مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم آشامیدن درپى چربى،بیمارى اى درشكم است

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم آشامیدن آب درپى چربى،بیمارى رابرمى انگیزاند

المحاسن به نقل ازنوفلى:پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)چون چربى مى خورد،ازنوشیدن آب مى كاست .گفتند:اى پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)!كمترآب مى نوشى؟!فرمود:اینكار،غذایم راگواراترمى سازد
برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

تاريخ : جمعه 1391/07/28 | 11:1 | نویسنده : مدیروبلاگ |

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

امام رضاعلیه السلام هركس مى خواهدمعده اش اوراآزارندهد،برروى غذاآب نخوردتاهنگامى كه غذاخوردن رابه پایان مى برد.هركس چنین كند،بدنش به رطوبت مى گراید،معده اش ضعیف مى شودورگهایش نیروى غذارابه خودنمى گیرند؛زیرااگرپشت سرهم روى غذاآب ریخته شود،آن غذادرمعده نارس وبدگوارش مى گر

برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

تاريخ : جمعه 1391/07/28 | 11:0 | نویسنده : مدیروبلاگ |

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

دعائم الاسلام :ازپیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم روایت شده كه ازآشامیدن حمیم یعنى آبى كه به غایت،داغ است،نهى فرمود
برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

تاريخ : جمعه 1391/07/28 | 10:59 | نویسنده : مدیروبلاگ |

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم اگركسى ازشماخواست آب بخورد،جرعه جرعه بنوشدویكسره سرنكشد؛چراكه دردجگر،ازسركشیدن یكباره برمى خیزد

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم آب رابمكیدوآنرایكجاسرنكشید؛چراكه دردجگر،ازآن مى خیزد

پیامبرخداصلى الله علیه وآله وسلم اگرآب خواستید،آنراجرعه جرعه بنوشیدویكجاسرنكشید

امام صادق علیه السلام به نقل ازپدرانش(علیهم السلام)على(علیه السلام)ازاینكه همه آب،به یك جرعه نوشیده شود،نهى كردوفرمود:سه یادوجرعه باشد
برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

تاريخ : جمعه 1391/07/28 | 10:58 | نویسنده : مدیروبلاگ |

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

مكارم الاخلاق پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)به گاه آشامیدن،درظرف نمى دمیدوچون مى خواست نفس بكشد،ظرف راازدهان خوددورمى كردتانفس بكشد

سنن ابى داوودبه نقل ازابن عباس:پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم)ازاینكه كسى بازدم خویش رابه ظرف برگرداندیادرآن بدمد،نهى فرمود

سنن الترمذى به نقل ازابوسعیدخدرى:پیامبرخدا(صلى الله علیه وآله وسلم ازدمیدن درآشامیدنى،نهى كرد.مردى گفت:خاشاكى درآب مى بینم .فرمود:آنرابریز

الطبقات الكبرى به نقل ازقاسم بن مسلم(وابسته على بن ابى طالب(علیه السلام))ازپدرش:على(علیه السلام)آبى خواست.براى وى كاسه آبى آوردم ودرآن دمیدم.آبرابه من برگرداندوازنوشیدن آن خودارى ورزیدوفرمود:توخود،آنرابنوش
برچسب‌ها: طب اسلامی

مشاوره رایگان در زمینه تغذیه درمانی

تاريخ : جمعه 1391/07/28 | 10:57 | نویسنده : مدیروبلاگ |