X
تبلیغات

درمانها           دکتر روازاده        تغذیه سالم         طب اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درمانها ونسخه های استاد سید حسن ضیایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلودسخنرانیهای استادبزرگوارسیدحسن ضیایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام رضا علیه السلام:ابتدا مزاجت را بشناس وسپس در غذایت تدبیر کن

 

با آزمون مزاج شناسی میتوانید مزاج خود را شناسایی نموده واقدام به درمان از طریق تغذیه نمائید

 

برای تعیین مزاج ودرمان با تغذیه اینجا کلیک نمائید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست 6300 پست از مطالب وبلاگ


۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ >> 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلاسهای مزاجشناسی واصلاح روش تغذیه درطب اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بامحوریت رساله ذهبیه امام رضا(علیه السلام)کاملا صلواتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زالو درمانی در منزل در مشهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخه های دکتر روازاده - پاسخ سوالات در ادامه متن میباشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - کارهایی که موجب فقر استدرمان بیماریها بدون مصرف دارو
تعداد بازدیداز این مطلب از تاریخ نوزدهم آذر نود و دو :

1-ارتکاب گناه2-اجیرشدن3-اسراف کردن4-احتکارکردن5-غذاخوردن باحالت جنابت6-رباخواری7-اظهارنداری وفقر8-اظهاربدحالی9-نمازعشانخوانده خوابیدن10-خواب ماندن ونمازصبح نخواندن11-نعمت راکوچک شمردن12-شکایت کردن ازخدا13-ازطریق علم نان خوردن14-ازطریق ائمه نان خوردن15-اظهارکردن حرص16-عادت کردن به دروغگویی17-اهانت کردن به نان18-سوزاندن پیازوسیر19-کوچک شمردن نماز20-با فوت کردن 21-بدون لباس ادرارکردن22-رهاکردن تارعنکبوت درخانه23-ترک کردن درخواست ازفضل خدا24-تبذیروریخت وپاش25-ترک کردن زیارت امام حسین درسال26-یادگیری علم ازروی ریاوبرای دنیا27-دروغگویی28-محروم بودن ازنماز شب29-خلال کردن دندان باچوب درخت گز30-ترک کردن جهاد31-ایستاده شانه کردن32-پرداخت نکردن بدهی ازترس فقیرشدن33-کمک نکردن به محتاج34-ترک کردن حج35-کاسبی ازغیرحلال36-ترک تلاوت قرآن درخانه37-تنبیه نکردن فرزند برای ارتکاب به گناه38-تحقیرواهانت به غذا39-سخن گفتن درباره چیزی که به انسان ربطی ندارد40-زیرآفتاب جماع کردن41-خلاف حکم خداحکم دادن42-خیانت کردن43-نفرین پدردرحق فرزند44-ردکردن گدادرشب45-زناکردن46-گدایی کردن47-آردفروشی48-نان فروشی49-ظلم کردن50-قطع رحم51-عریان ازبستربلندشدن برای بول کردن52-غنا53-کفران نعمت کردن54-کسل بودن55-قرض ندادن خمیرونان56-خوابیدن قبل ازطلوع آفتاب57-خوابیدن بین نمازمغرب وعشا58-نیت گناه59-قسم دروغ60-رهاکردن زباله درخانه61-حساب نداشتن دخل وخرج62-زیادگوش دادن به موسیقی63-نشستن دستهاهنگام خوردن64-نشستن دردرگاه منزل65-روفتن خانه درشب بالباس66-شستن بدن دردستشویی67-خشک کردن صورت باآستین یادامن68-نشسته گذاشتن ظروف69-ظرف آب رابدون سرپوش گذاشتن70-زودخارج شدن ازمسجد71-صبح زوداول وقت رفتن به بازار72-باتاخیرانداختن بازگشت ازبازارتاشب73-خریدنان ازفقیران74-لعن کردن فرزندان75-دوختن لباس بربدن76-جلوزدن ازپیرها77-صداکردن پدرومادربانام78-خلال کردن دندان باهرچوبی79-شستن دستهاباگل80-شستن دست درهنگام طهارت81-درحالت خوابیده غذاخوردن82-نفرین کردن درحق والدین83-درحال جنابت سخن گفتن84-زیادخوابیدن85-لخت خوابیدن86-بریکی ازلنگه های درتکیه زدن87-نوشتن باقلم گره دار88-باشانه شکسته شانه زدن89-نشسته عمامه برسرگذاشتن90-ایستاده شلوارپوشیدن


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها
[ 91/07/07 ][ 10:5 توسط سلامت ]

آدرس پایگاه « سفیران سلامت»(عطاری حکمت سلامت)مشهدابتدای بلوارهدایت پشت آتش نشانی 09195454670-