مداري اورامشاهده ميكنيم؛البته درباره اعتقادات اودرآينده به تفصيل سخن خواهيم گفت.عقيلي درباره عشق چنين مينگارد:گفته اندكه آن مشتق ازعشقه است.كه نوعي ازلبلاب است كه به هردرختي كه پيچد،آنراخشك ميگرداندوچون اين مرض نيزصاحب خودراخشك ميگرداند،لهذابه اين نام خوانده اند.وشيخ محي الدين بن العربي درباب پانصدوپنجاه وهشت ازفتوحات مكي ميگويد:كه عشق مأخوذازعشقه است كه لبلاب است كه چون بردرخت انگوروغيره آن پيچد،آنراخشك ميگرداندوچون عشق ميپيچدبردل عاشق واوراضعيف،زرد،لاغروخشك ميگرداندوچشم اوراازديدن غيرمعشوق ومحبوب خودميپوشد؛لهذامسمّي بدان نمودند.وبعض حكماگفته اند:العشق مرض الهي وهيچ سري دراين عالم بي عشق نميباشد،حتي دوران افلاك رادوران شوقي اشتياقي جهت وصول به مبدأخودگفته اند.وبعضي آيه كريمه نارالله الموقده التي تطلع علي الافئده.راتأويل به آتش عشق ومحبت نموده اند.وازحدت وتابش خودمحبت اغيار[را]سوخته ونابودميگرداندوبه زبان صاحبان شريعت،عشق رااكثرتعبيروبيان بودومحبت وشدت حب مينمايندونادراًلفظ عشق نيزآمده دربعض مناجات.وبالجمله عشق بردونوع است:يكي متعلق به معشوقات ومحبوبات دنيويه زائله فانيه اززر،مال،منال،جاه،حشمت،ملك وصيت وغيرهاوياصورجميله مرغوبه مشتهيه نزداووصاحبان اين نيزبه مراتب اند:بعضي ضيق الصدر،كم حوصله ومحرورالمزاج وضعيف القلب كه به زودي به سبب عدم حصومعشوق ومحبوب مرغوب خودوعدم وصول بدان،اخلاط ابدان ايشان محترق گشته،منجربه سوداوماليخولياوجنون ميگردد،واين لامحاله دراين صورت مرض است.وبعضي قوي المزاج وسيع الصدراندوتنگ حوصله نيستند.ايشان راجنون منجرنميگردد.وصاحبان اين مرتبه نيزبعضي پست همت ودني اندكه معشوق ايشان امورپست دني رذل است وبعضي عالي همت اندكه سربدان امورمذكوره فرودنمي آورندوعاشق وطالب امورعاليه اند.وبعضي راحديقف است وبعضي بسيارحريص ودائم درهَل مِن ميزداند.وديگري متعلق به اموراخرويه باقيه دائمه حقه است وصاحبان اين نيزبردونوع اندمجملاً؛بعض كم حوصله وتنگ ظرف كه اگراندك چيزي ازاموراخرويه به سبب تصفيه قلب وظهورنورطاعات وعبادات وتوجّهات به ارواح مقدسه برايشان مكشوف وظاهر گردد،طاقت حفظ وضبط وسترآن ندارندوازسربه درروندوسخنان نالايق گويندومستدرج گردند،چنانچه دركتب سيراحوال ايشان مسطورومزبوراست كه بعضي دعوي نبوت ودعوي امامت وولايت وبعضي دعوي وصول واتحادنمودندوخودراتام كامل دانستندوازمقوله بعض ايشان است:مست ازمي‌عشق آن‌چنانم كه اگر       يك جرعه ازين بيش خورم بست شوم 

وبعضي صاحبه حوصله ووسيع الصدراندكه اگرهزاران هزارازآنچه برديگران ظاهرومكشوف گشت،ظاهرومكشوف گردد،هيچ به خاطرنمي آورندودرستروكتمان آن ميكوشندومقوله بعض ايشان است:شربت الحب كأساًَ بعد كاس       فما نفذ الشراب و لارويت

 

ولهذادرحديث وارد است:من عشق وعف وكتم ومات مات شهيدا.وچون اين بالاجمال مبين گشت،پس هرمذمتي كه درباب عشق وارد است،راجع به نوع اوّل است.وهرمدحي وترغيبي كه وارداست راجع به نوع دوّم است ودربعضي احاديث واكثرادعيه ومناجات ذكرآن آمده واحوال صاحبان آن ـ صلوات الله عليهم ـ دال برآن است.

