پخته مرغ خانگى با روغن تازه جهت سرفه يابس و مداومت مرق و گوشت مرغ خانگى تا يك هفته با نان ميده جهت رفع زردى رخسار كه سبب آن معلوم نباشد، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:30 | نویسنده : سلامت |

طلاى نيم گرم پيه مرغ خانگى بر سر جهت ماليخوليا، عجيب النفع است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:29 | نویسنده : سلامت |

خوردن مغز سر مرغ خانگى بدون پختن جهت گزيدن هوامّ و نفث الدم(خارج شدن خون از دهان) كه از حجاب دماغ باشد، مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:28 | نویسنده : سلامت |

پرده چينه دان مرغ خانگى كه خشك باشد با سرکه جهت رفع درد معده از مجربات است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:27 | نویسنده : سلامت |

آشاميدن خصيه خشك خروس خانگى با زرده تخم نيم برشت جهت تقويت باه، بسيار مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:26 | نویسنده : سلامت |

خشك كرده مرغ خانگى را سعوط نمودن جهت قطع رعاف، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:26 | نویسنده : سلامت |

چكانيدن خون بال نارسيده مرغ خانگى رافع بياض چشم و آزموده است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:25 | نویسنده : سلامت |

استخوان سوخته نوع مرغ سياه با مثل او چوب تاك كه با هم سوزانيده باشند با بر موم سرشته حمول كنند، اعاده بكارت كند و از اسرار شمرده‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:25 | نویسنده : سلامت |

استخوان بال راست خروس را با خود داشتن، موجب قبول و در دست داشتن، موجب ظفر بر دشمن است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:24 | نویسنده : سلامت |
دجاج:به فارسى مرغ خانگى نامند. خروس او نسبت به مرغ، حرارتش كمتر و يبوست در او غالب.خروس بچه، اعدل و مايل به رطوبت و مرغ جوان فربه در


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:23 | نویسنده : سلامت |

مداومت شیره انگور با شير تازه و اندك بادام جهت هزال مفرط و خفقان و ضعف احشاء، عجيب الاثر دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:14 | نویسنده : سلامت |

شیره انگور با اندك سركه جهت يرقان و سپرز ، مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:13 | نویسنده : سلامت |

شیره انگور با سداب جهت صرع مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:12 | نویسنده : سلامت |

شیره انگور با اندك زعفران جهت رفع هم و غم و غضب شديد مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:12 | نویسنده : سلامت |
دبس:به فارسى دوشاب گويند و شامل دوشاب انگورى و خرمايى است و مراد از مطلق او، شيره خرما و رطب است كه طبخ يافته باشد و غير


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:11 | نویسنده : سلامت |

خوردن مسحوق پوست سياه فلوس با زعفران و شكر و گلاب جهت عسر ولادت و اخراج مشيمه، مجرب دانسته‏اند.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:7 | نویسنده : سلامت |
خيارشنبر:معرَّب از خيار چنبر فارسى است و به هندى، بكير نامند.ثمر درختى است به قدر درخت گردكان و برگش كوچك و اطراف برگ، تند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 14:6 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:38 | نویسنده : سلامت |
قابل توجه خوانندگان محترم: این لغت‌نامه بر اساس واژگان موجود در این کتاب و متناسب با معنای به‌کار رفته در همین کتاب تهیه شده است. بنابراین ممکن است هر کلمه دارای معانی دیگری نیز باشد که در اینجا مورد اشاره قرار نگرفته است ومسئولیت صحت آن به عهده نویسندگان این کتاب می باشد. برای معنایابی در بیشتر موارد از 

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:36 | نویسنده : سلامت |

يك درهم از استخوان دانه شفتالو جهت اسهال، مجرب است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:28 | نویسنده : سلامت |
خوخ:به فارسى شفتالو نامند. آنچه گوشت او از دانه جدا شود، هلو گويند و غير او را كاردى.و بهترين او هلو است. در اوّل، سرد و در دوّم، تر و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:27 | نویسنده : سلامت |

آرد گندم است كه با روغن كنجد و روغن زيتون و [شير و ساير روغنها] و ماست از هر يك كه باشد سرشته، گذارند تا ترش شود و بد بو شود و قدرى از آن داخل خمير مايه مى‏كنند تا فطير نشود

