معاون وزیر بهداشت با اشاره به تدوین افق ۱۴۰۴ طب سنتی ایرانی و اسلامی است، گفت: براساس برنامه استراتژیک معاونت و سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌های مجموعه برای ۱۲ سال آینده حوزه طب سنتی در حال تدوین است

محمود خدادوست، معاون طب سنتی ایرانی و


برچسب‌ها: منبع اندیشگاه طب

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۵ | 10:7 | نویسنده : سلامت |

تیجه اجرای نخستین طرح تحقیقاتی بررسی مفهوم ومبانی نظری سلامت معنوی وجایگاه آن درالگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت درعرصه سلامت درکتابی باعنوان «درآمدی بر سلامت معنوی»منتشرشدکتاب«درآمدی برسلامت معنوی»تألیف محمودعباسی،احسان شمسی گوشکی ومحمدجوادابوالقاسمی،اعضای گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی باهمکاری


برچسب‌ها: منبع اندیشگاه طب

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۵ | 10:4 | نویسنده : سلامت |
آموزش طب سنتی به پزشکان عمومی

وزیربهداشت گفت:برای جبران عقب‌افتادگی طب اسلامی وسنتی درکشور،پزشکان عمومی درآموز‌ش‌های مدون خودازاطلاعات وآموزه‌های این طب بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش تسنیم،محمدحسن طریقت منفرد،وزیربهداشت،درمان وآموزش پزشکی ظهرامروز،سوم مردادماه باحضوردربرنامه خانه محبت شبکه قرآن ومعارف سیمابه علل ودلایل


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۵ | 9:56 | نویسنده : سلامت |
اهداف راهبرد دیپلماسی غذایی؛
به‌رغم تحریم‌هاعلیه ایران درحوزه‌های حیاتی ماننددارو،فعالیت شرکت‌هایی که کالای مصرفی دارندنه‌تنهاکمرنگ نشده که شدت نیزگرفته است.چون ساده‌ترین راه برای خروج ارزازیک کشورفروش کالابه آن است وچه بهترکه این کالا،کالایی مصرفی باشدکه به دنبال آن هیچ فناوری یادانشی به کشورمقصدمنتقل نشود.
گروه جنگ نرم مشرق-درعصرحاضرکه ارتباطات درشکل نوینی ازدیپلماسی به نام دیپلماسی عمومی(Public Diplomacy)مشتمل گردیده،هرروزه برشقوق مختلف آن

برچسب‌ها: آمریکا, روسیه, گزارش, مک دونالد, دیپلماسی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۵ | 9:50 | نویسنده : سلامت |
پیشنهاد رهبر انقلاب برای ترجمه یك كتاب

اين ترجمه‌ى كتاب قانون ابن سينايك كارپيچيده ومركب وبسيارارزشمنداست.هزارسال اين كتاب كه به زبان عربى به وسيله‌ى يك ايرانى نوشته شده ودرطول قرن‌هادردانشگاههاى بزرگ پزشكى عالم مورداستفاده قرارگرفته،به فارسى ترجمه نشده بود.

به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»«قانون»اگرمهمترین كتاب بوعلی سینانباشد،یكی ازمهمترین‌ تألیفات علمی این دانشمندنامی است.رهبرانقلاب اسلامی دریكی ازبازدیدهای


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۵ | 9:44 | نویسنده : سلامت |

طلاى آب به شیرین كه گرم كرده استعمال نمايند جهت رفع تهبج اطراف و سوء القينه، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:55 | نویسنده : سلامت |

قطور آب به شیرین در احليل و فرج جهت حرقة البول و جراحات مجارى بول، به غايت مفيد است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:54 | نویسنده : سلامت |

بريان كرده به شیرین در آتش به قدرى كه رنگش تيره شود جهت قطع اسهال مزمن، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:54 | نویسنده : سلامت |
سفرجل:به فارسى به و آبى و به تركى، حيوا نامند و معروف است.شيرين او، در برودت، قريب الاعتدال و در آخرِ اوّل، تر و مدر بول و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:53 | نویسنده : سلامت |

به دستور، جهت تقويت اعصاب و تحريك باه، بسيار مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:47 | نویسنده : سلامت |