آثارعقيلي

كتب عقيلي بيان كننده ارزش وجايگاه علمي اوهستندوصحبت دراين باره شايدبه درازابكشد.تعدادواسامي كتب،موضوعات آنها،وجودآنهاوميزان تأثيرگذاري آنها،مباحثي است كه دراين راستا پي ميگيريم.كتابهاي برجاي مانده ازعقيلي،شايدازمفصل ترين كتب طبي برجاي مانده باشدكه بعداًاشاره‌اي نيزدراين باره خواهيم داشت.درزيربه كتب ويارسالات برجاي مانده اووياكتبي كه دست كم نامي ازآنهادرتاريخ برده شده، اشاره خواهيم نمود. . . 1. دستورشفايي آقابزرگ تهراني درموسوعه گرانقدرالذريعه،اين كتاب رابه وي نسبت داده،ولي به همين مقداربسنده كرده وچيزي افزون براين ننگاشته است.2. قرابادين صغيرعقيلي،خودبه تأليف اين كتاب تصريح مينمايد.سخن مادرباره اين مدّعانقلي است كه دركتاب خلاصه الحكمه وجوددارد.عقيلي دراين كتاب چنين مينگارد:وصف شراب حلال ازآن جناب ـ صلوات الله عليه ـ درقرابادين كبيردرحرف الزاءدرزبيب،ودرقرابادين صغير،مفردات درحرف الشين دراشربه مذكورشده.متأسفانه اين كتاب امروزه دردسترس نيست وگزارشي ازآن نيزدرفهرست‌هاي خطي كتابخانه هابه دست نيامده است.البته به نظرميرسدجامعيت كتاب ارزشمندقرابادين كبير،سبب اين امرباشدوتأليف اين كتاب،ازاقبال انديشمندان به كتاب قرابادين صغيرميكاسته است.

3. خلاصه الطب

آقابزرگ تهراني دركتاب الذريعه نوشته است كه اين كتاب،دركتابخانه داخل سراي همايون استانبول موجودميباشد.آن مرحوم احتمال آن راداده كه اين كتاب همان كتاب خلاصه الحكمه باشد.البته گزارش آقابزرگ براساس فهرست تنظيم يافته آن كتابخانه است،نه دريافت‌هاي مشاهداتي!ظاهراًعقيلي به غيرازكتاب ارزشمندخلاصه الحكمه،كتابي به نام خلاصه الطب داشته است وعلي رغم آنكه اسم اين كتاب دركتب مختلف آمده است،اثري ازآن نيست.شايدخلاصه الطب،خلاصه‌اي ازكتاب ارزشمندخلاصه الحكمه باشدكه بعدهاباتوجه به تفصيل واهميت خلاصه الحكمه،اين كتاب به دست فراموشي سپرده شد.

4. زبده النكات في شرح الكليات

اين كتاب شرح قانونچه چغميني است وباخصوصيات زيردرفهرست كتابخانه مجلس شوراي اسلامي به چشم ميخورد:مؤلف:ابوالحسين بن محمدهادي علوي شيرازي.تاريخ كتابت: 1124.موضوع:كليات.زبان: عربي.به نظرميرسدمؤلف بايدمحمدحسين ياحسين بن محمدهادي علوي باشد.هرچندباتوجه به تاريخ كتابت شايداين كتاب تأليف عقيلي موردنظرمانباشد؛زيراعقيلي كتاب معالجات رابعداز1195 هـ . ق ـ كه سال تأليف كتاب ارزنده خلاصه الحكمه است ـ تأليف كرده است؛يعني 71 سال بعدازنگارش كتاب زبده النكات في شرح الكليات.احتمال دارداين كتاب تأليف پدرعقيلي يعني محمدهادي باشد،بنابراين نام مؤلف بايداين گونه ضبط گردد:ابوالحسين محمدهادي علوي شيرازي.

5. رساله‌اي درباب طحال اطفال

گزارش اين كتاب بنابرنقل عقيلي دركتاب خلاصه الحكمه است.وي دراين كتاب چنين مينگارد:مؤلف رساله‌اي علي حده دراين مرض نوشته وهمچنين درمعالجه طحال ايشان امروزه اين كتاب دردسترس نيست.6. رساله حجامت

عقيلي دركتاب خلاصه الحكمه به رساله‌اي دراين باب كه ازتأليفات خوداوست،اشاره ميكند.متأسفانه اين رساله به دست مانرسيده است.7. رساله درباب حصبه وجدري وحميقانام اين رساله بنابرتصريح عقيلي دركتاب قرابادين كبيروكتاب خلاصه الحكمه آمده است.8. رساله عرق مدنيگزارش اين رساله دركتاب قرابادين به چشم ميخورد.9. رساله‌اي درباب جنين نام اين رساله دركتاب خلاصه الحكمه به چشم ميخورد.10. كتابي درباره معالجه ذات الريه اطفال عقيلي دركتاب خلاصه الحكمه بدين كتاب اشاره نموده است.به غيرازكتاب خلاصه الطب كه بنابرنقل آقابزرگ تهراني،وجودآن تأييدشده ونيزكتاب زبده النكات في شرح الكليات،كه علي‌رغم ترديددرانتساب آن به عقيلي،دركتابخانه مجلس وجوددارد،ازكتب ورسالات ديگر،كه پيش ازاين ذكرآن رفت،امروزه خبري نيست وعلي‌رغم شهرت كتاب‌هاي عقيلي،دركتابهاي ديگراسمي ازآنهابه ميان نيامده است.به نظرميرسدتأليف كتاب خلاصه الحكمه،قرابادين كبير،معالجات ومخزن الأدويه،باعث به فراموشي سپرده شدن ديگرآثاروي گرديد؛هرچندپايه فضل مؤلف بااين تأليفات درآفاق پيچيده است.

