1-ارتکاب گناه2-اجیرشدن3-اسراف کردن4-احتکارکردن5-غذاخوردن باحالت جنابت6-رباخواری7-اظهارنداری وفقر8-اظهاربدحالی9-نمازعشانخوانده خوابیدن10-خواب ماندن ونمازصبح نخواندن11-نعمت راکوچک شمردن12-شکایت کردن ازخدا13-ازطریق علم نان خوردن14-ازطریق ائمه نان خوردن15-اظهارکردن حرص16-عادت کردن به دروغگویی17-اهانت کردن به نان18-سوزاندن پیازوسیر19-کوچک شمردن نماز20-با فوت کردن 21-بدون لباس ادرارکردن22-رهاکردن تارعنکبوت درخانه23-ترک کردن درخواست ازفضل خدا24-تبذیروریخت وپاش25-ترک کردن زیارت امام حسین درسال26-یادگیری علم ازروی ریاوبرای دنیا27-دروغگویی28-محروم بودن ازنماز شب29-خلال کردن دندان باچوب درخت گز30-ترک کردن جهاد31-ایستاده شانه کردن32-پرداخت نکردن بدهی ازترس فقیرشدن33-کمک نکردن به محتاج34-ترک کردن حج35-کاسبی ازغیرحلال36-ترک تلاوت قرآن درخانه37-تنبیه نکردن فرزند برای ارتکاب به گناه38-تحقیرواهانت به غذا39-سخن گفتن درباره چیزی که به انسان ربطی ندارد40-زیرآفتاب جماع کردن41-خلاف حکم خداحکم دادن42-خیانت کردن43-نفرین پدردرحق فرزند44-ردکردن گدادرشب45-زناکردن46-گدایی کردن47-آردفروشی48-نان فروشی49-ظلم کردن50-قطع رحم51-عریان ازبستربلندشدن برای بول کردن52-غنا53-کفران نعمت کردن54-کسل بودن55-قرض ندادن خمیرونان56-خوابیدن قبل ازطلوع آفتاب57-خوابیدن بین نمازمغرب وعشا58-نیت گناه59-قسم دروغ60-رهاکردن زباله درخانه61-حساب نداشتن دخل وخرج62-زیادگوش دادن به موسیقی63-نشستن دستهاهنگام خوردن64-نشستن دردرگاه منزل65-روفتن خانه درشب بالباس66-شستن بدن دردستشویی67-خشک کردن صورت باآستین یادامن68-نشسته گذاشتن ظروف69-ظرف آب رابدون سرپوش گذاشتن70-زودخارج شدن ازمسجد71-صبح زوداول وقت رفتن به بازار72-باتاخیرانداختن بازگشت ازبازارتاشب73-خریدنان ازفقیران74-لعن کردن فرزندان75-دوختن لباس بربدن76-جلوزدن ازپیرها77-صداکردن پدرومادربانام78-خلال کردن دندان باهرچوبی79-شستن دستهاباگل80-شستن دست درهنگام طهارت81-درحالت خوابیده غذاخوردن82-نفرین کردن درحق والدین83-درحال جنابت سخن گفتن84-زیادخوابیدن85-لخت خوابیدن86-بریکی ازلنگه های درتکیه زدن87-نوشتن باقلم گره دار88-باشانه شکسته شانه زدن89-نشسته عمامه برسرگذاشتن90-ایستاده شلوارپوشیدن


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۷/۰۷ | 10:5 | نویسنده : سلامت |