انزال زودرس، درمان به دور از هیاهوی تبلیغات

مشکل انزال زودرس،برای بسیاری ازمردان،یک کابوس آزاردهنده است.گفته میشودکه تقریباازهرسه مرد،یکی دچارانزال زودرس است.انزال زودرس میتواندضمن ایجادمشکلات زیاددرروابط زناشویی،تبعات اجتماعی وخانوادگی شدیدی نیزداشته باشد.متاسفانه کم نیستندبیمارانی که به پیشنهاددوستان واطرافیان برای درمان مشکلشان ازموادمخدراستفاده میکنندورفته‌ رفته دچاراعتیادمیشوند؛حتّی گاهی مشکل انزال زودرس سبب اختلال درروابط زن وشوهرمیشودوبه جدایی میانجامد.جوانان زیادی رادیده ام که حتّی قبل ازازدواج،نگران آن هستندکه آیادرآزمون رابطه زناشویی باهمسرآینده خودسربلندبیرون خواهندآمدیایک مردشُل وول وناتوان لقب خواهندگرفت.مشکلات عدیده درروش زندگی روزمرّه ماکه باعث تشدیداین معضل میشوندازسویی وتمرکزتبلیغات مراکزگوناگون علمی وغیرعلمی بردرمانهای بسیارسودآوراین بیماری،ازسوی دیگر،باعث شده است که نگرانی ازبابت این اتّفاق خدشه زننده به مردانگی یک مرد!دربین بسیاری ازرجال جامعه عمومیت پیداکند.امّاآیابه راستی درمان انزال زودرس این قدرسخت وحتّی ناممکن است؟دراین مقاله نسبتاًمفصّل میخواهیم به شمااین اطمینان رابدهیم که درفضایی خارج ازهیاهوی تبلیغاتی موجود،میتوانیدباتدبیرمناسب،به درمان این مشکل بپردازیدوتجربه یک لذّت زناشویی حلال وموردرضای پروردگارراپشتوانه زندگی خانوادگی گرم خودسازید.

یک پیشنهاد:توصیه میکنیم قبل ازمطالعه این مبحث، مقاله سستی وسفتی کمر؛باوری علمی یاخرافه ای عامیانهرانیزمطالعه بفرمایید.

تعریف پزشکی انزال زودرس

درتعاریف قدیمی تروبه ویژه تعاریف مبتنی برنگاه صِرف جسمی به مساله انزال زودرس،گفته میشدکه انزال زودرس،انزالی است که درکمترازدو(ودربعضی تعاریف سه یاچهار)دقیقه وبدون کنترل شخص ودربیش از۹۰درصدروابط زناشویی اتفاق بیفتدواین درصورتی است که فرد،نزدیکی مرتب ومنظمی داشته باشد.به این معنی که اگرتوالی روابط زناشویی کم،مثلادرماه یکباریاحتی کمترازآن باشد،نمیتوان درمورداین که فرددارای انزال زودرس هست یانه،قضاوت دقیقی کرداگرچه این تعریف،تعریفی ظاهراعلمی است؛امّادواشکال اساسی برآن وارداست:۱- دراین تعریف،مفهوم ارضای روحی مردبه هنگام رابطه جنسی نادیده انگاشته میشود.درواقع،پرسش اساسی این است که اگرمردی،معیارفوق(دویاسه دقیقه مدّت زمان انزال)راکسب کند؛لزوماًلذّت کافی ومناسب راهم ازرابطه زناشویی خودخواهدبرد؟آیاصِرف رسیدن به انزال وتجربه یک لذّت جسمی چندثانیه ای میتواندمعیاردقیقی برای موفّقیت اوباشد؟به عبارت دیگرپس ازخروج منی وفروکش کردن تحریکات جنسی جسمی،مردبه لحاظ روحی هم احساس آرامش ورضایت کافی داردیاخیر؟۲- اشکال بسیارمهمّ دیگری که به اینگونه تعاریف وارداست آن است که نه تنهامساله ارضای روحی زن،بلکه حتّی ارضای جسمی اونیزدراین تعریف مغفول میماند.اگرفرض کنیم که مردی موفّق شوددرزمانهایی طولانی تراززمانهای فوق هم رابطه زناشویی خودراادامه دهد؛آیاضرورتاًموفّق به رساندن زن به نقطه اوج لذّت جسمی وروحی(ارگاسم یاانزال زنانه)خواهدشد؟یادم میآیدکه بیماری داشتم که مدّت انزال وی ۴۰ دقیقه بود؛امّانهایتاًوپس ازپایان رابطه جنسی،همسروی هنوزبه ارگاسم نرسیده بود.این مرد،طبق تعریف فوق یک«ابرمرد»است؛امّاازنظرهمسرش یک مردکاملاًناتوان وناموفّق دررابطه زناشویی.فرض معکوس نیزقابل تصوّراست؛اگرمردی درزمانهایی کمتراززمانهای استاندارد،موفّق به ارضای مناسب خودوهمسرش شوددچارانزال زودرس هست یاخیر؟

