پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم انار،مهترهمه ميوه هاست وهر كس يك انار بخورد، چهل روز، شيطان خويش را به خشم مى آورد
امام صادق عليه السلام ميوه ، صد و بيست گونه است و مهتر همه آنها، انار است
خواص انار
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم هر كس انارى را كامل بخورد، خداوند قلب او را چهل شب ، نورانى مى دارد
پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم انار بخوريد؛ زيرا هيچ دانه اى از آن در معده جاى نمى گيرد، مگر اين كه چهل روز، قلب را نورانى مى سازد و شيطان را برون مى راند
امام على عليه السلام در هر دانه انار، چون در معده جاى مى گيرد، حياتى براى قلب و فروغى براى نفس است و شيطانى را كه وسواس نام دارد،چهل شب  بيمار(زمينگير)مى كند
امام صادق عليه السلامچهار چيز، طبع را اعتدال مى بخشد: انار سورانى ،خرماى نارس ‍ پخته شده ، بنفشه ، و كاسنى
امام صادق عليه السلام هركس در هنگام خفتن ، يك انار بخورد، تا صبح ، جانش در امان است
امام صادق عليه السلام بر شما باد انار؛ چرا كه هيچ گرسنه اى آن را نمى خورد، مگر اين كه وى را بسنده است و هيچ سيرى آن را نمى خورد، مگر اين كه غذا را بر وى گوارا مى سازد
امام صادق عليه السلام هر كس انار بخورد، انار، شيطان وسوسه را از او دور مى سازد
مكارم الاخلاق به نقل اززيدشحام:نزدامام صادقعليه السلام بودم كه حجامتگرى راطلبيد.پس به اوگفت :ابزارهاى حجامت خودرابشوى وبياويزوآنگاه،انارى طلبيدوخورد.چون حجامت رانيزبه پايان برد،انارى ديگرطلبيدوخوردوفرمود:اينكار،تلخه رافرومينشاند
امام كاظم عليه السلام هركس روز جمعه يك انار بخورد،آن انار،دل او را تا چهل پگاه، نورانى مى دارد؛ اگردواناربخورد،تاهشتاد روز؛ و اگر سه انار بخورد، تا صد و بيست روز؛ و نيز وسوسه شيطان از او دور مى شود و هر كس وسوسه شيطان از او دور شود، خداوند عزوجل  را نافرمانى نمى كند و هر كس ‍ خداوند را نافرمانى نكند، خداى او را به بهشت در مى آورد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:54 | نویسنده : سلامت |
امام صادق عليه السلام بر شما باد انار شيرين . آن را بخوريد؛ چرا كه هيچ دانه اى از آن به معده مومنى در نمى آيد، مگر اين كه بيمارى اى از آن ريشه كن مى كند و شيطان وسوسه را از او دور مى سازد
الكافى :به نقل از عمروبن ابراهيم،از خراسانى  خوردن انار شيرين ،آب مرد را افزون مى كند و فرزند را نكو مى سازد
امام عسكرىعليه السلامپس ازحجامت،اناربخور،انارى شيرين ؛چراكه خون رافرومى نشاند وخون رادردرون،تصفيه مى كند

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:54 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم سركه ، نيكو خورشتى است
امام على عليه السلام خوب خورشتى است سركه . تلخ رامى شكند، صفرا را خاموش مى كند و دل را زنده مى گرداند
امام صادقعليه السلامسركه،نيكوخورشى است.تلخه راميشكند،قلب رازنده ميسازد، لثه رااستحكام ميبخشدوجنبندگان شكم راميكشد
امام صادق عليه السلام سركه ، عقل را استحكام مى بخشد
امام صادق عليه السلام سركه ، دل را روشن مى كند
امام صادق عليه السلام خورش ساختن سركه ، شهوت زنا را ريشه كن مى كند
آغاز كردن غذا با سركه
امام صادقعليه السلامما(غذارا)باسركه آغازمى كنيم،چنانكه شمابانمك آغازميكنيد؛چراكه سركه،عقل رااستحكام مى بخشد
الكافى :به نقل ازمحمد بن على همدانى : مردى درخراسان نزد امام رضا عليه السلام  بود. در اين هنگام،نزد امام سفره اى گستردندكه درآن ،سركه ونمك بود. امام عليه السلام با سركه آغاز كرد.آن مرد گفت : فدايت شوم !به مافرموده اى كه با نمك ، آغاز كنيم !فرمود: اين،همانندآن(يعنى نمك)است .سركه ، ذهن را استحكام مى بخشد و عقل را افزون مى كند

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:53 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم كاهو بخور؛ چرا كه خواب مى آورد و غذا را هضم مى كند
امام صادق عليه السلام بر شما باد كاهو؛ چرا كه خون را تصفيه مى كند
امام رضا عليه السلام درباره سبزى ها : بهترين آنها، كاسنى و كاهو است


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:52 | نویسنده : سلامت |

امام صادق عليه السلام به كسى كه شكم درد دارد، نان برنج بدهيد؛ چرا كه چيزى سودمندتر از آن ، به شكم چنين بيمارى درنيامده است . آن ، معده را پاك مى كند و درد را به كلى از بدن ، بيرون مى كشد
امام صادق عليه السلام تنها، نان برنج است كه از صبح تا شب در درون انسان مى ماند
امام رضا عليه السلام چيزى سودمندتر از نان برنج ، به درون مسلول در نمى آيد


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:51 | نویسنده : سلامت |
امام صادق عليه السلام درباره خواص نان گاورس:هان كه در آن ، سنگينى اى نيست و چون با شير خورده شود، معده را بهتر نرم مى كند و بدان سود مى رساند


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:51 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم خداوندا! براى ما به نان ، بركت بده و ميان ما و آن ، جدايى ميفكن ، اگر نان نبود، نه روزه گرفته بوديم ، نه نماز خوانده بوديم و نه واجبات پروردگار خود عزوجل  را انجام داده بوديم
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم نان ، بهترين خوراكى شماست
امام صادق عليه السلام تن ، بر نان ، استوار شده است

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:50 | نویسنده : سلامت |
كنز العمال :به نقل از عايشه - پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم ، تا هنگامى كه به ديدار خدا شتافت ، جز نان جو نخورد
امام صادق عليه السلام اگر خداوند در چيزى بيش از جو بهبود دهندگى مى ديد، آن را خوراك پيامبران قرار نمى داد
امام رضاعليه السلامبرترى نان جوبرگندم،همانندبرترى مابرديگرمردمان است .هيچ پيامبرى نيست كه براى خورنده جودعانكرده وبراى اوبركت نخواسته باشدوهيچ درونى نيست كه جوبدان درآمده وهمه دردهاازآن بيرون نرفته باشد.آن،خوراك پيامبران وغذاى نيكان است.خداوندمتعال،جزاينرانخواسته است كه خوراك پيامبران خويش راجو قرار دهد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:50 | نویسنده : سلامت |
الكافى :به نقل از احمد بن محمد بن ابى نصر، از امام رضا عليه السلام نخود براى كمردرد، خوب است نيز درباره ايشان آمده است كه پيش و پس ‍ از غذا، نخود مى طلبيد


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:49 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم به شنبليله درمان بجوييد. اگر امت من مى دانستند كه شنبليله برايشان چه سودهايى دارد، با آن درمان مى كردند، هر چند همسنگ آن ، طلا مى دادند
امام كاظم عليه السلام براى درمان بادشابكه و حام وسردى اى كه مفاصل رادربرمى گيردوبدانهادرمى پيچد،يك مشت شنبليله و يك مشت انجير خشك برمى دارى و در آب مى خيسانى و در ديگى تميز مى پزى . سپس آن را از صافى مى گذرانى و آنگاه سردمى كنى ويك روزدرميان،ازآن مى خورى واينكارراتاهنگامى كه يك كاسه پرمصرف شود، ادامه مى دهى

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:48 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم مومن ،نوشين است و نوشين را دوست دارد، و مومن ، شيرين است و شيرينى را دوست دارد
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم در دل مومن ، گنجى است كه جز شكرينه ، آن را پر نمى كند
امام على عليه السلام پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم  عطر و شيرينى را برنمى گرداند
امام كاظم عليه السلام ما خاندانى هستيم كه شيرينى را دوست داريم
الكافى به نقل ازهارون بن موفق مدينى:روزى،امام كاظمعليه السلام درپى من فرستاد.من نزدامامعليه السلام غذاخوردم وايشان،شكرينه فراوان خورد.گفتم.چه قدر،اين شكرينه فراوان است فرمودماوپيروانمان،ازشيرينى آفريده شده ايم و از همين روى ، ما شكرينه را دوست داريم

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:48 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم هر كس به مدت چهل روز، هر صبح ، يك مثقال هزار اسپند حل شده در آب بخورد، نور حكمت در دلش روشن مى شود و از هفتاد و دو بيمارى كه كمترين آنها جذام است ، ايمنى مى يابد
امام على عليه السلام هيچ بوته اى از بوته هاى هزار اسپند نمى رويد، مگرآنكه فرشتگانى با آن هستند و آن را تا هنگامى كه بدان كس كه مى رسد، برسد، حفاظت مى كنند. ريشه هزار اسپند، نشاط آور و شاخه آن ، درمان هفتاد و دو درد است
امام صادق عليه السلام در پاسخ پرسشى درباره اسپند و كندر : اما هزار اسپند، هيچ ريشه اى از آن در زمين فرو نمى رود و هيچ شاخه اى از آن به آسمان بلند نمى شود، مگر اين كه خداوند عزوجل  فرشته اى را بر آن مى گمارد، تا آنهنگام كه خشك مى شود يا به سرنوشتى ديگر در مى آيد.شيطان نيز از خانه اى كه در آن ، هزار اسپند است ، هفتاد خانه دور مى شود. و آن ، شفاى هفتاد بيمارى است كه كمترين آنها، جذام است . پس ، از آن غفلت نورزيد
مكارم الاخلاق :به نقل از محمد بن حكم : يكى از پيامبران الهى از ترسو بودن امت خود، به درگاه خداوند عزوجل  ناليد. خداوندعزوجل  به او چنين وحى فرستاد: به امت فرمان بده كه هزار اسپند بخورنددر روايتى ديگر است : به آنان بفرما كه هزار اسپند برگيرند و بخورند؛ چرا كه مرد را شجاعت مى افزايد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:47 | نویسنده : سلامت |
امام على عليه السلام خوردن گردو در گرماى شديد، حرارت را در بدن بر مى انگيزد و زخم هاى تن را تحريك مى كند؛ اما خوردن آن در زمستان ، كليه ها را گرم مى كند و سرما را مى راند


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:46 | نویسنده : سلامت |
امام صادق عليه السلام زردك ، مايه ايمنى از قولنج و بواسير است و توان نزديكى را تقويت مى كند
امام صادق عليه السلام خوردن زردك ، كليه ها را گرم مى كند و آلت را راست مى گرداند
مكارم الاخلاق:به نقل ازداوود بن فرقد:برامام صادقعليه السلام واردشدم،درحاليكه قدرى زردك نزدايشان بود.امامعليه السلام زردكى به من دادوفرمودبخورگفتم:من دندان آسياب ندارم .فرمود:آياكنيزندارى گفتم:چرا.فرمود:به اوبگوآنرابرايت آب پزكند.سپس آنرابخور؛چراكه كليه هاراگرم ميكندوآلت راراست مى گرداند

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:45 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم پنير بخوريد، چرا كه خواب مى آورد و غذا را هضم مى كند
امام صادقعليه السلامچه نيكولقمه اى است پنير!دهان راتروتازه ميكند،بوى دهان راخوش ‍ ميسازد،غذاى پيشين راهضم ميكند وبراى پس ازخود،اشتهاآور است.هركس آنراسرهرماه بخورد،نزديك است كه هيچ حاجت اوبى پاسخ نماند
امام صادق عليه السلام پنير، چه نيكو لقمه اى است ! نوشيدن  انسان را خوش بو مى سازد، آنچه را پيش از آن هست ، هضم مى كند و آنچه را پس از آن باشد، دوست داشتنى مى سازد
امام صادق عليه السلام پنير،غذاهاى پيش از خود را گوارش مى دهد و براى پس از خود، اشتها مى آورد
خوردن پنير با گردو
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم پنير، درد است ، گردو هم درد است ؛ اما چون با هم در يك جا جمع گردند، درمان مى شوند
خوردن پنير با خربزه
پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم هيچ زن باردارى نيست كه خربزه باپنيربخورد، مگرآنكه كودكش خوش ‍ روى وخوش خوى شود
طب النبى صلى الله عليه و آله و سلم پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم  خيار را با نمك ، و خربزه را با پنير مى خورد
زيان هاى پنير
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم ده چيز، فراموشى مى آورد: خوردن پنير...
امام صادقعليه السلاماگركه پنيربراى هرچيزى زيانباراست وهيچ سودى ندارد،شكربراى هرچيزسودمنداست وبراى هيچ چيز،زيانى ندارد
الكافى :روايت شده كه زيانبارى پنير، در پوست آن  است
خوردن پنير در صبحگاهان و شامگاهان
الكافى به نقل ازمحمدبن فضل نيشابورى،ازيكى ازمردانش:مردى درباره پنيرازامام صادقعليه السلام پرسيد.فرموددردى است .درمانى هم درآن نيست چون شامگاهان فرارسيد،همان مردبرامام صادقعليه السلام واردشدونگاه خودرابه پنيرى كه برسفره بود،افكندوپرسيد:قربانت شوم!صبحگاهان،ازتودرباره پنيرپرسيدم وبه من گفتنى:آن،دردى است ودرمانى درآن نيست؛امااكنون،آنرابرسفره ميبينم!؟فرمود:پنير،صبحگاهان،زيانباروشامگاهان،سودمنداست وآب كمرراافزون ميسازد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:44 | نویسنده : سلامت |
آنچه درنكوهش جرجير روايت شده
پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم من،جرجيرراخوش نميدارم وگويادرخت آنرامينگرم كه دردوزخ،روييده است.هيچكس پس ازگزاردن نمازعشا،درون راازآن پرنميسازد،مگراينكه آن شب رادرحالى به خواب ميرودكه جان اوتاصبح باجذام،دست وپنجه نرم ميكند
امام صادق عليه السلام سهم بنى اميه از سبزى ها، جرجير است
آنچه در نهى از خوردن جرجير به هنگام شب رسيده است
امام صادق عليه السلام خوردن جرجير در هنگام شب ، پيسى مى آورد
امام صادقعليه السلام هركس شبانگاه جرجيربخورد،رگ جذام،ازبينى وى برآن يورش مى آوردوآن شب راشب خونريزى ميكند
امام صادق عليه السلام هيچ كس پس از گزاردن نماز عشا، درون را از جرجير پر نمى كند و بر آن نمى خوابد، مگر اين كه جان وى او را به سوى جذام مى كشاند

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:44 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم سيربخوريد و بدان درمان كنيد؛ چرا كه درمان هفتاد درد در آن هست
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم:ازسفارش هاى ايشان امام علىعليه السلا اى على!سيربخور.اگرنبودكه من بافرشته هم سخن ميشوم،سيرميخوردم
امام صادق عليه السلام پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم فرمودهركس اين سبزى راخورد،به مسجدمانزديك نشودامانفرمود:اين،حرام است
امام رضا عليه السلام هر كس مى خواهد بادى دامنگير او نشود، درهرهفت روز، يكبارسيربخورد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:43 | نویسنده : سلامت |
مكارم الاخلاق :به نقل از ابوذر : سينى اى از انجير به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم  هديه شد. به اصحابش فرمود: بخوريد؛ چرا كه اگر بنا بود بگويم ميوه اى از بهشت است ، همين ميوه را مى گفتم ؛ زيرا ميوه اى است بدون هسته . آن را بخوريد؛ زيرا بواسير را ريشه كن مى سازد و براى نقرس  سودمند است
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم انجير، تازه و خشك ، بخوريد؛ چرا كه بر قدرت همبسترى مى افزايد، بواسير را ريشه كن مى كند، و براى درمان نقرس و سردى مزاج ، سودمند است
امام على عليه السلام خوردن انجير، انسدادها را نرم مى كند و براى بادهاى قولنج ، سودمند است . در روز، از آن فراوان بخوريد و آن را در شب هم بخوريد؛ اما فراوان ، نه
امام رضاعليه السلامانجير،بوى بددهان راميبرد،استخوانهارااستحكام ميبخشد،دردراميبردوباوجودآن،ديگربه دارويى نيازنيست
الكافى:به نقل ازاحمدبن محمدبن ابى نصر،ازامام رضاعليه السلامانجير،بوى بددهان راميبرد،دهان واستخوانهارااستحكام مى بخشد،مو برمى روياند، درد را مى برد و با وجود آن ، ديگر به دارويى نياز نيست همچنين فرمود: انجير، همانندترين چيز به گياهان بهشت است
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم هر كس دوست دارد دلش نازك باشد، بَلَس (چيزي مانند انجير) بخورد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:42 | نویسنده : سلامت |

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم جبرئيل گفت : خرماى بَرْنى... آب ستون فقرات را مى افزايد
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم بر شما باد برنى ؛ چرا كه خستگى را از ميان مى برد، در برابر سوز سرما گرمى مى دهد، در برابر گرسنگى سير مى كند و در آن ، هفتاد و دو باب شفاست
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم عَجْوه  از بهشت است و درمان زهر، در آن است
امام على عليه السلام خرما بخوريد؛ چرا كه شفاى دردها در آن است
الكافى :به نقل از ابو عمرو، از مردى ، از امام صادق عليه السلام بهترين خرماى شما، خرماى برنى است . دردها را مى برد و خود، بيمارى نمى زايد، خستگى را مى زدايد و زيانى در بر ندارد، بلغم را از ميان مى برد و با هر خرمايى ، سازگار است در روايتى ديگر است كه فرمود: غذا را گوارا و سبك مى كند، خستگى را مى برد، و سير مى كند
امام صادق عليه السلام هيئت بنى عبد القيس برپيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم واردشدند.پس،ظرف خرمايى يافته ازشاخه هاى خرماپيش روى ايشان نهادند.پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلمپرسيد:صدقه است،ياهديه گفتند هديه است .پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم فرموداين خرماها ازكدام نوع است گفتند:اى پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم!ازخرماى برنى است فرموداين،جبرئيل است.به من خبرميدهدكه دراين خرمايتان،نُه ويژگى است:شيطان رابه ديوانگى ميافكند؛پشت راقوى ميكند؛برتوان آميزش مى افزايد؛بينايى وشنوايى راافزون ميسازد؛انسان رابه خدانزديك ميكند؛انسان راازشيطان،دورميسازد؛غذاراهضم ميكند؛دردراميبرد؛ودهان راخوش بومينمايد
دعائم الاسلام:درباره امام صادقعليه السلام نقل شده كه يكى ازيارانش نزدايشان غذايى خورد.چون سفره غذارابرچيدند،امامعليه السلامگفت:اى كنيزك!آنچه دارى،بياوراو نيزخرماآورد.آن مردگفت:قربانت شوم!اكنون،هنگام ميوه(ى سردرختى)وانگوراست! وآنهنگام،تابستان بود.فرمود: بخور،كه اين از خوى پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم است.پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم فرمود:درعجوه،نه بيمارى اى هست و نه عارضه اى
امام صادق عليه السلام صَرَفان ، نيكو خرمايى است ، نه در آن بيمارى اى هست و نه عارضه اى
بهترين افطارى و سحرى
پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم خرما، چه خوش سحرى اى است
پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلماگركسى ازشماروزه بود،باخرماروزه بگشايد و اگر خرما نديد، با آب ؛ چرا كه آب،پاك كننده است
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم خداوندتبارك وتعالى-وفرشتگان او،براستغفاركنندگان وسحرى خوران درسحرگاهان،درودمى فرستند. پس،بايسته است هركدامتان سحرى بخوريد،هرچندبه جرعه اى آب باشدامابهترين سحريها،سويق وخرماست
امام صادق عليه السلام بهترين سحرى هاى شما،سويق وخرماست

خواص خرمابراى زن بارداروتازه زا
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلمبه زن،درماهى كه فرزندبه دنيامى آورد،خرماى تازه بدهيد؛چراكه دراينصورت،كودك وى بردباروپاك خواهدبود
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم به زنان زائوى خود، خرماى تازه بدهيد و اگر خرماى تازه نبود، خرماى ديگر. نزد خداوند، هيچ درختى عزيزتر از آن درخت كه مريم (دختر عمران ) در زير آن فرود آمد، نيست
پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم چون زن فرزندبه دنياآورد،بايدنخستين چيزى كه ميخورد،خرماى تازه باشدواگرخرماى تازه دراختيارنبود،خرمايى ديگرچراكه اگرچيزى برترازآن وجودميداشت خداوندآنرابه مريم،هنگاميكه عيسىعليه السلامرازاد،مي خوراند
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم به زنان خود در دوره نزديك زايمان ، خرما بدهيد؛ زيرا هر كس كه در دوره نزديك زايمان غذايش خرما باشد، فرزندش بردبار زاده خواهد شد. خوراك مريم ، هنگامى كه عيسى را زاد، همين بود، در حالى كه اگر خدا غذايى بهتر از خرما براى او سراغ داشت ، همان را به وى مى خوراند
امام على عليه السلام باردار، هيچ خوراكى نمى خورد و هيچ دارويى به كار نمى گيرد كه برتر از خرماى تازه باشد.
امام علىعليه السلامبرنى،بهترين خرماى شماست.آنرادردوره نزديك زايمان،به زنان خويش بدهيدتافرزندانتان پاك وبردبار(به دنيا)آيند
امام صادق عليه السلام به زنان خود در دوران زايمان ، خرماى برنى بدهيد تا فرزندان خويش را زيبا سازيد
امام صادق عليه السلام به زنان خود در دوران زايمان ، خرماى برنى بدهيد تا فرزندانتان بردبار شوند
خوردن خرما با خربزه و خيار
امام صادق عليه السلام:پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم ، خرماى تازه همراه با خربزه مى خورد
سنن ابن ماجة :به نقل از سهل بن سعد : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم خرماى تازه با خربزه مى خورد
صحيح البخارى به نقل ازعبدالله بن جعفربن ابيطالب:پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلمراديدم كه خرماى تازه راهمراه باخيارچنبرمى خورد
گشودن كام نوزاد با خرما
امام على عليه السلام كام كودكان خويش را با خرما بگشاييد. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم  با حسن و حسين ، چنين كرد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:41 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم تلبينه  دل بيمار را آرامش مى دهد و بخشى از اندوه را مى برد
امام صادق عليه السلام اگر چيزى وجود داشت كه انسان را در برابر مرگ ، سود مى بخشيد، تلبينه سود مى بخشيدپرسيده شد: تلبينه چيست ؟فرمود: شورباى فراهم آمده با شير. شورباى فراهم آمده با شيرو اين را سه بار تكرار كرد
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم بر شما باد آن ناخوشايند سودمند: تلبينه . سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست ، آن ، شكم را مى شويد، چنان كه كسى از شما چرك را با آب از صورت خود فرو مى شويد
امام صادق عليه السلام تلبينه ، غم را از دل غمگين مى زدايد، همچنان كه انگشتان ، عرق را از پيشانى كنار مى زنند

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:40 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلميكى ازپيامبران،ازسستى به درگاه خداوندعزوجل ناليد. خداوند، او را به خوردن تخم مرغ ، فرمان داد
امام علىعليه السلاميكى ازپيامبران،ازكمى زادوولددرميان امت خويش،به درگاه خداوندعزوجلناليد. خداوند، او را فرمود كه مردم را به خوردن تخم مرغ ،سفارش كند. مردم ،اينكار را كردند و از آن پس ،زاد و ولد درميانشانفراوان شد
امام باقرعليه السلام هر كس فرزند ندارد،تخم مرغ بخورد و فراوان از آن بهره ببرد؛چرا كه نسل را مى افزايد
الكافى- به نقل از مرازم  امام صادق عليه السلام از تخم مرغ ياد كرد و فرمود: دهان كه خوراكى سبك است . دل دادگى به گوشت را فرو مى نشاند؛ ولى عارضه هاى گوشت را هم ندارد
خوردن تخم مرغ با پياز و روغن زيتون
مكارم الاخلاق : به نقل از يكى از ياران امام صادق عليه السلام  در گفتگو با ايشان : گفتم : فدايت شوم ! من  كنيز مى خرم . دوست دارم چيزى به من تعليم فرمايى كه برآنهاتوانايى يابم فرمودپيازراريزودرروغن زيتون،سرخ كن.تخم مرغى هم بردار و در سينى اى بشكن و قدرى نمك برآن بپاش .آنگاه اين تخم مرغ راروى پياز وروغن زيتون بريز و اندكى بجوشان و سپس ازآن بخوراينكار راانجام دادم و ازآن پس ، هرگاه قصد آميزش با آن كنيزان مى كردم ، بر آن توانايى داشتم
الكافى به نقل ازعمربى ابى حسنه جمّال نزدامام كاظم عليه السلام ، از كمى فرزند، اظهار ناراحتى كردم . به من فرمود: از خداوند، آمرزش ‍ بطلب و تخم مرغ با پياز بخور
خوردن تخم مرغ با گوشت
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم گوشت با تخم مرغ ، بر توان جنسى مى افزايد
امام كاظمعليه السلام هركس تخم مرغ و پياز و روغن زيتون بخورد، استخوان فرزندش درشت خواهد شد
زرده تخم مرغ
امام صادق عليه السلام زرده تخم مرغ ، سبك و سفيده ، سنگين است
مكارم الاخلاق به نقل ازعلى بن محمد بن اشيم -: نزد امام رضا عليه السلام  از مشكل گوارش غذا اظهار ناراحتى كردم .فرمود: زرده تخم مرغ بخوراين كار را انجام دادم و از آن ، سود بردم
نهى از افراط در خوردن تخم مرغ
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم سه چيز است كه چاق مى كند و سه چيز است چه لاغر مى كند.... اما آن سه چيز كه لاغر مى كند عبارت اند از: اعتياد به خوردن تخم مرغ ، ماهى ، و شكوفه خرما
امام رضا عليه السلام خوردن هميشگى تخم مرغ، سبب پيدايش كنجدك (كك مك ) در صورت مى شود
امام رضا عليه السلام تخم مرغ بسيار خوردن و معتاد شدن به آن ، بيمارى سپرز مى آورد و ايجاد كننده بادهايى در سر معده است ، و زياد خوردن تخم مرغ آب پز، نفس ‍ تنگى و نفس بريدگى مى آورد
تخم مرغ هاى حلال و تخم مرغ هاى حرام
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم:درسفارشهايى به امام علىعليه السلام اى على!ازميان تخمهاى پرندگانآنهايى رابخوركه دوسرشان،فرق ميكند
الكافى به نقل اززراره به خداوندسوگند،هرگزهمانندامام باقرعليه السلام نديده ام؛چراكه ازاوپرسيدم وگفتم خدايت به سامان دارد!ازپرندگان،كدامهاخورده ميشود؟فرمودآنراكه(هنگام پروازكردن)بال ميزند،بخوروآنراكه بالهاى خويش راصاف نگه ميدارد(بال نميزند)نخورپرسيدم :تخمى كه درنيزاراست،چطور؟فرمود آنچه رادوسويش هماننداست،مخوروآنچه رادوسويش ‍ ناهمگونه است،بخورگفتم:پرندگان آب،چطور؟فرمودآنچه راچينه دان دارد،بخوروآنچه راچينه دان ندارد،مخور

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:39 | نویسنده : سلامت |
امام صادق عليه السلام سيب ، پالاينده و خوش بو كننده معده است
المحاسن:به نقل از اسحاق بن مطهر،ازامام صادق عليه السلامسيب ،معده را گشايش مى دهدهمچنين فرمود: سيب بخور؛ چرا كه حرارت را فرو مى نشاند، درون را سرد مى كند و تب را مى برددر حديث ديگرى است كه فرمود: وبا رااز ميان ميبرد
امام صادق عليه السلام به تبداران خود، سيب بدهيد؛ چرا هيچ چيز، سودمندتر از سيب نيست
امام صادق عليه السلام اگر مردم مى دانستند در سيب چيست ، بيمارانش را جز به آن ، درمان نمى كردند. بدانيد كه سيب ، بويژه ، سودمندترين چيزى براى قلب و مايه شست و شوى آن است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الكافى : به نقل از مفصل بن عمر، درباره امام صادق عليه السلام:نزد ايشان از سيب ، ياد كردند. فرمود: ما خاندان ، جز به آن سردى كه بر بدن ما ريخته مى شود و جز به خوردن سيب ، درمان نمى كنيم
امام كاظم عليه السلام سيب براى چند چيز، سودمند است ، براى : زهر، افسون ، ديوانگى اى كه از سوى ساكنان زمين  به كسى مى رسد، و بلغمى كه چيرگى يافته است . هيچ چيزى زودتر از آن ، اثر نمى بخشد
خواص خوردن سيب در حالت ناشتا يا در سحرگاهان
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم سيب را ناشتا بخوريد؛ چرا كه تميز كننده معده است
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم چهار چيز، عمر را مى افزايد:... و خوردن سيب در سحرگاهان
بوييدن سيب پيش از خوردن
امام باقر عليه السلام هنگامى كه خواستى سيب بخورى ، آن را ببوى و سپس بخور. اگر اين كار را انجام دادى ، هر درد عارضه اى از تنت بيرون مى رود و همه آنچه از سوى ارواح ، در انسان ايجاد مى شود، فرو مى نشيند
مكروه بودن خوردن سيب ترش
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم عروس را در هفته اولش از: شير، سركه ، گشنيز، و سيب ترش ، باز بدار؛ زيرا از اين چهار چيز، زهدان ، سترون و سرد مى شود... و پلاسى افتاده در گوشه خانه ، از زنى كه بچه نمى آورد، بهتر است ... سيب ترش نيز حيض شدن زن را قطع مى كند و اين براى وى يك بيمارى مى شود

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:39 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم بر شما باد خربزه؛ چرا كه در آن ،ده ويژگى است : خوراك است ؛ نوشيدنى است ؛ شست و شو دهنده است ؛ خوش بوكننده است ؛ مثانه را مى شويد؛ شكم را مى شويد؛ آب كمر را فراوان مى سازد؛ نيروى همبسترى را مى افزايد؛ سردى مزاج را از ميان بر مى دارد؛ و پوست را تميز مى كند
پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم نياز خود به ميوه را با خربزه برآوريد؛ چرا كه ميوه بهشت است ، در آن ، هزار بركت و هزار رحمت است و خوردنش شفاى هر درد است
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم نيازخودبه ميوه راباخربزه برآوريد؛چراكه آب آن ، رحمت ، و شيرينى آن ، از شيرينى بهشت است
طب النبىصلى الله عليه و آله و سلم به پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم  خربزه اى از طائف ، هديه دادند. آن را بوييد و بوسيد و سپس فرمود: خربزه را دندان بزنيد؛ چرا كه از زيورهاى زمين است : آبش از رحمت خداوند و شيرينى اش از بهشت است.
پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم هيچ زن باردارى نيست كه خربزه بخورد، مگر اينكه نوزادش خوش چهره وخوش خوى خواهد شد
امام علىعليه السلام دربيان فوايد خربزه درآن ، ده ويژگى است : خوراك است ؛ نوشيدنى است ؛ ميوه است ؛ سبزى است ؛ خورش است ؛ شيرينى است ؛ شست و شو دهنده است ؛ خطمى است ؛ سبزى است ؛ و داروست
امام صادق عليه السلام درباره ويژگى هاى خربزه : سنگ را در مثانه ، ذوب ميكند
امام صادقعليه السلامخربزه بخوريدچراكه درآن،ده ويژگى است:دنبلان كوهى است،نه دردى درآن هست ونه فسادى؛خوراك است؛نوشيدنى است؛ميوه است؛خوش بوكننده است؛شستشودهنده است؛خورش است؛توان جنسى رامى افزايد؛مثانه راميشويد؛وادرارآوراست....................................................................................................................................................................................... خوردن خربزه پيش از غذا
پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم خربزه پيش از غذا، شكم را كاملا مى شويد و بيمارى را از ريشه مى كند
 
نهى از خوردن خربزه در حالت ناشتا
امام رضا عليه السلام خوردن خربزه در حالت ناشتا، سست اندامى - پناه بر خدا - بر جاى مى گذارد
آداب خوردن خربزه
پيامبر خداصلى الله عليه و آله و سلم خربزه را دندان بزن و آن را قطعه قطعه مخور؛چرا كه ميوه اى است خجسته ، خوش ، مايه پاكى دهان و تقدس بخش دل ؛ دندانها را سفيد مى كند، خداى را خرسند مى سازد، بويش از عنبر و آبش از كوثر است ، گوشت آن از پرديس ، لذت آن از بهشت ، و خوردن آن ، عبادت است

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:38 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلماگربه آبادى اى وبازده درآمديدوازوباى آن ترسيديد،برشمابادپيازآن؛چراكه چشم راجلامى دهد،موراتميزميكند،آب كمرراافزون ميسازد،برگام هامى افزايد،وآفتاب زدگى(سياهى چهره)ونيزخستگى راازميان ميبرد
پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم چون به سرزمينى در آمديد، از پياز آن بخوريد تا وباى آن را از شما دور كند
امام صادق عليه السلام پياز، تب را مى برد
امام صادق عليه السلام پياز، خستگى رامى برد،پى رااستحكام مى بخشد،برگام هامى افزايد،آب راافزون مى سازدوتب رامى برد
الكافى به نقل ازعبدالله بن محمد جعفى امام صادق عليه السلام از پياز ياد كرد وفرمود:بوى دهان راخوش مى سازد،بلغم رامى بردوتوان آميزش ‍ رامى افزايد
امام صادقعليه السلامپيازبخوريد؛چراكه سه ويژگى داردبوى دهان راخوش ميسازد،لثه رااستحكام ميبخشدوآب وتوان آميزش راافزون ميكند
امام صادق عليه السلام پياز، دهان را خوش بو مى كند، پشت را قوى مى سازد و پوست را نرمى مى بخشد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:37 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم خوراك عيسى عليه السلام ،تاآنهنگام كه به آسمان برده شد،باقلابود.عيسىعليه السلامتاهنگامى كه به آسمان برده شد، هرگز چيزى را كه آتش آن را ديگرگون كرده باشد، نخورد
خواص باقلا
امام صادقعليه السلام باقلا، بيمارى را مى برد و در آن ، بيمارى اى نيست
امام صادق عليه السلام باقلا، استخوان هاى ساق پا را استحكام مى بخشد
امام صادقعليه السلامخوردن باقلامغزاستخوانهاى ساق راتراكم درونى ميدهد،توان مغزراافزون ميسازدوخون تازه توليدميكند
خوردن باقلا با پوست آن
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم هركس يكدانه باقلاراباپوست آن بخورد،خداوندعزوجلبه همان اندازه،بيمارى راازدرون اوبيرون مى برد
امام صادق عليه السلام باقلارابا پوستش بخوريد؛ چرا كه معده را پاك مى كند