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:24 | نویسنده : سلامت |

سى مثقال آبى كه در او خمير مايه كم نمك به قدر چهار مثقال حل نموده باشند، با چهار دانگ طباشير و مثل طباشير، شكر و يك دانگ زعفران جهت رفع خمار و تشنگى و تب و التهاب، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:24 | نویسنده : سلامت |

محلول خمير ترش و خمير مايه در آب، با ربع آن روغن بنفشه جهت ورم حلق و ضماد او با حنا و روغن و نمك جهت تحليل صلابات عظيم مأيوسه، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:23 | نویسنده : سلامت |

چون يك جزء نعناع را افشرده و با آب خمير ترش و خمير مايه يك جزء خردل را بسايند و نصف عشر خردل شب و سه چندان مجموع خمير مايه اضافه نموده و در ده مثل همه آب بجوشانند تا به نصف رسد، پس صاف نموده، با نصف وزن او عسل به قوام آورند جهت تقويت هاضمه به مرتبه اى است كه صبر نتوان كرد و منقّى معده از اخلاط محترقه و رافع بلغم و مبهى است و هر گاه بعد از معاجين باهيه، بلافاصله بنوشند، به غايت سريع الاثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:22 | نویسنده : سلامت |
خمير [خميره‏]: به فارسى خمير ترش و خمير مايه گويند و آن، آرد گندم است كه با روغن كنجد و روغن زيتون و [شير و ساير روغنها] و ماست از هر يك


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:22 | نویسنده : سلامت |

خلاف بلخى:به فارسى، بيد مشك گويند و در شام، شاه بيد. گل او قبل از برگ به هم رسد به قدر بلوطى و ملون به زردى و اندك سرخى و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:13 | نویسنده : سلامت |

طلاى سركه جهت منع انتشار قروح خبيثه و باد سرخ و جمره و نمله و جرب متقرح و بواسير و داخس و ورم ظاهرى و باطنى و مانع ورم جراحات تازه و درد سر حارّ و خارش بدن و گزيدن حيوانان سميه حارّه و سوختگى آتش، به غايت مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:12 | نویسنده : سلامت |

جوشانيده سركه با گلاب كه پارچه او را به آن تر كرده، بر سر كماد كنند، جهت درد سرى كه از صفرا و خون و بخارات حمام حادث شده باشد، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:11 | نویسنده : سلامت |

طبيخ سركه با زيره و صعتر جهت تسكين درد دندان و قروح لثه، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:10 | نویسنده : سلامت |

چون يك اوقيه پياز عنصل خشك را ورق كرده و در سركه بجوشانند تا مهرّا شود و يك هفته در آفتاب گذاشته صاف نمايند و هر روز ناشتا تا دو درهم از آن بنوشند جهت رفع بدبوئى دهان كه به مشاركت معده باشد، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:9 | نویسنده : سلامت |
خل:به فارسى سركه نامند و از خرما و مويز و شكر و عسل و انجير و امثال آن، و از حبوبات مثل برنج و غيره ترتيب مى‏دهند و مراد از مطلق او، سركه انگورى است و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:9 | نویسنده : سلامت |

ضماد پخته خطمى با روغن، به غايت منضج سريع الاثر در اورام حارّه است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:2 | نویسنده : سلامت |

يك جزء تخم خطمى با دو جزء دانه خرما كه با سركه طلا كنند جهت ورم، به غايت مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:2 | نویسنده : سلامت |

پوست بيخ خطمى ، به غايت مليّن و قوى التّحليل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:1 | نویسنده : سلامت |
خطمى:معروف است و سفيد و سرخ و الوان مختلفه مى‏باشد و آنچه بى‏گل باشد، خطمى برى و خطمى نر نامند. «جالينوس»، سرد و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 9:1 | نویسنده : سلامت |

ثعلب جهت امراض سوداوى، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 8:56 | نویسنده : سلامت |