آشاميدن يك اوقيه از سركه كه يك اوقيه از آن در يك رطل سركه جوشانيده باشند جهت رفع اقسام كرم معده، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:47 | نویسنده : سلامت |
سعد:بيخى است به قدر زيتون و بزرگ‏تر از آن و سياه و اندرونش سفيد و خوشبو و به فارسى مشك زمين به تركى طبلاق و در تنكابن، اسكتو نامند. برگش شبيه به برگ گندنا و از آن دراز تر و باريك‏تر و با صلابت و اندك خشونت و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:47 | نویسنده : سلامت |

كنار خشك ، قوى القبض و آرد آن كه سويق النبق نامند جهت اسهال مرارى و قرحه‏امعاء، نافع و ضماد شكوفه كنار در حمام جهت رفع شرى، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:44 | نویسنده : سلامت |

دانه كنار ، به غايت قابض است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:43 | نویسنده : سلامت |

ضماد كوبيده دانه كنار جهت شكستگى اعضاء و تقويت آن، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:43 | نویسنده : سلامت |
سدر:به فارسى كنار گويند و مراد از اين، اسم برگ سائيده اوست. برّى او، پر خار و ضال نامند و بستانى، كم خار و ثمرش بزرگ‏تر و لذيذ تر است و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:42 | نویسنده : سلامت |

ضماد مطبوخ سپستان در دوشاب خرما جهت گشودن دمل، آزموده است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:34 | نویسنده : سلامت |
سپستان:لغت فارسى است و به عربى دنق نامند. ثمر درختى است زياده به قدر قامتى، ساق او مايل به سفيدى و برگش مدور و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:33 | نویسنده : سلامت |
زيت:به فارسى روغن زيتون گويند آنچه از زيتون رسيده گيرند، زيت عذب نامند و غير مغشوش او سريع الانتشار بر سطح بدن مى‏باشد و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۴ | 9:30 | نویسنده : سلامت |
بادرنجبویه گیاهی بهشتی

هوالشافی

بادرنجبویه گیاهی بهشتی

اثرات درمانی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (حوک / بادروج):

در کتاب اصول کافی به نقل از ایوب ابن نوح: یکی ازادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۱ | 10:12 | نویسنده : سلامت |
عضوشورای خبرگان طب اسلامی:43بیمارمبتلابه ایدزباطب اسلامی درمان شده‌اندعضوشورای خبرگان طب اسلامی گفت:طب اسلامی دردرمان هیچ بیماری عاجزنیست وتاکنون 43 بیمارایدزی ازطریق طب اسلامی درمان شده‌اند.

محمدحسین ناظری امروزدرگفت‌وگوباخبرنگارفارس دراصفهان درپاسخ به این سوال که آیاطب سنتی همان طب اسلامی است،بیان کرد:طب اسلامی طبی جامع است که طب سنتی رادربرگرفته واین طب اززبان انبیااست ودردرمان هیچ بیماری عاجزنیست وهرنوع بیماری رادرمان میکند.

وی بااشاره به اینکه این طب کاملا طبیعی است،افزود:شاخهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۱ | 10:1 | نویسنده : سلامت |
تاثیرمبانی فلسفی وجهانبینی ابن سینابرطب سینوی
احمدشَه گـُـلی
دانشجوی دکترای فلسفه وکلام اسلامی
منتشرشده درفصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی
31 صفحه،300کیلوبایت،PDF
پیکوفایل|مدیافایر|پرشین گیگ

قسمتی ازمتن:باتوجه به اینکه انسان ساحت هاوابعادمختلفی دارد،دانشمندان علوم مختلف هریک


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۹ | 10:59 | نویسنده : سلامت |

بيخ‏درخت زيتون را با قدرى برگ او جوشانيده، مضمضه نمايند، جهت تسكين درد سر و نطولش جهت زكام و تحليل رطوبات و بخارات آن جهت اخراج رطوبات دماغ از بينى، به غايت مؤثر است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:42 | نویسنده : سلامت |

و تعليق بيخ درخت زيتون بالخاصية جهت سمّ عقرب آزموده است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:41 | نویسنده : سلامت |