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:36 | نویسنده : سلامت |
الدعوات پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم درخانه جابربودنزدايشان بادمجان آوردندوايشان خوردن آغازيد.جابرگفت:اين،گرم است .فرمود: اى جابر! نه!اين،نخستين درختى است كه به خداوند، ايمان آورد.آنرادرآب بجوشانيدوبپزيدوبه روغن بياميزيدونرم كنيد؛چرا كه برحكمت مى افزايد
امام صادقعليه السلامبامجان بخوريد،كه شفاى هردرداست
امام صادقعليه السلامبادمجان بخوريد؛زيرادردرا مى برد و خود، درد نمى آورد
امام صادقعليه السلامبرشمابادبادمجان بورانى زيراشفاييست كه ازپيسى ايمن ميسازدبادمجان سرخ شده درروغن نيزچنين است
امام صادقعليه السلام بادمجان ، براى تلخه سياه ، خوب است و به صفرا نيز زيان نمى رساند
امام صادقعليه السلامروايت شده است كه نزدامام سجادعليه السلام بادمجان سرخ شده درروغن بود.ايشان چشم دردداشت وازاين بادمجان مى خورد.به ايشان گفتم:اى پسرپيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم ازاين مى خورى،درحاليكه آتش است ؟!فرمودخموش پدرم ازجدم برايم نقل كردكه گفته است:بادمجان،ازپيه زمين است ودرهرچه بيفتد،آن راخوش وخوش بومى سازد
امام صادقعليه السلامدرفصل خرماچينى،بادمجان زياد بخوريد؛زيرادرمان هر دردى است،فروغ چهره رافزون مى سازد، رگ ها را نرم مى كند و به آب كمر مى افزايد
امام رضاعليه السلام بادمجان در فصل چيدن خرما، موجب هيچ بيمارى اى نيست
امام هادىعليه السلامخطاب به يكى از مردان خود : براى ما، بادمجان فراوان بياوريد؛ چرا كه در هنگام گرما، گرم و در هنگام سرما، سرد است آن ، در همه اوقات ، معتدل و در هر حال ، خوب است
الكافى :به نقل از عبدالرحمان هاشمى : ايشان  به يكى از وابستگان خود گفت براى ما پياز كمتر و بادمجان بيشتر بياوراو پرسش كنان گفت : بادمجان ؟فرمود: آرى ، بادمجان ، در بردارنده همه مزه ها، بى زيان ، سازگار با طبع ، معتدل در ميان گونه هاى خويش ، مناسب براى پير و جوان ، ميانه در گرما و سرما، و گرم در جاى گرم و سرد در جاى سرماست

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:35 | نویسنده : سلامت |
پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم حوك،سبزى پيامبران است .گويا مى بينم كه در بهشت روييده است امام علىعليه السلامپيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم به بادروج نگريست وفرموداين،حوك است.گوياكه رستنگاه آن رادربهشت مى نگرم امام علىعليه السلامنزدپيامبرخداصلى الله عليه و آله و سلم ازحوك-كه همان بادروج است-سخن به ميان مى آوردند.فرمودسبزى من و سبزى پيامبران پيش ازمن است ومن،آنرادوست دارم و مى خورم امام صادقعليه السلامنزدپيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم سركه،دوست داشتنى ترين نانخورش،وحوك(بادروج)دوست داشتنى ترين سبزى بود امام صادق عليه السلام اميرمومنان - كه درودهاى خدا بر او باد - به بادروج ، علاقه داشت امام صادق عليه السلام حوك،سبزى پيامبران است.بدانيدكه درآن ،هشت ويژگى است :اشتهاآور است،گرفتگى هاى عروق ومجارى رامى گشايد،آروغ راخوش بومى سازد،دهان رابوى خوش مى بخشد،غذارادوست داشتن ميسازد؛ درد و بيمارى را از بدن بيرون مى كشد و امان انسان از جذام است . چون در درون انسان جاى گيرد، همه بيمارى ها را فرو مى نشاند الكافى به نقل ازايوب بن نوح يكى ازكسانيكه باامام كاظمعليه السلامبرسرسفره اى حضوريافته بود،برايم نقل كردكه امامعليه السلام بادروج خواست وفرمود:من دوست دارم غذارابا آن آغازكنم؛زيراانسدادهارامى گشايد،اشتهاآوراست،سَبَل رااز ميان مى بردواگرغذاراباآن آغازكنم،پس ازآن،هرچه رابخورم،ازآن بيمى ندارم؛چراكه دراين صورت،اززيان عارضه اى نميترسم چون غذاخوردن رابه پايان برديم،امامعليه السلامبازهم آنراخواست وايشان راديدم كه دنبال سينى اين سبزى مى رفت وازآن مى خوردو به من هم مى داد.او مى فرمود: غذاى خود را با آن به پايان ببر؛ چرا كه آنچه را پيش تر خورده اى ، مى گوارد و آنچه را پس از آن مى خورى ، دوست داشتنى مى سازد، سنگينى را از ميان مى برد و آروغ و دهان را خوش بو مى كند
برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:34 | نویسنده : سلامت |
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم مهتر همه خوراكى هاى ساكنان اين سراى و آن سراى ،گوشت و سپس برنج است
خواص برنج
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم برنج ،نيكو دارويى است : سرد است و سالم و بر كنار از هر بيمارى
امام صادقعليه السلامازجانب شما،چيزى دوست داشتنى ترازبرنج وبنفشه براى مانمى آيد.من(يكبار)ازدردى سخت دررنج بودم ودراين هنگام به من الهام شدكه برنج بخورم.گفتم كه آنرافراهم آورند... پس ،خداوندعزوجلباآن،دردم را ازميان برد

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:33 | نویسنده : سلامت |
طب الائمة عليهم السلام به نقل از ازرق بن سليمان  از امام صادق عليه السلام  درباره آلو پرسيدم . فرمودبراى تلخه مفيد است و مفاصل را نيز نرم مى كند؛ اما از آن ، زياد مخور كه سرانجام ، در مفصل هايت ، بادهايى بر جاى مى نهد
الكافى به نقل از زياد قندى بر امام كاظم عليه السلام  در آمدم ،در حاليكه نزد ايشان ظرف آبى قرار داشت و چند آلوى سياه كه همان زمان ، هنگام چيدنش بود  در آن ديده مى شد.فرمود:حرارت ، در من بالا گرفته و آلوى تازه حرارت را خاموش مى كند و صفرا را فرو مى نشاند. خشك آن نيز خون را آرام مى كند و دردهاى بى درمان را از تن بيرون مى كشد
طب الائمة عليهم السلام از يكى از امامان عليهم السلام : بر شما باد آلودى مانده چرا كه در مانده آن ، سودش بر جاى مانده و زيانش رفته است . آن را پوست كنده بخوريد؛چراكه براى هرتلخه وحرارت وافروختگى اى كه ازحرارت برخاسته باشد،سودمند است

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:32 | نویسنده : سلامت |
الدعوات:روايت شده است كه: ميوه رادرايام دولتش بخور؛وبرترين ميوه ها،اناروترنج است.ازسبزيهانيزگل سرخ وبنفشه،برترين هستند
خواص ترنج
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم:برشماباد ترنج ، چرا كه دل را نورانى مى سازد و بر توان مغز مى افزايد
خوردن ترنج پس از غذا
الكافى:به نقل از عبدالله بن ابراهيم جعفرى:امام صادقعليه السلامفرمود:پزشكان شمادرباره ترنج چه دستورميدهندگفتم دستورميدهندكه آنراپيش ازغذا بخوريم .فرمود:اما من،شمارابه خوردن آن پس ازغذا فرمان ميدهم
الكافى:به نقل ازابراهيم بن عمريمانى به امام صادقعليه السلامگفتم:آنان مدعى اند كه بهترين وضعيت براى خوردن ترنج ،حالت ناشتاست .امام صادق عليه السلام  فرمود:اگر پيش از غذا خوب باشد،پس از غذا به مراتب بهتروپسنديده تراست
امام صادق عليه السلام ترنج راپس ازغذابخوريد؛چراكه خاندان محمدصلى الله عليه و آله و سلم چنين مى كنند
نخوردن ترنج در شب
امام رضاعليه السلام خوردن ترنج درشب،چشم رابرمى گرداندوكژچشمى به جاى مى گذارد
آنچه ترنج را هضم ميكند
امام باقرعليه السلامترنج،سنگين است . چون خورده شود، نان خشك ،آنرادرمعده هضم مى كند
مرباى ترنج
طب الائمةعليهم السلامبه نقل ازابراهيم بن حسن جعفرى امام صادقعليه السلام به ياران خويش فرمود: به من بگوييد كه پزشكانتان درباره ترنج به شما چه دستور مى دهنديكى گفت:اى پسرپيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم !ما را به خوردن آن ، پيش از غذا، سفارش مى كنند.فرمود: هيچ چيز، از آن ، در حالتى كه پيش از غذا خورده شود، بدتر نيست و هيچ چيز، از آن ، در حالتى كه پس ازغذاخورده شود،سودمندتر نيست برشما بادمرباى آن،كه دردرون انسان ،بويى چون بوى مشك دارد
نگاه كردن به ترنج
پيامبرخداصلى الله عليه وآله وسلم نگريستن به ترنج رادوست داشت وبه نگريستن به حمام احمرنيزعلاقمندبود
امام رضاعليه السلام پيامبرخدا صلى الله عليه و آله و سلم  به نگريستن به ترنج سبز و سيب سرخ ،علاقه داشت

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۱ | 9:31 | نویسنده : سلامت |

علل پیدایش بلغم

آب=بلغم=سردوتر=مزه صبحگاهی ترش=گلبولهای سفیدکه میمیرندودفع نشده ازبدن.حالت طبع بلغم همان کمبودترشح تیروئیداست.البته بصورت ریشه ای تر.هرگاه غددمترشّحه داخلی واعصاب به عللی دچارکم کاری شوندسوخت وسازکم میشوندمتابولیسم بازال پایین می‌آیدانرژی بدن کاسته میشود،این حالت طبع رابلغمی گویند.خواب زیادوآرامش وپرخوری باعث افزایش رطوبت وبلغم بدن میشود.خوردن غذاهایی که بلغم زااست مثل لبنیات وترشیجات وسردیجات بدون مصلح همگی خلط بلغمی راافزایش میدهند.

علائم وبیماریهای غلبه بلغم

بیماریهای حادّعفونی،زکام ونزله)سرماخوردگی)،ذات الجنب(التهاب پرده ریه)،ذات الرّیه(پنومونی وعفونت بافت ریه)،گرفتگی صدا(لارنژیت)،گلودرد(فارنژیت)پهلودرد،سنگ کلّیه ومثانه،پشت درد،بیماریهای عصبی وسردردهای مزمن(مثل سینوزیت ومیگرن)،سکته،عطسه،صرع،آسم،التهاب وبزرگ شدن لوزه ها،ضعف هضم،شب ادراري،دردهاوالتهابهاي مفصلي،ترشحات رقيق  واژينال،تأخيردرقاعدگي.ورم معده،بزرگ شدن شکم،افزایش اشتها(تابع سردی ورطوبت) ،ترشی معده(که باعث پرخوری ودرنتیجه چاقی میشود)،بوی بددهان(ازهضم ناقص)،بوی مدفوع(سردترکه شدغذای هضم نشده خارج میشودکلیه:هرچه کلیه سردترباشدکم کارتروبرعکس هرچه گرمترپرکارتر.بلغم گچی درکلیه،سنگ کلّیه ودرمفاصل،آرتریت روماتوئید(ورم مفاصل)وخارپاشنه به وجودمیآورد.دستگاه تناسلی:موی اندام تناسلی کم )بیضه چپ شل)شب ادراری درخردسالی،سستی مثانه(تکرارادرارومقدارکم)زودانزالی، مرحله اوّل:بی میلی وناتوانی جنسی مرحله دوّم:نرسیدن به ارگاسم(ارضای جنسی) مرحله سوّم:ناباروری مقطعی مرحله چهارّم:ناباروری کامل.ریزش ادرارهنگام آمیزش(سردی شدید)سیرماتوره(خروج منی همراه ادراراگرپروستات بزرگ نباشد(اوج بلغم)حجم پریودزیاد.افتادگی اندام تناسلی.کیست تخمدان.عدم نگهداری جنین(احتمال سقط جنین).ترشحات رحمی رقیق وسرد.درحاملگی اگرترشحات رقیق وسردبودبچّه دختر؛برعکس پسرمیشود.مغزوروان:عصبانیت بدون تظاهرخارجی)خودخوری)آرام ومنزوی،ضعف حافظه،حواس پرتی،منظّم ودقیق،غم(غلبه بلغم درسر)واقع بین،بصیرت(عمق اندیشه)،انعطاف پذیر،منفی گرا،ریزبین،ظریف،قهر،واکنش‌تابع خیال،حرکات کندوآهسته،تمارض زیاد،تفکرناپیوسته،تمرکزکم،تحلیل ندارند،سردانعطاف پذیر(180درجه)برعکس آدم گرم که قدرت‌گراست.خواب دیدن: ادویه،سرماوبرف وباران واشیاسفیدوخواب زیادولی سبک وبدون بازده.معاینه:پوست سردوترونبض ضعیف وکند،رگهانامشخص(مخفی)تری دهان،بزاق زیاد،ورم اندام،شلی گوشت. گرايش به علوم عقلی ورياضيات،حسابگر،محتاط،بدبهار،بدزمستان،منطقی وعاقل،ميانه‌‌رو،گاهی ترسو،تجارت پيشه،آرام،منزوی،حركات كند،گذشته نگر،ظريف،ريزبين،حساس،منظم،دقيق،مستعدافسردگی،بدون استعدادريسک،اهل سازش،بی اراده،درون گرا،منفی‌باف،نيازمندمحبت،كينه‌توز،فراموش‌كار،كندذهن،بی علاقه به يادگيری،ميل وتوان جنسی بسياركم،راحت وبی قيد.چربی زیاد،دیرهضم،بدن سردونرم،عضلات کند،تنبل،خواب آلوده،خواب زیادازحدوسنگین وعمیق،حرکات آهسته وآرام،رقیقی آب بینی،کم حواسی،بیحالی،ریزش مو،تورم معده،دردبعدازخوردن غذادرپشت کمریاگرده،کوفتگی ماهیچه های پشت گردن،برص،لرزش دست،دردهای مفصلی،روماتیسم،آرتروز،سنگینی سر،تنبلی اندامها،سستی بدن،سفیدی رنگ،زیادی بزاق،کمی تشنگی،سفیدی وغلظت ادرار،زیادی خواب،سنگینی زبان واعضا،کندی ذهن،کم هوشی،شلی وبادکردگی چهره وبدن، کمی اشتها، بدی گوارش،کندی وغلظت نبض.فلج،سکته،تب همیشگی،آروغ ترش،ميل بسيار به خواب،جاري شدن آب از دهان،کم حواسي، زيادي بول،دفع بول بافشارزيادوحجم بسيار،سستي وبيحالي،بيحسی بدن،سفيدشدن موي سروريزش قبل ازپيري،گرفتگي ماهيچه هاي پشت،کمر درد،گردن درد،پادرد،نقرس،فلجي،لک وپيس،لقوه(کج شدن دهان وصورت)،رعشه(پارکينسون)،ضعف مثانه،ترشی دهان،لک سفيددرچشم،ضعف بينايي،تنگي نفس،تپش قلب(هنگام بيدارشدن ازخواب)توليدکرمهاي کدوياکرمک درانتهاي روده ي بزرگ، مردمک آبی وروشن.دهان بی مزه،معده نفاخ،يبوست،گرايش زيادبه شيرينی وشوری.قاروقورشكم ،بی میلی به غذای صبح،سفیدی ادرار،دردعقب سر،پف زیرچشم،زبان باردارومرطوب وسفید،لکنت زبان,ریفلاکس گوارشی,دندانهاوناخنهای نرم وشکننده,زانوهاواستخوانهایشان سروصدامیکند,ازکولرفراری,به بخاری ولباسهای گرم علاقه زیاددارند،زودبه زودمریض میشوند,فراموشکار,کندی حواس ومنگی,سست اراده,تنبل,محافظه کار,شوخ وخوش مشرب.

درمان غلبه بلغم

لباس کافی و ترجیحاً پشمی،حرکت،ورزش،گوشت ونوشیدنی‌ گرم،سبزیهایی مانندکلم،گل کلم،کرفس مفیدند،اسهال درزمستان.قی درتابستان،استفاده ازدودهاوبخورهای ضدعفونی کننده هوامانند:اسفند،کندر،سعد،مورد،بخورسرکه،بخورگل رز،بخورصندل،عود،راه رفتن روی سنگلاخ باپای برهنه،دوچرخه سواری،ماساژکامل تک تک انگشتان پاتاساق وزانو،حناسروپا،حنظل داخل آب حل کرده وپاراداخل آن به مدت 15دقیقه بگذاریدکه در ام اس(MS)وآلزایمر،فصداندامهاتوسط طبیب متخصّص،دفع بلغم ازطریق گوارش:اسفند،عسل،نمک اوّل وآخرغذا،راه رفتن روی نمک،شنادرآب دریا،روغن مالی:(کنجد،سیاهدانه،زیتون)عطسه،تعریق،حمام گرم،ماساژسنگین باروغنهای گرم،صفرازاهابلغم زدا،کم کردن لبنیات وترشیجات وسردیجات مگربامصلحات.مثلا:نخوردن پنیرتازه مگربامغزگردو،آویشن،عسل،نعناع خشک،سبزیهای معطر.نخوردن خامه وسرشیروتوت فرنگی مگرباعسل.نخوردن دوغ وماست مگربازنیان،نعناع،آویشن،سیر،کاکوتی،زیتون،سیاه دانه،پونه.نخوردن شیرپاستوریزه مگرباعسل،گلاب.نخوردن سیب زمینی مگربادارچین،زنجبیل،آویشن شیرازی.نخوردن اسفرزه مگرباعسل،سکنجبین عنصلی.نخوردن خیاربوته ای مگربانمک،رازیانه،زنیان،مویز،عسل،زیره،پوست کندن.نخوردن اقسام کدومگرباآب عسل،میخک،زیره،نعناع،نمک،روغن زیتون،فلفل،خردل،آبغوره.نخوردن گوجه فرنگی مگرباروغن زیتون.نخوردن هندوانه مگرباپوستش،عسل،گلنگبین.نخوردن اسفناج مگرباپختن باروغن بادام،روغن گاوی تازه،دارچین،فلفل.نخوردن بامیه مگرباادویه های گرم.نخوردن خُرفه مگرباکرفس،نعناع،مصطکی.نخوردن قارچ خوراکی مگرباخردل،پختن بانمک وشوید،روغن کنجدوزیتون،پونه،آویشن،فلفل،زنجبیل،زیره.نخوردن کاسنی مگرباشکرسرخ،شربت بنفشه،سکنجبین،دارچین،هل.نخوردن کاهومگربانعناع،کرفس،زیره،مصطکی،سکنجبین،هلیله.نخوردن لوبیاسبزمگربادارچین،زنجبیل،خردل،زیره،نمک،روغن زیتون،آویشن،فلفل،طبخ باگوشت حیوان جوان.نخوردن باقلا تازه مگرباعسل،پوست کندن،جوشاندن درآب ودورریختن آب آن پس ازپختن،روغن بادام،پونه،مرزه،فلفل،دارچین،آویشن،زیره،گلپر.نخوردن نخودسبزمگرباآویشن،دارچین،زنجبیل،فلفل سیاه.نخوردن آلووآلوچه مگرباعناب،گلنگبین،کندر،عسل،زنیان،زیره،روغن زیتون.نخوردن انارشیرین مگربازنجبیل پرورده،انارترش.نخوردن شفتالومگرباعسل،مربای زنجبیل.نخوردن شلیل مگرباعسل،گلنگبین،انیسون،زنیان،مصطکی،روغن زیتون.نخوردن هلومگرباعسل،مربای زنجبیل.نخوردن انواع ماهی مگرباپختن بادنبه یاکنجد،زنجبیل،آویشن،عسل،گلنگبین،ادویه گرم.نخوردن به دانه مگربارازیانه،عسل.نخوردن لیموشیرین ونارنگی وکیوی وپرتقال ودارابی وتخم کدووهندوانه مگرباعسل،گلنگبین.نخوردن خشخاش مگرباعسل،مصطکی.

نخورید:روغن نباتی،كره گياهی،نوشابه،سوسيس وكالباس وفرآورده‌های اينچنينی .رعايت نمايید:روزي دووعده غذابخورند؛ورزش منظم؛راه رفتن بعدازشام 10- 15دقيقه؛خواب شبانه به مدت8ساعت؛بيدارشدن قبل ازطلوع آفتاب؛پوشيدن لباس مناسب وگرم؛سوناي خشك؛نخوابيدن درطي روز؛ پرهيزازمولدات بلغم،آبغوره خانگي بدون نمك زيادبخوریدو به مفاصل بمالید،روي نمدبنشينیدوبخوابید،ازآب دوري نمايید،زنبوردرماني به انتهاي مفاصل،منضج ومسهل بلغم حتماًمصرف نمايند،نمك دريازيادبخوریدزیادبخورید: پنیرکهنه/ بادمجان/ فلفل سبز/ انبه/ بِهْ/ زیتون/ نارگیل/ چغندر/ پیاز/ سیر/ کلم قمری/ موسیر/ برگ چغندر/ پونه/ نعناع/ پیازچه/ ترخون/ مرزه/ تره تیزک(شاهی)/ جعفری/ رازیانه/ ریحان/ شاهتره/ شنبلیله/ شوید/ کرفس/ اقسام کلم بستانی/ گزنه/ مارچوبه/ تره/ تره فرنگی/ جوی دوسر(چاودار)/ لپه/ نخود/ برنج کته ای/ آهو/  اردک/ بلدرچین/ گنجشک/ شترمرغ/ شتر/ کبوتر/ خروس/ کباب/ دل/ بادام هندی/ بادام درختی تلخ/ بادام کوهی/ پسته کوهی/ پسته/ تخم آفتابگردان/ چلغوز/ فندق/ گردو/ آویشن/ اسپند/ خردل/ دارچین/ انیسون/ زردچوبه/ زعفران/ زنجبیل/ زنیان/ زیره/ سیاهدانه/ فلفل/ کاکائو/ گلپر/ وانیل/ هل/ نمک/ روغن زیتون/ شیره خرما/ عسل/ شکرسرخ/ عرق بهارنارنج/

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 18:27 | نویسنده : سلامت |

درمان غلبه سودا(افیون بدن-عامل سرطان)

علائم وبیماریهایی که براثرغلبه سودابوجودمی آیند سوداوی ضعیف:کندی عکس العمل(ضعف اعصاب)وکندی کارقلب وریه،پریدگی رنگ چهره وافتادگی خطوط صورت،یبوست،غمگین،خودخور،متنفروفراری ازکار.سوداوی قوی:تندی وفشارعصبی،عکس العمل شدیدحرکات سریع وخشن،قلب وریه تندوسریع،چشمهادرخشان براق،فعالیت خیلی زیادوبی ثبات،قابل تحریک،خیالاتی،سریع تحت عوامل،خوابهای ناراحت کننده،مهیج،مضطرب،رنگ ادرارتیره نزدیک به خاکستری،مدفوع سیاه،یبوست شدید،خستگي،کوفتگي بدن،لاغري،پژمردگي روح وجسم،بي نشاطي،افسردگي،خودخوري،احساس سوزش درهنگام دفع بول،سياهی مدفوع،شوری وبدبویی دهان،تاريکي چشم،تيرگي صورت،شب کوري،سوزش معده،فکر زياد،کابوس،اخلاق تندوزشت،دلتنگي وبيقراري،لکه هاي سياه دربدن،خارش زياد،قولنج روده(کوليت)فراموشي،حرص زياد.بيخوابي،لخته شدن خون،آترواسكلروز،نفخ روده ومعده،دردمعده،خشكي پوست،ترك پوست،افسردگي،اسكيزوفرني،پسوريازيس،بزرگي طحال،بواسیر،واریس،تیرگی پوست،کشیده وخشک ودوکی شدن انگشتان،مفاصل درشت.سیاهی رگهای ریزپاها،اشتهاي كاذب،سیاهی زیرچشم وحاشیه پیشانی وکتف، بی حالتی وبیطراوتی پوست،رنگ تیره،خشکی اندام،درشتی منافذپوست،برجستگی رگهاولی نازک وتیره،درلمس سردوازدرون گرم،اگزمای پوست،موخوره، چروکیدگی پوست،سفیدی موهای روشن وفری موهای مجعد، خشنی وکلفتی موی بدن ،تنگی وریزی چشم،کاهش دید(پیرچشمی)خشکی گوش و بینی ودهان ،افزایش بویائی،نامنظمی های قلبی،بی مزگی،شوری وگسی دهان،خشکی دهان،به هم کشیده شدن دهان.رنگ زبان قرمزوبنفش،گرسنگی زود،کاهش هضم،بوی بدمدفوع،یبوست،مدفوع خمیری،تمایل به شیرینی،بوی بددهان،خورده خوری،ادرارکم وناپیوسته،تيره وغليظ،تکرارادرار،شب ادراری،زودانزالی،شکاکی،کینه توزی،زودرنجی،حساس،وسواس،ترسویی،کم ثباتی روانی،بسیارعاطفی،بی عشقی،بیقراری سردرگمی،کم لذتی،غصه زیاد،حرص،عدم انعطاف،ریزبینی،خواب سطحی وعدم رفع خستگی،خیالبافی،خودگرایی،حرافی،باخودحرف میزنند،تیک،لرزش،لقوه وپارکینسون،ناآرامی درخواب وبیداری.لکه های سیاه وسفید،جذام،زوال عقل،ورمهای سرطانی،بیماریهای شدیدپوستی،واریس،داءالفیل،تبهای دوروزه ودردهای مزمن.سیاهی زبان،ترشی وبدمزگی دهان،تغییررنگ وتیرگی چشم،زیادی فکر،بیتابی،اندوه،ترس بیمورد،کم خوابی،خشنی وزبری پوست،کمی عرق،گرفتگی دردهانه معده،سختی نبض،سفیدی وروانی پیشاب،سیاهی،دیدن تاریکی وبوی بددرخواب،کابوس ،توحش،توهم،تخيل،ماليخوليا،افسردگي،گوشه‌گيری،گرفتگی عروق واسپاسم های عضلانی،دردهای مفصلی،سردی،ضعف وناتوانی بدن. آسیب دیدن گلبولهای قرمز

علل پیدایش خلط سودادربدنازغلبه صفرامایل به زردی.ازغلبه دم مایل به سرخ تیره(خندان)،ازغلبه بلغم مایل به سفیدی(غمناک)،رفتارونحوه زندگی،ناتوانی طحال،سردی انجمادکننده،دوام یافتن احتفان،زیادی ترشح غده تروئید،تجمع وتهاجم وتکاثرورسوب وسوختن سایراخلاط دیگرخصوصاًصفرا،خوردن مستقیم املاح معدنی مثل:کلسیم،فسفر،پتاسیم وسدیم خلط مثل مصرف قرصهای کلسیم دارومولتی ویتامینهای نمک دار،غم،خواب زیاد،فصل پاییز،نگرانی مداوم،ورشکستگی مالی،غذاهای فریزشده،کشیدن سیگاروموادمخدر،خوردن چای سبز وسیاه،غذاهای بسیارگرم،غذاهای حرام.غذاهای سریع پخته شده(فست فود)ومیوه های نارس،غم مستمر،خواب صبح وغروب،بي تحركي فكري،بي تحركي جنسي،نبودن انس(آسمانی یازمینی)،خرده خواري،پرخوري؛خوردن نهار،خوردن غذاهاي بامزاج بسيارگرم؛زندگي درمحل گرم وخشك ياسردوخشك،داشتن بيماريهاي مزمن ومستمر،كبدبسيارگرم ويابسيارسرد،معده بیش ازاندازه گرم یابیش ازاندازه سرد،پوشيدن لباس تیره،عطروادكلن شيميائي،مصرف داروهاي شيميائي،ايستاده غذاخوردن،آپارتمان نشینی،استفاده ازوسائل الكتريكی واكترونيكي(تلويزيون وكامپيوتر)ترافيك،اختلاف سطح ناگهاني پرواز،سفرهاي طولاني ودائم،آلودگي صوتي وآلودگي هوا،خنديدن زيادونخنديدن زياد،خواب زیاد،مصرف الكل،مصرف نگهدارنده ها،نشستن مدام،تصمیم گیریهای سریع همراه بااسترس شدید(اسکی بازی،موج سواری،موتورسیکلت،مسابقات ماشین رانی وبازی رایانه ای)آسیب موضعی،سوءظن،خوردن غذاهای سردوخشک مثل:قراقروط/کشک/بارهنگ/تمشک/شاه توت/ترشک/ریواس/گشنیز/ارزن/باقلا خشک/برنج/جو/ذرت/عدس/ماش/آلبالو/ازگیل/انارترش/بالنگ/تمرهندی/زالزالک/زرشک/زغال اخته/سنجد/غوره/کُنار/گریپ/فروت/لیموعمانی/نارنج/ولیک/گوشت بز/قلوه/سیرابی/سماق/قهوه/نشاسته/بلوط خوراکی/شاه بلوط/شاه دانه/سرکه

درمان سوداتوکل،خواندن قرآن،روزه گرفتن،نماز خواندن،دیدن مناظرخوش،بادکش(حجامت)ورزش(اسب سواری،شنا،تیر اندازی)وتحرکات گرم،داروهای ضدسودا:سکنجبین،اسفند،حجامت،فصد،روغن مالی(بنفشه،زیتون،كنجدبادام شیرین)ماساژ،زالو؛مايعات به همراه آبليموترش وتازه؛پياده روي بعدازشام10-15دقيقه؛آب سيب؛حمام باآب ولرم؛مرطوب كردن بيني باروغن بادام شيرين هر12ساعت؛ورزشهاي سبك؛سفرهاي كوتاه؛تنفس طبي صبح زودوبعدازظهر؛خواب 5-6 ساعت؛نخوابيدن درطي روز؛پرهيزازهواي پاييزوبيخوابي؛عدم كم خوابي،هروقت خسته میشویدبایدبه اندازه کافی استراحت نمایند،به اندازه کافی غذامیل نمایید، ،زندگی درجای خوش آب وهواشادنگهداشتن روحیه،اطرافیانتان بایددراین امرشمارایاری دهند،راحت بودن محل خواب،دوری ازغم وغصه واسترس،خوردن آب هویج وغذاهای ضدسودامثل:کره/ماست چکیده/شیرمحلی تازه گاو/خربزه/خیارچنبر/طالبی/گرمک/آناناس/انجیرتازه وخشک/انگور/خرما/سیب شیرین/قیسی/گیلاس/گلابی/موز/مویز/بالنگو/اقسام توت/کشمش/انواع ترب/زردک/سیب زمینی ترشی/شلغم/هویج/شبدر/تربچه/ترب/گندم/اقسام لوبیا/جگرسیاه وسفید/پاچه/گوشت گوسفند(بره)/بوقلمون/مرغ محلی/میگو/زبان/چشم/بادام درختی شیرین/بادام زمینی/تخم طالبی/تخم خربزه/کنجد/شیره انگور/روغن کنجد/روغن بادام تلخ/ارده/سمنو/خاکشیر/ نخوردن چای سبز وسیاه مطلقانخوردن غذاهای سودازامگربامصلحات آنهامثلا:نخوردن قراقروط مگرباانواع فلفل،زیره،سیاه دانه.نخوردن کشک مگرباگلنگبین،سیر،نعناع خشک،پونه کوهی.نخوردن بارهنگ مگرباعسل،مصطکی.نخوردن شاه توت مگرباعسل،آب انار،انارنخوردن ترشک مگرباشربتها،رازیانه،شکرسرخ.نخوردن ریواس مگرباشربت عود،انیسون،عسل.نخوردن گشنیزمگرباسکنجبین،زرده تخم مرغ بافلفل ونمک،آب مرغ،دارچین.نخوردن ارزن،انارترش،آلبالو،تمشک مگرباعسل.نخوردن باقلاخشک مگرباعسل،پوست کندن،جوشاندن درآب وریختن آب آن پس ازپختن،روغن بادام،پونه،مرزه،فلفل،دارچین،آویشن،زیره،گلپرنخوردن برنج مگرباخیساندن درآب ونمک،زعفران،زیره سیاه،شویدنخوردن جومگربارازیانه،شیرینیهای طبیعی،انسیون،روغنهای گیاهی.نخوردن ذرت مگرباشیرینیهای طبیعی،روغنهای گیاهی.نخوردن عدس مگربامرزه،روغن بادام،سرکه،گلپر،پختن باگوشت حیوان جوان،روغن کنجدتازه،پونه،زعفران،روغن گاونخوردن ماش مگرباخشخاش،زیره،شوید،سکنجبین ساده،گلنگبین.نخوردن ازگیل مگرباانسیون،عسل،عودهندی.نخوردن بالنگ مگرباعسل،بنفشه،شربت انجیر،شربت خشخاش.نخوردن تمرهندی مگرباکتیرا،خشخاش،عناب،بنفشه،لعاب به دانه.نخوردن زالزالک مگرباانیسون،عسل،عودهندی.نخوردن زرشک مگربامیخک،شکرسرخ وشیرینیهای طبیعی.نخوردن زغال اخته مگرباعسل،گلنگبین.نخوردن سنجدمگرباعسل،شکرسرخ.نخوردن غوره مگرباگلنگبین،شربت خشخاش،انیسون.نخوردن کُنارمگرباسکنجبین،گلنگبین،مصطکی.نخوردن گریپ فروت،لیموعمانی،نارنج،ولیک مگرباعسل،گلنگبین.نخوردن گوشت بزمگربانمک،فلفل،پیاز،دارچین،زیره،میخک،بادام،نارگیل،خرمانخوردن قلوه مگرباکباب کردن باروغن زیتون،نمک،فلفل،دارچین،مصطکی،شاه زیره.نخوردن سیرابی مگرباگلپر،سرکه،مرزه،زنجبیل،دارچین. نخوردن سماق مگرباانیسون،مصطکی،طبخ بابادمجان.نخوردن قهوه مگربازعفران،گلاب،روغن پسته،زنجبیل.نخوردن نشاسته مگرباکرفس،میخک،شیرینیهای طبیعی.نخوردن بلوط خوراکی،شاه بلوط،شاه دانه،مگرباسکنجبین،عسل. نخوردن سرکه مگرباشیرینیهای طبیعی،روغن بادام شیرین