11. معالجات

اين كتاب بخش ازموسوعه مفصل مجمع الجوامع است كه عقيلي دراين باره مينويسد:امابعدميگويدبنده خاطي محتاج به رحمت ربه الغني محمدحسين ابن المرحوم المبرورمحمدهادي العلوي العقيلي كه چون ازتأليف فن كليات مسمّي به خلاصه الحكمه ومفردات مسمّي به مخزن الأدويه ومركبات مسمّي به ذخائرالتركيب ازكتاب مجمع الجوامع ـ بعون الله تعالي و لطفه ـ فارغ گرديد،حال شروع نمودبه تأليف معالجات امراض مختصه ازسرتاقدم درضمن دوازده مقاله.باتوجه به اين سخن واينكه عقيلي،خودنگاشته كه درسال 1951 هـ .ق به تأليف كتاب خلاصه الحكمه پرداخته است،بايدگفت كه تأليف كتاب معالجات بعدازسال 1195 هجري است؛هرچندمؤلف،خوددراين باره تصريحي نكرده است.اين كتاب بنابرتصريح مؤلف،مشتمل بردوازده مقاله است.هرمقاله ازاين كتاب مشتمل برچندفصل است.فصول كتاب نيزخودبه چندين باب تقسيم ميشوند

12. معالجات(عربي)

عقيلي قبل ازتأليف چهاركتاب مشهورخود،يعني مخزن الأدويه،قرابادين،خلاصه الحكمه ومعالجات،دست به تأليف كتابي درباب معالجات به زبان عربي زده بودكه اين كاربنابه عللي ـ كه مانيزبه درستي ازآن اطلاع نداريم ـ ناتمام مانده است.عقيلي سال تأليف اين كتاب را1183 هـ .ق ذكركرده است.متأسفانه ازاين كتاب نيزامروزه گزارشي به دست مانرسيده است.