ثعلب در تحريك باه، قوى‏تر از سقنقور چون بيخ ثعلب را در دست دارند باعث نعوظ گردد

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 8:55 | نویسنده : سلامت |

حمول ثعلب با زعفران و اندكى مشك موجب حمل در همان ساعت و مجرب دانسته‏اند.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 8:55 | نویسنده : سلامت |
خصى الثعلب:به فارسى ثعلب گويند و آن، بيخى است سفيد و از سورنجان كوچك‏تر و طعم او شيرين و با لزوجت و اندك تندى و در


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۹ | 8:54 | نویسنده : سلامت |
اگر سبک‌ زندگی،‌ فعل و انفعال فرد را در محیط زندگی او نشان می دهد که اصلی انسجام بخش بر آن حاکم است و عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد؛ سبک زندگی فطری مجموعه رفتارها و کنش هایی است که مبتنی بر ارزشهای فطری انسان بنا شده است تاادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:50 | نویسنده : سلامت |
 اصل وجود مهدکودک ها در ایران فقط به عنوان یک ضرورت قابل پذیرش است. یعنی فقط می توانیم بگوییم که ناچاریم بپذیریم. چون مادر باید در روز پنج تا شش ساعت کار کند و نمی تواند بچه را تنها بگذارد. دوباره تاکید می کنم که مادرهایی که شغلشان ضرورت ندارد، سرکار نروند. مادر باید با ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:46 | نویسنده : سلامت |
«یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوه‌ى زیستن (این‌ها عبارهٌ اخراى یکدیگر است) این یک بُعد مهم است… ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:44 | نویسنده : سلامت |
خورشید فروزان آسمان ولایت، امام هشتم شیعیان حضرت علی بی موسی الرضا(ع)؛ بنا به روایات معتبر ایشان در روز یازدهم ذیقعده سال ۱۴۸ق در مدینه متولد شدند. مادربزرگوارشان «تکتم» نام داشت که بعد از تولد حضرت، از طرف امام کاظم(ع) طاهره نام گرفت. نام مادر حضرت راادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:42 | نویسنده : سلامت |
علل عقب‌ماندگی مسلمین از غرب از حیث پیشرفت‌های مادی، عمل نکردن صحیح و کامل به الگوی اسلامی سبک زندگی است. در زمان حاضر هم می‌توان سبک زندگی دینی و اسلامی داشت و نمونهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:41 | نویسنده : سلامت |
 استاد اخلاق میرزا اسماعیل دولابی پیش از وفات برای زندگی مومنانه ۱۵ دستورالعمل را ذکر می‌کند که به ترتیب در ذیل آورده شده است:۱٫ هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدانادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:39 | نویسنده : سلامت |
امروز یک حرکت عظیم تاریخى از درون جامعه‌ى ما به وجود آمده و الهامبخش مجموعه‌هاى بزرگ بشرى شده؛ این یک واقعیت است. مواجهه‌ى انقلاب اسلامى با نظام سلطه‌ى بین‌المللى، ایستادگى در مقابل زورگوئى‌ها، از سوى یک ملتى که دویست سال یاادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:38 | نویسنده : سلامت |
عروسک باربی در این خصوص جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که به کمک تبلیغات گسترده‌ای که حول محور آن صورت می‌گیرد به خوبی می‌تواند مفاهیم مورد نظر طرّاحان خود را القا کرده و انتقال دهد. باربی از منظر‌های مختلف به عنوان الگو و سرمشق به کودکان و ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:35 | نویسنده : سلامت |
معاون طب سنتی وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم ترویج طب سنتی با محوریت بهداشت، پیشگیری و حفظ سلامتی به دولتمردان توصیه کرد که از ظرفیت طب سنتی کشور غافل نشوند.به گزارش ایسنا، دکتر ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:33 | نویسنده : سلامت |
یکی از توصیه های مرحوم آیت الله العظمی بهجت برای تندرستی این است که در غذا، اعتدال داشته باشیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم. ایشان در این باره می گویند:«اعتدال در غذا برای سلامتی مزاج خیلی مفید است. اگر انسان همیشه به نان خوردن عادت داشته باشد، بهتر ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:32 | نویسنده : سلامت |
موضوع راز گره های اسلامی، حدود یک ماه پیش در همایش سازه های سنتی با محوریت گنبد در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است. گفتار امروز براساس همان مقاله است. نام آن مقاله «گره های چند زمینه براساس پیچیدگی بستر غیر مسطح» بود. این کارادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:28 | نویسنده : سلامت |
چندی پیش یکی از دوستان بهمراه همسرش برای فرصت مطالعاتی به هلند آمده بود و به قول خودش به اروپا!!! با همسری شمال شهرنشین که ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:27 | نویسنده : سلامت |
مفهوم سبک زندگی در غرب متفاوت از آن چیزی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود بیان نموده‌اند. می‌توان گفت «سبک زندگی» درادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:26 | نویسنده : سلامت |
یکی از تفاوت‌های دیدگاه اسلامی و حدیثی در باب تقدیر معیشت ، سبک زندگی و امور اقتصادی و الگوهای مالی حاکم بر زندگی تفاوت در نگاه به مخارج و درآمدها می‌باشد.معیار «غنی از آنچه درادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:25 | نویسنده : سلامت |