ضماد خاكستر برّى مدقوق برگ و شاخ اقسام زيتون با سركه جهت عرق النسا بر بالاى عروق از جانب وحشى به قدر چهار انگشت جهت قرحه نمودن موضع و رفع علت، از مجربات بيان نموده‏اند

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:40 | نویسنده : سلامت |
زيتون:برّى و بستانى مى‏باشد و بستانى را درخت، بزرگ‏تر و برگش آبدار تر و سبز تر از برّى و بعد از چهار سال بار مى‏دهد و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:40 | نویسنده : سلامت |

زنجبيل باخولنجان و پسته جهت تقويت باه از اسرار مجربه است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:33 | نویسنده : سلامت |

ضماد زنجبيل جهت تقويت اعصاب و كزاز و رياح بواسير، بى‏عديل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:32 | نویسنده : سلامت |
زنجبيل:بيخى است معروف و گياه او شبيه به گياه شقاقل و از آن بسيار كوچك‏تر و بى گل و بى ثمر و در مازندران نيز مى‏باشد.در سوم، گرم و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:31 | نویسنده : سلامت |

يك مثقال زعفران جهت عسر ولادت، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:22 | نویسنده : سلامت |

چون اندرون سيب را خالى كرده، زعفران پر كرده، بو كنند جهت خناق و خفقان و ذات الجنب، بى‏عديل است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:21 | نویسنده : سلامت |
زعفران:معروف است.در سوم، گرم و در دوّم، خشك و مفرّح قوى و مقوّى حواس و منضج و مفتّح و محلّل و مصلح عفونت خلط بلغمى و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:21 | نویسنده : سلامت |

پانزده مثقال روغن كره محلی (روغن زرد)با هفت مثقال شكر جهت رفع عسر بول، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:1 | نویسنده : سلامت |
زبد:روغن تازه بى‏نمك است و مسكه و روغن كره نامند و مراد از او، روغن تازه گوسفند و گاو و بز است.در اوّل، گرم و در آخرِ آن، تر و


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 10:1 | نویسنده : سلامت |

طلاى كف دريا با سركه بر بدن جهت لاغر گرديدن و اذابه لحم، از مجربات است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 9:58 | نویسنده : سلامت |

ضماد محرق كف دريا با سركه جهت داء الثعلب، مجرب است

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن   اینجا  کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 9:57 | نویسنده : سلامت |
زبد البحربه فارسى كف دريا نامند و آن، پنج قسم است يكى شبيه به اسفنج و زرد و با زهومت و كريه الرايحة و ثانى، مايل به سفيدى و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 9:56 | نویسنده : سلامت |

تحقیقات کارشناسان بهداشت وسلامت درفرانسه نشان میدهدسیگارهای الکترونیک که بسیارموردتوجه جوانان برای ترک سیگارقرارداردسرطان زاست.دولت فرانسه ازماه می استعمال این نوع سیگارهارادراماکن عمومی ممنوع کرده است.  

منبع:هفته نامه سپید–شماره366–14/6/1392


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | 9:39 | نویسنده : سلامت |

مژده                                  مژده


قابل توجه مشتاقان به مباحث طب اسلامی وسنتی


در استانهای خراسان خصوصا شهر مشهد مقدس


کانون فرهنگی وهنری حیات طیبه برگزار میکند


باارائه مدرک معتبرازانجمن تحقیقات طب سنتی ایران


 دانشگاه علوم پزشکی تهران


جهت اطلاع ازعناوین کلاسهاونحوه ثبت نام


 به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۷ | 13:26 | نویسنده : سلامت |
نورمهمترین سیگنال محیطی برای تنظیم چرخه شبانه روزی محسوب میشود.لذااین سوال مطرح میشودکه آیامواجهه شبانه بانورمیتواندباعث تغییرچرخه شبانه روزی وخلق باشد؟دراین مطالعه یک ماهه،خوکچه های هندی ماده شبهادرمعرض تاریکی،نورضعیف آبی(حداکثرطول موج حدود480نانومتر)،نورضعیف سفید(وسیع الطیف ازجمله شامل نورآبی)یانورضعیف