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 18:26 | نویسنده : سلامت |
  ازاين غذاهانخورید:پنیرکهنه/ بادمجان/ فلفل سبز/ انبه/ بِهْ/ زیتون/ نارگیل/ چغندر/ پیاز/ سیر/ کلم قمری/ موسیر/ برگ چغندر/ پونه/ نعناع/ پیازچه/ ترخون/ مرزه/ تره تیزک(شاهی)/ جعفری/ رازیانه/ ریحان/ شاهتره/ شنبلیله/ شوید/ کرفس/ اقسام کلم بستانی/ گزنه/ مارچوبه/ تره/ تره فرنگی/ جوی دوسر(چاودار)/ لپه/ نخود/ برنج کته ای/ آهو/  اردک/ گاو/ بلدرچین/ گنجشک/ شترمرغ/ شتر/ کبوتر/ خروس/ کباب/ دل/ بادام هندی/ بادام درختی تلخ/ بادام کوهی/ پسته کوهی/ پسته/ تخم آفتابگردان/ چلغوز/ فندق/ گردو/ آویشن/ اسپند/ خردل/ دارچین/ انیسون/ زردچوبه/ زعفران/ زنجبیل/ زنیان/ زیره/ سیاهدانه/ فلفل/ کاکائو/ گلپر/ وانیل/ هل/ نمک/ روغن زیتون/ شیره خرما/ عسل/ شکرسرخ/ عرق بهارنارنج/ ازاين غذاهازیادبخورید:انواع ماهی/ مغزگوسفند/ اسفرزه/ گلاب/ ماءالشعیر/ سیب زمینی/ باقلاتازه/ نخودسبز/ توت فرنگی/ آلو/ آلوچه/ انارشیرین/ پرتغال/ زردآلو/ شفتالو/ شلیل/ کیوی/ لیموشیرین/ نارنگی/ هلو/ آب فشرده انار/ تخم کدو/ تخم هندوانه/ خشخاش/ به دانه/ خیاربوته ای/ اقسام کدو/ گوجه فرنگی/ هندوانه/ کدوحلوائی/ اسفناج/ بامیه/ خرفه/ قارچ خوراکی/ کاسنی/ کاهو/ لوبیاسبز/ پنیرتازه/ خامه/ دوغ/ ماست/ سرشیر/ شیرپاستوریزه اين موارد رارعايت نمايند:استفاده ازهواي تازه وخنك؛خوردن زيادميوه وسبزيها؛خوردن كمترگوشت؛مصرف آب ومايعات باچندقطره آبليموترش؛خواب شبانه به مدت 5-6 ساعت؛يك ساعت خواب بعدازنهاردرتابستان يك ساعت بعدازنهار؛تنفس طبي؛استراحت كافي؛ورزش درهواي خنك درصبحِ زود ياشامگاه؛هر12ساعت چرب كردن بيني باروغن بادام شيرين؛ازهواي گرم وخشك،هيجان،خشم وفعاليت زياد خودداري شود.چنانچه مواردفوق رارعايت نكنيدممكن است به اين بيماريها مبتلاگردند:اسهال خوني؛اضطراب؛افزايش خونريزي حيض؛التهاب كبد؛انزال زودرس؛بي خوابي؛تپش قلب؛تنش فكري؛سرفه خشك؛سوزش ادرار؛شوره سر؛لاغري شديد؛لكه بيني
برچسب‌ها: درمانها, مزاج شناسی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 17:54 | نویسنده : سلامت |

ازاين غذاهانخورید:کره/ ماست چکیده/ شیرمحلی تازه گاو/ خربزه/ خیارچنبر/ طالبی/ گرمک/ آناناس/ انجیرتازه وخشک/ انگور/ خرما/ سیب شیرین/ قیسی/ گیلاس/ گلابی/ موز/ مویز/ بالنگو/ اقسام توت/ کشمش/ انواع ترب/ زردک/ سیب زمینی ترشی/ شلغم/ هویج/ شبدر/ تربچه/ ترب/ گندم/ اقسام لوبیا/ جگرسیاه وسفید/ پاچه/ گوشت گوسفند(بره)/ بوقلمون/ مرغ محلی/ میگو/ زبان/ چشم/ بادام درختی شیرین/ بادام زمینی/ تخم طالبی/ تخم خربزه/ کنجد/ شیره انگور/ روغن کنجد/ روغن بادام تلخ/ ارده/ سمنو/ خاکشیر/

ازاين غذاهازیادبخورید: کشک/ قراقروط/ شیرگوسفند/ ترشک/ ریواس/ گشنیز/ بز/ قلوه/ سیرابی/ شیردان/ سماق/ نشاسته/ قهوه/ بلوط خوراکی/ شاهدانه/ سرکه/ آبغوره/ ارزن/ باقلاخشک/ برنج(آبکش)/ جو/ ذرت/ عدس/ ماش/ شاه توت/ تمشک/ آلبالو/ ازگیل/ انارترش/ بالنگ/ تمرهندی/ زالزالک/ زرشک/ زغال اخته/ سنجد/ غوره/ کنار/ گریپ فروت/ لیموعمانی/ نارنج/ به ترش/ لیموترش/ سیب ترش

اين موارد رارعايت نمايند:استفاده ازميوه،گوشت،غذاهاي دريايي،غذاهاي بافيبربالاوكم كالري؛پياده روي صبحگاهي به مدت 15-30دقيقه؛خواب شبانه به مدت6-7ساعت؛زودخوابيدن؛زودبيدارشدن؛چرت نيم ساعت بعدازغذادرتابستان؛سالي 2-3 بارحجامت وفصد؛پرهيزازفعاليتهاي گرمازاوهواي گرم ومرطوب؛كم خوري.چنانچه مواردفوق رارعايت نكنيدممكن است به اين بيماريها مبتلاگردند:سردرد؛پرخوابي؛ادرارخوني؛خستگي؛چاقي؛تپش قلبتاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 17:47 | نویسنده : سلامت |

چند نکته

ترجیحا این چای ها را با عسل،خرما یا توت میل کنید.اگر مبتلا به دیابت هستید با عسل میل کنید.چای را می توان با چند قطره آبلیموی تازه میل کرد.

-چای گل گاو زبان و سنبل الطیب:                                                  طبیعت:گرم و تر

خواص:خوابآور،آرامبخش اعصاب،پایین آورنده فشار خون،رفع خشونت نای،سینه،تنگی نفس،گلو درد،مقوی دماغ،معده و کبد سرد،افزایش ترشح ادرار،ضد سردرد های عصبی،درد کلیه،قولنج،اسپاسم،تشنج،صرع،سودا،صفرا،وسواس و سنگ کلیه

طرز تهیه: دو قاشق غذاخوری(یک مشت)گل گاو زبان + یک قاشق غذا خوری(یک مشت کوچک)سنبل الطیب + دو لیوان آب جوش + نبات،نیم ساعت دم بکشد تا به رنگ قرمز آلبالویی در آید.

2- چای زیر فون:                                                                              طبیعت:گرم

خواص:آرام بخش،ضد ناراحتی های عصبی،تشنج،میگرن های مزمن،بی خوابی،سردرد،بیماری های ریوی،زکام،غلظت خون،استفراغ،رماتیسم،آرتروز،نقرس،سیاتیک

مصرف زیاد موجب پایین آمدن فشار خون خواهد شد.

هشدار:برای خانم های باردار ممنوع است.

طرز تهیه:یک مشت زیرفون + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم ده دقیقه بجوشد سپس با شعله غیر مستقیم به مدت طولانی دم بکشد تا خوب رنگ بیندازد.

3-چای بادرنج بویه:                                                                      طبیعت بسیار گرم

خواص:مقوی قلب واعصاب،خونساز،تقویت کننده سلولهای مغز،فوق العاده آرامبخش،محرک معده،خواب آور،نشاط آور،ضد صدای گوش،تشنج،اسپاسم،بیماری های کلیوی،بوی بد دهان و خواب های وحشتناک(چای مورد علاقه حضرت علی علیه السلام)

طرز تهیه:یک مشت کوچک بادرنج بویه + دو لیوان آب سرد روی شعله مستقیم قرار دهید تا به نقطه جوش برسد سپس با شعله غیر مستقیم خوب دم بکشد.

4-چای بادرنج بویه و زیرفون:                                                        طبیعت:گرم

خواص:تقویت قلب و اعصاب،خواب آور،نشاط آور،آرامبخش،خونساز،ضد بوی بد دهان،خواب های وحشتناک،بیماری های کلیه،صدای گوش

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری زیرفون + یک قاشق مرباخوری بادرنج بویه + دو لیوان آب جوش،باشعله مستقیم و ملایم حدود یک ساعت بجوشد سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

5-چای به لیمو و زیرفون                                                                طبیعت:گرم

خواص:آرامبخش،کاهش دهنده فشار خون،تقویت حافظه،و معده،خاب آور در شب،تب بر،شستشو دهنده کلیه،ضد سرماخوردگی،تشنج،نقرس،رماتیسم،سردرد،و سرگیجه،ناراحتی های عصبی،میگرن،غلظت خون،آسم،اسهال،سینوزیت،صدای گوش و خستگی بدن

طرز تهیه:یک مشت بزرگ زیرفون + یک مشت کوچک به لیمو + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم و ملایم،حدود یک ساعت بجوشد،سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

6-چای دارچین                                                                           طبیعت:گرم

خواص:ادرارآور،مفرح،محرک اعصاب،تقویت معده،کبد،قوه باه،قلب وعروق؛کاهش درد کمر و مفاصل،تسریع جریان خون،نیرو بخش،باز کننده انسداد مجاری،پاک کردن سینه و حنجره،بالا بردن فشار خون،ضد:اخلاط رطوبتی،پا درد های رطوبتی،سرفه های رطوبتی،دلهره،بوی بد دهان،دردهای استخوانی،دیابت،سردی بدن

هشدار:برای زنان باردار مضر است.

طرز تهیه:چند عدد چوب دارچین + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم آرام جوش آورده سپس با شعله غیر مستقیم دو الی سه ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی درآید.

7-چای زنجبیل                                                                    طبیعت:گرم و خشک

خواص:تقویت:حافظه،قوه باه،جهاز هاضمه،معده،قوای رییسه بدن؛خونساز،تنظیم ادرار،خلط آور،ملین،درمان اسهال ساده و خونی،مانع بروز سرطان،کاهش چربی خون،بالا بردن فشار خون،مفید برای قطع حیض؛ضد:ضعف اعصاب،رطوبت مزاج،بلغم،درد مفاصل،بیماری های مفصلی،کمر درد،مسمومیت غذایی،سرفه،تهوع و آشفتگی در مسافرت و انعقاد خون

هشدار:زیاده روی در مصرف باعث فشار خون و ضعف نیروی جنسی است.

طرز تهیه:نصف قاشق چای خوری زنجبیل(بسته به ذائقه خود)در یک لیوان آب جوش ریخته و در ظرف را گذاشته تا حدود ده دقیقه بماند سپس با کمی عسل مخلوط کرده،میل نمایید.

8-چای زعفران                                                                     طبیعت:گرم

خواص:منضج و مصلح عفونت بلغمی،محرک نیروی جنسی و قوای مفزی،مفرح،نشاط آور،خنده آور،ادرار آور،خلط آور،آرامبخش،مقوی کبد و جهاز تنفسی،آشامیدن یک مثقال آن جهت تسریع در زایمان،تسکین آسم و سیاه سرفه،ضد:سرفه،حساسیت و کرم خوردگی دندان
9-
چای نعناع                                                                        طبیعت:گرم

خواص:لطیف کننده خون،مفرح و مقوی قلب،مسکن ناراحتی های گوارشی،کمک به هضم غذا،مقوی اعصاب معده،بادشکن،اشتهاآور،دفع صفرا،پاکسازی و تقویت کبد و طحال،برای سرما خوردگی و بیماری های حلق و گلو(از پونه قوی تر است)ضد:نفخ،سکسکه،تهوع،اسهال،دل پیچه،بواسیر،دردشکم،تب

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + سه لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

10-چای پونه                                                           طبیعت:اوایل بهار :گرم؛پاییز:خشک

خواص:قوی ترین آنتی بیوتیک،بادشکن،رقیق کننده خون،ادرارآور،خلط آور،صفرابر،انرژی زا،بسیار مفید برای درد سینه و آزاد کردن اخلاط،تقویت:معده،قلب،جهاز هاضمه؛ضد:تب ادراری،سرفه،حساسیت،نفخ،نقرس،سکسکه،آشفتگی،دل بهم خوردگی،خستگی،مفید جهت به تاخیر انداختن عادات ماهیانه

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

11-چای چلتوک برنج                                                      طبیعت:گرم

خواص:سرشار از ویتامین های ب،تقویت مغز واعصاب و قلب،ضد یبوست مزمن،جلوگیری از ریزش و سفید شدن مو

طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش،با شعله مستقیم پنج دقیقه بجوشد سپس با شعله غیر مستقیم یک ساعت دم بکشد.

هشدار: برای خانم ها ممنوع است.

12-چای گلپر                                                                   طبیعت:گرم و خشک

خواص:تقویت کننده عالی حافظه،قوه باه،قلب و عروق؛اشتها آور،کمک به هضم غذا،شفابخش بیماری یرقان،پاکسازس کبد و دفع صفرا،تداوم آن برای سوزاندن چربی های بدن مفید است؛ضد:صرع قوی،فراموشی،اسهال،تنبلی معده،جوش و دمل

طرز تهیه:یک قاشق مربا خوری رادر یک لیوان آب جوش ریخته،ظرفی را در آن گذاشته،می گذارید پانزده دقیقه بماند تا به رنگ زرد درآید.

13-چای کوهی                                                                     طبیعت:گرم

خواص:آرام بخش،ضد:حساسیت،ادرار آور،باز کننده گرفتگی های روده و کبد،تقویت سیستم ایمنی

طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب وش با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.

14-چای میوه نسترن                                                   طبیعت:معتدل و خشک

خواص:سرشار از ویتامین ث،مقوی معده،پایین آورنده فشار خون،ضد:قند خون،درد و ورم کلیه،اسهال

طرز تهیه:پانزده عدد را در یک قوری + دو لیوان آب سرد،با شعله مستتقیم جوش آید سپس شعله را کم کنید تا با همان شعله مستقیم یک ساعت باشد تا آب آن به تدریج بخار شود سپس با شعله غیر مستقیم سه ساعت دم بکشد.

15-چای بابونه                                                                طبیعت:معتدل،دیم آن گرم و خشک

خواص:آرام بخش اعصاب و مغز ومعده و روده و تقویت آنها،افزایش شیر مادر ،اشتها آور،ادرار آور قوی،ضد:تب و لرز،انگل،یبوست،سردرد،سنگ مثانه،بلغم و صفرا

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش،با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.

16-چای به لیمو                                                                 طبیعت:گرم

خواص:آرام بخش،خواب آور در شب،تقویت حافظه و معده،رفع درد شکم،خستگی،صدای

گوش،ضد:میگرن،سردرد،سرگیجه،تپش قلب،نفخ،آسم،اسپاسم

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش،با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

17-چای آویشن                                                                 طبیعت:گرم

خواص:تقویت اعصاب بینایی،جهاز هاضمه،معده،کبد و کلیه،بالا برنده فشار خون،باز کننده انسداد،خشک کننده،تحلیل بادها و بلغم،لطیف کننده غذاهای غلیظ،اشتها آور،ادرار آور،جاری کننده حیض،تنقیه ریه،معده  روده ها و کبد از رطوبت بلغم،رفع کولیت های مزمن،افزایش شیر مادر،پاک کننده سینه،باز کننده گرفتگی های روده،ضد:انگل،رطوبت بدن،صفرا،زکام،سرفه،آسم،تنگی نفس،غلظت خون و ضد عفونی کننده و میکروب کش(شش برابر آنتی بیوتیک)

طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش،با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

18- چای اکلیل کوهی طبیعت:گرم ومعتدل
خواص: گیاه معجزه گر قوی مقوی اعصاب، ادرادآور، پاک کننده ریه ها، بادشکن، تسکین درد کبد، برای تنگی نفس ، مفید برای بیماریهای عصبی وتشج، تقویت معده وبدن، ضد عفونت کلیه،صفرا، بلغم ، دلهره، اضطراب، آسم ،زکام، سیاه سرفه،  دردهای رماتیسمی استخوان وکمر،  سنگ کلیه ومثانه، کیسه صفرا، میگرن، بیخوابی، غلظت خون.
طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان  آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.
19-
چای گزنه                                                      طبیعت:گرم و خشک
خواص: تحلیل ورم های سخت، چاق کننده بدنفباز کننده انسداد کبدو طحال، وفم رحم، تنقیه کننده ریه و معده، افزایش نیروی جنسی،ضد قند خون،غلظت خون،چربی،صفرا، بلغم، سنک کلیه، سرطان، امراض کلیوی و خون در ادرار، خونریزی ها، ریزش مو، خستگی، انگل، کرم روده
طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان  آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.
20-
چای مرزنجوش                                              طبیعت:گرم
خواص: آرام بخش اعصال، بهترین داروی میگرن کهنه ودرد شقیقه ها وسردرد،خلط اور،تب بر،اشتها آور،تقویت عمومی بدن،ضد نفخ و ورم معده، اسهال، اخلاط مضره، سرما خوردگی.
طرز تهیه:ا مشت کوچک + دو لیوان  آبجوش در کتر ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.
21-
چای ریوند چینی                          طبیعت:گرم و خشک به سمت تری
خواص: ضد برودت معده و کبد، ضد سرفه مزمن، تنگی نفس، سل، زخم ریه، زخم رودهف استسقاء، یرقان، مسهل اخلاط غلیظه و رقیقه، مدر، ضد دردهای کلیه، مثانه ورحم.
طرز تهیه: چند تکه از آن را + مقداری آب که آن را بپوشاند با شعله مستقیم آرام جوش آورده بعد آن را با شعله غیز مستقیم 2 الی 3 ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی در آید .
22-
چای استخودوس                                طبیعت: گرم وخشک
خواص: آرام بخش اعصاب ، تقویت کننده سلولهای مغز، افزایش شیر مادر، تحلیلی نفخ و گاز روده، فرح آور، باز کننده انسداد عروقی، مسهل بلغم و سودا خصوصا سودای مغز، ضد میگرن، زکام ، اسم، برونشیت، دل پیچه، رماتیسم، درد سینه، تنگی نفس، سرفه ، اگزما، ضد عفونی کننده دستگاه مجاری ادراری، در اکثر بیمارریها کاربرد دارد.
طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان  آبجوش ،در کتری ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.
23-
چای فلوس                                         طبیعت:معتدل
خواص: مسهل صفرا، دافع اخلاط فاسد، ضد: افسردگی ، صرع، میگرن ، بواسیر، یبوست مزاج؛ تقویت: اعصاب، قلب، مجاری ادرار، دستگاه تنفسی.
طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان  آب سرد؛  با شعله مستقیم کمی بجوشد بعد با شعله غیر مستقیم دم بکشد.
24-
چای زیر ه سیاه                                  طبیعت: بسیار گرم
خواص: لطیف کننده، قابض، برطرف کننده بادهای غلیظ، بالا برنده فشار خون، سوزاننده چربی اضافی، تصفیه خون، مدر، افزایش شیر مادر، تحلیلی گاز معده و روده، درمان تنگی نفس، تحریک اشتها؛ تقویت: قلب وعروق معده.
طرز تهیه: 1 قاشق مربا خوری + دو لیوان  آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.
25-
چای بهار نارنج
خواص:آرامبخش، مفرح، نشاط آور، اشتها آور؛ تقویت: قلب، اعصاب، نیروی جنسی؛ رفع دل پیچه و گاز معده، تسکین درد سینه و سردرد های عصبی.
طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان  آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

26- چای برگ درخت به                     طبیعت: گرم ومعتدل

خواص: قابض ، نرم کننده سینه، مقوی قلب، مفرح، نشاط آور.
طرز تهیه: 10 تا 15 عدد برگ را 20 دقیقه خیسانده و بشویید و در یک لیتر آب در قوری ترجیحا ظرف مسی حرارت دهید و به محض اینکه به جوش آمده فورا شعله را ملایم کنید تا  آب بدون حرکت  شروع به بخار کند و گاهی برگ ها را بر هم بزنید زمانیکه 3/1 بخار شد چای آماده است. (می توانیداز هل یا چوب دارچین برای برای معطر کردن استفاده کنید)

27- چای افتیمون

طبیعت: گرم و خشک

خواص: تحلیل برنده ورم ها، لطیف کننده، بازکننده انسداد و مفرح قلب، جهت بیماری های مغز و اعصاب مانند سردرد، تشنج، افسردگی، کاووس و وسواس و بیماری های مفاصل مفید است. به تنهایی مسهل بلغم و سودا و با بنفشه مسهل صفرا می باشد.

از آنجایی که بسیار لطیف و ضعیف است جوشاندن و کوبیدن آن سبب از بین رفتن خاصیت آن می شود. برای آرامش و تقویت اعصاب دم کرده افتیمون بخورید. تاثیر آن روی سر خوب است. برای آلزایمر نیز مفید است.

هشدار: مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر است.

طرز تهیه: هنگام مصرف نباید آن را نرم کوبید و یا زیاد جوشاند، بلکه باید با شعله غیر مستقیم و خیلی آهسته و طولانی مدت دم کنید

منبع:سایت حکیم فرزانه دکتر حسین روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 13:40 | نویسنده : سلامت |

مواد لازم:
1-    
ميگو پاك كرده 500 گرم  2-    آرد 3 قاشق غذا خوري
3-    
زعفران دم كرده 3 قاشق غذا خوري 4-    روغن زيتون 2 قاشق غذا خوري
5-    
آب ليمو 2 قاشق غذاخوري  6-    آب نصف ليوان

7-    نمك و فلفل به مقدار كافي
8-    روغن كنجد براي سرخ كردن ميگو به مقدار لازم

طرز تهیه:
ابتدا ميگوها را شسته و خشك مي كنيم روغن زيتون، آبليمو و نمك و فلفل را در ظرفي مخلوط مي كنيم و ميگوها را به آن اضافه مي كنيم و خوب هم مي زنيم ظرف را به مدت 2 ساعت در يخچال مي گذاريم .آرد را با آب و كمي جوش شيرين و دم كرده زعفران مخلوط مي كنيم و خوب هم مي زنيم تا حالت سس پيدا كند. روغن كنجد را در ظرفي كوچك و گرد كه مسي باشد مي ريزيم و داغ مي كنيم سپس يكي يكي ميگوها را داخل سس مي كنيم و بعد داخل روغن داغ مي ريزيم . سعي كنيد هر بار 2 ميگو در ظرف بيندازيد. توجه داشته باشيد روغن بايد سطح ميگو را بپوشاند تا ميگو خوب سرخ شود و پف كند . در كنار اين غذا مي توان از سبزيجات پخته استفاده كرد.

(ماهي هاي بدون استخوان را نيز مي توان دقيقا به همين روش سرخ كرد)

منبع سایت حکیم فرزانه دکتر حسین روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 13:33 | نویسنده : سلامت |
روش تهیه سرکه بااستفاده ازخرمایاکشمش نیزهمانندسرکه انگوراست ولی بااین تفاوت که میزان آبی که داخل ظرف یابشگه میریزند،دوالی سه برابرمیزان وزن خرمایاکشمش میباشدکه بسته به میزان شیرینی آن دارد،اگرخیلی شیرین نباشندآب کمتری میخواهند.بطورمثال به ازاءیک کیلوخرمای شیرین،دوالی سه لیترآب داخل بشکه بریزید. درسرکه خرمایاکشمش هم درهفته دوم،یکبارهم بزنیدتاخرمایاکشمش های روی سطح ظرف نیزداخل ظرف رفته وسریعترپوسیده شوند. اینکاررا2الی3باردیگردرطی مرحله اول انجام دهید.برای تهیه سرکه خرماازخرمای شیرین استفاده کنید،البته خرمای شیره داربرای تهیه سرکه بهتراست.رنگ کشمش نیزهرچه روشن ترباشد،رنگ سرکه اش روشن ترمیگردد.همانندسرکه انگور،پس ازایجادحالت کف وکپک برروی سطح ظرف واندازه شدن میزان مایه آب داخل خرما،درپایان مرحله اول یعنی بعدازحدود50الی70روزازشروع فرایندتولید،بایدتفاله خرماراازآب آن جدانماییدوبگذاریددرمرحله دوم کاملاًترش شده وتبدیل به سرکه شود

منبع سایت حکیم فرزانه دکترحسین روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 13:29 | نویسنده : سلامت |
برای تهیه سرکه سیب بایدازسیب های شیرین استفاده نمودبرای اینکارابتداسیب هاراشسته وآنراباچاقوبه چندقسمت تقسیم ویاچرخ کنیدتاسریع بپوسدودرفرایندتهیه سرکه تسریع گردد.سیب چرخ کرده راداخل بشکه بریزیدتابعدازمدتی له ونرم شود.روش تهیه سرکه سیب نیزهمانندسرکه انگور است ولی بااین تفاوت که به محتوای ماده اولیه داخل ظرف،آب اضافه نمیشود.ادامه روش تهیه سرکه سیب نیزهمانندسرکه انگوراست.
تذکر: اگرسیب شیرین نباشد،مایع حاصله ترش نخواهدشد.لذابایدحتماًازسیب شیرین استفاده شود.- اگرسیب خیلی آبداروشیرین باشد،هریک کیلوگرم سیب حدود700گرم سرکه میدهد.درحالت معمول هریک کیلوگرم سیب حدودنیم کیلوگرم سرکه میدهد.- اگراشتباهاًیابه هردلیلی داخل ظرف سیب مقدارکمی آب اضافه شود،اگرسیب شیرین باشد،فرایندتولیدسرکه کمی طولانی ترشده وسرکه دیرترعمل میآید

منبع سایت حکیم فرزانه دکتر حسین روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 13:23 | نویسنده : سلامت |

یکی ازسرکه های موردعلاقه عموم که تولیدآن بسیاررایج است، سرکه به دست آمده ازانگوراست که توصیه میشودازانگوری که

یکی ازسرکه های موردعلاقه عموم که تولیدآن بسیاررایج است، سرکه به دست آمده ازانگوراست که توصیه میشودازانگوری که شیرینی زیادی داشته باشد،استفاده نماییدتاسرکه بهتری تولیدشود.لازم به ذکراست اگرانگوراصلاًشیرین نباشد،سرکه تولیدنخواهدشد.برای تهیه سرکه انگورطی دومرحله ذیل عمل نمائید

1- مرحله اول:ابتداانگورهارابشوییدوسپس آنرادرظرف یابشکه ای قراردهید.لازم به ذکراست اگرانگورراچنگ بزنیدولِه کنیدودربشگه بریزید،زمان انجام فرایندتولیدسرکه درمرحله اول کاهش مییابد.سپس بسته به میزان شیرینی انگورمیبایست مقداری آب داخل بشکه بریزید.تقریباًبه ازای هریک کیلوانگورشیرین 150 الی 200 گرم آب به آن اضافه کنید.اگرشیرینی آن کم باشد،میزان آب کمتری نیازاست.بشکه حاوی انگوروآب بایدمقداری سرخالی باشدتا کف ایجاد شده براثرفعل وانفعالات مربوطه سرریزنشود.پس ازریختن آب به مقدارمشخص،درب بشکه رابایدبه صورتی که مانع ازترددهوانگردد،برروی ظرف قراردهید،یعنی چون درمراحل تهیه سرکه،واکنش تخمیرنیازبه وجودهوادارد،نبایددرب ظرف سفت وکیپ گردد،بلکه بایدجریان هواکمی برقرارباشدتادرروندتهیه سرکه مشکل ایجادنشود. تذکربسیارمهم:هرگزدرمراحل تولیدسرکه نبایددرب ظرف یابشکه راکاملاًبه صورت کیپ بگذاریدچراکه درصورت درجریان نبودن هوا،هرگزسرکه ترش نخواهدشد.

پشه سرکه: بعداز4-5 روزازمرحله اول که انگوردرحال تغییرشکل است یعنی لک دارشده ودرحال گندیدن است،سروکله حشراتی پیدامیشودکه به آنهاپشه سرکه یاپشه میوه میگویند.این پشه هادرفرایندتخمیرماده اولیه وتولیدسرکه موثرمیباشند.پشه سرکه حشره  ایست که به بوی تخمیروسرکه جلب میشودومخمرهای عامل گندیدگی  میوه هاراباخودبرروی میوه های گندیده ویارسیده حمل کرده ودرآنجاکشت میدهندودرداخل آنهاتخم ریزی میکنند.هرگاه دمای محیط از25درجه سانتیگرادپایین بیایدقدرت زادوولداین حشرات کم شده ودرنهایت درزیر16درجه سانتیگرادباعث ازبین رفتن پشه هامیشودواگردمای محیط بالاتراز30درجه سانتیگرادنیزباشدباعث عقیم شدن حشره نرودرنهایت بازمنجربه ازبین رفتن آنهامیگردد،پس نتیجه میگیریم بهترین دماجهت زندگی این پشه ها25 درجه سانتیگراداست.

تکان دادن وهم زدن انگورها:بعدازیک هفته که ازمرحله اول گذشت،انگوهای درحال تخمیر،حالت جوش پیدامیکنندوکم کم سطح آن بالامیآید.دراین زمان برای اینکه انگورهای روی سطح ظرف نیزکاملاًپوسیده شوند،لازم است بایک هم زدن وجابجایی،انگورهای روی سطح بشکه رابه هم بزنیدتا نگورهای سطح ظرف جای خودراباانگورهای داخل ظرف عوض کنند.این کاررا2الی3باردرطی مرحله اول انجام دهید.اگرهوامعتدل باشد،بعدازحدودیکماه انگورهاکاملاًله وشل میگرددوکم کم داخل ظرف ته نشین میشودبطوریکه روی سطح ظرف،مایع حاصله قرارمیگیرد دراین زمان روی سطح آن حالت کف وکپک بوجودمیآید.البته بسته به گرمای هوااین مدت زمان،ممکن است کم یازیادگردد.
تذکر:- دراین حالت،آب انگور،اگرپرمایه باشداصلاً کپک نمیزند،اگررنگ کف وکپک ایجادشده روی سطح مایع،سفیدباشدنشان ازکم مایه بودن آن است ولی اگررنگ آن حالت کرم متمایل به قهوه ای باشد،میزان مایه آن جهت تولیدسرکه مناسب واندازه است.- اگرآب انگور،پرمایه باشددراین حالت طعم تلخی میهدوبرای اینکه ترش شودوسرکه ایجادگرددبایدمقداری آب به آن اضافه کردوآنراهم زدتاآب باهمه محتویات ظرف مخلوط شود.- اگرآب انگور،کم مایه باشدبایدمجدداًمقداری انگورشیرین داخل آن ریخت وبگذاریم بماندتابعدازمدتی مایه آن اندازه شودیااینکه بایدآنقدرآب آن تبخیرشودتاجهت تولیدسرکه،مایه آن به اندازه ومیزان مناسب برسد.پس ازا ایجادحالت کف وکپک برروی سطح ظرف واندازه شدن میزان مایه آب داخل انگور،درپایان مرحله اول یعنی بعدازحدود50الی70روزازشروع فرایندتولید،بایدتفاله انگورراازآب آن جدانماییدوبگذاریددرمرحله دوم کاملاًترش شده وتبدیل به سرکه شود.تفاله های انگورراپس ازجداسازی ازآب آن بایدتحت فشارقراردادتاآب باقی مانده درآن کاملاًگرفته شود،مثلاًمیتوانیدآنهاراداخل پارچه توری بگذاریدوفشاردهیدتاآب ازتفاله جدابشود.تفاله نهایی انگوررادوربریزیدواین مایع گرفته شده ازتفاله رابه آب قبلی اضافه نمایید.تفاله برای خوراک دام میتواندمورداستفاده قرارگیرد

تذکر:برخی ازافراددرتهیه سرکه،ازنمک،خمیرنان ودیگرمخمرهااستفاده میکنندکه استفاده ازاین مواددرتهیه سرکه موردتاییدنمیباشد.

2- مرحله دوم:خروجی مرحله اول،آب انگورنامیده میشودکه درمرحله دوم تبدیل به سرکه خواهدشد.دراین مرحله بایدمنتظرماندتاآب جداشده ازانگورتبدیل به سرکه شودکه دراین خصوص روی مواردذیل بایددقت کرد:

ظرف مورداستفاده بایدشیشه ای باشد.

چون درمراحل تهیه سرکه،انجام واکنش شیمیایی مربوطه نیازبه وجودهوادارد،نبایددرب ظرف سفت وکیپ گردد،بلکه بایدجریان هواکمی برقرارباشدتادرروندتهیه سرکه مشکل ایجادنشود

دریک هوای معتدل،10الی20روزطول میکشدتامایع حاصله ازمرحله اول،دراین مرحله کاملاًترش وتبدیل به سرکه شود.
به علت تغییرات حاصله درمواداولیه درفرایندتولیدسرکه بعدازمدتی ته ظرف سرکه،چیزی شبیه گِل،ته نشین میگرددکه میبایست آن جرم راازمایع اصلی جداکرد.برای اینکارسرکه راداخل ظرفی دیگربریزیدتاگِل،ته ظرف قبلی باقی بماندوبتوان آنرادورریخت.اینکاررایک تادوباربعدازحدودیک هفته ازمرحله دوم که مایع به رنگ زلال درآمدانجام میدهیم.

