یک نوع بادکش است که ویژه خانمهابرای درمان این مواردانجام میشودکه محل قراردادن لیوانهادرتصاویرذیل مشاهده میشود:
- درمان کیست تخمدان
- درمان تکمیلی دیسمنوره(قاعدگی دردناک)  
-درمان بی نظمی قاعدگی
-درمان تکمیلی ناباروری درزنان
روش بادکش:طبق تصاویرذیل بادکش بایددرقسمت زیرشکم وهمچنین پشت بدن بیمارانجام گردد

تذکر:- بادکش وحجامت وهرگونه عملی که باعث تحریک وانحرافی درخون میشود،درموقع پریودی ممنوع است ودرغیرآن میتوانیدبادکش زیرشکم انجام دهید.
- جهت درمان قاعدگی دردناک،بادکش زیرشکم راقبل ازپریودانجام دهید.ضمناًدراین رابطه بادکش ساق هردوپا(پشت ساقین)نیزتاثیرخوبی دارد.
- انجام بادکش زیرشکم برای خانمهای مجردنیزبلامانع است واشکالی ندارد.
- این بادکش رامیتوانیدروزانه وبه مدت حدود6 دقیقه انجام دهید.


برچسب‌ها: درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۰/۰۳/۳۰ | 16:45 | نویسنده : سلامت |