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۷ | 10:30 | نویسنده : سلامت |
یافته های تازه پژوهشگران نشان میدهدبایدازتجویزسی تی اسکن بیموردبه خصوص برای کودکان پیشگیری کرد.دانشمندان اعلام کردندبررسی آنهاروی12هزارکودک که به بخش اورژانس اطفال آورده شده بودند،نشان میدهدبادرنظرگرفتن برخی عوامل


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۶ | 9:45 | نویسنده : سلامت |

برای درمان دردعصب سیاتیک ازکمرتاقوزک پاهاکشیده شده استمواردزیررارعایت کنید:

الف)ازترکیب(شیرجوشیده ولرم یک لیوان+یک قاشق مرباخوریعسل+


برچسب‌ها: سیاتیک, اسانس نعنا, روغن بادام تلخ, حجامت, بادکش

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۴ | 10:31 | نویسنده : سلامت |

 برای درمان تپش قلب خودمواردزیررارعایت کنید:

الف)شبی یک لیوان عرق بهارنارنج به همراه یک ق م فرنجمشکوکمی عسل میل شود(۱۲۰شب)

ب)کاهش سردیهامخصوصاسردوترها

ج)میوه هایی مثل سیب.به بسیارمفیداست وخوبست که روزانه میل شود.

د)استشمام عطرگرم درحال خواب(۱۲۰شب)

منبع:طب سنتی اسلامی


برچسب‌ها: تپش قلب, عطرگرم, به, بهارنارنج, فرنجمشک

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۴ | 10:23 | نویسنده : سلامت |
حضوردکتررضامنتظر
دربرنامه تلویزیونی شبهای آسمانی

قسمت دوم بحث
چیستی وچرایی طب اسلامی
شنبه16آذر-بعدازساعت21
شبکه تلویزیونی قرآن
دانلودقسمت اول:
توجه:بنده فایل کامل برنامه رانداشتم وفکرمیکنم فایل موجودازمیان برنامه به بعداست!تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۴ | 10:16 | نویسنده : سلامت |

مصرف دارچین باکاهش قابل توجه قندخون وچربی همراه است.به گفته محققان مصرف 120میلیگرم تا6گرم دردسی لیتردارچین برای مدت18-4 هفته باکاهش قابل توجه قندخون ناشتاهمراه است،این درحالی است که این ادویه تاثیرقابل توجهی روی کاهش هموگلوبین گلیکوزیله ندارد.دارچین همچنین باکاهش کلسترل تام،تری گلیسریدوLDLهمراه بوده وباافزایشHDLهمراه است.

منبع:Annals of Family Medicine September/October20133


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۴ | 10:13 | نویسنده : سلامت |

بررسی مطالعات منتشرشده،قبلی نشان میدهدکه افرادمیتوانندبدون افزایش وزن نگران کننده واسترس زا،دانه های مغذی روغنی رابه رژیم غذایی شان اضافه کنندویاآنهاراجایگزین غذاهای ناسالم نمایند.

منبع:نشریه نگاه نوین

American Journal oF Clinical Nutrition, online April 17, 2013.


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۴ | 10:11 | نویسنده : سلامت |

تحقیقات اخیرنشان میدهدمواجهه مادران باردارباهوای آلوده،احتمال ابتلای کودک به سرطان رادردوران کودکی افزایش میدهد.طبق نتایج این بررسی کودکان مادران بارداری که درفاصله300متری ازایستگاه اتوبوس ومناطق پرترددزندگی میکنندبیشتردرمعرض خطرهستند.دراین

برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۴ | 10:9 | نویسنده : سلامت |

مهزلات:چيزهاى تلخ و ترش و نان خشك و توابل‏[1] گرم خوردن بر گرسنگى و جوع مصابرت كردن و جامه درست پوشيدن و بر بستر درشت خوابيدن و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:39 | نویسنده : سلامت |

مسمنات:آنچه‏ هزال است ترك بايد كرد و توفير در غذا بايد نمود و اين دواء مسمن است.