پس ازپایان مرحله دوم،سرکه ترش ترش شده رادرظرف ترجیحاًشیشه ای بریزیدوآنراپرکنیدودرب آنرامحکم ببندیدودرسایه نگهداری کنید

منبع سایت حکیم فرزانه دکتر حسین روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 13:21 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 10:43 | نویسنده : سلامت |
One of the basic factors indicating health status in Persian (ancient Iranian) medicine
is temperament diagnosis. Hence, Temperament Diagnosis Test tries to
establish a diagnosis of your temperament and helps you to regulate your
foods’ consumption, daily and physical activities accordingly:
linkبرچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 8:19 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 8:15 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 8:14 | نویسنده : سلامت |

امام رضا علیه السلام:

بدانکه قوای نفس تابع مزاجهای بدنهاست

توجه توجه

برای مشاهده پخت انواع غذاهای سنتی وسالم

اینجا کلیک نمائیدآزمون مزاج شناسی

چنانچه موفق به برگزاری آزمون از طریق فوق نشدید میتوانید توسط پست زیر خودتان اقدام به شناسایی غلبه مزاج نمائید وسپس اقدام به درمان نمائید

علائم غلبه اخلاط

پس از تعیین مزاج چنانچه مزاج شما غلبه بلغم(سردوتر)بود میتوانید اینجا کلیک نمائید


پس از تعیین مزاج چنانچه مزاج شما غلبه سودا(سردوخشک)بود میتوانید اینجا کلیک نمائید


پس از تعیین مزاج چنانچه مزاج شما غلبه صفرا(گرم وخشک)بود میتوانید اینجا کلیک نمائید


پس از تعیین مزاج چنانچه مزاج شما غلبه دم(گرم وتر)بود میتوانید اینجا کلیک نمائید


ضمناقبل ازدرمان غلبه مزاج ابتدابایداقدام به اصلاح تغذیه نمائید که برای این منظورمیتوانید به پستهای زیرمراجعه نمائید

شش ماده سرطان زاکه نباید استفاده کرد

پـرهـيـزات عـمـومـي

غـذاهـايـي كـه نـبـايـد بـاهـم خـورده شـونـد

خـوردن غـذاهـايـي كـه بـر روي غـذاهـاي قـبـلـي مـمـنـوع اسـت

تـوصـيه هـاي اسـلامـي در آداب غـذا خـوردن

درمان بیماریها

مطالب مربوط به تغذیه سالم

  درباره مزاج‌شناسی

مزاج شناسی یکی از علومی است که از دیر زمان مورد توجه عام و خاص بوده است , همه ی انسان ها صرف نظر از میزان سواد و رشته تحصیلی و گرایش اجتماعی نسبت به مفاهیم مزاج شناسی واقف بوده و هر کدام به تناسب میزان فهمی که از آن داشتند در تمامی شئون زندگی از این علم بهره می بردند.

تمامی کارشناسان رشته های مختلف علوم اجتماعی , صنعتی , معماری و کشاورزی , طب و نجوم و تعلیم و تربیت و علوم سیاسی نیز به طور کامل از این علم در موضوعات مورد بحث خود استفاده می کردند و ساختار نظام علمی خود را بر مبنای مزاج شناسی استوار می ساختند .

اگر هر انسانی بر طبق طبع و مزاج خویش غذا میل کند، کم تر بیماری به سراغ او خواهد آمد. شناخت طبع بر هر فردی لازم و ضروری است و از طریق آن، می توان بسیاری از مشکلات که معمولاً برای انسان پیش می آید پیشگیری کرد.

انواع مزاج‌ها

براساس طبیعیات قدیم، جهان نظام طبیعت بر پایه 4 عنصر اصلی آفریده شده است که عبارتند از: آتش، هوا، آب و خاک. این چهار عنصر در بدن انسان به 4 خلط (اخلاط اربعه: صفرا، دم، بلغم و سودا) تبدیل می‌شوند و هر یک تاثیرات خاصی در بدن انسان ایجاد می‌کند.

بر اساس طب سنتی9 نوع مزاج کلی وجود دارد:

 1. مزاج معتدل
 2. مزاج سرد
 3. مزاج گرم
 4. مزاج تر
 5. مزاج خشك
 6. مزاج گرم وتر
 7. مزاج گرم وخشك
 8. مزاج سرد وتر
 9. مزاج سرد وخشك
نمودار مزاج های مختلف

علائم مزاج گرم و تر (دموی)

افراد با این مزاج پوست نرم، مرطوب و گرمي دارند، منافذ پوستي درشتي دارند كه از علايم منافذ درشت خوب عرق كردن است. رگهاي دست آشكار و برجسته است، رنگ پوست گندم‌گون يا گلگون است رنگ چشم (سفيدي) با گرايش قرمز است ،رنگ مردمك ميشي تيره و سياه است موي سر: درشت و قابل انعطاف و داراي پيچ درشت است، رنگ مو: سياه خرمايي تيره و روشن و معمولاً پر مو هستند.

مزه دهان،‌ شيريني صبحگاهي است، دهانشان كم رطوبت است و كم تشنه مي‌شوند. اشتهاي زياد و خوراك خوبي دارند، توان هضم غذا بسيار بالاست نفخ معده ندارند، يبوست ندارند، گرايش به شيريني كم دارند و گرايش به شوري هم بسيار اندك است. گرايش به ترشي كم دارند. بوي بد دهان ندارند، بوي بد مدفوع ندارند، قار و قور شكم ندارند تمايل به سردي‌ها ندارند ولي تمايل به گرمي‌ها اندكي دارند.

افراد دموي بايد غذاهاي خنک و سردي مثل آش انار، آش آلو، آب زرشك خيار، مركبات و ماست و... مصرف كننده تا حرارت بدن تعديل شود. اگر فرد دموي همراه با غذاي گرم مثل شيريني‌جات از مواد و اغذيه سرد استفاده نكند دچار جوش و خارش بدن، گر گرفتگي، بيقراري، كهير، سوزش ادرار، سوزش سر دل، و آفت دهان خواهد شد.

علائم مزاج گرم و خشک (صفراوی)

افراد با این مزاج دارای پوستي خشك و بدون رطوبت، داراي منافذ پوستي درشت، رگهاي دست گاهي آشكار و گاهي پنهان هستند، رنگ پوست گرايش به زردي دارد، سفيدي چشم سفيد با گرايش زرد است، مردمك چشم ميشي روشن است، موي سر، خشك و ضخيم و برجسته است، رنگ مو، سياه و خرمايي است و صفراوي‌ها غالباً كم‌مو هستند.

مزة دهان تلخ صبحگاهي است، غالباً دهان خشك و تشنه است، افراد صفراوي كم اشتها هستند، توان هضم غذا بالاست، نفخ معده ندارند، يبوست ندارند، گرايش به شيريني و شوري هم ندارند. افراد صفراوي غالباً گرايش به ترشي دارند، بوي بد دهان ندارند، بوي بد مدفوع ندارند، قار و قور شكم ندارند، تمايل به سردي‌ها دارند و از گرمي‌ها گريزانند.

افراد صفراوي غالباً در اثر حجامت تعديل مزاج يافته و رنگ و رويي به مراتب روشن‌تر از قبل خواهند داشت، اشتهاي آنان با حجامت افزايش مي‌يابد و در صورت تكرار حجامت فربه و چاق خواهند شد.

علائم مزاج سرد و تر (بلغمی)

افراد با این مزاج دارای پوستی نرم و مرطوب ، غالباً سرد ، با منافذ ريز ( تعرق كم ) و رگ های پنهان هستند ، رنگ پوست سفيد ، سفيدی چشم ، سفيد بی حال ، مردمک آبی و روشن دارای موهاي نرم و نازک و لخت با رنگ زرد ، بور و خرمايی روشن و سفيد و غالباً افراد بلغمي بی مو هستند.

دهانی بی مزه ، مرطوب و پر آب دارند ، اشتهای زياد و خوراک فراوان دارند ، توان هضم غذا در آنان كم است ، معده نفاخی دارند ، گاهی يبوست دارند و گرايش به شيرينی و شوری دارند به ميزان زياد.

گرايش به ترشی و بوی بد دهان ندارند ، بوی بد مدفوع ندارند ، قار و قور شكم دارند ، تمايل به سردی‌ها ندارند و در عوض تمايل به گرمی‌ها به شدت در آنان وجود دارد.

اگر بلغمی در سر اضافه شد بلاهت و حماقت ايجاد مي‌كند كه در اثر افزايش سردی در سر است ، تمام داروهای افزايش حافظه گرم هستند ، اوج سردی در مغز آلزايمر پديد می آورد. ( البته سرد و خشک ).

افراد بلغمی نبايد سردی‌جات را به تنهايی ميل كنند ( همراه با گرمی ميل شود ).

روغن نباتی ، كره گياهی ، نوشابه ، برنج ، گوشت گاو، سوسيس و كالباس و فرآورده‌های اين چنينی بلغم زا هستند و همه افراد به خصوص بلغمی‌ها باید از اين گونه مواد بايد پرهيز كنند.

علائم مزاج سرد و خشک (سوداوی)

افراد با این مزاج پوست خشک و بدون رطوبت و داراي منافذ متوسط، رگ هاي دست پنهان هستند، رنگ پوست تيره است، رنگ چشم (سفيدي) سفيد تيره است. رنگ مردمک ميشي و قهوه‌اي است. موي سر، خشک و ضخيم يا مجعد است، رنگ مو، سياه مات و جوگندمي است و فرد سوداوي معمولاً كم مو است

مزه دهان صبحگاهان شور مزه است و دهان، خشك و كم آب است، اشتها زياد، ولي خوراک كم است، توان هضم غذا بسيار كم است، نفخ معده فراوان دارند، يبوست دارند، گرايش به شوري و شيريني دارند، گرايش به ترشيي ندارند، بوي بد دهان ندارند، بوي بد مدفوع، ندارند، قار و قور شكم دارند، تمايل به سردي‌ها ندارند و تمايل به گرمي‌ها دارند.

سودا چون سرد و خشک است افراد سوداوي بايد از غذاهاي سرد و خشك پرهيز كنند و در عوض از غذاهاي گرم و تر مثل عسل استفاده نمايند. غذاهاي سرد و خشك مثل برنج كه بدن را با افت رطوبت مواجه مي‌كند، مهم ترين عامل يبوست است (به خاطر دفع رطوبت).

در کتاب هاي طبي قديمي چنين آمده است:«اگر طبيب بتواند شخص سوداوي مزاج را راضي کند هنر کرده است!»

سایر مزاج‌ها

علائم سایر مزاج‌ها ترکیبی از علائم بالاست. مثلا علائم مزاج سرد برآیندی از علائم مزاج «سرد و خشک» و مزاج «سرد و تر» است.

نرم‌افزار مزاج‌شناسی

از آنجا که وقوف بر همه تکنیک‌ها و فنون مزا‌ج‌شناسی انسان برای عامه جامعه دشوار است بر آن شدیم تا با ارائه یک نرم افزار مزاج‌شناسی این امر را تسهیل نماییم. این نرم‌افزار که در قالب یک سرویس تحت وب در سایت طبایع در اختیار کاربران قرار دارد، با طرح حدود 30 پرسش، مزاج شما را به همراه « غلبه‌های مزاجی» شما تشخیص می‌دهد. یکی از مزایای این نرم‌افزار نسبت به تشخیص‌های انسانی، این است که درجات شدت و ضعف مزاج را نیز تشخیص می‌دهد. مثلا ممکن است مزاج دو نفر سرد باشد، اما درجات سردی آن دو متفاوت باشد. این نرم‌افزار قابلیت آن را دارد که این تفاوت‌ها را نیز نشان دهد. در کتاب‌های قدیمی طب سنتی هر کیفیت (گرمی، سردی، تری و خشکی) را دارای 4 رتبه دانسته‌اند. این نرم‌افزار نیز از همان روش دسته‌بندی بهره می‌گیرد. لازم به ذکر است که این نرم‌افزار با بهره‌گیری از دروس مزاج‌شناسی دکتر خیراندیش و کتاب مروری بر کلیات طب سنتی ایران نوشته دکتر ناصری و سایرین طراحی شده است. امید است که با این تلاش قدمی در راه گسترش طب سنتی برداشته باشیم.برچسب‌ها: مزاج شناسی, طب سنتی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 7:42 | نویسنده : سلامت |

یکی از عوامل اصلی مبتلا شدن به سرطان، ریز فاکتورهای سرطان زا می باشند.این ریز  فاکتورها جزء عناصر اصلی برخی موادی هستند  که ما روزانه مصرف می کنیم .امروزه متاسفانه استفاده از رنگ های شیمیایی برای رنگ کردن موی سر، به ویژه در بین خانم ها رایج و متداول شده است. این رنگ موها  حاوی مواد بسیار خطرناک شیمیایی هستند  که ریز فاکتورهای سرطان زا از ارکان اصلی آن است. همان گونه که می دانیم پوست سر از پرخون ترین بافت های بدن است،به طوری که هرچه روی آن قرار بگیرد به راحتی و به سرعت جذب خون شده و در سراسر بدن منتشر می شود. از طرفی هم رنگ مو را در حجم زیاد و به مدت زمان طولانی روی سر می گذارند و شرایط را برای جذب کامل این بمب شیمیایی مهیا می کنند.از دیگر  راه های جذب این مواد، استنشاق ذرات سرطان زا از طریق حس بویایی است.اخیرا مشاهده شده است افرادی که در آرایشگاه های زنانه به رنگ کردن موها با رنگ های شیمیایی مشغولند در طیف وسیعی به سرطان خون مبتلا شده اند.ریز فاکتورهای سرطان زا که جزء جوهره اصلی رنگ های شیمیایی هستند بانفوذ به بدن شخص از طریق بو کردن، زمینه را برای گسترش سرطان خون در بدن ایجاد می کند.

توصیه: اگر سلامتی تان برای شما مهم است و می خواهید از عوارض متعدد این رنگ های شیمیایی از جمله سرطان خون مصون بمانید، به هیچ وجه از رنگ های شیمیایی استفاده نکنید و در صورت نیاز از رنگ های طبیعی برای موی سر استفاده نمایید و چنان چه می خواهید از رنگ شیمیایی استفاده کنید برای کاهش اثر مخرب این بمب شیمیایی، این مواد رنگی را با پوست سر تماس ندهید و روی مو بگذارید که بافتش سرد و خشک است و قدرت جذب زیادی ندارد، اما رنگ می گیرد

منبع سایت دکتر روازاده www.ravazadeh.com


برچسب‌ها: مقالات, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 6:18 | نویسنده : سلامت |

در3000سال قبل درفرهنگهای مصری،رومی وآفریقایی ازروغن شترمرغ به عنوان یک ماده آرایشی ونیزبرای درمان درد وروماتیسم استفاده میشد.مستندات تاریخی راجع به روغن شترمرغ به زمانهای خیلی قدیم یعنی قرن اول پس ازمیلادبرمیگردندوبه استفاده گسترده ازروغن برای درمان زخم،سوختگیها،ناراحتیهای پوستی،اگزما،خشکی پوست ومووبسیاری موارددیگراشاره میکندواین رویه برای صدهاسال ادامه یافت.پلینی فیلسوف رومی قرن اول پس ازمیلادمطالب مبسوطی درباره فوایداستفاده ازروغن شترمرغ نوشت.امروزه مامیدانیم که روغن شترمرغ حاوی اسیدهای چرب ضروری اُمگا6واُمگا9است.اسیدهای چرب ضروری به حفظ سلامت غشاء های سلول کمک کرده،استفاده ازموادمغذی رابهبودمیبخشدومتابولیسم سلولی راموجب شده وکنترل میکنند.آنهاموادخامی راکه به کنترل فشارخون، لخته شدن آن،آماس،درجه حرارت بدن وسایراعمال بدن کمک میکنندفراهم مینمایند.اُمگا6واُمگا9هردومرطوب کننده وحالت دهنده پوست هستند.روغن شترمرغ وروغن آموازلحاظ خواص خیلی به هم شباهت دارندونتایج مشابهی میدهند.روغن شترمرغ برای تولیدمحصولات حفاظت کننده پوست،موولوسیونهای برطرف کننده دردایده آل است.روغن شترمرغ درمان دردهاي عضلاني(سياتيک-روماتيسم-آرتروز-کمردرد-زانودردو...)درعرض75روزپوست خودراکاملابازسازی کنیدروغن شترمرغ به دلیل دارابودن اسید های چرب امگا3،6و9یکی ازموثرترین روغنهای درمانی جهان است که به علت ریزبودن مولکول آن باسرعت فوق العاده ای پخش وازطریق منافذپوست کاملا جذب بدن میشود.این روغن100 %طبیعی میباشدکه خطرات ناشی ازحساسیت های پوستی(آلرژی)رابه حداقل میرساند.سازگاری روغن شترمرغ باپوست ازنظردراماتوژیکی موردتائیدمتخصصین پوست میباشددرذیل به برخی خواص این روغن معجزه گراشاره میشودزیبائی:1.لایه برداروجوان کننده پوست(نرم کننده،روشن کننده وضد لک)2.بهبودشبکه فیبری پوست به دلیل وجوداسیدهای چرب غیراشباع 3.صاف کننده خطوط وچروکهای پوست صورت وگردن4.کمک به بهبودخشکی لب وکبودی وپف زیرچشم وجای جوش(آکنه)5.قویترین برطرف کننده ترکهای پاشنه پاوترکهای بعداززایمان وترکهای چاقی لاغری6.ترمیم جای زخم،سوختگی،بخیه ومشکلات گوشت اضافه بهداشتی:1.تسریع دربهبودخارش پوست وآفتاب سوختگی2.بازیابی سلولهای ازبین رفته پوست دراثراسترس وشرایط جوی3.بهترین روغن برای ماساژ(رفع خستگی وآرامش دهنده عضلات وافزایش دهنده جریان خون)4.حالت دهنده وتقویت کننده موهای ضعیف وپرپشت کننده موهای ابروومژه5.محافظت ازپوست(حفظ چربی ورطوبت طبیعی پوست، درمان خشکی پوست)داروئی۱.درمان زخم هاوکبودیها،بریدگیهاوخراشیدگیهای پوست۲.ترمیم سوختگیهای خفیف وشدید۳.درمان زخم بسترونیش حشرات وخاصیت آنتی هموروئیدی۴.برطرف کننده ناراحتیهاوالتهابات پوستی(تبخال،تاول،اگزما٬پسوریازیس، قانقاریا)5.تسکین دردهای مزمن وشدیدمفاصل(کمردرد،آرتروز،زانودرد،رماتیسم وسیاتیک)6.برطرف کننده دردهای ناشی ازکوفتگی وکشیدگی عضلات وماهیچه ها(دررفتگی ورگ به رگ شدن)روغن شترمرغ درترميم سلول ها موثراست درفرهنگهاي باستاني،روغن شترمرغ به عنوان يک ماده آرايشي ونيزبراي درمان بيماريهاي متفاوت به کاربرده ميشد.گفته ميشودکلئوپاتراوملکه سبابراي حفظ زيبايي خوددرآب وهواي گرم وخشک صحرايي،ازروغن شترمرغ استفاده ميکردندبه گزارش سايت«ehow»اين روغن غني ازاسيدهاي چرب ضروري مانندامگا۳،۶و۹است.خواص:* اسيدهاي چرب ضروري موجوددراين روغن،به حفظ سلامت غشاهاي سلول کمک ميکند.* امگا۶و۹موجوددرآن،مرطوب کننده ونرم کننده پوست است.*خط هاي ريزوچين وچروکهاراازبين ميبرد.*امگا۳،۶و۹موجوددرآن ازبسته شدن منافذپوست جلوگيري ميکند.*روغن شترمرغ سريع جذب پوست ميشود.* اسيدهاي چرب ضروري درآن براي رشد،تقسيم بندي وبهبودسلولهالازم است.*ازاين روغن براي برطرف کردن سوختگي،زخم بستر،اگزما،گزيدگي حشرات،جوشهاوخشکي پوست استفاده ميشود.*روغن شترمرغ،خاصيت ضدالتهابي وضدقارچي دارد.*روغن شترمرغ براي توليدمحصولات بهداشتي پوست،مووپمادهاي ضددرداستفاده ميشود.*براي افزايش رطوبت پوست،قبل ازخواب ازاين روغن استفاده کنید


برچسب‌ها: طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 6:4 | نویسنده : سلامت |


دکتر محمد عزیز خانی

در روایات اهـل بیت (علیهم السلام) حدود 12 هزار نسخه و دستورالعمل بهداشتی

و درمـانی داریم کـه عـموماً جامـعه‌ی مسلمین اطلاع کـمی از آن دارند و اگر کـسی
در آن وارد شـود و تحقیـق کند، به جرأت می‌گوییم که بخش بزرگی از تمام مشکلات
جـسمی و روانـی و لااقل بخـشی از مـشکـلات روحی انســان هــای این جـامـعه‌ی

 به‌هم‌ریخته، حل خواهد شد ...

در سخنرانی هایی که مربوط به آشنایی با طب اسلامی است، به علت حاکم بودن یک نگاه کلی به سیر جریان و اهداف این علم اسلامی، سخنران به ناچار از وارد شدن زیاد به جزئیات دوری می کند تا به شرح کلیات بپردازد. اما در این سخنرانی، دکتر محمد عزیزخانی به ذکر نکات ریز و کاربردی بسیاری می پردازد و به موارد فراوانی از توصیه های طبی و تغذیه ای لازم برای یک زندگی سالم اشاره می کند. برخی از موضوعات مطرح شده عبارتند از:

* مقایسه‌ای بین روش درمان سرماخوردگی در طب قدیم و جدید
* هشدار در رابطه با اثرات سوء درمان شیمیایی و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها
* فرمولی برای تقویت و شادابی مو
* آداب حمام رفتن
* روش صحیح تنفس
* آداب غذا خوردن
* اثر ذکر در تغذیه و درمان
* توصیه های تغذیه ای
* برخی غذاها و خوراکی‌هایی که نباید با هم خورده شوند
* هشدارهایی در بارۀ اثرات سوء مصرف پفک
* ذکر برخی از خوراکی های خون‌ساز
* برخی غذاهای مناسب برای صبحانه
* نکاتی در باب مسواک و تقویت لثه و دندان
* ذکر نکاتی در موضوعات: سونا، سرکه و ترشی، ورزش، حجامت، روغن مالی، ریزش مو، بوی دهان و ...
قسمتی از این فایل صوتی مربوط به سخنان یکی از دانشجویان می‌شود که انتقادات نسبتاً شدیدی به ادعاهایی که در طب اسلامی مطرح است، وارد می‌کند. پاسخ های دکتر عزیزخانی به این انتقادات (20 دقیقه آخر سخنرانی) می‌تواند به شفاف‌تر شدن ذهن مخاطب نسبت به فضای فکری این جریان کمک کند ... إن‌شاء‌الله
قـــسمت اول [ 6 مگابايت؛ 40 دقيقه]: (كليك كنيد)
قـــسمت دوم [ 6 مگابايت؛ 40 دقيقه]: (كليك كنيد)
قسمت سـوم [ 6 مگابايت؛ 40 دقيقه]: (كليك كنيد)
لينك كمكي: در صورتي كه لينك هاي بالا در دسترس نيستند: (كليك كنيد)

برچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 12:44 | نویسنده : سلامت |

سالنمای حجامت سال 1391 هجری شمسی

روزهای مناسب برای انجام حجامت بر اساس احادیث شریف اهل بیت علیهم السّلام

جهت دسترسی به این تقویم بر روی شکل بالا کلیک کنید و یا از (اینجا) دانلود نمایید

منبع: http://shiateb.com/pages/?current=viewdoc&langid=1&sel=792


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 12:16 | نویسنده : سلامت |
مـدرس: دکـــتر رضـــا ایلـــخانی
(محقق و مدرس طب سنتی-اسلامی)بهار 1390
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

عناوین مباحث درس:

* تعریف صحت و مرض
*
انواع مرض
*
تعریف سوء مزاج
*
سوء مزاج مادی و ساده
*
مرض ترکیب
1- مرض خلقت
2- مرض مقدار
3- مرض عدد
4- مرض وضع

*
تفرق اتصال
*
مرض مرکب
*
مرض اصلی و شرکی

علائم غلبه اخلاط در بدن

.
* علائم غلبه خلط خون (دم)
*
علائم غلبه خلط بلغم
*
علائم غلبه خلط صفرا
*
علائم غلبه خلط سودا

برخی قوانین استفاده از دارو در طب سنتی


*
قانون شناخت
*
قانون تضاد
*
تقدم داروهای ضعیف بر قوی
*
قانون مراعات غذا و دارو
*
قانون مصرف کمتر
*
قانون منع عادت
*
قانون مراعات زمان و مکان
*
مراعات شکل دارو
*
داروی مفرد و مرکب
*
خواص دارو بر اساس درجات چهارگانه

آشنایی با داروهای اساسی


*
شیر و اثرات طبی آن
*
عسل 
*
تخم مرغ
*
نمک
*
سیب
*
بادرنجبویه
*
نعنا
*
سیر
*
کاسنی
*
پیاز
*
کرفس
*
سیاه دانه
*
سرکه
*
گل قند

* شربت جالینوس

دانلود صوت:

قســـمت اول [38 دقیقه؛ 5.8 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قســمت دوم [38 دقیقه؛ 5.8 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قسـمت سوم [54 دقیقه؛ 8.2 مـگابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قسمت چهارم [54 دقیقه؛ 8.2 مگابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

دانلود فیلم:
فرمت فیلم: rm - RealMedia

قســمت اول [77 دقیقه؛ 127 مگابایت] :    (مدیافایر)

قسمت دوم [108 دقیقه؛ 178 مگابایت] :    (مدیافایر)

جهت اجرای فرمت rm - RealMedia می توانید از این نرم افزارها استفاده نماییدبرچسب‌ها: طب سنتی, مزاج شناسی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 12:15 | نویسنده : سلامت |

مدرس:
دکتر رضا منتظر

(محقق و مدرس طب اسلامی)بهار 1390
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نکته ای که در رابطه با این فایل آموزشی باید مورد توجه دوستان قرار بگیرد این است که این روش درمانی در ابتدا با پاکسازی بدن آغاز میگردد که در مورد این بیماری، روش پاکسازی شامل حجامت و یا فصد است که بنا به وضعیت بیمار باید توسط یک متخصص طب سنتی تجویز گردد. بنابراین افرادی که تخصصی در این حد ندارند باید جهت تشخیص نحوه پاکسازی به متخصصان طب سنتی مراجعه نمایند.
مدت فیلم: 6 دقیقه

دانلود فیلم [12.5 مگابایت، wmv] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

دانلود صوت [1 مگابایت] :                 (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

+ لینک مرتبط: اهمیت و جایگاه روشهای پاکسازی در طب اسلامی و سنتی


برچسب‌ها: طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 12:13 | نویسنده : سلامت |
رعایت ادب نسبت به کلام معصوم، لازمۀ فهم علوم اهل بیت علیهم السلام


سخنران: حجت الاسلام محمدحسین ناظریان
(محقق و پژوهشگر طب اسلامی)


افرادی که با دیدۀ شک و انکار به کلام معصوم مینگرند از فهم علوم اهل بیت علیهم السلام محروم شده و نصیب آن ها از این علوم چیزی جز تکذیب و انکار آن نیست. لازمۀ فهم کلام معصومین و دستیابی به اسرار و دقائق جاری در کلام ایشان رعایت ادب و تواضع در برابر کلام ایشان است تا طالب علم را شایستۀ درک کلام ایشان گرداند و او را به فهم دقائق آن نائل گرداند. در این پست با ماجرای عالمی هندی آشنا میشویم که به خاطر رعایت ادب نسبت به مقام امام رضا علیه السلام، عمر او به دست خودش سپرده شده تا هر مقدار که خواست در این دنیا زندگی کند.

مسألۀ عمرهای طولانی، از مسائلی است که مورد انکار قرار میگیرد اما بنده تا بحال از سه منبع راجع به وجود انسان هایی که عمرهای بالای هزار سال دارند مطالبی شنیده ام که نمونۀ آن، سخن استاد حسین خیراندیش در سلسله جلسات مزاج شناسی (قسمت دهم - دقیقه 36) است. ایشان از دیدار خود با فردی خبر میدهند که حدود 2500 سال عمر دارند و از قول آن فرد، خبر از افراد دیگری با عمر طولانی تر میدهند. هرچند که در برخورد با چنین ادعایی، به صرف شنیدن نباید حکم به صحت آن داد اما دلایلی وجود دارد که بدون داشتن سند و دلیل محکم نیز نمیتوان به رد ادعای ایشان حکم کرد، چه اینکه مخالفان این ادعا دلیلی جز «غیر قابل باور بودن» آن ارائه نداده اند و این موضوع نشان از این دارد که نظر ایشان بر این اساس قوام یافته که اصولا امکان چنین امری برای انسان ها (غیر از اولیاء الهی) وجود ندارد ... اما یکی از اسنادی که امکان وقوع چنین حالتی را بیان میدارد، واقعه ایست که حكيم ابوالقاسم موسوی ميرفندرسكی (رحمةالله علیه) آن را عنوان کرده اند و آن ماجرای دیدار ایشان با عالمی هندی است که به واسطۀ ادبی که در مجلس مأمون نسبت به امام رضا علیه السلام روا داشته اند دارای عمر اختیاری می گردند و این در حالی است که او حتی مسلمان نیز نبوده است و در مکتب و مسلکی دیگر به سر میبرده است، و عمر چنین فردی که نه از اولیاء الهی است و نه از مسلمانان است به امر امام رضا علیه السلام در اختیار او قرار میگیرد که تا هر مقدار که بخواهد در این دنیا زندگی کند. لذا در این واقعه، دیگر صحبت از عمر 2500 سال نیست بلکه این فرد اگر بخواهد تا آخر دنیا میتواند عمر کند! مرحوم میرفندرسکی در زمانی با این فرد ملاقات میکنند که از عمر او حدود 850 سال گذشته است و اگر تا امروز میل به زندگی در دنیا را حفظ کرده باشد سنی در حدود 1200 سال دارد! به غیر از کتاب جناب میرفندرسکی، سند دیگری را حجت الاسلام سید مهدى شمس الدین از شيخ محمد حسن نجفي (رحمه الله علیه) که صاحب کتاب مشهور جواهر ( از کتب مشهور فقهی) هستند ذکر میکنند که جهت علاقه مندان معرفی میگردد. ایشان می فرمایند که دو نفر از مراجع عظام تقلید این قضیه را نقل کرده اند و صاحب جواهر نیز آن را از استاد خویش  مرحوم شيخ العراقين نقل كرده است.

مدت کلیپ: 14 دقیقه

دانلود فیلم [24 مگابایت، فرمت: rm] :    (پیکوفایل)   (مدیافایر)

دانلود صوت [3.3 مگابایت] :                 (پیکوفایل)   (مدیافایر)

تایید صحت ملاقات حکیم میرفندرسکی با مرتاض 850 ساله توسط علما
حجت الاسلام سید مهدى شمس الدین

دانلود صوت:
10 دقیقه، 1.5 مگابایت

   (پیکوفایل)   (مدیافایر)

محاسبه عمر عالم هندی:

سال شهادت امام رضا علیه السلام: 203 قمری( 197 شمسی)
سال وفات میرفندرسکی: 1050 قمری (1019 شمسی)

فاصله بین این دو میشود 822 سال شمسی (847 سال قمری) و با توجه به اینکه آن فرد در زمان ملاقات حضرت  در کسوت عالمی هندی بوده، اگر حدود 60 سال سن برای او لحاظ کنیم و زمان دیدار او را با مرحوم میرفندرسکی در 30 سال آخر عمر ایشان بدانیم آن عالم هندی در آن زمان حدود 850 سال داشته است.

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 12:10 | نویسنده : سلامت |

سخنران: دکتر سیدسعید اسماعیلی
(دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی)

دانشگاه علوم اسلامی رضوی
بهار 1390

توجه: قسمت دوم فیلم، به علت حجیم بودن در دو قسمت (پارت) جهت دانلود عزیزان
قرار داده شده است. لازم به ذکر است که جهت استفاده از قسمت دوم فیلم باید ابتدا
هر دو پارت را دانلود نمایید تا بعد از آنزیپ کردن فایل پارت اول، پارت دوم نیز به آن ملحق شود.
در صورتی که هر دو پارت دانلود نشده باشند، قسمت دوم فیلم قابل استفاده نخواهد بود.

