برای رفتن به سایت یار منجی بر روی متن مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی کلیک نمائید

پرهیزازاعتیادبه خوردن گوشت

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم هركس چهل روزگوشت بخورد،سنگدل مى شود

امام على علیه السلام شكمهایتان راگورستان جانوران نكنید

امام صادق علیه السلام امام على علیه السلام عادت به خوردن گوشت رابدمى شمردومى فرمود:آنرااعتیادى همچون اعتیادبه شراب است

ربیع الابراردرحدیث است كه:هركس چهل روزپیوسته گوشت بخورد،سنگدل مى شودوهركس چهل روز،آنراواگذار،بدخوى مى گردد

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:31 | نویسنده : مدیروبلاگ |

پرهیزازخوردن گوشت خشكیده نمك سود

امام صادق علیه السلام چهارچیز(انسان راپیش ازفرارسیدن هنگام پیرى،پیرمى كند:خوردن گوشت خشك شده،نشستن برجاى مرطوب،بالارفتن ازپلكان،وآمیزش ‍ باپیرزنان

امام صادق علیه السلام سه چیز،بدن رافرسوده مى كندوشایدهم بكشد:خوردن گوشت خشكیده فاسد،حمام رفتن باشكم پر،وهمبسترى باپیرزنان

امام صادق علیه السلام سه نوع ازخوردنى ها،موجب لاغرى است:گوشت خشك شده،پنیر،وشكوفه خرما

امام صادق علیه السلام دوچیزاست كه ازهرجهت،زیان داردوبراى هیچ چیز،فایده اى ندارد...:گوشت خشك شده وپنیر

امام هادى علیه السلام گوشت خشكیده نمك سود،بدچیزى است زیرادرمعده شل مى شود،هربیمارى اى راتحریك مى كندوبراى هیچ چیزى سودمندنیست؛بلكه زیان هم دارد

الكافى به نقل ازمحمدبن عیسى،ازامام هادى علیه السلام :هیچ خوراكى راسنگینتروبیمارى آورترازگوشت خشك شده نخورده ام

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:30 | نویسنده : مدیروبلاگ |

نهى ازخوردن گوشت خام

امام باقرعلیه السلام پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)ازاینكه گوشت،خام خورده شود،نهى كردوفرمود:تنهادرندگان،چنین گوشتى مى خورند.(گوشت را)هنگامى بخوریدكه آفتاب یاآتش،آنرادیگرگون ساخته باشد

الكافى به نقل ازهشام بن سالم:ازامام صادق علیه السلام درباره خوردن گوشت خام پرسیدم:فرمود:این،خوراك درندگان است

امام رضاعلیه السلام خوردن گوشت خام،درشكم،كرم پدیدمى آورد

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:30 | نویسنده : مدیروبلاگ |

گرفتن گوشت بانوك دندانها

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم گوشت راكاملابانوك دندانهابدرید؛چراكه این،گواراترخوش مزه تراست

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم گوشت رابه دهان،نزدیك كن؛چراكه این،گواراتروخوش مزه تراست

سنن ابى داوودبه نقل ازصفوان بن امیه:همراه باپیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)(غذایى) مى خورم من بادستم پاره هاى گوشت راازاستخوان،جدامى كردم.فرمود:استخوان رابه دهان نزدیك كن؛چراكه این،گواراتروخوش مزه تراست

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم گوشت راباچاقونبرید؛چراكه اینكار،كارعجمهاست.آنرابه نرمى بدرید؛چراكه گواراتروخوش مزه تراست

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم هرگاه كسى ازشمابخواهدگوشت بخورد،آنراباچاقونبرد؛بلكه بادست بگیردوبادندان بدردوجداكند؛چراكه این،گواراتروخوش مزه تراست

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:29 | نویسنده : مدیروبلاگ |

انتخاب سردست یاقسمتهاى جلو

امام على علیه السلام دوست داشتنى ترین عضوگوسفندبراى پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)سردست بود

امام باقرعلیه السلام پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)سردست راخوش ‍ مى داشت

مسند ابن حنبل به نقل ازیحیى بن ابى اسحاق،ازمردى ازبنى غفار:فلان كس برایم نقل كردكه براى پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)غذایى ازنان وگوشت آوردند.فرمود:سردست آنرابه من بده سردست،به ایشان داده شدوایشان آنراخورد.یحیى مى گوید:ازاین خبرفقط به همین صورت،آگاهى دارم

امام صادق علیه السلام آن زن یهودى،پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)رابازهرى كه درسردست نهاده بود،مسموم كرد.پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم دست وشانه رادوست داشت وبن ران رابه دلیل نزدیك بودنش به پیشابگاه،دوست نداشت

دعائم الاسلام :درباره پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)آورده اندكه گوشت،دوست داشت ومى فرمود:ماقرشى ها،گوشتى هستیم اماازگوشتها،دست،خوشاینداوبود.یكبار،گوسفندى(ذبح شده)به ایشان اهداشد.ایشان،آهنگ برداشتن سردست كرد؛اماسردست،ایشان راچنین بانگ دادكه:من زهرآگین هستم .ایشان فرموده است:جزمؤمن،گوشت شترنمى خورد