صفت، حب الخروع‏[1] مقشر با


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:39 | نویسنده : سلامت |
ادويه ضربه و سقطه و عضو باد گرفته و لاغر شده و استخوان شكسته و برآمده:و اگر استخوان از جاى رفته باشد و به علاج وى رجوع نمايند و اگر به جاى بود جهت دفع درد ادويه كه نوشته مى‏شود، بكار برند، شير آگهه نيم دام، تيل‏ ارند دو


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:37 | نویسنده : سلامت |

تدبير استخوان شكسته:نخستين بنگرند كه استخوان شكسته است يا از بند بيرون آمده و هر چون كه باشد به جايگاه بنشانند و فى الفور روغن مالند و روز نخستين عصابه يعنى؛ پطى به روغن تر كرده بر آن عضو پيچند، در فايده يعنى؛ گديها از آن جانب كه مايل شده باشد برنهند تا عضو را مستقيم دارد پس به حسب جايگاه، چوب ها بربندند چنانچه متعارف است و تا دو سه روز نگشايد، روز سوم آهسته بگشايند و بگيرند چوب ميده باريك سازند و در سپيدى بيضه حل كنند و بالاى پارچه بافته طلا سازند و بر عضو پيچند و باز همان سان بر فايده و عصابه در تخت ها بربندند و كذلك روز سوم بگشايند و دواء تجديد همى‏كنند تا كه نغز شود، پس اندك اندك حركت همى‏دهند.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن اینجا کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:36 | نویسنده : سلامت |

ادويه سيت يعنى؛ كثرت عرق؛ خاصه كه در كف دست و پا مى‏شود:

بادنجان را با اندك كوكنار كوفته، در آب بجوشانند و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:33 | نویسنده : سلامت |

ادويه معرقه:روغن بابونه تنها بر بدن ماليدن و چيزى بر خود پوشيدن عرق بسيار مى‏آرد.

ديگر؛ عاقرقرحا در روغن كنجد پخته، بر بدن مالند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:31 | نویسنده : سلامت |
مراهم و هر چه به زخم تعلق دارد:مرهم سياه‏ كه جراحت را به اصلاح آرد؛ سيندور گجراتى چار دام، كميله پنج دام، مرچ يك دام، نيله تهوتهه سه نيم دام، موم دو 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:31 | نویسنده : سلامت |
مراهم و هر چه مناسبت دارد به زخم و غيره:مرهمى كه‏ جراحت را فراهم آرد، روغن كنجد چار دام، موم سپيد نيم دام، كتهه سپيد چار ماشه، نيله


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:30 | نویسنده : سلامت |

ادويه مجلى بدن و مطول و مخضب الشعور:دوائى كه‏ بدن را جلا دهد و نرم كند و بوى عرق دور سازد، صندل زعفران اگر دتگر بوده خس سگند بالا همه را باريك ساخته ابطنه سازند.

ديگر كه موى دراز كند و انبوه سازد، دندان فيل سوخته و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:29 | نویسنده : سلامت |
خضاب و علاج موى خوره و غيره:چونه و گل ملتانى و مردارسنگ، هر سه مساوى بگيرند و با آب باريك بسايند و بر مو طلا نمايند و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:27 | نویسنده : سلامت |

ادويه خارش‏

گندهك آنوله سار نيم توله، صاف كرده، قند سياه دو دام، آرد گندم دو دام، تيل كنجد يك پاؤ، و از جمله حلوا سازند و در پارچه انداخته بيفشرند و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:26 | نویسنده : سلامت |

بيماريهاى ناخن‏هرگاه درشتى و ناهموارى در ناخن پديد آيد نخستين در تنقيه بدن بايد كوشيد و اين ادويه استعمال بايد نمود، بگيرند زرنيخ يعنى؛ هرتال و مويز هر دو را باريك بسايند و طلا نمايند.

ديگر؛ به روغن گل سيماب را ممزوج سازند و بمالند و از آنكه سيماب تا كشته شود يعنى؛ خاكستر گردد و روغن همى‏آميزند، و اول او را بايد كشت و جوه كشتن او بسيار است و به شيره برگ پان نيز كشته مى‏شود.

ديگر؛ زبدة الضأن يعنى، مسكه ميش بر ناخن ضماد سازند پس چوب عشر كه عبارت از آگهه است، بسوزند و دود آن را بر ناخن رسانند.