13. ذخائرالتراكيب ياقرابادين كبير

اين كتاب،اوّلين كتابي است كه عقيلي ازمجموعه بزرگ جوامع الجامع نگاشته است.عقيلي درمقدمه همين كتاب،سبب تأليف آنراچنين مينگارد:امابعدبه عرض برادران ايماني وروحاني ميرساند[كه]بنده عاصيِ هيچِ كم ازهيچ،ابن السيّدالسندالاستاذالمرحوم محمدهادي العقيلي العلوي الخراساني ثم الشيرازي الشهيربحكيم محمدهادي خان محمدحسين ـ غفرالله ذنوبهماوسترعيوبهماـ كه مدتي مديداشتياق اين[را]داشت تاكتابي درطب جمع وتأليف نمايدكه حاوي وشامل باشداكثراغراض ومطالب هرپنج فن آنرا.وليكن به سبب بي بضاعتي وفرومايگي وفقدان علم وعمل وعدم تحصيل تجربه وغيرهاازموانع وعوائق ازقوه به فعل نميآمدوبه عرصه شهودظهورنمييافت وچندجزئي درفن موسوم درامراض رأس نوشته بودكه اتفاقاًاجزاءچندمتفرّق ازمسوّدات خال والدماجدمغفورمبرورمحمدهاشم المخاطب بحكيم معتمدالملوك سيّدعلوي خان بن حكيم محمدهادي العلوي ـ قدس الله سرهما ـ به ترتيب حروف تهجي به دست آمدوازآن معلوم گرديدكه شروع به جمع وتأليف قراباديني نموده بودند،بدين نسق كه اولاًبعضي ازادويه مفرده مشهوره راذكرنمايدودرذيل هريك ازآنهامركباتي كه آن دوااصل وعمود اند،درآنهانيزبه ترتيب حروف مندرج سازندواستطراداًبعضي مركبات رابدون ذكرمفردات نيزايرادنمايندوبه اتمام نرسيده بود.جناب مستغني الألقاب حضرت ارشادمآبي پيرومرشدحقيقي سمي حبيب الله ووليه مدالله ظلال افاضاته وافاداته كه حسب ونسب صوري ومعنوي آن جناب به حضرت سرورانبياوسنداصفياوحضرت سيّداولياوپيشواي اتقيابالولايه الحسينيه ـ صلوات الله عليهم ـ ميرسد،امرنمودندكه به همين نسق اين راجمع كن وبه اتمام رسان،حيف است كه منتشروضايع گردد.شايدبه كاربنده‌اي ازبندگان خداي تعالي آيدوذخيره‌اي باشدبراي عُقبي امتثالاًلأمره الاشرف الأعلي،دراين اوان كه مدت يك هزارويكصدوهشتادوپنج ازهجرت حضرت ختمي پناهي ـ صلي الله عليه وآله ـ گذشته است باوجودكمال ناداني كالقلم في يدالكاتب متوجه جمع وتأليف آن گرديد.عقيلي درمقدمه كتاب خلاصه الحكمه،ساختارقرابادين رااين چنين ترسيم ميكند:وآن كتاب رابدين نسق وآن كتاب راكه اولاًبعض ادويه مفرده كه اصل وعمودانددربعض مركبات وآن مركبات به نام آنهامشهوراند،بابيانطبيعت وخواص ومنافع ومقدارشربت ومضارّ وإصلاح ذكرنمايدودرذيل هريك تراكيب موسومه بدان را.وثانياًدرضمن جابه جانيزمركباتي كه هريك موسوم به اسمي خاص اند ـ نه به اسم دوايي خاص ـ معين،براي آن كه تامّ وجامع باشدواحتياج به كتابي ديگرنيفتد،ازقرابادينات.وهمگي به ترتيب حروف تهجي براي سهولت اخذوتلقي قرارداده ام ودرضمن كتب وابواب وفصول وخاتمه ميباشد.هرچنددرظاهرازعبارت عقيلي چنين به نظرميرسدكه عقيلي كارناتمام علوي خان راتكميل نموده ولي درحقيقت،قرابادين عقيلي دنباله نوشتارمرحوم علوي خان نيست بلكه اين قرابادين،كتاب مستقلي است؛هرچندعقيلي دراين كتاب ازنوشتارعلوي‌خان استفاده هاي فراوان كرده است.قرابادين كبير،بزرگترين قرابادين نوشته شده موجودتابه امروزاست.اين كتاب ازويژگي‌هاي منحصربه فردي برخورداراست كه توجه اين خصوصيات،اهميت اين كتاب رابراي مامشخص ميسازد.هركس به كتاب قرابادين مراجعه نمايد،بااشخاص زيادي روبروميشود كه عقيلي دراين كتاب ازآنهامطالب فراواني نقل ميكند.اين نقل قولها،گاه ازروي نوشتارآنهابوده كه به دست عقيلي رسيده وگاه به منبع آن اشاره نكرده است.اين مطلب نشان‌گر آن است كه عقيلي درتأليف اين كتاب ازتجربيات افرادفراوان استفاده نموده است وهمچنين درنگارش قرابادين،كتابخانه بزرگي ازتأليفات حكماي سابق دراختيارداشته است.اهميت قرابادين دراين است كه اين كتاب،باتوجه به عدم دسترسي به منابع آن،ميتواندمارابه نظريات حكماي گذشته رهنمون سازدوهمچنين باتوجه به اطباي فراواني كه دراين كتاب نام آنهابه ميان آمده،اين كتاب ميتواندمنبعي جامع درتاريخ طب بوده،مورداستفاده دانش پژوهان طب وحكمت قرار گيرد،البته اطلاعات درباره اين اشخاص اندك است،ولي اين اطلاعات مختصرميتواندسررشته‌اي براي تحقيقات بعدي به شماررود.ازخصوصيات ديگرقرابادين كبير اين است كه عقيلي دراين كتاب،اسامي ناآشنايي براي بعضي ازداروهاذكرمينمايدكه دركتب پيشين كمتربه اين گونه واژه هابرميخوريم.ازجمله اين كلمات ميتوان به اين اسامي اشاره كرد:ارگچه،اطريه،آثاناسيا،رامهرنات،غفطارقان،دياقوذا،كلكلانجات،بتيسه،برودات،بوزه ها،تنزوها،باسليقونات،افروديجان،ملاگير.بعضي ازاين واژه هادركتب پيشين نيزمورداستعمال بوده؛ولي كاربردآنها،آنگونه كه درقرابادين به چشم ميخورد،بي سابقه است.اين استعمال‌هاگاه ازكتاب‌هاي عقيلي به كتب ديگرنيزراه يافته است كه درمباحث بعدبدان نيزاشاره خواهيم نمود.البته واژه آفريني واستعمال لغات ناآشناويامحلي،مختص به اين كتاب نيست وعقيلي دركتاب‌هاي ديگرنيزاينگونه رفتارنموده است.مثلاًدرموردبيماريهانيزگاه،اسامي‌اي براي بيماريهانقل كرده كه دركتب ديگريافت نميشود؛مانندريحك ياكزك.اين خصوصيت كتابهاي عقيلي ميتواندمارادرتدوين منبعي جامع درزمينه لغات طبي رهنمون باشد.