دانلود صوت:

قســـمت اول [38 دقیقه؛ 5.8 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قســمت دوم [38 دقیقه؛ 5.8 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قسـمت سوم [54 دقیقه؛ 8.2 مـگابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قسمت چهارم [54 دقیقه؛ 8.2 مگابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قسمت پنجـم [54 دقیقه؛ 8.2 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

دانلود فیلم:
فرمت فیلم: rm - RealMedia

قســمت اول [78 دقیقه؛ 128 مگابایت] :    (مدیافایر)

قسمت دوم
[127 دقیقه؛ هر پارت حدود 100 مگابایت] :

   (پارت 1)  (پارت2)

جهت اجرای فرمت rm - RealMedia می توانید از این نرم افزارها استفاده نماییدبرچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 11:58 | نویسنده : سلامت |

آشنایی با پژوهشکده طب گیاهی بوعلی سینا

برنامه آیینه فرهنگ - شبکه 1 سیما

1 شهریور 1391

دانلود فیلم:

‍[ 25 دقیقه ؛ 42 مگابایت؛ فرمت: rm ]

دانلود فیلم :       (مدیافایر)


برچسب‌ها: طب سنتی, طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 11:53 | نویسنده : سلامت |

مـدرس: دکـــتر رضـــا منتظر
(محقق و مدرس طب اسلامی)بهار 1390
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

عناوین مباحث درس:

* حمام در روایات
* تعریق
* حمام شرقی و غربی
* درمان زکام و آلرژی با حمام سنتی
* مراحل مختلف حمام سنتی
* علت ذهنیت بدی که نسبت به حمام های سنتی وجود دارد
* اجزاء حمام سنتی (منطبق بر طبایع اربعه)
* ویژگی های معماری حمام
* ورود و خروج تدریجی
* مزاج حمام
* منافع حمام
* مراقبت های قبل از حمام
* مراقبت های حین حمام
* مضرات نوشیدن آب در حمام
* اشخاصی که حمام سنتی برای آن ها مضر است
* مضرات توقف زیاد در حمام
* پرهیزهای بیرون آمدن از حمام
* اغتسال پاها به آب سرد بعد از حمام
* فوائد سنگ پا

* نوره در روایات

دانلود صوت:

قســـمت اول [34 دقیقه؛ 4.8 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

قســمت دوم [33 دقیقه؛ 4.7 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (جاطا)  (مدیافایر)

دانلود فیلم:
فرمت فیلم: rm - RealMedia

قســمت اول [34 دقیقه؛ 55 مگابایت] :    (مدیافایر)

قسـمت دوم [33 دقیقه؛ 53 مگابایت] :    (مدیافایر)

جهت اجرای فرمت rm - RealMedia می توانید از این نرم افزارها استفاده نمایید


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 11:52 | نویسنده : سلامت |
سخنران: سید ماشاءالله باطنی
(مؤلف و محقق طب اسلامی)


دانشگاه علوم اسلامی رضویمدت فیلم: 44 دقیقه

دانلود فیلم [73 مگابایت، wmv] :    (مدیافایر)

دانلود صوت [6.5 مگابایت] :            (پیکوفایل)     (مدیافایر)
توطئهی صهیونیسم در تغییر و حذف سنتهای طبی ایران(1)


برچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۹ | 11:49 | نویسنده : سلامت |
سخنران: دکتر رضا منتظر
(محقق و مدرس طب اسلامی)بهار 1390
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مدت فیلم: 15 دقیقه

دانلود فیلم [24 مگابایت؛ فرمت: rm] :     (مدیافایر)

دانلود صوت [2.2 مگابایت] :   (پیکوفایل)   (مدیافایر)

در این سخنرانی با برخی از روش هایی که در منابع طب سنتی جهت درمان برص (ویتیلیگو) عنوان شده آشنا میشویم. اما ذکر این نکته الزامی است که این روش ها توسط اشخاصی بیان شده است که در قید حیات نیستند و در حال حاضر اگر دوستانی هستند که جهت درمان این بیماری به دنبال روش های تجربه شده توسط گروه های طبی میگردند میتوانند به سخنرانی استاد حسین خیراندیش که تجربه موفقی در درمان برص داشته اند مراجعه نمایند. این سخنرانی در همین وبلاگ موجود است. جهت دسترسی به آن : (کلیک نمایید)

برچسب‌ها: طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 21:19 | نویسنده : سلامت |

مدرس: دکتر سیدسعید اسماعیلی
(دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی)

دانشگاه علوم اسلامی رضوی
بهار 1390

آشنایی با روش های مختلف درمان شامل:

حجامت / فصد / حقنه / زالو / قی

عناوین مباحث درس:

* تدابیر غذایی
* کم خوری
* رعایت پرهیز
* پرهیز از شتاب در تجویز دارو
* تدابیر دارویی
* داروی مفرد و مرکب
* نوره
حجامت
* حجامت و انواع آن
* مقایسه فصد و حجامت
* زمان انجام حجامت
* بررسی اثرات درمانی انواع حجامت
* شبهه ایجاد عفونت و بیماری بر اثر حجامت
* شیوه انجام حجامت
* سوالاتی که باید قبل از حجامت پرسیده شود
* مضرات خونگیری زیاد
* بادکش با آتش
* کاربرد حجامت بلاشرط
فصد
* تعریف فصد
* مواردی که نباید فصد کرد
* ورید های پرکاربرد در فصد
حقنه
* احادیث حقنه
* تعریف حقنه
* تفاوت حقنه با قی
* فواید حقنه
* زمان انجام حقنه
* مقدار ماده حقنه
* نحوه ساخت داروی حقنه
زالو
* نکاتی در استفاده از زالو
* موارد استفاده از زالو
* بند آوردن خون زالو
* برتری زالو بر حجامت
* آماده کردن زالو برای استفاده
قـی
* قی کردن
* قی در افراد تندرست
* علت قی کردن
* دفعات و چگونگی قی کردن
* بیماری هایی که قی در آن موثر است
* موارد ممنوعیت قی
* زمان مناسب برای قی
* قی برای مزاج های مختلف
* ماده قی آور
* حالت مناسب بدن در هنگام قی
* نشانه های قی مطلوب و نامطلوب
* قوانین استفاده از مسهلات

* منضج های اخلاط

دانلود صوت:

قســـمت اول [60 دقیقه؛ 9 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (مدیافایر)

قســمت دوم [60 دقیقه؛ 9 مگــابایت] :    (پیکوفایل)  (مدیافایر)

قسـمت سوم [60 دقیقه؛ 9 مـگابایت] :    (پیکوفایل)  (مدیافایر)

دانلود فیلم:
فرمت فیلم: rm - RealMedia

قســمت اول [60 دقیقه؛ 99 مگابایت] :    (مدیافایر)

قســمت دوم [60 دقیقه؛ 99 مگابایت] :    (مدیافایر)

قسمت سوم [60 دقیقه؛ 99 مگابایت] :    (مدیافایر)

جهت اجرای فرمت rm - RealMedia می توانید از این نرم افزارها استفاده نمایید


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 21:17 | نویسنده : سلامت |
مـدرس: دکـتر رضـا منـتظـر
(مؤلف، محقق و مدرس طب اسلامی)

عناوین مباحث درس:

* حفظ صحت و درمان امراض چشم در روایات
* سنگ سرمه (اثمد) و فوائد آن:
1- تقویت چشم
2- رویش و تقویت مژه ها
3- درمان اشکریزش و آب مروارید و گلوکوم
4- نورانیت چهره
5- سلامت دهان و دندان
6- تقویت باه
* زمان و دفعات استفاده از سرمه (اثمد)
* جنس ابزار سرمه
* دعای سرمه
* خاصیت آنتی بیوتیکی سرمه
* احراق اثمد
* مسواک
* رابطه دهان و چشم
* مقایسه اثر مسواک معمول با چوب اراک
دانلود صوت:
قســـمت اول [29 دقیقه؛ 4.3 مگابایت] :    (پیکوفایل)   (مدیافایر)
قســمت دوم [29 دقیقه؛ 4.3 مگابایت] :    (پیکوفایل)   (مدیافایر)
دانلود فیلم:

فرمت فیلم: rm - RealMedia

[59 دقیقه؛ 96 مگابایت] :    (مدیافایر)


تیر ماه 1390

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 21:12 | نویسنده : سلامت |

دستور العمل اجرای خدمات طب سنتی

توسط وزارت بهداشت، نظرات متفاوتی در رابطه با آن ایراد شد و برخی از دوستان معتقدند که این دستورالعمل به ضرر طب سنتی و محققانی است که مدرک دانشگاهی ندارند. چیزی که مشهود است این دستورالعمل یک تصویر آرمانی از آن چیزی که مطلوب جریان طب اسلامی است نشان نمیدهد و استقبال برخی از اساتید از این دستورالعمل با توجه به شرایط حال حاضر انجام گرفته است تا با بهبود شرایط در ادامه به دستاوردهای بیشتری نائل آییم. در این پست به انعکاس نظر جناب آقای سیدرضا صالحی (مدیر وبلاگ عطاری ابا) و همچنین نظر دکتر رضا منتظر (مدیر وبلاگ طب و تهدید نرم) در این باره پرداخته ایم:

سیدرضا صالحی

با سلام و تشکر فراوان:
این طرح ناگزیر و از سر تکلیف نوشته شده است. و در روح این دستورالعمل پیامدهای ناگواری نهفته می باشد.
1- در زمان رضا شاه برای حذف طب ایرانی، ابتدا ممنوع نشد. بلکه مشابه همین دستورالعمل گفته شد نخبگان با مجوز مجاز به طبابت خواهند بود و در طی یک دوره دیگر مجوزی داده نشد. تا تمام نخبگان مردند. و تمام فارغ التحصیلان پزشک طب غربی بودند.
2- طبق ماده 18 این دستورالعمل "مدت زمان یکسال" محدود شده است. و باید با آن مطابقت شوند.
یعنی تا 8 ماه دیگر هیچ حجام و دلاک و فعالین زیر فوق دیپلم و غیر پیراپزشک حق همکاری حتی در مطب پزشکان طب سنتی ندارد. (طبق ماده 6)
3- تا 8 ماه دیگر هیچ یک از پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه طب سنتی ارمنستان حق طبابت و حجامت و اعمال طب سنتی در مطبشان را ندارند. چون مورد تایید وزارت خانه نیست.( ماده 2)
4- هیچ پزشک علاقمندی دیگر که فارغ التحصیل دانشکده های طب سنتی نباشد همچون دکتر منتظر و دکتر فهیمی و دکتر روازاده ، .... در صورتی که تا 8 ماه دیگر نتواند مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بگیرد دیگر قادر به طبابت در طب سنتی نیست.
5-( چون طبق تبصره 3 ماده 2 ممکن است دانشگاه دیگر مجوز ندهد.)
6- نظام نامه و کسب مجوزهای مربوطه توسط رقبای طب سنتی باید تایید شود.
7- و مهمتر از همه بخاطر محدود بودن فارغ التحصیلان دانشکده های طب سنتی که تاکنون حتی 20 پزشک فارغ التحصیل نشده اند. و تعداد 2000 شهر در ایران، لاجرم باید تا 200 سال دیگر صبر کرد که هر شهر یک پزشک مورد تایید وزارتخانه فارغ التحصیل شود. ( مثلا کرج یک پزشک - شیراز یک پزشک .... )
دکتر رضا منتظر

سلام بر شما
بنده به شما حق می دهم که نگران باشید. عملکرد مسئولین سابق وزارت بهداشت در گذشته آن قدر بد بوده که چنین ذهنیتی را ایجاد می کند ولی انصاف نیست که بدون مدرک آن رفتارهای خشن بی منطق را به مسئولین فعلی هم تعمیم بدهیم. بنده چون خودم چوب خورده وزارت بهداشتم و سالها قبل توسط این سیستم به دادگاه معرفی و محاکمه شده ام به خوبی می توانم آن برخوردها را با این دستورالعمل جدید مقایسه کنم. آن زمان ما می گفتیم یعنی عمر ما وفا می کند که یک روزی رسما اعلام شود که حجامت مورد تایید است؟ چه رسد به زالودرمانی و دلک و غمز و ....
این دستورالعمل حتی اگر ظاهرسازی هم باشد باز حاکی از یک پیروزی بزرگ است. ما الان یک سنگر بزرگ را فتح کرده ایم زیرا دیگر هیچ وقت، هیچکس نمی تواند در این مملکت بگوید که حجامت غیر علمی و غیر بهداشتی و متحجرانه است. دیگر گذشت آن زمان که جناب آقایان دکتر فاضل و دکتر شیخ الاسلامی و دکتر پیرموذن و...بیایند و بگویند حجامت کردن در قرن 21 مثل الاغ سوار شدن برای رفتن به حج است و باید ممنوع شود. به نظر شما این دستاورد کمی است؟
از این به بعد بقیه دعوای ما بر سر نحوه اجرای این دستور العمل خواهد بود که خاکریزهای بعدی را شامل می شود
و البته اگر بدبین باشیم همه مواردی که به عنوان نگرانی بیان کردید ممکن است واقعیت داشته باشد و محقق شود که در این صورت راهکارهای خاص خود را برای مقابله دارد ولی فعلا نمی توانیم قصاص قبل از جنایت کنیم. ظاهر دستورالعمل امیدوار کننده است و حتی راه را برای غیرپزشکان دارای تجربه نبسته است. حال باید دید در عمل چقدر به مفاد آن وفادار خواهند بود و به چه کسانی در چه حد مجوز می دهند. قطعا در آینده نزدیک همه چیز روشن شده و ما هم اگر انحرافی ببینیم ساکت نخواهیم نشست.
موفق باشید
از تمامی کاربران محترم تقاضا داریم که چنانچه نظری دراین مورد دارند ارائه نمایند تا در قسمت نظرات این موضوع را به بحث بنشینیم

برچسب‌ها: طب سنتی, خبر

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 21:5 | نویسنده : سلامت |
حجت الاسلام و المسلمين محمدطه طـُرفی

در اين جزوه به معرفی 14 شيوۀ بنيادين طب جامع اسلامی پرداخته میشود كه در دو شاخۀ: طب روحانی و طب جسمانی طبقه بندی شده اند. اين 14 شاخه عبارتند از:

الف) هفت شیوۀ روحانی:
1. روان درمانی اخلاقی
2. روان درمانی و جسم درمانی با قرآن
3. روان درمانی و جسم درمانی با دعا
4. نذر درمانی
5. توکل درمانی
6. توسل درمانی
7. درمان روحانی
ب)
هفت شیوۀ جسمانی:
1. تغذیه درمانی
2. گیاه درمانی
3. حجامت درمانی
4. فصد درمانی
5. سنگ درمانی
6. عطر درمانی
7. رنگ درمانی

دانلود جزوه


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:56 | نویسنده : سلامت |

زمان مصرف و کاربرد خاکشی:
 • خاکشی و نارسایی کلیه‌ها
 • خاکشی  و بوی بد دهان
 • خاکشی و سوء مزاج کبد از صفرا یا سودا
 • خاکشی و بیماران دیابتی
 • خاکشی و خرد کردن سنگ کلیه
 • خاکشی و بیرون ریزی جوش‌ها
 • خاکشی و درد دندان و عفونت لثه
 • خاکشی و بیماری های زنان
 • خاکشی و سرعت انزال
 • خاکشی و شوره و خارش سر
 • خاکشی و رفع تب
 • خاکشی در بحران بیماری‌های صعب‌العلاج
 • و....

 این کتاب کوچک چکیده سال‌ها تجربه در بکار بردن داروهای طب سنتی است. پزشکان زبده طب سنتی از سیستم‌های اصولی و علمی مکتب پر بار پزشکی طب سنتی پیروی می‌کنند. بنابراین آگاهی پژشکان، دانشجویان و صنف محترم عطاری از روش‌های اصولی استفاده از منضج(پزنده) و مسهل در علاج بیماری‌ها از مهمترین ضروریات به شمار می‌آید. در این کتاب کوچک تنها به یک داروی مشهور و کلیدی در طب سنتی ایران اشاره شده است که خود نشانگر دانش عظیم علوم پزشکی داروشناسی و روش‌های مصرف داروها در طب پر مایه سنتی ایران است.

منبع: پرتال جاطا
برچسب‌ها: طب سنتی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:52 | نویسنده : سلامت |
.


مطالبی را که در جزوه فرا می گیریم :

مبانی طب - مزاج شناسی - چگونگی تشخیص طبع غالب - مزاج انواع - اعمال تخلیه طب سنتی - رژیم های پاکسازی بدن - تاریخچه زالو درمانی - نظر حکما درباره زالو درمانی  - خواص درمانی زالو  - انزیم های موجود در بزاق زالو  -  توصیه های قبل و بعد از زالو درمانی - نحوه پانسمان و آشنایی با ضمادهای بند آورنده خون  - نقاط زالو درمانی  - مکانیسم درمانی زالو  - آناتومی زالو   - بیماری های قابل درمان با زالو درمانی  - معرفی و شرح بیماری های قابل درمان  و....

البته , صرفا مطالعه این جزوه نمی تواند گواهی تجویز زالو درمانی از سوی شما باشد و این جزوه صرفا جهت افزایش اطلاعات شما نسبت به این حوزه از زیر شاخه اعمال یداوی طب سنتی می باشد . برای فعالیت در این حوزه می بایست به سایر مباحث طب سنتی نیز اشراف داشت . زیرا حوزه طب سنتی بسیار وسیع می باشد و نیز جزوه زیر صرفا شما را با بخشی از عجائب زالو درمانی آشنا می کند .و برای درمان توصیه اکید می شود که به مراکز طب سنتی مراجعه نمائید و در صورت تشخیص طبیب زالو درمانی انجام شود.

برای دانلود جزوه جدید کلیک کنید


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:43 | نویسنده : سلامت |
بادکــش درمــانی

جزوه آموزش بادکش درمانی

برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:40 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:37 | نویسنده : سلامت |

علم طب (قدیم) علمی آسمانی است
در این مناظره، امام صادق علیه السلام به طبیب هندی که ادعا دارد از راه تجربه می توان به طب دست یافت، ثابت می کند که طب (قدیم)، علمی است آسمانی و توسط تجربه و مقایسه نمی توان به آن دست یافت.

.
تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:35 | نویسنده : سلامت |

این جزوه شامل احادیث و مطالب فراوانی از جمله موارد زیر می‌باشد:

.
غذاهای زنده و غذاهای آبدار چند روایت درباره خورده سبزی و میوه
آداب خوردن میوه در اسلام داستان های طبی از معصومین (علیهم السلام)
شرح قسمتی از معالجات معصومین چند دستور طبی
حفظ سلامتی بدن آداب غذا خوردن
دستوراتی در باره خواب و آسایش آداب حمام رفتن
طبابت روحی طب سوزنی
طرز تهیه چای سنتی انواع چای های سنتی ایران
انواع مزاجها، علت سوء مزاج ها و درمان آن ها پرسشهای بی پاسخ طب مدرن
قواعد طبخ غذا ظروف غذا
حجامت و اقدامات قبل از حجامت فصد
زالو انداختن كاربرد و خواص آن جداول مزاج انواع خوراکی به همراه مُصلح آنها
مضرات چاى (میوه جهنم) دسیسه های استعمار در مقابل طب اسلامی

دانلود متن PDF

دانلود متنWORD
برچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:33 | نویسنده : سلامت |

این جزوه ابتدا بر اساس سلسله جلسات آموزش طب قرآنی (استاد جمشید خدادادی) تهیه شد و سپس با استفاده از تالیفات جناب استاد خدادادی («15 روز تا سلامتی» و «ارمغان تندرستی») تصحیح و تکمیل شد و به همراه جزوه‌ی «اسرار خوراکی‌ها» که قسمتی از کتاب «15 روز تا سلامتی» است در یک بسته در اختیار شما قرار می‌گیرد ....

.

عناوین کلی جزوه‌ی «طب قرآنی»عناوین کلی جزوه‌ی «اسرار خوراکی ها»
غذاهای ممنوعه
غــذای انســــان (پروتئـين
هــا، قــندها، چربــی ها،   ويتامين‎ها)
پنج غذای ميکروب
غذاهای مفيد و مضر برای برخی از اندام بدن
عناصر اربعه و طبايع و مزاج‌ها
نشانه‌های غلبه صفرا و سودا و بلغم و دم
غذاهايی که مزاج را تغيير می‌دهند
کدام غذاها برای کدام مزاج مفيدند
کدام غذاها برای کدام مزاج مضرند
چرا بيمار می‌شويم
برخی از غذاها و خوراکی‌های مضر
طرزتهیۀ برخی از غذاها و خوراکی‌های مفيد(ترشی‌ها، سس‌ها، نوشابه‌ها، شربت‌ها، دم کردنی‌ها، دسر و ...)
ظروف غذا
تاثير روانی رنگ ها
درمان بيماری ها
چای های سنتی
...
طریقه‌ی آماده نمودن بذر ها
طرز تهیه شیر بادام
طرز تهیه مرباجات خام
مــــــــزاج خوراکی ها (لبــــنیات، حـــبوبات و غلات،
مغز های گیاهی، ریشه ها، سیزیجات، توت ها و بذرهای ملین، صیفی جات، مرکبات، میوه جات، گوشت ها، ادویه جات)
برنامه‌ی رژیم پاک سازی 15 روزه
طرز تهیه‌ی انواع غذاهای رژیمی و نوشیدنی ها
پاک سازی جسم و روح به روش طبیعی
روش پیشگیری از بیماری ها
......


برای دانلود اینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: طب اسلامی, طب سنتی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:29 | نویسنده : سلامت |
.


انسان از حین تولد تا مرگ، در هر مرحله از زندگی خود نیاز به برنامه ای دارد که او را در جهت رسیدن به مقاصد و اهدافش راهنمایی کند. مقصد اصلی یک مؤمن، رسیدن به مقام قرب و عبودیت حق است، چه به فرموده‌ی قرآن مجید: « و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» و هر طرح و برنامه‌ای که از جانب خداوند متعال و به وسیله‌ی انبیاء و اوصیائش به بشریت هدیه شده تامین کننده‌ی این هدف نهایی هستند. یکی از مهمترین مراحل زندگی هر انسانی ازدواج است که خود دارای قسمت ها و بخش های متعددی است که هر کدام آداب و برنامه‌ای مربوط به خود را دارا هستند. یکی از این قسمت ها، اعمال زناشویی است که همزمان با تامین نیازهای روحی و جسمی زوجین، باعث ظهور نسلی نو و انشاء صورتی انسانی می‌شود. دین مبین اسلام در این مورد (همچون عرصه های دیگر زندگی) سکوت نکرده است و با بیان آداب و اعمال ویژه این مرحله، پرده از اسراری بر می‌دارد که در منظر رهپویان مسیر قرب و عبودیت حق، قدر و اندازه ای را برای آن نمی‌توان متصور شد ...

این جزوه شامل احادیث معصومین علیهم السلام (با ذکر منبع حدیث) می‌باشد که پس از مقایسه با منابع مختلف تکمیل شده و بر اساس عناوین زیر، به نحوی طبقه‌بندی شده که مراجعه و استفاده از آن را آسان و سریع می‌سازد:

1) تقویم زناشویی:
(شرایط نامناسب: ماه های قمری، ایام هفته، ساعات و اوقات، پدیده‌های طبیعی، موقعیت و مکان، شرایط مرد، شرایط زن، در هنگام مسافرت و در هنگام خضاب)
(شرایط مناســب: ماه های قمری، ایام هفته، ساعات و اوقات)
2
آداب زناشویی:
(نکاتی اندر باب جماع، مقدمات جماع، در حین جماع، بازگشت مجدد، پس از عمل جماع)
3) ذکر چند دعا از دعاهای هنگام عمل زناشویی
* به همراه جدول خلاصه‌ی تقویم زناشویی (شرایط مناسب و نامناسب)

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:5 | نویسنده : سلامت |

«مزاج‌شناسی» از مهمترین مبانی طب سنتی محسوب می‌شود و اطلاع از آن موجب برکات بسیاری در عرصه زندگی و سلامت می‌شود. یکی از عرصه هایی که این فن، کارآیی خود را نشان می‌دهد، بحث انتخاب همسر و همچنین در زندگی زناشویی و تنظیم خانواده است. بطور خلاصه، انسان ها دارای مزاج های مختلف هستند و هر کدام از مزاج ها، زمینۀ بروز توانایی ها و استعدادهای مرتبط با آن مزاج را فراهم می‌کنند. از آنجایی هر نیاز فطری، پاسخی را در محل خود خواهد داشت و برخی از این نیازها در ارتباط با امر زناشویی و زندگی مشترک هستند، پاسخ نیاز های هر فرد در این زمینه را باید در همسری جستجو کرد که توانایی پاسخگویی به این نیاز ها و خواسته ها را داشته باشد. در غیر اینصورت هر چه از این حالت دور تر شویم، مشکلات ناشی از عدم پاسخ‌گویی به نیاز ها در زندگی مشترک بیشتر نمایان می‌شود و به همان اندازه مشکل آفرین خواهد بود. از آنجایی که اختلاف در مزاج می تواند باعث اختلاف در برخی توانایی ها و استعدادها و تمایلات شود، علم مزاج‌شناسی که وظیفه تحلیل این اختلافات را بر عهده دارد، می تواند ابزار مناسبی برای تنظیم این اختلافات و همچنین فن مناسبی برای انتخاب مناسب باشد.

دوستان توجه داشته باشند: طرح اين بحث، فقط جهت آشنايي اجمالي با مقوله كاربرد مزاج شناسي در امر ازدواج و زناشويي است و مطالب اين جزوه تكليف ما را با اين بحث بطور كلي معلوم نمي كند، بلكه ريزه كاري هاي دقيقي در اين مورد وجود دارد كه خارج از بحث اين جزوه مي باشد. بطور كلي حالت مطلوب آن است كه مزاج مرد از مزاج زن گرمتر باشد و حالت نامطلوب آن است كه تفاوت بين زوجين از لحاظ مزاجي زياد باشد. (مثلا مرد خيلي گرم و زن خيلي سرد باشد). در اين جزوه مشابهت مزاج امري مطلوب گرفته شده اما ممكن است همين مشابهت مزاج نيز باعث عدم تعادل در زندگي شود. به عنوان مثال يك زوج صفراوي ممكن است هريك بخواهد حرف خود را به كرسي بنشاند! پس دوستان به اين نكته توجه داشته باشند كه اين جزوه جهت آشنايي با يكي از مقوله هاي مهم طب سنتي و اسلامي مي باشد و فقط به معرفي سرنخ هايي از اين عرصه مي پردازد و ادعاي يك بحث كامل و همه جانبه را ندارد اما مي تواند از بروز برخي مشكلات و عوارض شايعي كه پس از ازدواج گريبانگير زوجين مي گردد جلوگيري نمايد و روش صحيح حل مشكلات رفتاري و همچنين مشكلات جنسي و زناشويي را به آن ها آموزش دهد.


عناوین جزوه:

کلیات طب سنتی و مزاج شناسیارکان، امزجه، اخلاط، اعضا، ارواح، قوا، افعال
نشانه ‌های کلی مزاج و علائم امزجه (دموی مزاجان، صفراوی مزاجان، بلغمی مزاجان، سوداوی مزاجان)
خصوصیات جنسی امزجه
خصوصیات مزاج گرم و سرد از حیث اخلاق
مزاج جنس مذکر و مونث عالم
مزاج و ازدواجانتخاب همسر به کمک مزاج  
مدیریت منزل و مزاج شناسی
مزاج شناسی و مشکلات جنسی (1. در مسألۀ تقاضای جنسی، 2. درمسألۀ اوج گیری لذت جنسی)
درمان عدم تشابه جنسی زن و مرد   
تولید منی
نازایی
ازدواج در گذشته
 طلاق
تدابیر جماعافراط در جماع
فواید جماع مناسب
جماع برای چه مزاجی مناسب تر است؟
زمان مناسب برای جماع
دیگر فواید جماع مناسب
ضرر ترک دفعی جماع
دیگر ضرر های افراط جماع
اوقات مناسب و نامناسب جهت جماع
افرادی که جماع با آن ها مناسب نیست
آداب  واَشکال جماع
اَشکال جماع
بدترین شکل جماع
استمناء
اصول پس از مباشرت
دیگر اوقات نهی شده برای جماع
عوامل تضعیف کنندۀ قوۀ جنسی
مبهیات (افزاینده های نیرو و میل جنسی)، مولد منی، منعظات
مضعفات باه (کاهنده های نیرو و میل جنسی)
مناسب است که قبل از مطالعه جزوه، مطلبی را که در این باره در ذیل قرار داده ام مطالعه کنید تا با ذهنیت مناسب تری به سراغ جزوه بروید:
* چرا بحث مزاج‌شناسی را در مقولۀ مهمی چون «انتخاب همسر» پیش می‌کشیم؟
طب سنتی معتقد است که افراد با مزاج های گوناگون دارای توانایی ها و ویژگی های متفاوت جسمی و ذهنی هستند. طب سنتی این ویژگی ها را تحت قواعد مزاج شناسی، بصورتی قانونمند تحلیل کرده و طبقه بندی می‌کند. مثلا در میزان احساساتی بودن، بداخلاق بودن، آینده نگر بودن، جزء نگر یا کل نگر بودن، ترسو یا شجاع بودن، فرز یا کند بودن، باهوش یا کم هوش بودن، سرمایی یا گرمایی بودن، پسر زا یا دختر زا بودن، آرام یا شلوغ بودن، منزوی یا اجتماعی بودن، محتاط یا بلندپرواز بودن و ...

خب! حالا من در ایتدا می‌خوام مثالی بزنم که در اون فقط به یکی از ویژگی های مورد ادعای طب سنتی اشاره میشه و بقیه ویژگی ها رو در نظر نمیگیرم:
«یک آقا پسر مذهبی برای خواستگاری دختری که خانواده براش در نظر گرفته به منزل دختر خانم میره ...  دختری مومن که همه سرش قسم می‌خورن و از ایمان و حجاب و حیاش تعریف می‌کنن! ... آقا پسر، مشعوف از حسن سلیقۀ خانواده با دختر خانم وارد گفتگو میشه و می‌بینه همانطوری که دلش می‌خواد با دختری طرفه که پایبند به تمامی اصول اعتقادی و ارزشی است و می‌تونه در رسیدن به اهدافش کمکش کنه ... دختر خانم هم خودش رو در مقابل پسری می‌بینه که از لحاظ فکری و روحی در شرایط خیلی خوبی هست و با انگیزه و مصمم و متعهد به اصول اعتقادی و دینی است ... بعد از گفتگو و سنجیدن اختلافات و تفاهمات، بالاخره کفۀ تفاهمات سنگین‌تر میشه و ازدواج سر میگیره ...»
پسر، یک فرد «دموی» است و دختر، یک فرد «بلغمی» ... طب سنتی میگوید: افراد دموی (مزاج گرم و تر) توان جنسی بالایی دارند و همچنین دارای میل جنسی (عشق) زیادی هستند. در مقابل، افراد بلغمی (مزاج سرد و تر) به علت سردیِ غالب در بدنشان، هم توان جنسی و هم میل جنسی کمی دارند. فرد دموی، بنا به اقتضای طبع خودش، بسیار آرزوی (نیاز) آمیزش دارد اما فرد بلغمی، تمایل کمتری به این کار دارد و این تضاد باعث می‌شود که دو طرف نتوانند همدیگر را ارضا کنند. فرد بلغمی به سبب درخواست زیاد همسرش برای آمیزش خسته می‌شود و از طرفی فرد دموی از عدم تمایل همسرش گله می‌کند. اگر هم به روی هم نیاورند، فشار ناشی از این عدم تطابق نیاز، (که باعث عدم ارضای صحیح جنسی میشود که باعث بسیاری از طلاق هایی است که امروزه به وقوع می پیوندد)، آرامش روانی زوجین را به هم می زند.
هر دو طرف، عنصر ایمان را داشتند (که مهمترین مبنای ازدواج است) اما زن بر اساس طبیعتش توان پاسخگویی به نیاز همسرش را ندارد. ( البته امکان ازدواج مجدد مرد را به عنوان یک راه حل، منتفی اعلام کرده ایم!!)
اگر فکر می‌کنید این موارد، قابل تحمل است پس نگاهی به اثر دیگر عدم تطابق مزاج این زوج می‌اندازیم:
طب سنتی می‌گوید: افراد گرم مزاج، سریعتر به اُرگاسم جنسی می‌رسند. اگر زوجین هر دو «گرم» باشند، چون هر دو سریع به ارگاسم جنسی میرسند پس مشکلی پیش نمی‌آید. اگر هر دو «سرد» باشند نیز وضعیت به همین شکل است. اما اگر مثل این دو نفر، مرد بسیار گرم مزاج باشد و زن سرد مزاج، مرد خیلی سریع به اوج میرسد ولی زن فاصلۀ زیادی تا به اوج رسیدن دارد. (البته در حالت کلی مرد سریعتر به اوج لذت جنسی می‌رسد. اما اگر تطابق مزاجی بین آنها نباشد این فاصله بیشتر خواهد شد). این وضعیت باعث می شود تا زن بطور کامل ارضا نشود و در نتیجه این امر می تواند باعث تنفر و انزجار او از شوهر شود ...
خب! حالا فرض کنید این زوج بی اطلاع از مبانی تغذیه ای طب سنتی، هر دو، صبحانه چای و پنیر خورده اند (که هردوی این ها از غذاهای سردند) و نهار، زرشک پلو و مرغ (ماشینی) میل کرده اند که همراه آن ، گوجه فرنگی و سیب زمینی سرخ شده و احتمالا دوغ یا نوشابه هم موجود بوده که همگی بدون استثنا سردند ... شام هم بر اساس فرهنگ غلط غذایی امروز که به«گرمی و سردی»، اهمیتی نمی‌دهد، یکی از غذاهای رایج را که اکثرا سرد هستند (مثلا ماکارونی) خورده اند ... مرد، جوان و گرم مزاج است و غذاهای سرد آن روز (از لحاظ گرمی و سردی:) اگر حالش را بهتر نکرده باشد بدتر هم نکرده ... اما زن که یک قرد سردمزاج و بلغمی است، شب (مزاج شب هم سرد است) از شدت غلبۀ سردی ار حال می‌رود، و در حالی که مرد سرحال و پر انرژی است، زن نای حرکت کردن هم ندارد! این زن در حالت عادی هم پاسخگوی همسرش نبود حالا این مساله هم اضافه شده ... با توجه به مسائلی که قبلا ذکر کردم می توانید بقیه اش را حدس بزنید ...
اما اگر هر دو گرم مزاج یا سرد مزاج بودند، با خوردن غذاهای مشابه، هر دو حالی شبیه به هم پیدا می‌کردند و نیازهایشان انطباق بیشتری با هم پیدا می کرد ...
تا حالا فقط به برخی اثرات جنسی عدم تطابق مزاج ها اشاره کردم. اما اگر سایر اختلافات طبیعی ناشی از عدم تطابق مزاج ها را هم اضافه کنیم، خواهیم دید که وقتی این ها با هم جمع شوند توانایی این را دارند که بهانه ای برای بروز اختلافات و بالاگرفتن نارضایتی ها و حتی ایجاد انزجار شوند. مثلا یک مرد گرم مزاج که روز سختی را گذرانده و عصبانی است نیاز به یک جرقه و بهانه دارد که این عصبانیت را در خانه بروز دهد. زن خانه هم یک فرد سرد مزاج است و در فصل بهار درها و پنجره های خانه را می بندد که سردش نشود. مرد اعتراض می‌کند که من گرمم شده و در را باز می‌کند و زن شکایت می‌کند که من سردم می‌شود. توجه کنید که چنین اختلافی یک امر طبیعی است و در بسیاری از خانه ها دیده می‌شود و در شرایط عادی ممکن است باعث خنده نیز بشود اما در شرایطی که مرد و زن از هم رضایت چندانی ندارند و فشار ناشی از عدم ارضای جنسی که عامل بسیار مهم و شایعی است، پایه‌های زندگی را سست کرده و با وجود این شرایط، عوامل بیرونی دیگری مثل شزایط محیط کار و ... طاقت طرفین را کمتر کرده، بروز اختلافات مکرر ناشی از عدم تطابق مزاج ها می‌تواند در بحرانی تر شدن روابط این دو نفر نقش ایفا کند. زن، لباس گرمتری می‌پوشد و مرد، در و پنجره را باز می‌کند، اما زن این ناراحتی را در درون خودش حبس می‌کند که شوهرش به حرف او توجهی نکرده است. مرد بلند پرواز است و این از خصوصیات فرد گرم مزاج است و وقتی برنامه های بلند پروازانۀ خود را با هیجان برای زنش تعریف می‌کند با برخورد سرد و منطقی او مواجه می‌شود. فرد سرد مزاج، ترسو است و شجاعت ریسک کردن ندارد و ممکن است بخواهد این ترس را به همسرش نیز منتقل کند. مرد هم معترض می‌شود که: « تو جلوی پیشرفت من رو میگیری!» ... وقتی که قرار است به مهمانی بروند، مرد خیلی سریع آماده می‌شود و زن، که سرد مزاج است، خیلی آرام و با حوصله خود را آماده می‌کند و مرد که گرم مزاج است، تحمل منتظر ماندن در یک جا را ندارد و مدام غر می زند که : «چرا اینقدر فس فس می کنی؟!»  و زن که به علت بلغمی بودن، گذشته نگر و منفی نگر است و نکات منفی گذشته را زود به یاد می‌آورد می‌گوید: «یادت رفته دفعۀ قبل که اونقدر عجله کردی آخرش چی شد؟ و ...»
طب سنتی می‌گوید: یکی از خصوصیات بلغمی مزاجان، خونسردی و بی‌خیالی آن‌ها در حوادث و مشکلات است. ضرب المثل «دنیا را آب میبرد او را خواب میبرد» در رابطه با آنها صادق است. حال اگر یک طرف بلغمی (سرد و تر) ‌باشد و طرف دیگر گرم باشد، یک طرف همیشه در اضطراب خواهد بود و طرف دیگر بی‌خیال. فرد گرم مزاج از بی‌خیالی طرف مقابلش خسته میشود و این وضعیت پس از جمع شدن با دیگر اختلافات ناشی از عدم تطابق مراج ها در دراز مدت می‌تواند باعث تنفر و انزجار او از طرف مقابلش شود. متقابلاً فرد سرد مزاج (بلغمی) نیز فرد گرم مزاج را به‌خاطر اضطراب و عجول بودنش سرزنش می‌کند.
نکته: دوستان خیلی به این موضوع توجه کنید که اون مواردی که ذکر کردم به همان صورت، با یک زندگی واقعی نمیخونه و یک سری نکات منفی رو گزینش کرده و پشت سر هم بیان می‌کنه. در یک زندگی واقعی حتی آن هایی که منجر به طلاق میشه، لحظات شیرینی وجود داره و همه‌ی تلخ و شیرین ها با هم یک زندگی را تشکیل می‌دهند. اثرات عدم تطابق مزاج در زندگی را باید با یک ذهنیت واقعی شناخت تا دید صحیحی نسبت به آن پیدا کرد و این نیاز به ممارست و تفکر در کنش ها و واکنش هایی داره که در زندگی هر شخصی پیش میاد. آنچه که ذکر کردم فقط برای این بود که منظورم را برسانم و ادعای یک بحث همه جانبه و دقیق را ندارم.
جمع بندی: اصل مطلب و خلاصه تمام آنچه می‌خواهم بگویم این است که: طب سنتی معتقد است انسان ها دارای مزاج های مختلفی هستند و این اختلاف در مزاج ها، باعث بروز اختلاف در نیازها، استعدادها، توانایی ها، ذهنیت ها و خصوصیات جسمی و ذهنی و ... می‌شود. ( و این به آن معنا نیست که فقط مزاج ها در تعیین این خصوصیات سهیم باشند) ... حال بحث ما این است: اگر فکر می‌کنید که این اختلاف ها و فاصله ها می‌تواند آنقدر موثر باشد که در کیفیت زندگی اثر محسوس بگذارد، پس مثل هر موضوع تاثیر گذار دیگری که در زندگی وجود دارد، این موضوع نیز اهمیت و جایگاه پیدا می‌کند و باید در نظر گرفته شود. بعبارت دیگر، اگر اینطور است که: «تفاوت در مزاج ها باعث تفاوت در نیاز ها و استعدادها و ... می شود»، آیا عدم تطابق در نیاز ها و توانایی ها برای زوجی که هر یک باید پاسخگوی نیازهای دیگری باشد، عنصر مهم و تاثیر گذاری محسوب می شود یا نه؟ ...
* اگر بدون درنظر گرفتن این موضوع ازدواج کردیم و یا نتوانستیم از آن در انتخاب همسر استفاده کنیم تکلیف چیست؟
شاید آنچه در بالا ذکر شد این موضوع را در ذهن تداعی کند که هر کسی که بدون در نظر گرفتن مزاج‌شناسی، مبادرت به انتخاب همسر می‌کند، در زندگی شکست خواهد خورد. اما باید این جمله را به گونه ای دیگر بیان بیان کرد: «آنچه می‌تواند یک زندگی را به شرایط بحرانی برساند عدم شناخت صحیح در انتخاب همسر مناسب و عدم موفقیت در گزینش همسری است که توان پاسخگویی به نیاز های او را داشته باشد و در عرصه های مختلف زندگی «هم‌کفو» او باشد؛ و مزاج‌شناسی، یکی از ابزار شناخت است» ... یعنی می‌توان از راه های مختلف به برخی از این شناخت ها رسید و فن مزاج‌شناسی، ابزاری است که قواعدی را  در اختیار ما می‌گذارد که راحت تر و سریعتر به جواب برسیم. فرضا اگر زوجین در هنگام آشنایی خجالت می‌کشند که از توانایی و میل جنسی طرف مقابل بپرسند، به واسطۀ آشنایی با فنون مزاج شناسی می‌توانند با سوال های غیر مستقیم و از روی ظواهر به این موضوع پی ببرند. و یا مثلا اگر هر دو طرف از کودکی در یک خانواده (فامیل) بزرگ شده باشند، بنا به برخوردهای مکرری که با یکدیگر داشته اند ( و بدون استفاده و اطلاع از قواعد مزاج شناسی) می‌دانند که طرف مقابل، مثلا آدم احساساتی و زودرنجی است و محدودۀ بروز این حالات را هم می‌داند. و یا اگر مادر بزرگی در یک محل، از کودکی این دو نفر، هر دو را می‌شناخته و از بدو تولد با آن ها و خانواده آن ها در رفت و آمد بوده می تواند تشخیص دهد که این دو به درد هم می خورند یا نه؟ و آیا از لحاظ رفتاری و احساسی به هم نزدیکند یا نه؟ و اگر این مادر بزرگ، به فنون مزاج‌شناسی آگاهی داشته باشد حتی می تواند تشخیص دهد که دختر خانم، دخترزاست یا پسر زا. یعنی مزاج شناسی برای افرادی که از آن اطلاع دارند، مسائلی را معلوم می‌کند که شاید از طرق دیگر خیلی سخت بشود به آن ها پی برد و این یک مزیت است.
حال، در صورتی که از راه های دیگر، تشخیص مناسب در کفویت طرفین انجام نشود، و این امر تاثیرات منفی خود را در زندگی بروز دهد،  باز هم مزاج شناسی برای رفع مشکل به کار می‌آید، بخصوص وقتی که عدم تطابق در مزاج ها زیاد نباشد. یعنی مزاج‌شناسی، قواعدی را در اختیار روجین قرار می‌دهد تا فاصله این عدم تطابق ها را با هم کم کنند و به حداقل برسانند و اگر این فاصله زیاد نباشد (مثلا اینطور نباشد که مرد، بسیار گرم و زن بسیار سرد باشد) با اجرای یک سری عملیات تغذیه ای (بر اساس مزاج شناسی) و طبی (مثل حجامت) شرایط زوجین را از لحاظ میزان گرمی و سردی به هم نزدیگ می‌کنند. مثلا آن طرف را که گرمتر است، با تغذیه مناسب از گرمایش می‌کاهند (که این می‌تواند موضعی باشد نه برای کل بدن) و مثلا در مورد میل مضاعف جنسی، با استفاده از حجامت، این فرد را متعادل می‌کنند تا به شرایط همسرش نزدیک تر شود و همچنین طرف مقابل را که سرد است، با اعمال فنون مناسب، گرمتر می‌کنند تا به شرایط همسرش نزدیکتر بشود .... اما این امر دلیل بر این نمی شود که مزاج شناسی (یا استفاده از هر راهی که شناخت صحیح ایجاد کند) در امر انتخاب همسر را نادیده بگیریم و بعد از ازدواج به فکر رفع مشکلات بر آییم ...
برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 8:2 | نویسنده : سلامت |