جهت اطلاع از معنای اصطلاحات مندرج در متن اینجا کلیک نمائید


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:25 | نویسنده : سلامت |

تشقق و خشونت جلد

شير درخت ب‏ رط ه ترقيدن كف پا را مفيد است اگر بمالند و موم روغن مجرب است.

ديگر كه چهاجن را دور كند و آن مرضى است كه در


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:25 | نویسنده : سلامت |

ادويه مسّه‏

چوك در آب ليمون بسايند و طلا نمايند.

ديگر؛ برگ پان كنكيرى بگيرند و بر رگهاى و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:24 | نویسنده : سلامت |
مهاسه:و آن فزونى‏ها است كه بر روى و ديگر اعضاء پديد آيد و در جوانى بيشتر افتد، نركچور با آب بسايند و طلا نمايند و آنبه هلد


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:23 | نویسنده : سلامت |

كريون (آبسه‌های ملتهب چرکی با ترشحات زرد رنگ) اعنى داد

كه آن را به هندى‏ داد گويند، اصل علاج تنقيه ماده سود است و اين دواء بهر اين علت مفيد است؛ بگيرند صندل سرخ، و تنكار يعنى؛ سهاگه و افيون، هر


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:18 | نویسنده : سلامت |
ادويه بهق كه به هندى چهبپ گويند:و آن سياه مى‏باشد و سفيد مقدمه برص است زودتر تدارك وى كنند، تخم ترب باريك بسايند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:13 | نویسنده : سلامت |

ادويه برص

ادويه برص:بدان كه‏ اين مرض عسر البرء است و چون فاحش شود و عام گردد ممتنع البرء باشد اما در ابتداء بجهد تمام چنان مشاهده افتاده كه


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:13 | نویسنده : سلامت |

جراحت و قروح‏

واكوته چهاجهن اين در فصل مراهم در بيان مراهم مذكورست اما در اينجا نيز چند ادويه ذكر مى‏كنم؛

دوائى كه‏ جذام و جراحت قضيب و بو اسير و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:12 | نویسنده : سلامت |

ادويه نارو كه بعربى عرق مدنى گويند:بگيرند صابون و موم روغن كنجد و مرهم سازند و بر نارو بندند تا فرو خواهد نشست يا بيرون خواهد آمد.

ديگر؛ نخستين روغن زرد بر تمام آماس نارو 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:10 | نویسنده : سلامت |

آبله و اورام ناسور

دوائى كه‏ ورم را بگشايد و چرك از وى دور سازد فى الفور، برگ پان كنكيرى پنج عدد، مسحوق سپارى چهاليه و كتهه و آهك بقدر كه


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:9 | نویسنده : سلامت |

امراض يرقان و تپ [تب م‏] ربع و تپ [تب م‏] مزمن و تپ [تب م‏] بلغمى و صفراوى و تپ [تب م‏] لرزه‏

براى يرقان گل پلاس دو دام، شب تر كنند و صباح ماليده صاف 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:8 | نویسنده : سلامت |

تسهيل ولادت و جز آن:موى سر آدمى سوخته خاكستر آن با گلاب بر سر زن نهند زود خلاص‏شود.

ديگر؛ ابهل‏[1]، دو درم، اشق‏[2]، حلتيت، هر يك نيم درم، جمله يك شربت است.

ديگر كه هيچ دواء با اين برابر نيست، جندبيدستر 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:7 | نویسنده : سلامت |
انزال عورت و جز آن هر چه لذت آرد و بدين كار آيد:اسبند سوختنى باريك آس كنند و با شهد آميزند و بر قضيب مالند و چون خشك


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:6 | نویسنده : سلامت |

ادويه كه فرج تنگ شود و حيض آرد و بند كند و جز آن:

دوائى كه‏ استحاضه را مفيد يعنى؛ بر آمدن خون بسيار از رحم باز دارد:تالمكهانه، خرما، رسوت، لوده، هر چهار برابر كوفته، بيخته، بدارند و هر صباح موازنه نيم توله، يا