امام رضاعلیه السلام خطاب به غلام خود:در(خریدن)گوشت براى ما،قسمت هاى جلو ى لاشه)رابخروقسمتهاى عقب رانخر؛زیرابخشهاى جلوبه چراگاه،نزدیك تروازآفت،دورترند

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:28 | نویسنده : مدیروبلاگ |

شستن گوشت پیش ازپختن آن

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم برادرم عیسى،ازشهرى گذركردودیدكه مردمش رنگ چهره هایشان زردوچشمهایشان كبوداست.آنان ازبیمارى هایى كه داشتند،نزدوى اظهارناراحتى كردند.گفت:درمانتان همراهتان است.شماهنگامى كه گوشت مى خورید،آنراناشسته مى پزید،درحالى كه هیچ چیزى بدون نوعى جنابت،ازدنیانمى رودازآن پس،گوشتهاى مصرفى خودراشستندودرنتیجه بیمارى هایشان ازمیان رفت

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:28 | نویسنده : مدیروبلاگ |

آداب خوردن گوشت ومیوه

خوردن گوشت ومیوه ازمنظرروایات اسلامى،آداب ویژه اى داردكه اجمالابه آنهااشاره مى كنیم:

یكم:آداب خوردن گوشت الف-انتخاب گوشت جلوى بدن،بویژه سردست

 .ب-شستن گوشت،قبل ازپختن

 .ج-تكه تكه كردن گوشت به وسیله دندان به هنگام خوردن وتكه نكردن آن باچاقو.

د-نخوردن گوشت خشكیده نمك سود

.ه‍ -نخوردن گوشت خام

.و-خوردن گوشت،سه روزیكبار،یاهفته اى یكبار وترك نكردن آن براى حداكثرچهل روز،وپرهیزازخوردن آن درهرروز.

ز-پرهیزازپاك كردن كامل استخوان وخوردن مغزقلم

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:26 | نویسنده : مدیروبلاگ |

آداب خوردن میوه

الف-شستن میوه باآب .

ب-یادخدابه هنگام خوردن آن .

ج-خواندن دعاى ویژه به هنگام دیدن میوه نوبر.

د-خوردن میوه درآغازفصل آن،ونخوردن آن دراواخرفصلش .

ه‍-خوردن میوه باپوست آن .


برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:26 | نویسنده : مدیروبلاگ |

آداب پایان غذاوبرچیدن سفره :

پایان غذاخوردن همانندآغازآن،آدابى داردكه رعایت آنهابراى سلامت جسم وجان،سودمنداست.این آداب رابه آداب عرفانى اجتماعى وبهداشتى مى توان تقسیم كرد:

الف-آداب عرفانى،عبارت انداز:سپاس گزارى ازولى نعمت حقیقى(كه خداوندمتعال است)ودعاكردن براى بركت یافتن روزى

 .ب-آداب اجتماعى،عبارت انداز:یادآورى گرسنگان ومسئولیتى كه افرادسیردربرابرآنان دارند،واقدام جهت كاستن فقروگرسنگى ازجامعه درحدتوان

 .ج-آداب بهداشتى،عبارت انداز:شستن دستها،خلال كردن ومسواك زدن دندانها،تمیزكردن آنچه زیرسفره ریخته است،مقدارى استراحت برپشت،ونخوابیدن بلافاصله پس ازخوردن غذا

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:25 | نویسنده : مدیروبلاگ |

توصیه به هم غذاشدن بادیگران

 درروایات اسلامى غذاخوردن به تنهایى،مذموم شناخته شده وتوصیه شده كه انسان هرقدرمى تواند،دیگران رادرغذاى خودسهیم نماید.نیزغذاخوردن باخانواده،خدمت گزاران ویتیمان،موردتاكیدقرارگرفته است.آدابى كه رعایت آنهابه هنگام غذاخوردن بادیگران،ضرورى است،عبارت انداز

:الف-خوردن ازقسمت جلوى خود

.ب-خوردن ازاطراف ظرف ونه ازوسط آن،درجایى كه غذابراى همگان آماده شده است.

ج-نگاه نكردن به لقمه دیگران

 د-رعایت حقوق دیگران درآنچه برسرسفره است

 ه‍-آغازشدن غذاخوردن به وسیله صاحب سفره یابهترین شخص حاضربرسرسفره

 .و-ادامه دادن صاحب سفره به خوردن،تاسیرشدن همه كسانى كه برسرسفره نشسته اند.

ز-بلندشدن ازسرسفره،قبل ازبرچیدن آن

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی (مشاوره ما با تمام مشاوره هایی که در زمینه طب سنتی انجام داده اید متفاوت است)تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | 21:24 | نویسنده : مدیروبلاگ |
نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
شماره تماس :
آدرس سایت :
نام شهر شما :
نحوه ي آشنايي شما با ما :
عنوان پیغام:
پیغام :
ابزار تماس با ما