14. مخزن الأدويه وتذكره اولي النهي

عقيلي پس ازتأليف قرابادين،دست به تأليف اين كتاب زده است.وي درمقدمه مخزن الأدويه دراين باره چنين مي‌گويد:وبعداتمام آن[قرابادين كبير]ـ بحمدالله وحسن توفيقه ـ بازحسب الأمرآنجناب سامي ـ مدظله العالي ـ متوجه جمع وتأليف كتابي درادويه مفرده گرديدأيضاًبه ترتيب حروف تهجي ازالف تاياء درضمن ابواب وفصول،ملتقط ازكتب معتبره متداوله،مانند:قانون شيخ الرئيس وادويه قلبيه اووجامع الماليقي،مشهوربه اين بيطاروتذكره شيخ يوسف بغدادي،موسوم به مالايسع للطبيب جهله معروف به جامع بغدادي وتذكره شيخ داودانطاكي،موسوم به تذكره اولي الألباب وارشادشيخ اسمعيل بن هيبه الله وترجمه تذكره ابوريحان بيروني،مشهوربه هويدي واختيارات بديعي حاجي زين الدين عطاروتحفه المؤمنين حكيم ميرمحمدمؤمن تنكابني وقدري ازمفردات نواب حكيم معتمدالملوك سيّدعلوي خان ـ قدس سره ـ وغيرهاازكتب يونانيه وعربيه وفارسيه وازدستورالأطباء موسوم به اختيارات قاسمي حكيم محمد قاسم،ملقب به هندوشاه،مشهوربه فرشته ومجربات افضلي حكيم ميرمحمدافضل وچندكتاب ديگرازادويه هنديه وحواشي كه حكيم ميرعبدالحميدبرتحفه نوشته درادويه هنديه وآنچه اززبان معجزبيان جناب ارشادمأبي ـ مدظله السامي ـ وازثقه معتمدشنيده ومؤلف خودديده وماهيت وخواص آنرادريافته وبه تجربه رسانيده.درادامه،عقيلي به چگونگي نگارش محتوايي آن اشاره ميكندوميگويد:اولاًاسم دوارابه قيداعراب وبعضي لغات وارده درآن ذكرنمايد،پس ماهيت وطبيعت وافعال ومنافع وخواص آن بالعموم والاجمال پس بالخصوص والتفصيل.ودراكثرمراعات به ترتيب امراض مختصه ازفرق تاقدم نموده،پس غيرمختصه وخواص متعلقه بدان،پس بيان مضارواصلاح ودفع آن،پس مقدارشربت وبدل آنرا.ونيزاشاره به مركباتي كه آن دوااصل وعموداست درآن ودرقرابادين مجمع الجوامع ذكريافته.ونيزايمائي به ادويه مجهوله الماهيه كرده شودواصل معتمدبرهردواقوال صاحبان كتابي راشناسدكه آن دوامخصوص به بلاداوشان بوده،يعني دربلاداوشان به هم رسيده ويابه نواحي آن واكثري راخودديده وشناخته،ماهيّت وكيفيت وافعال وخواص آن رابه تجربه رسانيده،نوشته اندنه آنچه دربلدان ديگروخودنديده وبه محض تقليدواستماع به تحقيق نوشته اند.وبراي آن كتاب مقدمه وخاتمه قراردادواسامي مختلفه ادويه راچنان چه صاحبان كتب مذكوره دربين جابه جاذكرنموده اند،مذكورنكردبلكه درآخركتاب درضمن ابواب وفصول آورد.ونيزجهت اتمام آن وآن كه دراحتياج به ادويه مركبه رجوع به كتاب ديگرننمايندبراي آن قراباديني به ترتيب حروف تهجي ذكرنمود.مخزن الأدويه درابتداازيك مقدمه تشكيل شده است.اين مقدمه كه به ذكركلياتي درباره استفاده ازادويه وخصوصيات كلي آنهااشاره دارد،مشتمل برچهارده فصل است.پس ازمقدمه،عقيلي مفصل ترين بخش كتاب رادر28باب،يعني به تعدادحروف الفباي عربي،به نگارش درآورده است.هرباب به مقتضاي تعدادادويه ونيزحروف دوم آنهابه چندين فصل تقسيم شده است.عقيلي درخاتمه اين كتاب ـ كه 28 باب است ـ به ذكراسامي ادويه ميپردازدكه دركتاب به صورت پراكنده نقل شده است.ابواب خاتمه نيزبه مقتضاي حرف دوم اين ادويه،به چندفصل تقسيم شده است.امروزه كتاب مخزن الأدويه يكي ازمفصل ترين ومشهورترين كتابهايي است كه دراين باره دردسترس دانشجويان اين رشته قراردارد.