.

اگر باغبانی کارآزموده، بذری مرغوب و مستعد را در کشتزاری غنی و آماده بکارد، و این زمین با آفتاب مناسب و آب و کود اندازه و مراقبت های لازم پذیرایی شود، نتیجه آن: گل‎ها و ریاحین خوش آب و رنگ و عطر آگین، و نهال‎های برومند و آراسته می‎باشد. آئین آسمانی اسلام، مردان را همچون باغبان و زنان را همچون کشتزاری می داند که اگر به درستی گرد هم آیند، محصولات آن، گل هایی بهشتی خواهند بود ... دستورات و برنامه هایی که از جانب شارحان شریعت مقدس اسلام در بیان «آداب ازدواج و زناشویی» و «روش زندگی» بیان شده است، فنون لازم برای این کشتِ انسانی را در اختیار صاحبان خِرد قرار داده است تا بهترین بهره ها را نصیب خود سازند ....
در ابن جزوه به معرفی کلام معصومین (علیهم السلام) در رابطه با اثرات مادی و معنوی برخی از غذاهایی پرداخته می شود که در شکل ظاهری و فیزیکی و همچنین خلق و خوی نوزادان تاثیر می‎گذارند. عناوینی که این جزوه بر اساس آن طبقه بندی شده است عبارتند از: ((خرما؛ حنا؛ به؛ کاسنی؛ کندر؛ خربزه با پنیر؛ انار؛ سویق؛ گوشت با تخم مرغ)) و تاثیراتی که برای آن ها ذکر شده بطور کلی شامل موارد زیر می‎شوذ:
* بردبار و حلیم شدن فرزند

* پاک و زکی شدن فرزند

* زیبا و حسین شدن
* خوش‎خو و خوش‎رو شدن
* خوش‎بو شدن
* خوش‎رنگ شدن
* افزوده شدن عقل فرزند
* استحکام قلب فرزند
* شجاعت و دلیری (در پسران)
* خوش‎اندامی (در دختران)
* بیداردلی و آگاهی فرزند
* قوی شدن فرزند
* درشت شدن استخوان فرزند
همچنین: افزایش احتمال پسرزایی؛ تسریع در رشد فرزند؛ تسریع در باز شدن زبان فرزند.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 7:55 | نویسنده : سلامت |
روایات و احکام در مسائل جنسی و زناشویی

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 7:52 | نویسنده : سلامت |
.

آداب زناشویی       راهکارهای تقویت قوای جنسی      راهنمای دوران بارداری و شیردهی   و ...

آگاهی از اصول و قواعد زناشویی و راه‌های تقویت قوای جنسی و آشنایی با قواعد طبی و بهداشتی دوران بارداری و شیردهی، از مهمترین مسائلی است که همواره مورد سوال همسران واقع شده است و شاید بسیاری از افراد از توصیه هایی که معصومین (علیهم السلام) در باره این موضوعات ایراد کرده اند، بی اطلاع باشند. این کتاب، به بررسی و معرفی روایات و همچنین ارائه نسخه هایی از برخی حکمای بزرگ اسلامی در موضوعات یاد شده می‌پردازد و نکات ارزشمندی را در اختیار علاقه مندان این عرصه قرار می‌دهد.

عناوین مورد بحث در این کتاب عبارتند از:

1) آداب مجامعت و ثمره آن / كيفيت نزديكی / منع از مقاربت در زمان قائدگی
2) راهكارهای درمان ناباروری / ناباروری مردان / ناباروری زنان / راهكارهای تقويت قوای جنسی / عوامل كاهش دهنده ميل جنسی
3) بارداری و تغذيه و رفع مشكلات شايع بارداری / درمان كمخونی در زنان باردار / رفع فشار خون در بارداری / رفع ديابت بارداری / پيشگيری از عفونت بارداری / پيشگيری و درمان بواسير / درمان تهوع و ويار حاملگی / جلوگيری از ترك پوست شكم / رفع سوزش سردل و ترش كردن / درمان تهديد به سقط / اضطراب در بارداری / توصيه های مهم به مادران و پدران برای دوران بارداری
4) تعيين جنسيت
5) زيبايی و ذكاوت فرزند / مواد موثر در زيبايی فرزند
6) تسهيل و تسريع در زايمان / درمان افسردگی بعد از زايمان / تغذيه بعد از زايمان / خونريزی پس از زايمان / دردهای رحمی پس از زايمان
7) آداب بعد از تولد / تغذيه كودكان ضعيف / گريه نوزادی كه شب نمی‌خوابد / روش هايی جهت كاهش گريه نوزاد
8) شيردهی / شرايط لازم برای فرد شيرده / فوايد شير مادر برای نوزاد / فوايد شيردهی براي مادر / نحوه شيردهی / عوامل موثر در ازدياد شير / توصيه های غذايي / زخم نوك پستان / ورم پستان / آبسه پستان

9) راه های درمان خونريزی غير طبيعی در زنان / درمان خونريزی زياد قائدگی در اثر عفونت / خونريزی ناشی از تومورهای رحمی / درمان دردهای قاعدگی / درمان عدم قاعدگی / خوراكی های مفيد در باز شدن عادت ماهيانه / درمان عوارض يائسگی

برای دریافت نسخه pdf اینجاکلیک کنیدبرچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 7:49 | نویسنده : سلامت |

برای دانلود مواردی که در ذیل آمده اینجا کلیک کنید

دانلود صوت و فیلم/توطئهی صهیونیسم در تغییر و حذف سنتهای طبی ایران(2)/سید ماشاءالله باطنی
دانلود صوت و فیلم / تدبیر حمام (آشنایی با حمام های سنتی و تدابیر آن) / دکتر رضا منتظر
دانلود صوت و فیلم / شرح نکاتی از رسالۀ ذهبیه / دکتر سیدسعید اسماعیلی
دانلود کلیپ و وصوت / دیدار حکیم میرفندرسکی با مرتاض 850 ساله / حجت الاسلام ناظریان
دانلود صوت و فیلم / روشی آسان برای درمان بواسیر / دکتر رضا منتظر
دانلود صوت و فیلم / داروهای اساسی طب سنتی - انواع مرض و تقسیم بندی آن / دکتر رضا ایلخانی
دانلود کلیپ و وصوت / واکنش دکتر اسماعیلی به ادعای عفونت محل حجامت
دانلود کلیپ و وصوت / ماجرای ورود آیت الله نورانی در وادی طب اسلامی / حجت الاسلام ناظریان
دانلود صوت و فیلم / ستۀ ضروریه - به همراه بررسی اصول حفظ الصحۀ اندام / دکتر سیدمحمد سیادتی
دانلود صوت و فیلم / بررسی اخلاط اربعه و علائم غلبه آنها / دکتر رضا منتظر
دانلود صوت و فیلم / اثبات وجود و بیان ماهیت طب اسلامی / دکتر سید سعید اسماعیلی
دانلود صوت و فیلم / آشنایی با ارکـــان و مــزاج / دکتر رضا ایلخانی
دانلود کلیپ و صوت / اهمیت و کارآیی فصد و حجامت / دکتر منتظر و دکتر شیردل
دانلود صوت و فیلم/ ضرورت احیاء طب اسلامی (دکتر رضا منتظر)
دانلود فیلم و مقاله/سیستم پزشکی قاتل!(نگاهی بر تلفات ناشی از بیماریهای درمانزاد در آمریکا)
دانلود فیلم و صوت / آشنایی با آیت الله محمد آل اسحاق (پیـــرو مکـتب بوعـلی)
دانلود کلیپ / مردی به رنگ طبیعت (نگاهی بر زندگی دکتر غلامعلی بسکی)
دانلود فیلم (بهمراه صوت) / مــرگ اشـتبــاه - داروهای اعصاب؛ قاتلین بچه های ما
دانلود صوت و فیلم/ امـــور طبـیـعیّـه (بررسی عناصر، اخلاط و امزجه) مدرس: استاد عبادیانی
دانلود صوت و کلیپ / علت روی آوردن مرحوم دکتر جزایری به طب سنتی و معرفی استاد عبادیانی
دانلود صوت / نقدی بر طب و روانشناسی مدرن در کلام شهید آوینی
دانلود صوت و فیلم / مصاحبه وبلاگ طب اسلامی با حاج محمد علی باقری
دانلود صوت و فیلم / مصاحبه وبلاگ طب اسلامی با دکتر حسین روازاده
دانلود كليپ و صوت / دكتر حسين روازاده / فلسفه طراحي كرسي
دانلود صوت و فيلم / مصاحبه "وبلاگ طب اسلامي" با استاد حسين خيرانديش
دانلود صوت و فيلم / سلسله جلسات طب سنتي در شبكه تلويزيوني قرآن (برنامه صبح و اميد)
دانلود جزوه / حجت الاسلام محمدطه طـُرفی / مـعــرفـی 14 شـيـوۀ بنيــاديــن طب جامع اسلامی
دانلود کلیپ و صوت /حجت الاسلام بي آزار شيرازي / جدا شدن طب از قرآن برخلاف سیره معصومین است
دانلود جزوه / آموزش بادكش درماني (دكتر روزگاري)
دانلود فيلم و صوت / دکتر روازاده در برنامه تلویزیونی "پارک ملت"
دانلود فيلم و صوت / مواضع دکتر عارفی (پزشک امام راحل) بر علیه طب سنتی + بررسی نظرات امام
دانلود فيلم و صوت / خادمان طبيعت (طب سنتي و حجامت)
دانلود كليپ / آيت الله جوادي آملي / تاثير غذا بر عمل انسان
دانلود فيلم / مستند اغوا (سياست هاي مخوف يهود در طب و تغذيه)
دانلود كليپ صوتي / بيانات رهبر معظم انقلاب در بارۀ جهت صحيح حركت علمي كشور
دانلود كليپ / حجت الاسلام سيد محمود نبويان / نقدي بر روانشناسي و پزشكي مدرن
دانلود فيلم / توضيحاتی در مورد روش پخت سمنو
دانلود صوت و فيلم / استاد حسين خيرانديش/ سلسله جلسات طب سنتي-اسلامي در شبكۀ تلويزيوني قرآن
دانلود فیلم و صوت / آشنایی با طب الرضا علیه السلام
دانلود صوت/ استاد حسن رحیم پور ازغدی / دستاوردهای پزشکی تمدن اسلامی
دانلود فیلم/زبـــان نـــوزادان(فهمیدن خواسته‌های نوزادان از روی صدای آن‌ها) + صوت و جزوه
دانلود صوت و فیلم / استاد حسین خیراندیش / نسخه‌های آسان برای درمان بیماری‌ها
دانلود کلیپ و صوت/ معرفی طب سنتی در یک سریال تلویزیونی (با نقش آفرینی استاد حسین خیراندیش)
دانلود صوت / دکتر محمد عزیزخانی / حجامت اطفال(2)
دانلود صوت / دکتر عالیه خامنه ای / اصول تغذیه در طب اسلامی
دانلود صوت / دکتر اسماعیلی / مباحثی از ستۀ ضروریه (اصول ششگانه سلامتی)
دانلود صوت و فیلم/ صحبت های دکتر روازاده در برنامۀ تلویزیونی نیمروز
دانلود جزوه / آموزش زالو درمانی از مبتدی تا پیشرفته
دانلود کلیپ / علامه حسن زاده آملی / اهمیت اوقات در انعقاد نطفه
دانلود سخنرانی/ دکتر اسلامی پور/ درمان کبد چرب در طب سنتی
دانلود سخنرانی/ استاد حسین خیراندیش/ درمان برص (ویتیلیگو)
دانلود فیلم/ مستند « تجارت غذا » (Food inc)
دانلود سخنرانی و جزوه / دکتر مریم قادری / تدبـیر زنـان حاملـه و شـیرده و اطفـال
دانلود صوت و فیلم / استاد خیراندیش و دکتر سیادتی / اولین همایش ملی حجامت
دانلود صوت / دكتر سيادتي / مندفعات بدن (بررسي حالات و علائم برخي از مواد زائد و دفعي بدن)
دانلود کلیپ / موضوع: مقابله با حجامت (حجامت از محکومیت تا مقبولیت)
دانلود تقویم نجومی سال 1390
دانلود صوت / دکتر رضا منتظر / طب استعماری و اصول درمان در طب اسلامی
دانلود کتاب / «گلبرگ سلامت» و «قانون قوه باه» / با موضوع: جنسی و زناشویی، بارداری و شیردهی
دانلود کلیپ و صوت / (چند تن از اساتید طب اسلامی) / آشنایی با طب اسلامی
دانلود صوت / دكتر زحمتكش / «مباحثي از طب اسلامي »
دانلود صوت / دکتر آقارفیعی / «مزاج شناسی - زمان شناسی »
دانلود صوت/دکتر عزیزخانی و دکتر کردافشاری/طب اسلامی، گنجینه فراموش شده(قسمت28 برنامه راز)
دانلود جزوه / توصیه‎های معصومین علیهم السلام برای زیبا شدن فرزند
دانلود صوت / استاد حسین خیراندیش / « توصیه هایی برای روزه داران »
دانلود سخنرانی / استاد محمد علی باقری / «وقتی که غرب را باور کردیم ...»
دانلود صوت/ دکتر منتظر و دو تن از اساتید/ « انواع یبوست و روش درمان آن »
دانلود صوت / سرکار خانم دکتر اسدزاده / طرز تهیه نسخه هایی آسان و مفید از درخت بادام
دانلود صوت / استاد حسین خیر اندیش / «سلسله جلسات آموزش مزاج شناسی»
دانلود سخنرانی / استاد حسن عباسی با موضوع: «نقدی بر طب و اندیشه مدرن»
دانلود صوت و فیلم/حجةالاسلام طرفی/ «دورنمایی از نجوم اسلامی و ارتباط آن با طب اسلامی»
دانلود سخنرانی / دکتر سید احمد ثاقبی با موضوع: «نکاتی اندر آداب خوردن و آشامیدن»
دانلود صوت / مصاحبه با دکتر محمد عزیزخانی در مورد: «حجامت اطفال» و معرفی فصد و زالو درمانی
دانلود جزوه / کاربردهای مزاج شناسی در انتخاب همسر و زناشویی
دانلود صوت و فیلم/ حجت الاسلام محمد طه طرفی در موضوع: «طب روحانی»
دانلود سخنرانی/ دکتر روازاده با موضوع: «دسیسه های استعمار در تغذیه و طب اسلامی»
دانلود جزوه/ آداب زناشویی (تقویم زناشویی، آداب آمیزش و ... در کلام معصومین علیهم السلام)
دانلود سخنرانی/ حجت الاسلام انجوی نژاد با موضوع: «دسیسه های استعمار در تغذیه و طب اسلامی»
دانلود جزوه/ «طب قرآنی» و «اسرار خوراکی ها» از استاد جمشید خدادادی
دانلود سخنرانی/ دکتر عزیزخانی با موضوع: «توصیه‌های طبی و تغذیه‌ای ایرانی ــ اسلامی»
دانلود متن/ جزوۀ طب سنتی - اسلامی
دانلود سخنرانی/ استاد باقری در معرفی «طب اصولگرای اسلامی»
دانلود صوت و فیلم/ سید ماشاءالله باطنی / توطئهی صهیونیسم در تغییر و حذف سنتهای طبی ایران
دانلود صوت و فیلم/ استاد حسین خیراندیش با موضوع: «معرفی طب اسلامی»
دانلود متن طراحی شدۀ مناظره امام صادق علیه السلام با طبیب هندیتاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 7:4 | نویسنده : سلامت |

·  فهرست تفصيلي

·  پيش گفتار

·  اهميت پزشكى

·  طبابت ، كار خداوند است

·  دانش نامه احاديث طبى

·  بخش يكم : پزشكى

·  فصل يكم : پزشكى از ديدگاه اسلام

·  فصل دوم : آداب طبابت و وظايف طبيب

·  فصل سوم : توصيه هاى پزشكى

·  بخش دوم : بيمارى

·  در آمد

·  حكمت بيمارى

·  فصل يكم : تعريف بيمارى

·  فصل دوم : شمارى از حكمت هاى نهفته در بيمارى

·  فصل سوم : منافع بيمارى

·  فصل چهارم : وظايف بيماران

·  فصل پنجم : پرستارى

·  فصل ششم : عيادت بيماران

·  بخش سوم : مباحث مربوط به اندام ها و دستگاه هاى بدن

·  فصل يكم : قلب و عروق

·  فصل دوم : مغز و اعصاب

·  فصل سوم : چشم

·  فصل چهارم : گوش

·  فصل پنجم : دستگاه تنفس

·  فصل ششم : دهان و دندان

·  فصل هفتم : دستگاه گوارش

·  فصل هشتم : خون و سپرز

·  فصل نهم : پوست

·  فصل دهم : مو

·  فصل يازدهم : ناخن

·  فصل دوازدهم : استخوان ها

·  فصل سيزدهم : دستگاه تناسل و دفع ادرار

·  فصل چهاردهم : جنين

·  بخش چهارم : تاءثير خوردن و آشاميدن در سلامت و بيمارى

·  فصل يكم : كم خورى

·  فصل دوم : پرهيز

·  فصل سوم : گرسنگى كشيدن

·  فصل چهارم : پرخورى

·  فصل پنجم : آداب غذا خوردن

·  فصل ششم : آداب خوردن گوشت

·  فصل هفتم : آداب خوردن ميوه

·  فصل هشتم : آداب آشاميدن

·  فصل نهم : نوبت هاى غذا

·  بخش پنجم : درمان با غذاهاو گياهان دارويى

·  فصل يكم : ترنج

·  فصل دوم : آلو

·  فصل سوم : برنج

·  فصل چهارم : بادروج (جك )

·  فصل پنجم : بادمجان

·  فصل ششم باقلا

·  فصل هفتم : پياز

·  فصل هشتم : خربزه

·  فصل نهم : تخم مرغ

·  فصل دهم : سيب

·  فصل يازدهم : تلبينه

·  فصل دوازدهم : خرما

·  فصل سيزدهم : انجير

·  فصل چهاردهم : سير

·  فصل پانزدهم : پنير

·  فصل شانزدهم : جرجير

·  فصل هفدهم : زردك

·  فصل هجدهم : گردو

·  فصل نوزدهم : هزار سپند

·  فصل بيستم : شنبليله

·  فصل بيست و يكم : شيرينى

·  فصل بيست و دوم : نخود

·  فصل بيست و سوم : نان

·  فصل بيست و چهارم : كاهو

·  فصل بيست و پنجم : سركه

·  فصل بيست و ششم : انار

·  فصل بيست و هفتم : مويز

·  فصل بيست و هشتم : زيتون

·  فصل بيست و نهم : آويشن

·  فصل سى ام : مشكك

·  فصل سى و يكم : به

·  فصل سى و دوم : شكر

·  فصل سى و سوم : شلغم

·  فصل سى و چهارم : چغندر

·  فصل سى و پنجم : روغن حيوانى

·  فصل سى و ششم : سيا (سنا)

·  فصل سى و هفتم : سويق

·  فصل سى و هشتم : پيه

·  فصل سى و نهم : عدس

·  فصل چهلم : عسل

·  فصل چهل و يكم : انگور

·  فصل چهل و دوم : عناب

·  فصل چهل و سوم : سنجد

·  فصل چهل و چهارم : ترب

·  فصل چهل و پنجم : خرفه

·  فصل چهل و ششم : خيار

·  فصل چهل و هفتم : كدو

·  فصل چهل و هشتم : كباب

·  فصل چهل و نهم : تره

·  فصل پنجاهم - كرفس

·  فصل پنجاه و يكم : قارچ

·  فصل پنجاه و دوم : گلابى

·  فصل پنجاه و سوم : كندر

·  فصل پنجاه و چهارم : شير

·  فصل پنجاه و پنجم : گوشت

·  فصل پنجاه و ششم : لوبيا

·  فصل پنجاه و هفتم : ماش

·  فصل پنجاه و هشتم : نمك

·  فصل پنجاه و نهم : هليم

·  فصل شصتم : كاسنى


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 6:55 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 6:29 | نویسنده : سلامت |

از بین بردن بوی بدسرویس‌های بهداشتی 

چگونه میتوان حیوانات جونده ازقبیل موش رادرمنازل،اماکن عمومی ومزارع ازبین برد؟

چگونه میتوان پشه منازل مسکونی راازبین برد؟

برای دوری ازخطرات جانوران موزی هنگام خوابیدن درچادرهایافضاهای باز،باغات و... به روش سنتی چه بایدکرد؟

برای ازبین بردن شپشهاکه درجاهای موداربدن زندگی میکنند(موهای سر،موهای دست و ...)چه بایدکرد؟ 

برای برطرف کردن نفخ شکم، سنگینی شکم یا ترش کردن معده، طب سنتی چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهد؟

براي ازبين بردن گُرگرفتگي خانمهااز چه روشي درقديم استفاده ميكردند؟

برای کنترل وبهبودسرفه‌های شدیدکه ازشکایات شایع فصل سردسال است چه بایدکرد؟درخانم‌های باردارکه این سرفه‌هامیتواندخطرسازبوده ونمیتوانندهردارویی رامصرف کننددرطب ایرانی چه توصیه میشود؟

اگربهترین شیرطبیعی راداشته باشیم وبخواهیم بطور100درصدازکیفیت آن استفاده نماییم وآن زمان بدون جوشاندن،آلودگی آن راپاک کنیم چه بایدکرد؟

برای درمان سریع سرفه‌های بعدازسرماخوردگی چه بایدکرد؟

چگونه انگوررادرزمان قدیم بدون استفاده ازتیزآب که ماده‌ای سمی ومضربرای سلامتی بشراست بااستفاده ازموادگیاهی آنرابه کارآیی تیزاب وبدون ضرروحتی سودمندتبدیل میکردند؟

مسواک لثه چیست؟

چگونه میتوان توت سفیدرابه روش صحیح خشک کرد؟
برچسب‌ها: درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 6:17 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 5:59 | نویسنده : سلامت |

پزشكان دريك مطالعه جديدهشداردادندكه روشهاي معمول معالجه سرطان مانندشيمي درماني وپرتودرماني ميتوانندبه توليدسلولهاي سرطاني بيشتركمك كنند.

به گزارش ايسنا، متخصصان علوم پزشكي هاروارددراين رابطه متذكرشدند:شيوه هاي معمول درمان سرطان ممكن است عوارض ناخوشايندي درپي داشته باشندوبه توليدسلولهاي بنيادي سرطاني كمك كنند.

اين متخصصان ميگويند:سلولهاي بنيادي سرطاني جديدبويژه درتوليدتومورهاي جديدومقاوم به درمان مهارت پيداميكنند.

به گزارش لايوساينس،متخصصان دانشكده پزشكي هاروارددربوستون يادآورشدند:اين يافته توجيه ميكندكه چراسرطان درمراحل پيشرفته ونهايي اغلب هم به شيمي درماني وهم به پرتودرماني مقاوم ميشود.

آنهااميدوارندكه اين يافته راه رابراي دستيابي به شيوه هاي جديدمقابله باسرطان هموارسازد.

اين مطالعه به تفصيل درمجله تخصصي پلوس وان منتشرشده است.

منبع:روزنامه کیهان/مورخ 16 مهر1391
برچسب‌ها: درمانها, خبر

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۸ | 5:45 | نویسنده : سلامت |

برخي خوشبوکننده‌هاي دهان که تازه واردبازارشده‌اند،اعتيادآورازآب درآمده‌اند!زمانيکه قرصهاي شکيل اکستازي باانواع واقسام رنگهاوطرحهاي زيباودلفريب به مهمانيهاي جوانان راه يافت،کمترکسي ميدانست اين قرصهاباجسم وروان جوانان چه ميکند... چندي گذشت تااطلاع‌رسانيهادرباره اين قرصهاآغازشداماهمين مدت زمان هم جوانان زيادي رابه کام مرگ کشانديادچارمشکلات رواني کرد.قرصهاي اکستازي سرآغازگسترش موادمخدرومحرکي بودکه به سرعت همه جارادربرگرفت؛موادي که امروزدرهمه جايافت ميشود،حتي درسوپرمارکتهاومغازه‌هاي فروش لوازم آرايشي وبهداشتي.شايدکمي عجيب به نظرميرسدامااين روزهاديگرموادمخدرتنهايک بسته پرشده ازيک گردسفيدياچندتکه سياه پيچيده درپوشش‌هاي کاغذي وپلاستيکي نيست که درمخفيگاهي درکوچه‌هاي خلوت کف دست يک معتادقرارگيرد.امروزه مخدرهاهم مشمول پيشرفت تکنولوژي وزندگي مصرفي شده‌اند.مخدرهاومحرک‌هايي باعنوان آدامس ياپاستيل يارژلب وديگرلوازم آرايشي که با ظاهري زيبا،باطني نازيبابراي جوانان به ارمغان ميآورندبه گفته دکترمجيد ابهري،رفتارشناس،لوازم آرايشي قاچاق مانندرژلب وکرم پودرکه توسط دستفروش‌هادرمناطق پررفت‌وآمدبه فروش ميرسدبامارک‌هايي مانندبيوتي،ميس پاريس ومجيک حاوي شيشه هستند.اين موادبه‌عنوان موادانرژي‌زاياجوان‌کننده وازبين برنده چروک دردسترس جوانان قرارميگيردودرماهواره‌هانيزبه شدت تبليغ ميشود.موادي مانندبي‌تي که به‌عنوان خوشبوکننده دهان به فروش ميرسد،آدامس‌هاي پان،شکلات يابايابرخي شکلات‌هاوآدامس‌هايي که به عنوان رژيمي وبدون قندواردبازارشده‌اند نيزجزوموادمخدرومحرکي هستندکه ميتوانندراه ورودبه موادمخدرصنعتي مانندشيشه وسايرآمفتامين‌هاراهموارترکنند.

بي‌تي؛دروازه ورودبه مخدرهاي صنعتي

جانشين شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدراستان خراسان شمالي،بي‌تي رادروازه ورودبه مواد مخدرصناعي وشيميايي میداند وميگويد:«اين ماده قاچاق مانندآدامس درسوپرمارکت‌هابه فروش ميرسدو بسيارمورداستفاده دانش‌آموزان قرارميگيرددرحاليکه اثرات تخريبي بسياري بر بدن دارد.»محمدرضايزدان‌پناه بااشاره به تمايل نوجوانان وجوانان به استفاده ازماده‌اي به نام بي‌تي به عنوان خوشبوکننده دهان ميافزايد:«بي‌تي از60درصدآهک،20درصدناس،10درصدخاک و10درصدماده خوشبوکننده ساخته شده است.»ناس يانسوار،نوعي مخدرجويدني است که ازبرگ کوبيده تنباکوهمراه مقداري آهک درست ميشودوعوارضي ماننداحساس سرگيجه،سردردوتهوع دراستفاده‌هاي اوليه وبيماريهايي مانندسرطان لثه،سرطان حنجره وروده بزرگ ونارساييهاي کليوي رادرپي دارد.بي‌تي نيزماده‌اي برگرفته ازناس اماباظاهري شيک وجوان پسنداست.به گفته يزدان‌پناه،اين ماده درجنگ جهاني براي عقيم کردن مردان وزنان درهندمورداستفاده قرارگرفته اماامروزبه عنوان خوشبوکننده دهان درسوپرمارکت‌هابه فروش ميرسد. وي تاکيدميکند:«آگاهي خانواده‌هانسبت به اعتيادوموادمخدرمختلف،مهمترين موضوع درزمينه پيشگيري ازاعتيادنوجوانان وجوانان است زيراتازمانيکه تقاضانباشدعرضه هم صورت نميگيردبنابراين بايدهمه تلاش خودرابراي پيشگيري وکاهش تقاضابراي انواع موادمخدرمتمرکزکنيم.»البته اين موادبه صورت قانوني واردکشورنميشوندوقاچاق بودن مشخصه اصلي آنهاست.