سخنرانی‌ای از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی در خصوص زن و جایگاه او در دنیای معاصر و لزوم حرکت قدرتمندانه برای معرفی زن مسلمان به جهان و ایجاد سبک زندگی زن مسلمان امروزی، برای دریافت قرار داده شده است:

فایل صوتی را می توانید از اینجا دانلود کنید.تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:23 | نویسنده : سلامت |

در سال ۱۳۴۵ رشته جراحی زنان را در دانشگاه تهران تمام کردم و در همان سال در گنبد کاووس، بیمارستان دکتر بسکی را ایجاد کردم ولی طبع خودم از طب برگشت و همۀ بیماری های مشکل دنیا را با همین طبیعت معالجه می کنم و هیچ نسخه ای هم نمیدهم …

کلیپ را از اینجا دانلود کنید.تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:23 | نویسنده : سلامت |
در پازل سبک زندگی ایرانی‌اسلامی،توجه به جایگاه ونقش محوری زنان بسیارضروری می‌نماید؛چراکه زنان نقش مهم واثرگذاری درانتخاب سبک زندگی خانواده داشته ودارند.بحث پوشش وآرایش دراین بین ازوزن بالایی برخورداراست وبایدباحساسیت ویژه‌ای موردتوجه قرارگیرد.تغییرات به‌وجودآمده درسبک پوشش و آرایش زنان، موجبات تغییرات در بسیاری از بخش‌های زندگی ایرانیان شده است. تغییراتی که ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:22 | نویسنده : سلامت |

«کرامت انسان»

هدفمندی خلقت و جهت داربودن زندگی انسان وبرخورداری اوازکرامتی خاص،که سراسرابعادوجودش رادربرمیگیردودرمجموعه نظام آفرینش بابرخورداری ازاین کرامت، او را نسبت به سایر شئون جمادی، نباتی و حیوانی زندگی متمایز می سازد، و رسالتی عظیم مابین «انّا للّه » تا «انّا الیه راجعون» بر عهده وی قرار می دهد، که تحقق آن با بی بندوباری و آزاد زیستی و ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:20 | نویسنده : سلامت |

سیستم‌های گرمایشی که مااستفاده می‌کنیم  معمولایکی ازانواع زیراست: 

-بخاری(نفتی،گازی وبرقی)

-شوفاژ(رادیاتور،فن کویل)

-تهویه مرکزی(وزش هوای گرم ازبالا،وزش هوای گرم ازکف)

-   سیستم‌های نوین گرمایشی (قرار دادن لوله آب گرم در کف اتاق)ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:15 | نویسنده : سلامت |

محل سکونت ازدیدگاه ابوعلی سینادانشمندمسلمان ایرانی دارای ویژگیهایی است که میبایست درانتخاب محل زندگی به آن توجه کرد.