تعریف عملی وکاربردی انزال زودرس

اشکالات فوق سبب میشودکه به فکرآن باشیم که تعریفی عملی وکاربردی ازاین مساله ارایه دهیم.این تعریف دومبنای اصلی دارد:۱- ارضای جسمی طرفین رابطه جنسی مطلوب رابطه ای است که درطیّ آن،هم زن وهم مرد،بابرخورداری ازیک سطح لذّت مناسب ومطلوب جسمی،به مرحله انزال برسند.۲- ارضای روحی طرفین: رابطه جنسی مطلوب رابطه ای است که طرفین پس ازانزال،علاوه براحساس آرامش ولذّت جسمی،احساس آرامش،ارضاوکفایت روحی رانیزبه طورکامل داشته باشند.طبیعتاًاین بُعدازتعریف ازسویی برکیفیت بُعداوّل موثّراست؛یعنی هرقدررضایت روحی درطول رابطه بیشترباشد،لذّت جسمی وبه خصوص لذّت انتهایی زمان انزال،ازکیفیت بالاتری برخوردارخواهدبودوازسوی دیگر،دراین بُعدازتعریف است که مساله طولانی بودن زمان رابطه زناشویی،اهمّیت پیدامیکند؛چراکه دراین حالت،طول کشیدن رابطه زناشویی(هم مرحله ملاعبه وهم مرحله دخول)یعنی طول کشیدن زمان لذّت زناشویی جسمی وروحی وبنابراین اگررابطه به نحومطلوبی برقرارشودهرقدرزمان آن طولانی تر،بهتر.

چندمثال:۱- زمان انزال مرد۴دقیقه است وهمسرش نیزدرهمین مدّت به ارگاسم میرسد:مشکلی وجودندارد.۲- زمان انزال مرد۶دقیقه است ولی همسرش به ارگاسم نمیرسد:مشکل وجوددارد.۳- زمان انزال مرد۱۵دقیقه است ولی لذّت کافی رانمیبرد:مشکل وجودداردولی نه مشکل انزال زودرس بلکه بایددلایل لذّت نبردن اوراپیداکرد.۴- زمان انزال مرد۲۰دقیقه است ولذّت کافی هم میبردولی همسرش به ارگاسم نمیرسد:مشکل وجودداردوبه احتمال زیادناشی ازاختلالات روحی یاجسمی زن است.۵- زمان انزال مردیک دقیقه است وهمسرش نیزدرهمین زمان کوتاه به ارگاسم میرسد:به لحاظ تیوری شایدقابل پذیرش باشدولی به لحاظ کیفی بهتراست تلاش نمودتااین زمان طولانی ترشود.

نکته: منظورمااززمان انزال دراین مقاله،زمان شروع دخول تاانزال است وزمان ملاعبه درآن لحاظ نمیشود.بااین اوصاف،میتوانیم بگوییم مردی دچارانزال زودرس نیست که بتواندحدّاقل معیارهارادرارضای روحی وجسمی خودوهمسرش تامین کندوطبیعتاًاین تعریف،هم تعریفی کیفی است(کیفیت ملاعبه ودخول)وهم تعریفی کمّی(مدّت زمان ملاعبه ودخول)ودرعین حال تعریفی است کاملاًشخصی که درموردهرزوجی متفاوت ازدیگران است وحتّی مثلاًدرصورت جدایی طرفین وازدواج مجدّد،دررابطه های جدیدزناشویی،براساس وضعیت روحی وجسمی همسرجدید،تعاریف جدیدی ازانزال زودرس به وجودمیآید. 