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:4 | نویسنده : سلامت |
ادويه امراض خصيه:دوائى كه‏ فتق را مفيد است يعنى؛ روده كه در خصيه فرود آيد، مندفع سازد: بگيرند بهروزه خشك باريك بسايند و در


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:3 | نویسنده : سلامت |
ادويه مستلذات جماع:دارچينى، كبابه، عاقرقرحا، مويزج، هر يك نيم دام، مشك تبتى، قدرى، همه را نرم بكوبند و با عسل و زنجبيل پرورده بسرشند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:2 | نویسنده : سلامت |

ادويه امساك‏

بيربه‏وطى‏: يك دام، تيل كنجد پنج دام، بيربه‏وطى‏ را در


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:1 | نویسنده : سلامت |
ادويه معظمات قضيب:همه اطباء اتفاق دارند كه مادامى‏كه آدمى در نشوست ذكر عظم مى‏پذيرد و تيخربه [به تجربه م‏] نيز هميسان ظاهر شده است كه قبل از نشو چون ادويه بكار برند در طول مى‏افزايد و بعد از نشو آن دواء در پهنائى و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 15:0 | نویسنده : سلامت |
ادويه باهيه كه قوت تمام آرد:بچه خروس نر كه جوان بود و ليكن جفت نشده باشد بگيرند و آرد گندم با روغن سرشته و گوليها ساخته، آن را


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 14:59 | نویسنده : سلامت |

سبک زندگی امروزه به شکلی است که باعث شده افرادباکمبودوقت،کم تحرکی وهمچنین شرایط نامناسب تغذیه باعث افزایش وزن ودرنتیجه بروزبیماریهایی ماننددیابت،چربی خون بالاوادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 14:49 | نویسنده : سلامت |
نهارنخورید(اگردرفاصله بین صبحانه وشام دچار گرسنگی وضعف شدید میتوانید از میوه وسالادمناسب استفاده نمائید)-مطلقابین غذامایعات نخورید-براي كم شدن اشتهاي كاذب كنجدخام راباعسل بصورت مساوي مخلوط و1ق.غ قبل ازغذابخوريدازريزه خواري پرهيزكنيد-درطول روزنخوابيدخصوصاقبل ازطلوع آفتابازنيم ساعت قبل ازغذاتا2ساعت بعداز

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 14:47 | نویسنده : سلامت |
ادويه سيلان منى و سوزاك و پرميو و بند كشاد و سرعت انزال:دوائى كه‏ سيلان منى و سوزاك و پرميو و بندكشاد را سود دهد: بگيرند تخم‏مرغ و سپيدى از وى دور سازند، و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:48 | نویسنده : سلامت |

ادويه كه مستى مردان و زنان بشكند، يعنى؛ شهوت را دور كند:پهتكرى بريان يك ماشه، يا دو ماشه، با شربت مصرى آميزند و هر صباح بنوشند.

ديگر؛ ده برگه قسمى است، از صد برگ تخم وى


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:47 | نویسنده : سلامت |

ادويه تسلسل بول:تل سياه، نانخواه مساوى بسايند و در قند سياه آميزند و غلولها سازند و مقدار نيم دام، بخورند.

ديگر؛ موتهه چهار ماشه، باري


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:46 | نویسنده : سلامت |

دواى بستگى بول و سنگ مجراى بول:بگيرند سيماب دو ماشه، يا كم و در سوراخ ذكر ريزند فى الفور بگشايد اگر آماس مجرى يا حصاة سبب نبود.

ديگر؛ ليمون را دو حصه كنند و تخم از وى برون آرند و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:45 | نویسنده : سلامت |
حرقت بول و سنگ گرده:جهت حرقت بول قرص كاكنج‏[1] كه تركيبى است مشهور با شيره تخم خيارين‏[2] و كاسنى بنوشند حرقت بول كه از 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:45 | نویسنده : سلامت |
ادويه بواسير:بدان كه دو گونه است، يكى در كنار مقعد فزونيها پديد آيد خواه خون از وى برآيد يا نه، دوم آنكه در مقعد هيچ پيدا نباشد اما شكم قراقر[1] كند و 


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:44 | نویسنده : سلامت |

ادويه خروج المقعد كه به هندى كانچ گويند:سپستان يعنى؛ لسو رط ه در روغن بسوزند و حل كنند و بر مقعد كه بيرون آمده باشد طلا نمايند اندر رود.