وقتی کسی جایی سکونتی برمیگزیندبایدکیفیت خاک،پستی وبلندی زمین،بازبودن فضا،پوشش گیاهی،آب وگوهر(کیفیت)آن،کمی یاادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 15:12 | نویسنده : سلامت |
خس:به فارسى كاهو و به تركى خاص نامند و برّى و بستانى مى‏باشد.برى او سردتر از بستانى و برگش درشت و طعم او تلخ و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:34 | نویسنده : سلامت |

جوشانيده خراطين در روغن كنجد جهت خناق و سرفه كهنه، به غايت آزموده است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:32 | نویسنده : سلامت |

مسحوق خراطين را با روغن بادام، بالخاصية جهت فتق امعاء و التيام آن مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:29 | نویسنده : سلامت |

طلاى تازه خراطين به قدر سه شبانه روز جهت التيام عصب مقطوع، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:28 | نویسنده : سلامت |

ضماد كردن خراطين با زفت و برگ كدو و جهت بزرگ كردن قضيب، به غايت مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:27 | نویسنده : سلامت |

مؤلف «تذكره» گويد كه: مطبوخ خراطين با قضيب حمار زنده، اكلًا و ضماداً جهت بزرگ كردن قضيب، بى‏شبهه مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:27 | نویسنده : سلامت |

خراطين  را چون با جعل و بنات وردان طبخ نمايند، طلاى خراطين جهت بواسير و نزف الدم و شقاق مقعد، بى‏عديل است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:25 | نویسنده : سلامت |
خراطين:كرمهاى سرخ است كه در زمين نمناك به هم رسد.در اوّل، گرم و تر و مغرّى و سه درهم او كه خشك كرده باشند با 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 14:25 | نویسنده : سلامت |

کنترل قندخون درافرادمبتلا به دیابت نوع دو که صبحانه مفصل که سرشارازچربی وپروتئین است مصرف میکنندبهترازافرادی است که


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 11:53 | نویسنده : سلامت |
پرهیزازسیگارکشیدن،نوشیدن مشروبات الکلی وتنبلی باعث پیشگیری ازیک سوم مرگ ومیرهای ناشی از


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | 11:36 | نویسنده : سلامت |

تدهين كرچك جهت داء الحية و اقسام قوبا و كزاز و كلف، بى‏عديل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:24 | نویسنده : سلامت |

و گويند چون كرچك را با خردل و سير و طلق تقطير كنند، مقطَّر آن، مشترى را قمر كند و مجرب دانسته‏اند.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:24 | نویسنده : سلامت |
خروع:به كسر خا و فتح واو؛ به فارسى او را بيدانجير و به تركى كرچك نامند.برگش شبيه به برگ انجير و از آن بزرگ‏تر و نرم و ساقش تا به قدر دو


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:23 | نویسنده : سلامت |

با روغن طلا كردن خردل بر قضيب جهت نعوظ، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:20 | نویسنده : سلامت |

لطوخ خردل جهت درد دندان بى‏ورم، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:20 | نویسنده : سلامت |

اهل تجربه ذكر كرده‏اند كه چون بر يك كف خردل آيه‏ «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ» تا آخر آيه‏ «إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ» خوانده شود، و بعد از آن صد و دو بار «يا مبين» گفته شود و به دستور، تا صد مرتبه پس آن خردل را در خانه كه دفينه (کنج دفن شده)گمان داشته باشند افشانده، يك شبانه روز در خانه را ببندند، روز ديگر خردلهائى را در جائى كه دفينه باشد مجتمع يابند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:19 | نویسنده : سلامت |
خردل:تخم گياهى است؛ برگش شبيه به برگ ترب و از آن كوچك‏تر و خشن و مربع الساق و گلش زرد و [قسمى از] برّى، [به تركى قجى نامند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:14 | نویسنده : سلامت |
خبّازى:از جنس خطمى است و به فارسى نان كلاغ و پنيرك و به تركى ابم كاجى [ودر مازندران گياه او رابخيلك نامند]. بستانى او ملوخيا است و برّى او رابه فارسى خيرو گويند.از مطلق او، مراد، برّى است. برگش مستدير و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:9 | نویسنده : سلامت |
خبز:به فارسى نان گويند و از اكثر حبوبات ترتيب مى‏دهند و بهترين او نان گندم سفيد مغسول است كه به حد اعتدال پخته باشند و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:4 | نویسنده : سلامت |