15. خلاصه الحكمه

عقيلي پس ازاتمام مخزن الأدويه،دست به تأليف كتابي درباره كليات علم پزشكي زد.اين كتاب سومين كتاب ازموسوعه ارزشمند مجمع الجوامع است؛اودراين باره چنين ميگويد:وبعداتمام آن،به توفيق ملك علام وعون وامدادآن جناب ـ أدام الله فيضه وبركاته ـ؛حال كه سنه يك هزارويكصدونودوپنج است امربه جمع وتأليف كليات آن فرمودندوحسب الأمرشريف آن جناب ـ مدّالله ظلال عاطفته وفيضه ـ متوجه[انجام اين عمل]گرديد.اميدازفضل وتوفيق اوـ سبحانه ـ وامدادواعانت آن جناب است كه صورت اتمام وسمت اختتام پذيرد.اين رامسّمي به خلاصه الحكمه دركليّات مجمع الجوامع گردانيدومرتب نمودبرمقدمه ودومقاله وخاتمه.مقدمه،كه دربردارنده چهارفصل است،دربيان تعريف علم طب،هدف،موضوع وشرف آن وبيان سخناني به عنوان وصيت ونصيحت درآداب طبيب وبيماراست.مقاله اول اين كتاب مشتمل برچهارركن است ودراين مقاله،مؤلف به بيان امورنظري وتئوري ميپردازد.ركن نخست اين مقاله مشتمل بريك مفتاح وهفت فصل،ركن دوم مشتمل بريازده فصل،ركن سوم متضمن چهارفصل وركن پنجم دربرگيرنده پنج باب است.درمقاله دوم به بيان امورعملي پرداخته شده ومشتمل بردوفن است.درفن اول درضمن شانزده فصل،اموري درباره حفظ صحت بيان شده ودرفن دوم،معالجات ودستورالعملهايي كلي ذكرشده است؛اين فن شامل سه فصل است.بخش آخركه به عنوان خاتمه دراين كتاب آمده،دربرگيرنده عناويني است كه ازآنهابه تدبيرتعبيرميشود.البته درتمامي كتب كليات،اين بخش اززمان بوعلي به بعدبه چشم ميخورد،اماهيچ يك ازنويسندگان به تفصيل ودقت عقيلي درتدابيرنيست؛مخصوصاًدرفصل تدبيرحبلي ومرضعه،چنان توضيحات مفصلي درباره زنان حامله وشيرده بيان كرده كه خودميتواندكتابي جداگانه باشد.همچنين فصل تدبيرمسافران،فصل تدبيراطفال وفصل تدبيرمشايخ هركدام كتابي كامل درموضوع خوداست؛مثلاًآنچه ازبيماري اطفال درخلاصه الحكمه آمده،مفصل ترين بحث بيماري اطفال است كه تابه حال به دست مارسيده وهيچ كتابي تااين حدمبسوط،دربيماري اطفال بحث نكرده است.حتي درقانون چهارصفحه بحث به صورت كلي ذكرشده است.به غيرازاين قسمت،اين كتاب مفصل ترين نوشته درزمينه كليات طب ميباشدوازنظرحجم مطالب درباب كليّات طب،فقط كتاب تحفه سعديه،شرح قانون بوعلي تأليف قطب الدين شيرازي است كه باآن برابري ميكند.وگرنه دربين كتب فارسي تابه حال كتابي به اين حجم درباب كليّات نگاشته نشده است.