گزارشي ازوابستگي به موادخوراکي حاوي محرک نداشتيم

دکترصفاتيان،مديرکل درمان ستادمبارزه باموادمخدردراين‌باره به خبرنگارماميگويد:«پاستيل،آدامس يانوشابه‌هايي که به عنوان انرژي‌زاشناخته ميشوند،حاوي موادمخدرنيستندبلکه درموادتشکيل‌دهنده آنها،موادمحرک وتوهم‌زاکه دررده‌هاي پايين جدول موادمحرک قراردارندو البته درمقاديرخيلي کم،ديده ميشود.»وي به برخي نوشابه‌هاي انرژي‌زاکه حاوي کافئين است اشاره ميکندوميافزايد:«برچسب پشت اين نوشابه‌هانشان ميدهدکافئين موجوددرآنهاازکافئين يک فنجان قهوه کمتراست وانرژي آنها،ازکربوهيدرات موجوددرآن تامين ميشودبنابراين نميتوان گفت اين موادباعث ايجادوابستگي يااعتياددرفردميشوند.»دکترصفاتيان درعين حال به آدامس‌ها،خوشبوکننده‌هاوپاستيل‌هايي که ازراه‌هاي قاچاق واردميشوندهم اشاره داردوخاطرنشان ميکند:«اين موادحاوي ميزان بيشتري ازموادتوهم‌زايامحرک هستنداماليست آنهامشخص است ونميتوان ازروشهاي قانوني آنهاراواردکرديابه راحتي درسوپرمارکتهافروخت ضمن اينکه قيمت آنهاهم باموادخوراکي معمولي متفاوت است.» وي بااشاره به اينکه تاکنون گزارشي ازوابستگي به آدامسهاياسايرموادخوراکي حاوي موادتوهم‌زايامحرک که درسوپرمارکتهابه فروش ميرسدوبه تاييدوزارت بهداشت رسيده،نداشته‌ايم،میگويد:«البته مصرف زيادهرماده‌اي عوارضي ايجادميکند،حتي داروي ساده‌اي مانندآسپيرين هم ميتوانددرطولاني‌مدت عوارضي براي فردايجادکند،بنابراين خوراکيهاي حاوي موادانرژي‌زاياتوهم‌زاوازاين دست هم عوارضي خواهدداشت اماقطعاعوارض آن مانندمصرف شيشه ياال‌اس‌دي نيست که فردبا2بارمصرف به آن معتادشود.»دکترصفاتيان تاثيرتبليغات ماهواره‌اي رادراستفاده ازاين موادبسيارموثرمیداندوادامه ميدهد:«تحقيقات مانشان ميدهدتبليغات ماهواره‌اي دراغلب مواردکاذب است واينکه گفته ميشودفلان داروياماده به تاييدسازمان غذاوداروي آمريکارسيده،کاملادروغ است.»معاون درمان ستادمبارزه باموادمخدرتاکيددارد:«خانواده‌هابايدبه برچسب موادسازنده موادغذايي توجه کنندوموادخوراکي خودراازسوپرمارکتهاومغازه‌هاي مجازومعتبرتهيه کنندتاازسلامت آنهامطمئن باشند.»وي همچنين به خانواده‌هاتوصيه ميکندچنانچه متوجه شدندفرزندان آنهاازيک ماده خوراكي مانندآدامس،پاستيل يانوشابه خاص بيش ازاندازه استفاده ميکندحتمااورابه يک متخصص تغذيه نشان دهندتاازموادموجوددرآن وعوارض احتمالي‌اش آگاه شوند.

آدامس‌هاي پان اعتيادآور است

دکترآيدين مرادي،رييس يك کلينيک درمان اعتياددرزنجان نيزبه آدامسهاي حاوي پان که ازپاکستان وهندبه کشورواردميشونداشاره داردوميگويد:«اگرچه تاکنون گزارشي ازاعتيادبه اين موادنداشتيم امااين آدامسهاميتواننداعتيادآورباشندواگرکسي بخواهدمصرف آنهاراکناربگذارد،بابرخي عوارض ترک اعتيادمواجه ميشود.»وي به تغييردائمي اسامي اين مواداشاره ميکندو ميافزايد:«ازآنجاکه اين اقلام پس ازمدتي شناخته ميشوندتوليدکنندگان آنهااسامي راعوض ميکنندهمانطورکه شيشه هم بااسامي مختلفي دربازاروجوددارد.»مرادي به اين موضوع هم اشاره ميکندکه شيشه نميتواندازراه پوست جذب شود،بنابراين بعيداست که لوازم آرايشي حاوي شيشه باشدامابرخي برچسب‌هاي پوستي وجوددارندکه حاوي موادمخدرومحرک هستندوباچسباندن آنهابه بدن،اين موادجذب ميشودهرچنداين برچسب‌هاجنبه تزييني ندارند.

منبع خبر: هفته نامه سلامت شماره 385 - اول شهریور 1391پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایرانیانhttp://www.salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=55120
برچسب‌ها: مقالات, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۶ | 6:20 | نویسنده : سلامت |

دکترحسین روازاده

آب آهن به آبی اطلاق میشودکه سرشارازآهن میباشد.درقرآن کریم آمده است که ماآهن رافروفرستادیم(نازل کردیم) نزول آهن هم ناظربه جنبه مادی آن است وهم دال به ارزش معنوی،جنبه مادی آن است که حقیقتاًآهن نازل شده ازآسمان است درهنگام تشکیل کره زمین زمانیکه یک گلوله آتشین بودوتوسط گردوغبارکیهانی احاطه شده بود،عناصرسنگین ازجمله آهن درهنگام سردشدن همراه باحرکت چرخشی زمین به علت میدان جاذبه آن مانندبارش باران،فرودمیآمدند،این نزول آسمانی بانزول معنوی آهن نیزارتباط داردورمزایجازشگفت انگیزآیه قرآن است که میفرماید:درآن قدرتی افزون(نیرویی شدید)ومنافعی برای مردمان قراردادیم،قدرت آهن،جلوه هاوجنبه های گوناگونی دارد.

آهن درساختارمنازل،سدهای بزرگ،وسایل متعددمورداستفاده بشر،سلاحهای جنگی وبسیاری ازابزارهای مهم حیات بشری کاربرددارد.لذامصداق نیرویی شدیدوتوانمندی عظیم الهی است،جالب آنکه بدانیدآهن دربدن نیزقوت بخش است.همچنانکه خواهیم گفت،آهن مقوی معده،مقوی نیروی جنسی وتقویت کننده طحال،روده هاوبخشهای مهمی ازبدن ماست،پس واژه«بأس شدید»یانیروی شدیدبسیارباحکمت بیان شده است وهردوجنبه یعنی کاربردآهن درساختمانهاوابزارخشن ودراعضاءلطیف وجودآدمی ازجمله خون،حکمت وظرافت خلقت الهی رابه آدمی گوشزدمیکند.وجودآهن درساختمان هموگلوبین درگلبولهای قرمزخون،اوج این لطافت وظرافت است دربرابرخشونت جنگ افزارهای آهنین وجالب آنکه اگردرمقابل هم قرارگیردخون برشمشیرپیروزخواهدشدکه رسم همیشه تاریخ وتقدیرمبتنی برحکمت الهی است.اگربخواهیم ابتداًتصویری کلی ازکاربردآهن درطب سنتی ایران ارائه نماییم،لازم است بیماریهایی راکه برای درمان آنهاازآب آهن تاب(تافته)استفاده میکنیم،نام ببریم که شامل مواردذیل است

:1)ضعف طحال یابزرگی آن(هردوموردمیتواندناشی ازبیماریهای متفاوت باشد)2) ضعف معده(به علت شلی یانقصان هضم)3) ضعف کبد4)جراحات یازخمهای سیستم گوارشی ازدهان تامقعد5) بواسیریاجراحات احشائی به طورکلی جراحات داخلی6) دردهای ناحیه مقعدوکف لگن7)عفونت روده واسهالهاوبخصوص  اسهال های مزمن8)عفونت هاری ناشی ازسگ هاربه خصوص درمرحله ترس ازآب(هیدروفوبی)9)زردی رخسارورنگ پریدگی(ناشی ازکم خونی فقرآهن دراکثرموارد)10)اختلال گوارشی پس ازپرخوری یاخوردن غذای نامناسب باتهوع،استفراغ واسهال 11)آب آوردن شکم یاآسیب(استسقاء)12)سلس البول یاآمدن ادرارقطره قطره وبدون کنترل فردبیمار(dribbling)13)دربیماریهای قلبی وخفقان14) درتقویت کلیه ها15)تقویت نیروی جنسی16) تقویت اشتها17) مؤثردراکثرامراض ناشی ازسردمزاجی(امراض بارده)

بیماریهای طحال وکبدازجمله امراض بسیارمهم وگاهی مهلک هستندکه امروزه درجدول اختلالات حادومزمن احشاء شکمی مطرح میشوند،آب آهن تاب(تافته(یعنی آبی که آهن گداخته درآن خاموش شده است ازترکیبات مؤثربرطحال است که دربزرگی یاورم آن مورداستفاده قرارمیگیرد.شیخ الرئیس ابن سینادرقانون میگویدکه علاج ورم سخت طحال مصرف کردن گندنای بیابانی باآب آهنگران(آبیکه درآن آهن گداخته خاموش شده است)میباشد

(1)ودرکتاب سوم ازقانون نیزمیگویدنوشابه بیماران«طحال ورم کرده»آبی است که آهن سرخ شده درآن خاموش شده باشد

(2).ابن نفیس در«الشامل»که ازبزرگترین منابع مفردات طب سنتی است درکاربردآب آهن تاب(تافته)میگوید:اگرآهن گداخته راواردآب کنیم تاسردشود،جهت ورم طحال سودمنداست(3).حکیم بزرگ ایرانی،عقیل خراسانی نیزدرمبحث«ماءالحدید»درخلاصه الحکمه میگویدکه آب چه ازمعدن آهن برآیدیاآنکه آهن تفته رادرآن سردنمایند،جهت امراض طحال نافع است

(4).وهمین موضوع رارازی درکتاب باارزش خودبه نام منافع وضررهای غذاهاباعنوان«منافع الاغذیه ومضارها»عنوان مینمایدکه آبی که کیفیت آهنی راپذیرفته یعنی آهن درآن حل شده است موجب تقویت معده وکوچک شدن طحال است(5).همین مضامین راجع به ضعف کبدموردبحث بوده است ودرمنافع موردبحث آمده است.

یکی ازکاربردهای آب آهن تاب درارتباط باشلی یااسترخاء وضعف کارکردمعده است.جرجانی درذخیره خوارزمشاهی میگویدکه آب معدن آهن همهءاحشاء راسودداردخاصه معده

(6).کتاب مشهورداوودانطاکی نیزکاربردآب آهن تاب رادربیماریهای معده بیان میکنداومیگویداگرآهن گداخته درآب خاموش شودجهت اختلال معدی وشلی آن تأثیردرمانی دارد

(7).دراکثرمنابع طب سنتی ایران آب آهن تاب جهت تقویت دستگاه گوارش مطرح شده است در«مخزن الادویه»عقیلی نیزبه صراحت اثرتقویتی آن درضعف معده وکبدبیان شده است.مؤلف میگویدآب آهن تافته دراین موردبه غایت مؤثراست

(8)که عین همین مفهوم در«تحفه حکیم مؤمن» تأییدشده است.

(9)جراحات وزخمهای گوارشی ازدهان تامقعدهمچنین بواسیروجراحات احشائی نسبت به آب آهن تاب ازخودواکنش نشان میدهند،این موضوع راارزانی دربیان کیفیت آب آهن دارتوضیح میدهد

(10)ودرکتاب ارزشمندمخزن الادویه درذیل ماءالحدیدبه تفصیل آمده است.

(11) یکی ازکاربردهای جالب آب آهن تاب درشکم دردهاودردهای ناحیه کف لگن ومقعداست دردهای ناحیه لگن دربسیاری ازاوقات دردناک است وپزشک رابه چالش میکشد،لذا،کاربردآب آهن تاب دراین موردمیتواندکمک درمان بسیارمناسبی باشد،این موضوع را«ابن نفیس»در«شامل»درمبحث موردنظرمطرح کرده است

(12).اشاره به تأثیرات موضعی دردردهای ناحیه مقعدوکف لگن در«تحفه حکیم مؤمن»نیزبه چشم میخورد

(13)عفونتهاازمواردمهم کاربردهای آب آهن درطب سنتی ایران است؛عفونتهای روده واسهالهای مزمن غیرعفونی نیزدراین تقسیم بندی جای میگیرند،اگرهیضه به مفهوم اسهال واستفراغ متعاقب پرخوری یاخوردن غذای نامناسب باشددراین تقسیم بندی جای دارد،ودراغلب منابع درکناریکدیگرازآن یادشده است.آب آهن تاب بدین گونه دراسهال هاقابل استفاده است به نظرمیرسدکه باتوجه به موضوع هیضه دراسهال های مزمن،این کاربردهادراکثرمواردبه اسهال غیرعفونی یااختلال عملکردی مرتبط باشد.لذاعقیلی خراسانی میگوید:دراسهال های دموی ودرخونریزی غیرطبیعی زنانه یانزف حیض که بیش ازمقدارطبیعی خونریزی داریم ودراسترخاءیاشلی معده که موجب ضعف آن است،دوغ آهن تافته تأثیربیشتری به جای میگذارد،به نظرمیرسدکه دراین موردتشدیدقبض بیشتردخیل باشد

(15)وهمین موضوع رادرطب اکبری باعنوان دوغ آهن جوش میبینیم که عبارت است ازدوغی که باواردکردن آهن گداخته به جوش میآید

(16)ارزانی درسایرمواردکه مخالف قبض آب آهن تاب،کاربرددرمانی آنرامطرح میکند،به جهت رفع مزه ترش وقبض آن پیش بینی میکندکه باآب عسل میل گردد

(17ازجمله کاربردهای مهم این ترکیب یعنی آب آهن تافته یاآهن تاب درمسمومیت هاست،دربیماری عفونی هاری که ناشی ازمسمومیت باگازسگ هاراست وسیری پیشرونده وکشنده دارد،آب آهن تاب میتواندنقش مؤثری ایفاکند.ابن نفیس میگویدهرگاه بیماربه مرحله ای میرسدکه ازآب وحشت دارد (که آنراهیدرفوبی میگویند)آب آهن تاب رابه اوبخورانید،تغییرات سیستم مغزواعصاب درگزش هاری باتابلوی،نامطلوبی روبه افزایش است درمرحله هیدرفوبی،ترکیبات ناشی ازآب آهن تافته باتأثیراحتمالی برسیستم عصبی،عمل خواهدکرد،گنجاندن این دستورپزشکی درپرتوکل درمانی هاری میتواندبه عنوان یک پیشنهاددرمانی مطرح گردد

(18)تهیه آب آهن

برای آب آهن تاب تغلیظ شده،به دفعات آهن گداخته شده درکوره راداخل آب سالم فروکنید.بااینکارآب،طعم آهن به خودمیگیردورنگ آن نیزتیره میشود.آب آهن تاب تغلیظ شده برای افرادی که دارای کم خونی یافقرشدیدآهن هستند،توصیه میشودوآنان میتوانندبه عنوان جایگزین آب نوشیدنی،تازمان رفع فقرآهن ازاین آب استفاده نمایند.آب آهن تاب تغلیظ شده،مضرات قرص آهن راندارد.این آب برای کودکان نیزقابل استفاده است ومضرات قطره آهن رانیزندارد.

تذکر- برای گداخته شدن آهن،استفاده ازشعله مستقیم گازکه حاوی گازهای سمی میباشدتوصیه نمیگردد. اینکارباعث جذب سموم درآهن وورودآنهابه داخل آب میشود.لذاآهن حتماًبایددرکوره تحت حرارت قرارگیرد

درپاسخ به برخی ازسؤالات قدیمی درج شده درسایت،به آب آهن تاب تغلیظ شده،عرق آهن نیزاطلاق شده است که منظورهمان آب آهن تاب تغلیظ شده است که نام مناسب تری برای آن میباشد

آب آهن تاب معمولی

آب آهن تاب معمولی به آبی اطلاق میشودکه حاوی مقداری آهن میباشد.برای تهیه این آب میتوانیدمقداری آب سالم رادرحالیکه یک کفگیرحسوم یایک عددنعل اسب(یایک تکه فلزآهن کوره رفته)درظرف آب قرارداده شده است،بجوشانید.بااینکارباتوجه به اینکه نسبت به آب آهن تاب تغلیظ شده،مقدارکمی یون آهن درآب آزادمیگردد،آب طعم آهن به خودنمیگیردورنگ آن نیزتغییرنمیکند.

باتوجه به شایع بودن فقرآهن درجامعه کنونی، توصیه میگرددبرای مصرف روزانه آب آشامیدنی،همیشه یابرخی مواردازآب آهن تاب معمولی استفاده نمایند.این آب برای کودکان نیزقابل استفاده است ودرمانی که کودک به فقرشدیدآهن دچارنباشد،نیازآهن کودکان راتأمین میکندومضرات قطره آهن راندارد.

چندتوصیه

 توصیه میشود،حتماًخانمهای بارداروکودکان،بجای استفاده ازقرص یاقطره آهن ازآب آهن تاب معمولی یاتغلیظ شده استفاده نمایند.

-برای جوشاندن آب،حتماًازظروف مسی یابرنجی استفاده نمایید.

باتوجه به اینکه برنج،آلیاژی ازمس وروی Cu+Zn)میباشدباجوشاندن آب درظروف برنجی،یون مس وروی نیزکه بدن به آنهابه مقدارزیادی نیازدارددرآب آزادمیشود.

لازم به ذکراست فلزروی باآلیاژرویی متفاوت هست. فلزروی به زینک (Zinc ) مشهورهست وظروف رویی که درقدیم وجودداشته است,آلیاژی ازمس وقلع (Cu+Sn) میباشدکه درحال حاضرتولیدنمیشود،لذاتمام ظروف به نام روحی یارویی  که دربازارهست ازجنس آلومینیوم میباشندکه بسیارمضرهستند.بهترین ظرف برای جوشاندن آب،سماوریاکتری های برنجی است.

پی نوشت

1) ابن سینا، حسین ابن علی، قانون در طب، کتاب سوم، جلد اول صفحه 540 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش1368
2)
ابن سینا، حسین ابن علی، قانون در طب، کتاب سوم، جلد اول صفحه 353  ترجمه عبد الرحمن  شرفکندی نشر سروش 1368
3)
ابن نفیس الشامل فی صناعه الطبیه جلد نهم صفحه 311 چاپ دانشگاه علوم پزشکی ایران
4)
عقیلی خراسانی شیرازی، محمد حسین خلاصه الحکمه جلد اول صفحه 462 انتشارات اسماعیلی سال 1385
5)
زکریای رازی، محمد«منافع الاغذیه و مضارها»
6)
جرجانی، محمد ابن احمد الحسینی جلد سوم صفحه 63 دوره چهار جلدی با مقدمه دکتر جلال مصطفوی چاپ بهمن
7)
انطاکی داوود، تذکره فی العلاج بالاعشاب چاپ دار ابن هیثم مصر قاره صفحه 150
8)
عقیلی خراسانی میر محمد حسین مخزن الادویه تحقیق از سید مرتضی ابطحی نشر حبل المتین جلد دوم صفحه 397
9)
حسینی مؤمن تحفه المؤمنین صفحه 289با مقدمه آقای روضاتی نشر مهدوی سال 1376
10)
به پاورقی شماره 5 مراجعه شود موضوع بهداشت غذایی
11)
رجوع شود به مبحث ماءالحدیدمذکور در پانوشت بند 8
12)
عبارت ابن نفیس «وینفع به المبطولین» در باب ماءالحدید است راجع به پانوشت 3
دیباچه کتاب مربوط به دکتر محمد مهدی اصفهانی و ناشر مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران
13)
حکیم مؤمن حسینی مسألهء تأثیر بردرد را در مجموعه علائم با واژه «بغایت مؤثر» ذکر نموده است پانوشت 9
14)
ارزانی حکیم محمد اکبر طب اکبری جلد اول مبحث هیضه صفحه 608 که هیضه را حرکت مواد فاسده که به قی و اسهال مندفع می شوند و در منبع دیگر میزان الطب ارزانی (همان مؤلف)هیضه را دفع مواد هضم ناشده و فاسده از معده به طریق قی و اسهال می گوید صفحه 256چاپ 1380نشر سما
15)
منبع این بحث راجع است به پاورقی شماره 8

16) میزان الطب مبحث هیضه مذکور در پاورقی 14

17) زکریای رازی محمد منافع الاغذیه و مضارها مذکور در پاورقی 5 تحت عنوان آبی که آهن دارد صفحه 44 همان منبع
18)
عبارت ابن نفیس در الشامل این است «اذا کراراً انفع دواء للمکلوب» جلد 9 صفحه 31

منبع: ماهنامه ذکر شماره 71


برچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم, مقالات

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۶ | 6:18 | نویسنده : سلامت |

يَاأَيُّهَاالرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواصَالِحًاإِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.مومنون 51

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواكُلُوامِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوالِلَّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.بقره 172

وَكُلُوامِمَّارَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًاوَاتَّقُوااللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. مائده 88

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ كُلُوامِمَّافِي الْأَرْضِ حَلَالًاطَيِّبًاوَلَا تَتَّبِعُواخُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِينٌ.بقره 168

نقش تغذیه برسلامتی     

1- غذاهاماننددارودربدن عمل میکنند.میزان هوشیاری،کندذهنی،حالات مثبت ومنفی روانی،عاطفی،اخلاقی وروحی ومعنوی تحت تاثیرغذایی است که میل میکنید .

2- کلیدجادویی سلامتی،شادی،عشق به زندگی،موفقیت،خلاقیت،درفروشگاه موادغذایی،سبزی فروشی ومیوه فروشی محل‌زندگی‌شماست 

3- غذاخالق است ومخلوق رامیسازد.پیکره وجودی انسان راخلق های مجددمیکندومیدانیم که حیات ما درروی کره خاکی وابسته به آن است.پس خدا رادرآن میبینیم وحس میکنیم. 

 4- غذاشخصیت انسان رامیسازد.مهم این است که چه موادغذایی به بدن خودواردکنیم.مثلابعضی ازموادخوراکی مثل الکل تاثیرات عجیبی دروضعیت انسان داردوقادراست انسان رافردناصالح وشروری بسازد.وبالعکس موادغذایی سالم وخالص میتواندانسان رافرشته خودگرداند.بنابراین ثابت شده چنانچه ازیک روش صحیح تغذیه سالم برخوردارشویم،ازشرایط مساعدزیربهره مندمیگردیم :۱-جسم سالم2- مغزوذهن سالم ودرنتیجه عقل سالم3- اعصاب وروان سالم4- خلق وخوی خوش واخلاق حسنه5- عمرطولانی وجوان ماندن به همراه سلامتی وشادزیستن6- انرژی بیشتر-خواب بهتر.
برچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۵ | 19:4 | نویسنده : سلامت |

نکته مهم : از آنجا که علت عمده مشکلات پوستی در نارسایی های کبد میباشد برای درمان عوارض پوست ابتدا باید به اصلاح مزاج وکبد بپردازیم سپس اقدام به مصرف دارو برای بهبود وضعیت پوست نمائیم.و نکته بسیار مهم اینکه اگر کسی که دارای بیماریهای پوستی میباشد بدون آنکه در صدد اصلاح کبد واصلاح مزاج برآید وتنها به رفع عوارض پوستی توسط داروهای مختلف اقدام نماید باید منتظر عواقب بعدی باشد چرا که این کار باعث میشود مریض از اصل بیماری که همانا مشکلات کبدی وسوء مزاج است غافل شده ودر صدد درمان مشکل نباشد و درنتیجه دچار عواقب سوء وخطرناک بعدی شود .

لذا توصیه میگردد که ابتدا به اصلاح مزاج وسپس کبد خود را بر اساس دستور العمل های  طب اسلامی وسنتی اقدام نمائید

با تغذیه صحیح ومناسب میتوان کبدراسالم نگه داشت.درواقع سالم بودن کبدمساوی است باسلامت جسم وروح.یکی ازشگفتیهای کبدترشح ماده ضدویروسی است به نام اینترفرون.این ماده زمانی تولیدمیشودکه کبددرنهایت سلامت باشد.پس بایدازاین اندام شگفت نهایت مراقبت انجام شود.آیانمیتوان عظمت خدارادرکبددید؟سعی کنیددرمحافظت ازاین اندام نهایت سعی وکوشش راانجام دهید.زیراکبدعضو فوق العاده مفیدی است که حتی باکمترین غم واندوه آزرده شده وآنزیم های SGPT و SGOT آن به سرعت ترشح شده وزیادمیشوند.همچنین است آنزیم LDH خون که ازدیادآن بسیارخطرناک است. کبداندام فوق العاده حساسی است که اگرازآن مراقبت نشود،سریع دچارکم کاری وبیماری میشود. غذاهای مفید برای کبد عبارتنداز:انواع میوه جات،سبزیجات،بخصوص کاهووهویج وخیاررسيده،روغن زیتون اصل(نه كارخانه اي)،اناروشاتوت که اثرمعجزه آسایی روی کبددارند.درحقیقت شاتوت ضدهپاتیت است.انواع بذرهای ملین ازقبیل خاکشیر،اسفرزه،بارهنگ،تخم ریحان وتخم شربتی،بالنگو،شیرخشت،ترنجبین،فلوس به مقدارکم،سوپ جو،آش جو،نان جو،بخصوص نان جوی دوسرونوشیدن روزانه آب خنک نیم ساعت قبل ودوساعت ونیم بعدازغذا،سالادفصل همراه بالیموترش تازه وروغن زیتون قبل ازغذا،زرشک وآب زرشک،عسل،کشمش،توت وانجیر،برگه هلووبرگه زردآلو،کدوخورشتی،کدوحلوایی،کنجد،اسطوخودوس،بادرنجبویه،کاسنی،آب مرکبات،مغز بادام خام. غذاهای مضر برای کبد عبارتند از:چای،شیرینیجات قنادی،سرخ کردنی،پرخوری،غذاهای چرب وپرحجم،ماست،نوشابه،آب یخ،تخم مرغ،شور،نمک زیاد،ترشیجات سرکه، فلفل وادویه جات تندبه مقدارزیاد،سیرزیاد،تمام غذاهای ساندویچ فروشیها،غذاهای فریزشده،غذاهای زودپزشده،سس،رب،بادمجان زیاد،نوشیدن مایعات همراه باغذاویابلافاصله بعدازآن،تنقلات مصنوعی،آجیل شور،خرده خرده غذا خوردن،یعنی اینکه دهان پیوسته بجنبد،ماکارونی،آش رشته،انواع دخانیات،مشروبات الکلی که موجب سیروزکبدی میشوند.عصبی شدن وحرص خوردن،یبوست مزاج،تنبلی وعدم فعالیت فیزیکی،خواب زیاد،تندوسریع غذا خوردن،گوشت زیاد.
برچسب‌ها: درمانها, پوست

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۴ | 20:33 | نویسنده : سلامت |

از این غذاها نخورید: پنیرکهنه/ بادمجان/ فلفل سبز/ انبه/ بِهْ/ زیتون/ نارگیل/ چغندر/ پیاز/ سیر/ کلم قمری/ موسیر/ برگ چغندر/ پونه/ نعناع/ پیازچه/ ترخون/ مرزه/ تره تیزک(شاهی)/ جعفری/ رازیانه/ ریحان/ شاهتره/ شنبلیله/ شوید/ کرفس/ اقسام کلم بستانی/ گزنه/ مارچوبه/ تره/ تره فرنگی/ جوی دوسر(چاودار)/ لپه/ نخود/ برنج کته ای/ آهو/  اردک/ گاو/ بلدرچین/ گنجشک/ شترمرغ/ شتر/ کبوتر/ خروس/ کباب/ دل/ بادام هندی/ بادام درختی تلخ/ بادام کوهی/ پسته کوهی/ پسته/ تخم آفتابگردان/ چلغوز/ فندق/ گردو/ آویشن/ اسپند/ خردل/ دارچین/ انیسون/ زردچوبه/ زعفران/ زنجبیل/ زنیان/ زیره/ سیاهدانه/ فلفل/ کاکائو/ گلپر/ وانیل/ هل/ نمک/ روغن زیتون/ شیره خرما/ عسل/ شکرسرخ/ عرق بهارنارنج/

از این غذاها زیاد بخورید: انواع ماهی/ مغزگوسفند/ اسفرزه/ گلاب/ ماءالشعیر/ سیب زمینی/ باقلاتازه/ نخودسبز/ توت فرنگی/ آلو/ آلوچه/ انارشیرین/ پرتغال/ زردآلو/ شفتالو/ شلیل/ کیوی/ لیموشیرین/ نارنگی/ هلو/ آب فشرده انار/ تخم کدو/ تخم هندوانه/ خشخاش/ به دانه/ خیاربوته ای/ اقسام کدو/ گوجه فرنگی/ هندوانه/ کدوحلوائی/ اسفناج/ بامیه/ خرفه/ قارچ خوراکی/ کاسنی/ کاهو/ لوبیاسبز/ پنیرتازه/ خامه/ دوغ/ ماست/ سرشیر/ شیرپاستوریزه

این موارد را رعایت فرماید: استفاده ازهواي تازه وخنك؛خوردن زيادميوه وسبزيها؛خوردن كمترگوشت؛مصرف آب ومايعات باچندقطره آبليموترش؛خواب شبانه به مدت 5-6 ساعت؛يك ساعت خواب بعدازنهاردرتابستان يك ساعت بعدازنهار؛تنفس طبي؛استراحت كافي؛ورزش درهواي خنك درصبحِ زود ياشامگاه؛هر12ساعت چرب كردن بيني باروغن بادام شيرين؛ازهواي گرم وخشك،هيجان،خشم وفعاليت زياد خودداري شود.چنانچه مواردفوق رارعايت نكنيدممكن است به اين بيماريها مبتلاگردند:اسهال خوني؛اضطراب؛افزايش خونريزي حيض؛التهاب كبد؛انزال زودرس؛بي خوابي؛تپش قلب؛تنش فكري؛سرفه خشك؛سوزش ادرار؛شوره سر؛لاغري شديد؛لكه بيني.

همچنین این موارد رانیز رعایت نمائید: انواع میوه جات،سبزیجات،بخصوص کاهووهویج وخیاررسيده،روغن زیتون اصل(نه كارخانه اي)،اناروشاتوت که اثرمعجزه آسایی روی کبددارند.درحقیقت شاتوت ضدهپاتیت است.انواع بذرهای ملین ازقبیل خاکشیر،اسفرزه،بارهنگ،تخم ریحان وتخم شربتی،بالنگو،شیرخشت،ترنجبین،فلوس به مقدارکم،سوپ جو،آش جو،نان جو،بخصوص نان جوی دوسرونوشیدن روزانه آب خنک نیم ساعت قبل ودوساعت ونیم بعدازغذا،سالادفصل همراه بالیموترش تازه وروغن زیتون قبل ازغذا،زرشک وآب زرشک،عسل،کشمش،توت وانجیر،برگه هلووبرگه زردآلو،کدوخورشتی،کدوحلوایی،کنجد،اسطوخودوس،بادرنجبویه،کاسنی،آب مرکبات،مغز بادام خام

از این موارد نیز پرهیز نمائید: چای،شیرینیجات قنادی،سرخ کردنی،پرخوری،غذاهای چرب وپرحجم،ماست،نوشابه،آب یخ،تخم مرغ،شور،نمک زیاد،ترشیجات سرکه، فلفل وادویه جات تندبه مقدارزیاد،سیرزیاد،تمام غذاهای ساندویچ فروشیها،غذاهای فریزشده،غذاهای زودپزشده،سس،رب،بادمجان زیاد،نوشیدن مایعات همراه باغذاویابلافاصله بعدازآن،تنقلات مصنوعی،آجیل شور،خرده خرده غذا خوردن،یعنی اینکه دهان پیوسته بجنبد،ماکارونی،آش رشته،انواع دخانیات،مشروبات الکلی که موجب سیروزکبدی میشوند.عصبی شدن وحرص خوردن،یبوست مزاج،تنبلی وعدم فعالیت فیزیکی،خواب زیاد،تندوسریع غذا خوردن،گوشت زیاد
برچسب‌ها: مزاج شناسی, تغذیه سالم, درمانها, مزاج غذاها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۳ | 19:32 | نویسنده : سلامت |

باید در نظر داشت تلخی دهان ناشی از غبله صفرا میباشدبرای درمان غلبه صفرا ابتدا باید موارد غلبه صفرا را رعایت کرد سپس داروی ذیل توصیه میگردد:5/1 قاشق غذاخوری پوست هلیله زرد(یادتان باشد که حتما پوست هلیله زرد باشد وهسته آن به هیچ عنوان مصرف نشود) + 3قاشق غذاخوری گیاه کاسنی را مخلوط نموده وبه صورت نیم کوب درآورده داخل نصف استکان عرق کاسنی داغ به مدت 12 ساعت خیسانده ؛سپس صاف نموده وصبح ناشتا میخورید این عمل را به مدت 5 روز تکرار نمائید


برچسب‌ها: مزاج شناسی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۳ | 19:27 | نویسنده : سلامت |

رژيم سلامتي 1 – غذاي سالم وطبيعي بخوريد(تمامي موادكارخانه اي وغذاهاي داخل فريزر ناسالم ميباشند).2 -روغنهای کنجد،زیتون ومحلی مصرف کنید.3- نمک دریامصرف کنید.4-ازخوردن موادغذایی کارخانه ای،به علت داشتن موادنگه دارنده حتی اگرلبنیات پاستوریزه باشدپرهیزنمایید5-استفاده ازظروف موردتاییدنیاکانمان(برنجی،مسی،چدنی،سفالی،چینی،طلا، نقره)اجباری است!درمان اضافه وزن 1-رژيم سلامتي رعايت گردد.2 –نهارنخوريد.3–آب جوشيده سردشده مصرف كنيد.4 –ازنيم ساعت قبل ازغذاتا2ساعت بعدازغذاوبين غذامطلقامايعات نخوريد.5-هرلقمه راخوب بجويد(حدودا40مرتبه).6- قبل ازسيرشدن دست ازخوردن بكشيد.7 –غذاهاي باطبع ترخصوصاسردوترنخوريدمگربامصلحات آنها.8 –غذاهاي بامزاج خشك خصوصاگرم وخشك زيادبخوريد.9-براي كم شدن اشتهاي كاذب كنجدخام راباعسل بصورت مساوي مخلوط و1ق.غ قبل ازغذابخوريد.10–ازريزه خواري پرهيزكنيد.11-درطول روز نخوابيد خصوصا قبل از طلوع آفتاب.درمان كمبود وزن1–ميوه هاي فصل وسبزيجات متنوع وزيادمصرف شود.2–تا40شب1پياله نخودپخته بخوريد.3–روزدرميان پشت رابادكش نمائيد.4-بعدازحمام بدن راباروغن بادام شيرين چرب نمائيد.5 – غذاهاي بامزاج ترخصوصاگرم وترزيادبخوريد.6 –غذاهاي بامزاج خشك خصوصاگرم وخشك مصرف نكنيدمگربامصلحات آنها.7 -براي زيادشدن اشتهاشربت عسل وآبليموخانگي زيادبخوريد.8 –خورشت چرب گوسفندي زيادبخوريد.9 –سرخ كردني مطلقانخوريد.10–ادويه جات تندكمتربخوريد.11- رژيم سلامتي رعايت گردد.ليست طبع غذاهادرادامه خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* /*]]>*/ /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موادغذايي گرم وخشك :پنیرکهنه/ بادمجان/ فلفل سبز/ انبه/ بِهْ/ زیتون/ نارگیل/ چغندر/ پیاز/ سیر/ کلم قمری/ موسیر/ برگ چغندر/ پونه/ نعناع/ پیازچه/ ترخون/ مرزه/ تره تیزک(شاهی)/ جعفری/ رازیانه/ ریحان/ شاهتره/ شنبلیله/ شوید/ کرفس/ اقسام کلم بستانی/ گزنه/ مارچوبه/ تره/ تره فرنگی/ جوی دوسر(چاودار)/ لپه/ نخود/ برنج کته ای/ آهو/  اردک/ گاو/ بلدرچین/ گنجشک/ شترمرغ/ شتر/ کبوتر/ خروس/ کباب/ دل/ بادام هندی/ بادام درختی تلخ/ بادام کوهی/ پسته کوهی/ پسته/ تخم آفتابگردان/ چلغوز/ فندق/ گردو/ آویشن/ اسپند/ خردل/ دارچین/ انیسون/ زردچوبه/ زعفران/ زنجبیل/ زنیان/ زیره/ سیاهدانه/ فلفل/ کاکائو/ گلپر/ وانیل/ هل/ نمک/ روغن زیتون/ شیره خرما/ عسل/ شکرسرخ/ عرق بهارنارنج/

مواد غذايي سردوتر: انواع ماهی/ مغزگوسفند/ اسفرزه/ گلاب/ ماءالشعیر/ سیب زمینی/ باقلاتازه/ نخودسبز/ توت فرنگی/ آلو/ آلوچه/ انارشیرین/ پرتغال/ زردآلو/ شفتالو/ شلیل/ کیوی/ لیموشیرین/ نارنگی/ هلو/ آب فشرده انار/ تخم کدو/ تخم هندوانه/ خشخاش/ به دانه/ خیاربوته ای/ اقسام کدو/ گوجه فرنگی/ هندوانه/ کدوحلوائی/ اسفناج/ بامیه/ خرفه/ قارچ خوراکی/ کاسنی/ کاهو/ لوبیاسبز/ پنیرتازه/ خامه/ دوغ/ ماست/ سرشیر/ شیرپاستوریزه .