آشاميدن آب نقيع حنّا روزى سى مثقال با هفت مثقال شكر جهت ابتداء جذام، به غايت نافع و چون يك ماه مداومت كنند و جذام زايل نشود، قابل ساير علاجات نيست و هر روز بايد هفت مثقال و نيم او را در صد و پنجاه مثقال آب خيسانيده، بجوشانند تا به خمس رسد

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:2 | نویسنده : سلامت |

آشاميدن آب نقيع ده [دو] مثقال حنّا در ده روز، باعث روئيدن ناخن اصلى به جاى ناخن كج و ناخن متاكل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:1 | نویسنده : سلامت |

حنّا با آب برگ بيد انجير جهت شقاق مزمن و درد زانو، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:1 | نویسنده : سلامت |

حنّا با برگ گردكان، بالمناصفه جهت بيضه و خوذه و شقيقه و سعفه و صداع ريح و بلغمى، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 17:0 | نویسنده : سلامت |

خوردن تخم حنّا به قدر يك مثقال با عسل و كتيرا جهت تقويت دماغ، به غايت نافع است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 16:59 | نویسنده : سلامت |
حنّا:به كسر حاء و تشديد نون، نباتى است ساقش به قدر نيم ذرع و سرخ و برگش شبيه به برگ مورد و عريض تر از آن و نرم و گلش سرخ مايل به سفيدى و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 16:59 | نویسنده : سلامت |

آرد مطبوخ گندم با شكر و بادام جهت سرفه و نفث الدم و درد گرده و سينه و تسمين بدن، به غايت مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:38 | نویسنده : سلامت |

آرد مطبوخ گندم با آب گشنيز جهت ردع و تحليل اورام حارّه و خنازير و غدديه، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:37 | نویسنده : سلامت |

ذرور آرد مطبوخ گندم بر موضع گزيده سگ ديوانه، به غايت مفيد است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:36 | نویسنده : سلامت |

ضماد گندم سوخته با موم و روغن گل جهت جلاى رخسار بى‏عديل است‏

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:36 | نویسنده : سلامت |
حنطه:به فارسى گندم نامند. بهترين او، تازه باليده مايل به زردى و بعد از آن، جنس سفيد اوست.در اوّل، گرم و در يبوست و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:35 | نویسنده : سلامت |

خضاب هندوانه ابوجهل و آشاميدن او را در حمام جهت سياه كردن موى و منع سرعت سفيدى آن، مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:31 | نویسنده : سلامت |
حنظل:ثمر گياهى است به قدر هندوانه بسيار كوچكى و در نهايت تلخى و نباتش شبيه به نبات هنداونه و برگش از آن كوچك‏تر و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:29 | نویسنده : سلامت |

سرگين كبوتر را با آرد گندم و آب و قدرى قطران كه مرهم كرده، سه شبانه روز بر برص ضماد كنند باز به دستور تجديد نمايند، در ازاله برص، به غايت مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:25 | نویسنده : سلامت |

سرگين سوخته كبوتر با سركه بر اطراف بينى جهت قطع رعاف، بى‏عديل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:24 | نویسنده : سلامت |

طلاى پنج عدد از تخم كبوتر با پيه خوك بر احليل(سوراخ داخل آلت) جهت تحريك باه، به غايت مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:23 | نویسنده : سلامت |

فرزجه استخوان ساق كبوتر كه سوزانيده باشند، جهت اعاده بكارت، از اسرار است.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:22 | نویسنده : سلامت |

حمام:به فارسى كبوتر نامند و صحرايى و خانگى مى‏باشد. در آخرِ دوّم، گرم و در اولِ دوّم، خشك و با رطوبت فضليه و بچه اهلى آن، بهتر؛ خصوصاً تازه پر و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 12:22 | نویسنده : سلامت |

چون نخود را يك شب در سركه خيسانيده و ناشتا تناول نمايند و در آن روز، چيز ديگر نخورند جهت كشتن كرم معده، مجرب دانسته‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 10:11 | نویسنده : سلامت |

چون نخود را در آب خيسانيده، خام تناول نمايند و آب منقوع او را با اندك عسل بنوشند جهت اعاده شهوت جماع مأيوسين بى‏عديل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا   کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۷ | 10:11 | نویسنده : سلامت |