ديگر؛ برگ كنول كه تر باشد نيم درم، در نيم دام، قند


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:43 | نویسنده : سلامت |
هيضه‏[1]:و عوام آن را با سى بهات گويند: پارچه نيلگون بسوزند و خاكستر وى با بول آدم آميخته بنوشانند اگر بيهوش شده باشد بهوش آيد و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:42 | نویسنده : سلامت |
ادويه كه كرم شكم برآرد:اجواين كرمانى، مغز كرنجوه، پلاس پ‏ اط پره، كميله، بابرنگ درمى جمله باريك سائيده با قند سياه مخلوط سازند پس اگر مرد كلان را دهند و غلبه گرمى بسيار باشد مجموع دو خوراك كنند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:41 | نویسنده : سلامت |

ادويه كه قى و غثيان باز دارد:مغز ريطهه در آب تر كنند سه‏ گهطرى تا نرم شود و اندك اندك بخايند تا قطعات وى فرو برند قى و تهوع باز دارد.

ديگر؛ كپور كچرى قسم خرد كه كرم ناخورده باشد باريك بسايند و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:39 | نویسنده : سلامت |
ادويه مقيه:تخم ترى تلخ بيست و يك دانه، مرچ بيست و يك دانه، هر دو را با آب سائيده نيم‏گرم نوشند بعد اغتدابى چند لقمه و اين قاعده است، كه


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:38 | نویسنده : سلامت |
ادويه مسهله:در باب اسهال تمام قوانين كه در كتب طبى مسطوراست، بياد بايد داشت و تا كار از سهل برآيد با قوى توجه نبايد نمود، خصوصاً از ادويه سميه هنديه كه در


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:38 | نویسنده : سلامت |

ادويه مغص، يعنى؛ درد روده خواه مع القبض بود، خواه بدون قبض و درد شكم را به هندى سول گويند و درد روده كه با قبض بود آن را به عربى قولنج نامند.

دوائى كه سول شكم دور كند، برگ درخت پلپل دو


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:36 | نویسنده : سلامت |

پيچش و اسهال و ايتسار و سنگرهنى:فرق در هر دو آنست كه در ايتسار براز[1] رقيق منهضم آيد و در سنگرهنى حبوبات و طعام غير منهضم برآيد.

ادويه كه پيچش دور كند: مغز بيل‏[2]، يك توله، پوست


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:36 | نویسنده : سلامت |
گوله شكم و آروغ بگيرند:نمك سنگ و پلپل و مرچ و سونتهه و زيره و سياه دانه، و اجمود و انگوزه بريان و جمله را مساوى بسايند قبل از


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:34 | نویسنده : سلامت |
هكهك كه آن را فواق‏[1] گويند:بگيرند مسكه يك دام، كلونجى‏[2] سه ماشه، كلونجى را سائيده با مسكه‏آميخته بخورند و عقب وى بعد از


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:33 | نویسنده : سلامت |

ادويه كه اشتها آورد و قبض گشايد:هليله، بليله، چينه، سناء مكى، نمك سنگ، مساوى كوفته، بيخته، سفوف سازند.

ديگر كه‏ اشتها آرد و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:32 | نویسنده : سلامت |
ادويه هوك:و هوك آنست كه زير پهلو درد خيزد به سبب باد پوست بيخ آكهه تازه يك حصه سجى‏ لوطئه‏ چهارم حصه هر دو را در


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:31 | نویسنده : سلامت |

ادويه كه امراض بادى را مفيد است چون لقوه و تشنج و عِرقَ النَّسا[1] و استرخا[2] و فالج و جهوله و مانند آن‏

دوائى كه، لقوه و درد كمر را دور كند، پوست درخت سبحنه ده


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:30 | نویسنده : سلامت |

بيماريهاى پشت ادويه اوبنهه كه عوام خنجر بيگ گويند:

آمله منقى در بول ماده گاو نازائيده تر كنند تمام شب و


برچسب‌ها: تحفه المومنین, مجربات اکبری

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۲ | 13:29 | نویسنده : سلامت |