شاخصه هاي علمي واخلاقي عقيلي

عقيلي شخصي بوده كه درخانواده علم وطبابت پرورش يافته ونزدبهترين اساتيدطب كسب فيض نموده است.علاوه برآن ازتجربيات ميرمحمدهاشم معتمدالملوك بهره جسته وازفنون طب هندي نيزآگاهي داشته كه درگوشه وكناركتاب‌هايش مكرراًبه آنهااشاره ميكند.علاوه براين،نام بردن بيش ازصدطبيب نامي ونقل قول ازآنها،ازحكماي يونان گرفته تاعرب وفارس،ازقديمي ترين آنهااسقلينوس تااطباي معاصرخودمانندحكيم اكبرارزاني وذكربيش ازچهل كتاب طبي مشهور،حاكي ازكوشش وپژوهش مؤلف درعلم طب واهميّت تأليف كتاب دارد.مؤلف تنهاازاطباي گذشته مطالب رانقل قول نكرده،بلكه دربعضي موارد،به آ‌نهااشكال گرفته ونظريه آنهارارد كرده است؛مانندردنظرات داودانطاكي درباب حقنه.باتوجه به اين خصوصيات،كتاب خلاصه الحكمه راميتوان يك فرهنگ لغات واصطلاحات درباب كليات طب دانست؛زيرادراين كتاب كليه مطالب موردنيازيك دانش پژوه به صورت عالي شرح داده شده است.ودرواقع كتاب خلاصه الحكمه پلّه اوّل فراگيري طب است كه باوجوداين كتاب وفراگيري اصطلاحات آن، كاردرمراحل بعدي يعني ادويه مفرده،ادويه مركبه ومعالجات،بسيارآسان خواهد بود.كتب عقيلي ازدوخصوصيّت تتبع وتحقيق برخورداراست.اين سخن نيازمندهيچ توضيحي نيست،بلكه هركه به كتاب‌هاي اونظري هرچنداجمالي بيندازد،ازاين دوخصيصه آگاه ميشود؛درميان كتب اوكه به دست مارسيده،قرابادين كبيربيشترخصوصيت تتبع وكتاب خلاصه الحكمه بيشتربيانگرخصوصيت تحقيق اوست.مثلاًبامراجعه به مباحث بخش دوم اين كتاب،دانسته ميشودكه مطالب اين قسمت كتاب دست اوّل است.عقيلي خودنيزتصريح كرده است كه تنهابه تقليد گذشتگان نپرداخته وهدف اوجمع آوري مجموعه‌اي مفصل نبوده،كه اين امرنيزعملي ارزشمند است،بلكه اوسخناني راگفته كه حقيقت آن باتجربه وتحقيق براي وي به اثبات رسيده است.باتوجه به اين خصوصيات،گاه سخنان حكيمان گذشته رادربوته نقدقرارداده،مثلاًدرمبحث قاروره درنقدسخنان قرشي،پس ازنقل كلام شيخ الرئيس،برداشت قرشي راردكرده وآنرانقدكرده وچنين نگاشته:واعتراضي كه شارح نموده براوكه گفته سوادبول محمودنيست جميع اشخاص وأسنان راومخصوص به مشايخ ونسوان نيست،مگربحراني آنكه محموداست همه را،غيرواقع است مراداورحمه الله راخوب نيافته.ويابرگفته ملانفيس كرماني درمبحث حقنه اشكال ميكندومينويسد:مولانانفيس كرماني درشرح أسباب وعلامات مسهلات به عصررامانند:هليلجات درحقنه ها داخل نموده ولكن التفاتي بدان نيزنبايدنمود؛زيراآنچه به خاطرناقص مؤلف رسيده،آن است كه بايدعمل حقنه هابه تليين وازلاق باشدنه به عنوان قبض وجمع وعصروفعل.اينهامخالف مقصوداست ونيزمنظوراماله ماده وجذب ازاعالي به اسافل است وفعل عواصربه عكس آن است.بنابراين درمييابيم كه هدف اوتحقيق بوده ودراين باره به نقدميپرداخته وازتقليدكوركورانه پرهيزنموده است.وگرنه اشكالات اوبراي كم ارزش جلوه دادن سخنان پيشينيان نبوده است؛ازاين روگاه خودبه اين اشكالات،پاسخ ميدهدوبه توجيه آنهاميپردازد.مثلاًدركتاب خلاصه الحكمه درمبحث حقنه بريكي ازنظريات داودانطاكي اشكالي واردميسازدولي درانتهاآنرابه وجهي توصيه ميكندومينگارد:بدانكه ميتوان كلام شيخ داودراتوجيهي نمودبه آنكه مراداوازآن اقوال كليّه نباشد،بلكه اكثري باشدويادربعضي موادوجاهاوشرط اعتدال هواجهت آن نموده كه چون به سبب اعتدال هوااخلاط محتقنه اندك تحريكي مييابند،پس فعل حقنه درآنهاكه جذب آنهاست، بيشتروبهترميباشد؛به خلاف سردي بسياروگرمي بسيار.والله اعلم.اودرعين نقدسخنان بزرگان،جانب ادب رانيزرعايت ميكندوگاه آنهاازباالقابي شايسته تعبيرميكند؛مثلاًازبوعلي سيناباعبارت شيخ الرئيس عليه الرحمه يادميكند.عقيلي ازعلوم زمانه خودنيزآگاهي داشته است وهمچنين ازطب وروندآن درممالك ديگربي خبرنبوده است؛درمبحث كتاب خلاصه الحكمه به اطباي مسيحي كه ازعرقيات واملاح وجوهروروغن مستخرج ازادويه استفاده ميكردند،اشاره اي دارد.