موادغذايي گرم وتر: کره/ ماست چکیده/ شیرمحلی تازه گاو/ خربزه/ خیارچنبر/ طالبی/ گرمک/ آناناس/ انجیرتازه وخشک/ انگور/ خرما/ سیب شیرین/ قیسی/ گیلاس/ گلابی/ موز/ مویز/ بالنگو/ اقسام توت/ کشمش/ انواع ترب/ زردک/ سیب زمینی ترشی/ شلغم/ هویج/ شبدر/ تربچه/ ترب/ گندم/ اقسام لوبیا/ جگرسیاه وسفید/ پاچه/ گوشت گوسفند(بره)/ بوقلمون/ مرغ محلی/ میگو/ زبان/ چشم/ بادام درختی شیرین/ بادام زمینی/ تخم طالبی/ تخم خربزه/ کنجد/ شیره انگور/ روغن کنجد/ روغن بادام تلخ/ ارده/ سمنو/ خاکشیر/

برچسب‌ها: چاقی ولاغری, مزاج شناسی, درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۲ | 10:53 | نویسنده : سلامت |

هوالشافی

پیامبر گرامی اسلام(صلی ا...علیه وآله وسلم) فرمودند:معده خانه همه دردهاست وپرهیز ریشه همه درمانها

برای درمان بیماریهاابتدابایددستگاه گوارش(معده)رااصلاح نمودواین امرممکن نیست مگرباپرهیزازغذاهای مضر و مصرف نمودن غذاهای طبیعی وسالم.برای این منظور توصیه میگردد نکات ذیل را بدقت مطالعه وسپس اجرا نمائید:

قبل ازهرچیز بدانیم که : وضو داشتن هنگام پخت غذا وخوردن غذا و ذکرنام خدا و تشکر از نعماتش موجب برکت درزندگی وسلامتی است

اگرما مسلمانیم وپیرو ائمه اطهار.بایدبه دستورات صادره ازجانب ایشان عمل نمائیم نه اینکه پیرودانشمندان یهودی واجیرشده یهودباشیم

1-     غذای سالم بخورید(هرچیزی که درکارخانه تولیدشده(حتی حبوبات بسته بندی شده)ودرفریزرقرارداردوبیات ومانده شده ناسالم است)

2-     روغن صنعتی(جامدومایع)که درکارخانه تولیدشده مطلقامصرف نکنیدبجای آن میتوان روغن کنجدوزیتون سنتی وروغن کره محلی ودنبه مصرف نمود.

3-     چای سبزوسیاه مطلقاننوشیداستفاده ازدمنوشهای موردتأییدائمه اطهار(علیهم السلام)واندیشمندان ایرانی بهترین جایگزین میباشد.

4-     ظروف باپایه آلومینیومی(روحی وچدن موجوددربازاروتفلون ونچسب)استفاده نشودمیتوانیدبجای آن ازظروف مسی وبرنجی وسنگی وچدنهایی که آهن ربا را بخود جذب میکنداستفاده کرد.

5-     نمک تصفیه(تجزیه)شده موجوددربازارکه دارای یدشیمیایی میباشدمطلقا مصرف نکنیدبجای آن میتوان ازنمک سنگ ویادریاکه دارای یدطبیعی میباشداستفاده کرد.

6-      آب کلردارمصرف نکنید(کلرعامل بسیاری ازبیماریهاازجمله سرطان میباشد).

7-     مطلقا بین غذا مایعات  نخورید(فاصله آب باغذا:از نیم ساعت قبل از غذا تا 2 ساعت بعد ازغذا میباشد).

8-     غذای پخته رابه همراه غذای خام نخورید مثلا سالاد یا میوه رابه همراه غذاهای پخته شده نخورید.

9-     هرغذایی که دارای گوشت سفیدیا قرمز میباشدرا به همراه ماست نخورید.

10- هیچ نوع میوه ای رابه همراه شیر نخورید.تنها چیزی که میتوان با شیرمخلوط کرد عسل میباشد.

11- وسط غذا 3-2 قاشق غذاخوری سرکه خانگی بخورید(بهتراست بدانیدکه سرکه تولیدشده درکارخانه اصلاسرکه نیست)

12- 3-2 قاشق غذاخوری شیره انگوررادر 1 لیوان آب معمولی حل کرده ونیم ساعت قبل ازغذابخورید.

13- آویشن را پودرکرده و 1 قاشق غذاخوری همراه غذا بخورید.(درمان ازبین رفتن پرز معده)

14- به مدت یک هفته روزانه 1 قاشق مرباخوری زیره سیاه/ سبز را بخورید.(درمان سوء مزاج)

15-  1  قاشق مرباخوری بارهنگ را در 1 لیوان عرق نعنا 3 دقیقه بجوشانیدسپس باعسل شیرین نموده وبخورید- صبح وشب-تا40 روز.

16-  سکنجبین تهیه شده ازعسل وعرق نعناوسرکه طبیعی مصلح80٪ ازغذاهاست مصرف آنرادربرنامه روزانه خودقراردهید.

17-نوشابه باعث انواع بیماریهامیباشدبجای آن ازنوشابه مورد علاقه حضرت علی (علیه السلام)که سرکه شیره بوده استفاده کنید


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۲ | 10:10 | نویسنده : سلامت |
اگر کسی دچار شکنندگی ناخن شده باید ناخنهای خود را در روز پنج شنبه کوتاه کند

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۱۲ | 9:2 | نویسنده : سلامت |

3 عدد سیب رسیده شیرین را رنده نموده وبا 1 قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق غذاخوری دمکرده زعفران و نصف استکان عرق بیدمشک ونصف استکان عرق بهارنارنج و 2 قاشق غذاخوری گلاب مخلوط و درطول روز بخورید


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۹ | 18:53 | نویسنده : سلامت |

سركه بعدازبرنج/غذاهاي نفاخ،لزج،گس،لطيف(ماهي،شيروهندوانه)وسنگين به ترتيب برروي غذاهاي نفاخ،لزج،گس،لطيف وسنگين/آب سردبعدازغذاي گرم يابعدازحمام/آب سردبعدازميوه ها خصوصاً ميوه هاي سردمثل خربزه وهندوانه(باعث توليدسم دربدن ميشود)/آب گرم بعدازغذاي شور/آب سرد هنگاميكه معده خالي باشدمثلاًناشتا/ترشي بعدازشيريني/آب سردبعدازورزش وحركات سنگين/خربزه وهندوانه بعدازآبگوشت وگوشتها(باعث سنگيني وحدوث امراض متعددميگردد)/بلافاصله قبل ازغذاآشاميدن آب سرد/آب سردبلافاصله بعدازغذا(خصوصادرسردمزاجان)/آب حين غذا/آشاميدن آب سردبدون توقف؛زيراباعث امراض متعددي ميشودازجمله:اگرسردي آب به قلب برسدبه علت انطفاء حرارت غريزيه احتمال سكته خواهدبود.اگربه كبدبرسدموجب استسقاءخواهدشد.اگرسردي آن به مغزبرسدموجب استرخاءوسستي اعصاب(MS)خواهدبود.اگرسردي آن به آلات تنفسي وصوتي برسدباعث اختلال درعملكرداعضاي مذكورخواهدشد/آب بعدازغذاي ترش وشيرين وادويه اسهال آور/آب سردبعدازغذاوشيرينيها(موجب آسيب رساندن به دندانهاوافتادن زودرس آنهاميشود)


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 11:17 | نویسنده : سلامت |

پيش ازشروع به غذاخوردن وپس ازآن دستهارا بشوئيد/درآغازخوردن غذا«بسم الله الرحمن الرحيم» بگوئيدونيز اگرقصدخوردن ازچند نوع غذارا داريدبازهم نام خداوند را يادكنيد و درآخرغذا «الحمدلله رب العالمين»و درآخرنوشيدن آب،امام حسين(ع)رايادكرده وبرقاتلان آن حضرت لعن بفرستيد/بادست راست غذابخوريد/لقمه هاراكوچك برداشته وخوب بجويد/مدت زمان غذاخوردن راطولاني كنيد/دراول وآخرغذامقداركمي نمك به صورت چشيدن ميل فرمائيد/پس ازغذاخوردن به پشت درازكشيده وپاي راست خودراروي پاي چپ بگذاريد/بعدازاتمام غذا نخوابيد ولي درازكشيدن مانعي ندارد/دراول روز(صبحانه) و اول شب(شام)بخوريد و ازخوردن نهار بپرهيزيدويا اينكه يك وعده درميان غذا بخوريد/ميوه هاوسبزيهارا(بجزكاسني)قبل ازخوردن تميزبشوئيد/ازخوردن غذادرحال سيري پرهيزنمائيد/قبل ازسيرشدن ازطعام دست بكشيد/ از خوردن غذاي داغ وسرد و فوت كردن به چيزهايي كه ميخوريد يا مي آشاميد پرهيز نمائيد/آب رابه صورت مكيدن ازميان دولب و به صورت آرام بياشاميد/ در روز آب رابصورت ايستاده ودرشب نشسته بنوشيد/خوردن از روي ميل و گرسنگي باشد نه از روي شهوت و از خوردن زياد آب پرهيز نمائيد/ ازجاي شكسته ليوان و ظرف و نيز جايي كه دسته آن قرار دارد نياشاميد/ ميوه ها را حتي المقدور با دست بخوريد (البته آنهاراخوب بشوئيد)/خوردن قلوه گوسفند باعث كثيفي مثانه ميگردد/ خوردن گوشت خام باعث توليد انگل دربدن وروده ها ميگردد/ زيادخوردن گوشت حيوانات وحشي وگاو باعث تحيير عقل،حيرت فهم،كندي ذهن و فراموشي ميشودو نيز مداومت برخوردن آن باعث ايجاد شپش دربدن ميشود/ خوردن غذا در حال جنابت باعث امراضي چون پيسي و ....  ميشود


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 11:17 | نویسنده : سلامت |
خوردن تخم مرغ باماهي /سركه باحليم/پنيرباماست چكيده/پنيربابادام/سركه باعدس ياماش ياماست/ماست باترب/شيربرنج باآردگندم/انارباحليم/خربزه باعسل/خربزه بامويزيا انبه/كله گوسفندباانگور/غذاهاي داراي طبيعت سردباهم وگرم باهم/غذاهاي نفاخ باهم/خوردنِ هرگونه ميوه وغذاي خام با غذاي پخته/خوردنِ شيرباهرنوع ميوه/خوردن آب ومايعات به همراه غذا/ماست به همراه اسفناج(بوراني)/ترشي وشوربابرنج/غذاي داراي گوشت به همراه لبنيات/ترشيهابالبنيات/هرغذايي باهندوانه ياخربزه.
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 11:16 | نویسنده : سلامت |

روغنهاي نباتي ومايع/چاي سياه وسبز/قندوشكرِمصنوعي وهرآنچه كه درآن قندوشكرمصنوعي بكاررفته/كره هاي گياهي ومارگارين/آبميوه هاي كارخانه اي/موادخميري وحجيم(ماكاروني،لازانياورشته هاي صنعتي)موادمخدرودخانيات(سيگاروغيره)نوشيدنيهاي گازدار(نوشابه،دلسترو...)/سُس كارخانه اي(مايونز،كچاب،گوجه فرنگي و...)ساندويج/پيتزا/خميروپنيرپيتزا/سوسيس/كالباس/همبرگر/كباب لقمه/پفك/چيپس/آدامس/شكلات/كاكائو/اسنك/نوشمك/يخمك/شيرينيجات قنادي/ بيسكويت/آب نبات/نان سفيدونان فانتزي ونانهاي داراي آردنول/مرغ وتخم مرغ ماشيني/ترشيجات،شور،كشك،سركه،آبليمو،آبغوره وربِّ كارخانه اي/كمپوت وكنسروجات صنعتي/يخ وآبي كه درآن يخ ذوب شده باشد/آب نارنج جوشيده شده درغذا/بستني وفالوده صنعتي /غذاهاي پرچرب/برنج آبكشي/سيب زميني هاي ويروسي(لكه دار)غذاهاي آماده(فست فود)/نوشابه هاي الكلي/ميوه درغيرفصلش/گوشت گاووگوساله/ميوه جات گلخانه اي/سرخ كردني/خوردن چندنوع غذاباهم/ترشي تهيه شده باسركه كارخانه اي/لبنيات پاستوريزه(ماست،شير،دوغ،پنير،سرشيرو..)/ زياد خوردن آبجوش/كشمش وزرشك تيزابي/موادوغذاهاي تبليغي/غذاهاي مانده،بيات وفريزشده/استفاده اززودپز،مايكروفروغيره/ادويه جات تند(مرتب وزياد)/غذاهاي رستورانها/موادكافئين دار(قهوه،نسكافه وغيره)لوازم آرايشي وبهداشتي ورنگ موي شيميائي/موزهايي كه بصورت مصنوعي باگازپرورانده شده اند/خوردنِ  هرنوع ميوة  نارس/خوابيدنِ بلافاصله بعدازغذا/هرنوع آبي كه داراي كلرباشد./استفاده ازظروفِ آلومينيومي؛پلوپزوتفلون وچدنهاي جديد/


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 11:15 | نویسنده : سلامت |

ازنظرطب سنتي يبوست علت همه بيماريهاست(ام الامراض) بطورطبيعي ومعمولي معده انسان سالم بايدهشت ساعت بعدازغذاخوردن تخليه گرددواگرغيرازاين باشدبه معناي آنست كه شخص دچاريبوست ميباشدلذارعايت مواردذيل دردرمان كامل اين بيماري مهم ومؤثرميباشد.علت بيماري يبوست:خوردن سرخ كردنيها،شير،قندوشكرمصنوعي،غوره،ماست،برنج،چاي،نان بدون سبوس«مثل نان لواش ونان فانتزي»،آب يخ(آبي كه باتماس مستقيم يخ سردشده)وبالاخره هرنوع غذائي كه دركارخانه توليدشده است(خصوصا ماكاروني)درمان يبوست:ابتدابايدازانجام موارديكه باعث يبوست ميگرددجداًخودداري كردچراكه اگرعوامل يبوست زاازبين نرودبيماري به قوت خودش باقي است وهيچ داروئي اثرندارد وخوردن دارواتلاف عمروسرمايه ميباشد.1 – پرهيزجدي ازعوامل يبوست زا(نخوردن ماست،برنج،چاي،نان بدون سبوس و ....)2 – خوردن يك ليوان آب ولرم صبح ناشتاوظهروشب موقع خواب.3 – يك قاشق غذاخوري سبوس گندم داخل غذاهاريخته وميل شود.4 – دم كرده گل محمدي بجاي چاي استفاده گردد5 – يك قاشق غذاخوري خاكشيريااسفرزه راداخل يك ليوان آبجوش ريخته نيم ساعت قبل ازغذابخوريد.6 – چنانچه خواستيدازبرنج استفاده كنيدحتماًباشير وبصورت شيربرنج باشد.7 – بهترين روغن جهت ازبين بردن يبوست روغن زيتون ميباشد(دقت شودروغن زيتون مصرفي كارخانه اي نباشد) .(تذكر:دقت گردداستفاده ازبرگ سناكه مسهلي بسيارقوي ميباشددرافرادي كه داراي بيماري انسدادروده ميباشندممكن است باعث مرگ گرددلذاتوصيه ميشود برگ سنارافقط باتجويز پزشك استفاده نمائيد)


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 10:23 | نویسنده : سلامت |

تعجب کردید!!چرا!!شایدخیال کردیدتیتراین مطلب اشتباه تایپی داره وبجای(چگونه بواسیررادرمان کنید)نوشته بواسیررادرمان نکنیدامابایدبگویم اشتباهی نشده وتیترکاملادرسته،خونریزی بواسیررانبایدهمینطوردرمان کرد،بلکه بایداصل وعلت بواسیررادرمان کردمطلب زیررابخوانید:پیامبراکرم(ص)میفرمایند:بواسیرامان است ازمالیخولیا،جنون،سرطانها،بیماریهای پوستی،خوره وجذام.بواسیروخونریزی آن،راهی است که بدن برای پیشگیری ازبسیاری بیماریهاانتخاب میکند خون بواسیری خون بسیارکثیف وناشی ازسودای دم است.سودای دم وقتی رسوب کندآنقدر بیماری زا است که حتی اگر یک قطره آنرا در قلبی که درحال تپش باشد بریزید قلب از شدت آلودگی آن از کار می افتد.کبدتلاش میکنداین خون خطرناک راازخودش وسایراعضای رئیسه(قلب ومغز)دورکند،لذابسوی اندام کم ارزش تر و دردناکتر میفرستدتاانسان زنده بماند،بله درمحلی دردناک میبردتاانسان راتحریک کندکه وضع خطرناک است!زودتربرووفکری برای درمان کن!درحدیث ازپیامبراکرم(ص)نقل شده که:((بواسیرامان است ازمالیخولیا،جنون،سرطان،سکته،جذام وپیسی وامثال آن!))این فرمایش دلسوزامت،پیامبرگرامی ماست که به مامیفهماندکه راه خروج خون بواسیری راباعمل جراحی نبندیدبلکه اصل آنرادرمان کنید!اصل آن درکبداست وهمان اخلاط اضافی آلوده است که نوع آن اغلب سودای دم بسیارکثیف میباشد.اظهاراتی که اطباءقدیم وازجمله شیخ الرئیس فرموده اندمنطقی وازروی حکمت وعقل میباشد.حتمااین اظهارات تاثیرگرفته ازاحادیث نبوی است،طب اسلامی بواسیرراخونی آلوده میداندکه بایدازبدن خارج شود،بواسیرراه گریزی ازبیماریهایی مانند:بیماریهای اعصاب،مالیخولیا،صرع سوداوی،بادسرخ،جوشهای جلدی(پوستی)،سرطان،اگزما،جرب،قوبا،جذام،ذات الجنب،ذات الریه،سرسام وسکته های قلبی وغیره است.

بنابراین کسانیکه بدون معالجه ریشه ای باعث بندآمدن خونریزی بواسیرمیشوند درحق بیمار ظلم کرده وزمینه بروز انواع بیماریهای خطرناک را بر او هموار کرده اند و در عصر ما بیشتر انتقاد ما متوجه اطباء فرنگ رفته است که بی مهابا دستور به عمل جراحی میدهند، بیمار را از رنج درد و خونریزی میرهانند و دهها بیماری دیگر از قبیل سرطان کبد و غیره را به او تقدیم  مینمایند.

ضمن اینکه بیماری بواسیرمعمولاپس ازجراحی درمدت کوتاهی مجددابازگشت میکند.توجه کنیدکه بواسیراکثراازماده سودائی وخون سودائی ویاخلط سودائی وخونی باهم تولیدمیشود.ماده بواسیرکمتربلغمی است.پس قبل ازهرچیزبایدبه اصلاح بدن پرداخت وخون بدوناپسندرابیرون راند.اطباگیاهی هم دقت کنندقبل ازپاکسازی بدن ازخون وخلط ناپسنداقدام به بستن خونریزی بواسیرباضمادهای قوی نکنند.اینکاراگرچه باعث رضایت وخوشحالی بیمارواحساس غروردرپزشک میشوداماپیامدهای آن باعث نگرانی است.تنهادرشرایطی که خون بواسیرباعث ضعف وناتوانی شدیدبیمارشده است بایدباضمادهاوداروهای پاشیدنی باعث بندآمدن خون گردید،امادرهرحال بایدخون ناپاک وخلط بدجنس ازبدن بیمارپاکسازی شود.اگراین پاکسازی بخوبی صورت پذیرد،نیازچندانی به داروهای دودکردنی میتوان مانع ازعفونت محل بواسیرشدیااینکه پس ازپاکسازی بدن،زخم های مقاوم بواسیرراباضمادوداروهای موضعی دیگردرمان نمود.پاکسازیهای بواسیرازطریق اسهال دادن ملایم بیمار،استحمام به موقع وخونگیری بوسیله حجامت وزالواست .

درمان بواسیر

تا15روزصبح ناشتایک روزدرمیان:یک روز2لیوان عرق شاهتره راداغ کنیدتابه حدجوش برسد،بلافاصله آنراروی3ق.غ خاکشیرکه ازقبل تمیزکرده ایدبریزیدوبجای صبحانه میل کنید.وتاظهرهیچ چیزنخوریدمگرکمپوت بافرنی رقیق.روزبعد3ق.غ ترنجبین رادریک ونیم لیوان آب جوش حل کنیدوصاف کرده داغ داغ روی3قاشق خاکشیرکه ازقبل تمییزکرده ایدبریزیدوبه جای صبحانه میل کنیدوتاظهرمثل روزقبل عمل نمایید.بعدازظهرهم مسهل عام رامصرف کنیدالبته برای تاثیربهترمسهل عام برای بواسیر،به آن  سه پستان،آویشن وقدومه ازهرکدام 25 گرم اضافه کنید.

خون درمانیحجامت وزالودرمانی وفصددردرمان بواسیربسیارمفیدوگاه ضروری است بخصوص که همراه باداروهای دیگردرمان بواسیراعمال گردد.اساساکسانیکه عادت به حجامت وخون دهی ازطریق زالودارندکمتربه بواسیرمبتلامیشوند.هرگزخونگیری به روش طب غربی موردنظرمانیست.

غذای بیماران بواسیری بایدازخوردن سرخ کردنی،کباب،گوشتهای غلیظ،گوشت گوساله وگاو،شیروآنچه وابسته به شیراست،سیروادویه جات،سوسیس کالباس،انواع ساندویچها،شیرینیجات قنادی،نانی که باجوش  شیرین پخته شده باشد،آب یخ،نوشابه،وهرچیزی که باعث یبوست وسفتی مدفوع شودپرهیزکنند.غذاهابایدملین ونرم کننده باشد.خوردن خسیانده 5عددانجیرو10عددآلوبخاراناشتابسیارخوب است.سوپهایی که باسبزیهای گشنیزوبرگ چغندروتره وآلوی بخاراپخته شوددردستورکارقرارگیردوگوشت فقط آب پزوهمراه باموادفوق پخته شود،آنهم گوشت مرغ محلی باگوسفندباشد.

بخوربواسیرتخم گشنیزوآویشن وگل ختمی وتخم مرورابامقداری آب بجوشانیدوموضع رامرتب بخوردهید.

قرص بواسیرهلیله سیاه وهلیله زردومصطکی وکندروریوندچینی وانزورت وگل سرخ وصبرزرد داروهارامساوی بگیریدوبکوبیدونرم کنیدودرآب مقل ازرق خمیرکرده وبصورت قرصهای یک نخودی خشک کنیدقرصهای بواسیرنسخه های متعددداردکه درکتابهای داروسازی گیاهی موجودمیباشدبخصوص قرصی نیزازحضرت امام رضا(ع)نقل شده است که آن بسیارموثرتراست
برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 10:19 | نویسنده : سلامت |
بخورصبرزرد(50گرم)بخورکاه،گندم یاجو(یک مشت)بخورسرکه انگور،طبیعی یک لیوان هركدام دردوشب انجام گردد.بخورگياهي هرشب یک قاشق غذاخوري ازپودربخورداده شودتاقوطي تمام شود.قطره نازیل؛شب اول2قطره داخل بینی راست وشب بعد2قطره داخل بینی چپ به همین منوال تازمانيكه قطره تمام گردد.پس ازچکاندن قطره یک دقیقه طاقبازو5 دقیقه سجده رفته .استنشاق جوش شیرین یک قاشق مرباخوری جوش شیرین راداخل یک لیوان آب ولرم ریخته واستنشاق نموده بخور جوش شیرین یک قاشق غذاخوری جوش شیرین راداخل کتری ریخته وبخورداده شود.تذکرمهم:درطول مدت مصرف داروهااستنشاق آب نمک دریاحتماانجام شود.راه پيشگيري ازسينوزيت وسرماخوردگي1 يك قاشق غذاخوري عسل رابه همراه يك قاشق مرباخوري آبليموي خانگي داخل يك ليوان آب معمولي ريخته وحل نموده وهرروزميل شود2 عمل كردن به دستوردين  اسلام  درهنگام  وضوگرفتن(مستحب است قبل ازشستن صورت استنشاق نمايديعني آب راسه مرتبه دربيني داخل نمايدواز حلق خارج نمايد)
برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 10:18 | نویسنده : سلامت |

سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی است از سرکه و عسل که به میزان و مقدار معین در هم می آمیختند و از مخلوط آن شربتی خوش گوار و معطر و فرح بخش به وجود می‌آوردند. پس در پاسخ سوالات در سایت هر جا از سکنجبین نام برده شده است، منظور سکنجبینی است که با سرکه طبیعی، عسل زنبوری و عرق یا خود نعناع در ظرف مسی با آب سالم بدون کلر تهیه شده باشد. نه سکنجبینی که با سرکه غیر طبیعی، شکر صنعتی و آب ناسالم درست شده است.

طرز تهیه سکنجبین ساده :سرکه 2  واحد، عسل 5 واحد، آب 4 واحد، یا آنقدر که لازم باشدبا توجه به غلظتی که مورد نظر است.ابتدا هر سه جزء را مخلوط کرده بجوشانید و کف آن را بگیرید تا به یک چهارم برسد و به قوام آید و عده ای معتقدند آنقدر بجوشد تا یک پنجم مخلوط باقی بماند.
خواص:برای تسکین عطش، باز کردن انسداد عروق، رفع سر درد، گرم، برای تقویت معده و کبد مفید است.

اگر سرکه و عسل برابر باشد بری بیمارهای بلغمی، باز کردن انسداد عروق، تقویت کبد و معده و تب های مزمن نافع است ولی اگر از سرکه و شکر سرخ برابر استفاده شود، مزه آن ترش خواهد بود و نوشابه مایل به سردی است و برای رفع صفرا، تب، باز کردن انسداد عروق، رفع تشنگی، ناراحتی های طحال، کبد و معده مصرف میشود.

نکته:در تهیه سکنجبین می توان عرق نعناع یا خود نعناع را نیز استفاده کرد تا از عطر و خواص آن بهره مند شد.
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 10:12 | نویسنده : سلامت |

1-ارتکاب گناه2-اجیرشدن3-اسراف کردن4-احتکارکردن5-غذاخوردن باحالت جنابت6-رباخواری7-اظهارنداری وفقر8-اظهاربدحالی9-نمازعشانخوانده خوابیدن10-خواب ماندن ونمازصبح نخواندن11-نعمت راکوچک شمردن12-شکایت کردن ازخدا13-ازطریق علم نان خوردن14-ازطریق ائمه نان خوردن15-اظهارکردن حرص16-عادت کردن به دروغگویی17-اهانت کردن به نان18-سوزاندن پیازوسیر19-کوچک شمردن نماز20-با فوت کردن 21-بدون لباس ادرارکردن22-رهاکردن تارعنکبوت درخانه23-ترک کردن درخواست ازفضل خدا24-تبذیروریخت وپاش25-ترک کردن زیارت امام حسین درسال26-یادگیری علم ازروی ریاوبرای دنیا27-دروغگویی28-محروم بودن ازنماز شب29-خلال کردن دندان باچوب درخت گز30-ترک کردن جهاد31-ایستاده شانه کردن32-پرداخت نکردن بدهی ازترس فقیرشدن33-کمک نکردن به محتاج34-ترک کردن حج35-کاسبی ازغیرحلال36-ترک تلاوت قرآن درخانه37-تنبیه نکردن فرزند برای ارتکاب به گناه38-تحقیرواهانت به غذا39-سخن گفتن درباره چیزی که به انسان ربطی ندارد40-زیرآفتاب جماع کردن41-خلاف حکم خداحکم دادن42-خیانت کردن43-نفرین پدردرحق فرزند44-ردکردن گدادرشب45-زناکردن46-گدایی کردن47-آردفروشی48-نان فروشی49-ظلم کردن50-قطع رحم51-عریان ازبستربلندشدن برای بول کردن52-غنا53-کفران نعمت کردن54-کسل بودن55-قرض ندادن خمیرونان56-خوابیدن قبل ازطلوع آفتاب57-خوابیدن بین نمازمغرب وعشا58-نیت گناه59-قسم دروغ60-رهاکردن زباله درخانه61-حساب نداشتن دخل وخرج62-زیادگوش دادن به موسیقی63-نشستن دستهاهنگام خوردن64-نشستن دردرگاه منزل65-روفتن خانه درشب بالباس66-شستن بدن دردستشویی67-خشک کردن صورت باآستین یادامن68-نشسته گذاشتن ظروف69-ظرف آب رابدون سرپوش گذاشتن70-زودخارج شدن ازمسجد71-صبح زوداول وقت رفتن به بازار72-باتاخیرانداختن بازگشت ازبازارتاشب73-خریدنان ازفقیران74-لعن کردن فرزندان75-دوختن لباس بربدن76-جلوزدن ازپیرها77-صداکردن پدرومادربانام78-خلال کردن دندان باهرچوبی79-شستن دستهاباگل80-شستن دست درهنگام طهارت81-درحالت خوابیده غذاخوردن82-نفرین کردن درحق والدین83-درحال جنابت سخن گفتن84-زیادخوابیدن85-لخت خوابیدن86-بریکی ازلنگه های درتکیه زدن87-نوشتن باقلم گره دار88-باشانه شکسته شانه زدن89-نشسته عمامه برسرگذاشتن90-ایستاده شلوارپوشیدن


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 10:5 | نویسنده : سلامت |

1-میانه روی درمصرف2-خوردن ریخته های سفره3-روشن کردن چراغ قبل ازغروب خورشید4-نگه داشتن گوسفنددرخانه5-زیاد((لاحول ولاقوة الابالله))گفتن6-نیکوکاری وصدقه7-نیکی به والدین8-صله ی رحم9-انگشترعقیق دست کردن10-انگشتریاقوت دست کردن11-انگشترزمرددست کردن12-انگشترفیروزه دست کردن13-انگشترزبرجددست کردن14-عصادست گرفتن (بویژه عصای چوب بادام)15-ناخن گرفتن خصوصادرروزجمعه16-کوتاه کردن شارب خصوصاروزجمعه17-سرراباختمی شستن خصوصاروزجمعه18-حک کردن ماشاءالله برنگین انگشتر19-شستن دست قبل وبعدازغذا20-نوره زدن بدن وحنامالیدن بعدازنوره21-جاروکردن خانه22-سلام کردن به خانواده هنگام ورود23-نامگذاری بااسامی:محمد،احمد،علی،حسن،حسین،ابو جعفر،ابوطالب،عبداللله،فاطمه24-حج وعمره رفتن25-مداومت برحج وعمره26-شانه کردن مو27-دومرتبه مسواک کردن28-شانه کردن ریش بعدازهروضو29-زیارت امام حسین سه مرتبه درسال30-خواندن آیت الکرسی31-نوشتن سوره کهف وگذاشتن آن درظرف شیشه ای دهانه باریک وگذاشتن آن درمنزل32-خواندن سوره ابراهیم وحجردرنمازدرهرجمعه33-تلاوت سوره واقعه درشبهای جمعه34-خواندن سوره ممتحنه درنمازهای واجب ومستحب35-تلاوت سوره محمد36-تلاوت سوره (ن)37-خواندن سوره قل هوالله احد38-خواندن دعای عشرات بعدازنمازعصرروزجمعه39-تسبیحات حضرت زهرا40-گلاب زدن به بدن41-زیارت امام صادق42-خواندن دعاهای واردشده قبل ازخواب


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 9:56 | نویسنده : سلامت |

1-نشستن بین در یا روی در2-راه رفتن از میان گوسفندان3-ایستاده شلوار پوشیدن4-خشک کردن دست وصورت با زیر پیراهن5-ریش یا لب را در دهان بردن بین دندان ها6-راه رفتن روی پوست تخم مرغ7-بازی کردن با بیضه ها8-طهارت با دست راست9-با دست چپ غذا خوردن10-راه رفتن میان قبور11-خندیدن میان قبور12-بین دو زن راه رفتن13-از میان دو زن گذشتن14-دوختن لباس روی تن15-نشسته روی سر عمامه گذاشتن16-ادرار در آب راکد کردن17-ادرار در حمام18-دمر خوابیدن19-نگاه کردن به سبزی20-شستن سر با سدر21-الاکل واشرب والنظر الی المراة الحسناء


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 9:51 | نویسنده : سلامت |