اودركتاب قرابادين كبير،اين ملل رابه طايفه نصاري يادكرده است وتحت عنوان ادويه جديده وطرق استعمال آنهاراجع به آنان احوال عجيبي بيان ميكند:بدانكه طايفه نصاري كه همتشان دايم مصروف به محسوسات وبه دست آوردن بلاد،خصوص سواحل درياميباشدوهميشه رواكب وجهازات ايشان برروي درياميگرددوجاي تازه وچيزي جديدوامرعجيب وغريب غيرمكرربه دست آوردندويافتندودرتجسّس وتفحّص وخواص ومنافع آن درمي آيند.همين مؤلّف جاي ديگرميگويدكه اين ملت نصاري ادويه تازه‌اي كشف كرده اند كه بعضي ازآنهامانند:شجره النبي (كاسكارسگاردا)،عشبه مغربي،چوب چيني،زردچوبه،چلاپا،عصاره ريوند،چاي ختايي ودارچيني،باديان ختايي،ساگودانه،نارگيل دريايي وگنه گنه دردنياي پزشكي شهرت بسياردارد.نكته قابل توجه ديگراين است كه محمدحسين شيرازي نه صرف ادويه جديده ملت نصاري راذكركرده،بلكه بعضي ازطرق معالجه اطباي فرنگ رانيززيربحث آورده است.ازجمله آن طريقه،انتقال خون است كه درمخزن الادويه فارسي وذكرباب دم درج شده است.محمدحسين شيرازي درباره افعال وخواص اين ادويه جديد،مقاله‌اي جامع وسودمندنوشته است. ولطف‌الله مولوي افندي چلبي آنراازتركي به عربي برگردانده است.درميان انبوه كتاب‌هاي برجاي مانده ازاونظريات جديدوگاه ابتكاري به چشم ميخورد.مثلاًدركتاب خلاصه الحكمه به حركت لب‌هاي جنين اشاره كرده است،درحاليكه اگركسي ازطب جديدوكشفيات آن آگاهي داشته باشد،ميداندكه اين مطلب ازكشفيات طب جديدشمرده ميشود.همچنين وي درهمين كتاب،سخن ازسنگ كليه،دراطفال ميگويد،درحاليكه امروزه نيزاين سخن شگفتي آفرين است.درمبحثي ديگرنيز،تنهاانبساط وانقباض راازقلب ندانسته،بلكه عروق رانيزدراين امردخيل دانسته است.ونيزاگربه مبحث تدبيرهواـ كه دركتاب خلاصه الحكمه آمده است ـ نظري بيندازيد،باشگفتي متوجه ميشويدكه عقيلي تمام مواردي راكه دررويارويي باموادشيميايي بايدرعايت نمود،ذكرنموده است.ارزش اين كارهنگامي موردتوجه قرارميگيردكه خواننده بداندكه كتب اعظم خان ـ وخصوصاًكتاب ارزشمنداكسيراعظم ـ درپايه ريزي طب شبه قاره هندنقش بسياربسزايي داشته است.شايدبه جرأت بتوان گفت كه كتب عقيلي ـ مخصوصاًـ وكتب خاندان اوعموماًـ درطب هندوستان نقش ارزنده‌اي داردوكتابهايي كه بعدازكتب عقيلي به نگارش درآمده ودرجامعه علمي هندوستان مطرح شده،بيشتربرگرفته ازكتابهاي عقيلي وخويشان اوبوده وگاه به صورت تفسير،تبيين،ترجمه وياتلخيص آنهاست؛بااينحال نقش پيگيرومجدّانه علماوفرهيختگان هندرادراين‌باره نميتوان ناديده گرفت.عقيلي بسيارمتواضع است؛مراجعه به مقدمه كتب اوماراازسخن ديگربي نيازميسازد؛درمتن كتاب نيزگاه ازخودباتعابيري يادميكندكه نشانگرروح تواضع ومردانگي دراوست؛مثلاًدرمباحثي ازخلاصه الحكمه ازخودچنين تعبيرميكند:راقم هيچ مدان،احقرالعباد.علاوه براين عقيلي شخصي پايبندبه شرع ومتخلّق به اخلاق اسلامي است.درخلاصه الحكمه داستاني ازيكي ازحكام هنددرموردنظاره‌گري برمجامعت زناكاران آورده وميگويد:خاك برسراين چنين لذتي وبي حميتي وبي غيرتي.ولايت مداري نيزدركلام ونوشتارعقيلي به صورتي ظاهرجلوه گراست.اوولايت ائمه اطهارـ سلام الله عليهم اجمعين ـ وتبعيت وولاي ايشان رادرفراگيري دانش طب ضروري ميداند.نقل سخن اودراين باره خالي ازلطافت نيست؛اودراين باره چنين ميگويد:وازجمله علوم ضروريه مراوراده علم است؛اول:علم فقه وحديث است وتبعيت وولاي اهل بيت ـ صلوات الله عليهم ـ به حكم آيه((قل لاأسئلكم عليه اجراًإلّاالموده في القربي))وآيه وافي هدايه((قل هذه سبيلي ادعواالي الله علي بصيره وأناومن اتبعني))اساس وبنياددين خودرابدان استوارداردتاآنكه به ورودشكوك وشبهات شياطين نفسانيه وشياطين انسيه بايدكه ازجاده استقامت نلغزدومنهدم نگردد...)).آنچه عقيلي برآن اصراردارد،امروزه نيزميتوانددرابتداي راه دانش آموختن به عنوان اصلي اساسي موردتوجه قرارگيردكه:طب راميزان شرع قرارندهند،شرع راميزان طب قراردهند.بادرودبه روان پاك آن استادعظيم الشان وسيدجليل القدركه درسراسرعمرپربركت خودباتحقيقات كتابخانه‌اي درزمينه پزشكي نياكان،خدمات ارزنده‌اي رابه جهان علم ودانش عرضه نموده ونام ايران اسلامي رابلندآوازه كرده است.

 


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 9:4 | نویسنده : سلامت |