نکته مهم: ازآنجاکه باوضعیت جسمی وروحی مردان دراین روزها،مردانی که درهرنزدیکی بتوانندهمسرخودراارضاکنندزیادنیستند؛لذاودرعمل قایل به آن هستم که اگر۴۰-۳۰درصدنزدیکیهای زوجین نیزمنجربه ارضای مناسب زن شودمیتوان نمره قبولی به مردداداگرچه باوضعیت مطلوب فاصله دارد.به نظرمیرسداکثرزنان نیزاگرچنین وضعیتی داشته باشندرضایت نسبی وقابل قبولی ازرابطه زناشویی خودخواهندداشت.البتّه درتعاریف علمی،این عدد۵۰درصدذکرمیشودکه به نظرمیرسدباواقعیتهای موجودکمی فاصله داشته باشد.

تعریف روانشناختی انزال زودرس

تعاریف جدیدانزال زودرس،نظرفوق راتاییدمیکنند.ازنظرعلم روانشناسی،انزالی که برخلاف میل شخص وبدون کنترل اوانجام میگیردراانزال زودرس میگویندکه برطبق آن،فرداززمان انزال و(یا)کیفیت رابطه زناشویی،ناراضی است؛این نارضایتی میتواندیک طرفه یادوطرفه باشد؛به این معناکه اگرهمسرفردنیزاززمان انزال ناراضی باشد؛این تعریف مصداق خواهدداشت.

تذکّرآنچه گفته شدحدّوسط ومواردقابل قبول تعاریف انزال زودرس هستندوگرنه تاکنون هیچگونه تعریف جامع ومانعی ازاین مشکل ارایه نشده است. لذااگردرمنابع دیگرباتعاریف متفاوتی مواجه شدید؛چندان تعجّب نکنید.حالااگرباتوجّه به مسایل فوق الذّکراحساس میکنیدکه دچارانزال زودرس هستید،ادامه مقاله رابه دقّت مطالعه کنید.

قبل ازشروع درمان

۱- مهمترین لازمه درمان انزال زودرس ازسوی مرد،داشتن اعتمادبه نفس کافی،اطمینان ازحصول نتایج مطلوب درمانی–که معمولاًدیروزوددارند؛امّاسوخت وسوزندارند–وعدم عجله وشتاب برای درمان است.بسیاری ازمردان،موفّق به درمان این مشکل نمیشوند؛چون باورکرده اندکه درمان نمیشوند؛به همین دلیل به طورمکرّر،روشهای مختلف درمانی راامتحان وعوض میکنندوتوصیه های علمی وغیرعلمی همگان رابه امیدیافتن روزنه نجاتی به کارمیبندندواین،یعنی افتادن دردورباطلی که باافزایش اضطراب فرد،عملاًمشکل اوراتشدیدخواهدکرد.لذاتوصیه اوّل مابه این مردان این است که عجله نکنیدومطمین باشیدکه درمان خواهیدشد.

۲- برای حصول اعتمادبه نفس کافی درمرد،همکاری وبردباری همسر،یک ضرورت مسلّم است.خوشبختانه بسیاری اززنان ایرانی،باصبوری،این مشکل همسرخودراتحمّل میکنند؛امّاماتوصیه بالاتری به این بانوان گرانقدرداریم وآنهم اینکه به طورفعّال دربرنامه درمانی همسرخودمشارکت کنید؛گویی این مساله،مشکل مشترک هردونفراست.همواره اورابه ادامه درمان تشویق کنیدوکوچکترین پیشرفت اورامهم وجدّی تلقّی کنیدودرصورت شکست درهرمرحله درمانی،زمینه روحی مناسب لازم برای شروع درمانهای بعدی اورافراهم کنید.

۳- چنانکه گفتیم متاسّفانه مساله انزال زودرس،این روزها،تبدیل به عرصه ای برای تاخت وتازمراکزبه ظاهرعلمی برای تامین اهداف اقتصادی شده است؛لذاتوصیه اکیدمیکنیم که سعی کنیدبه دورازفضای تبلیغاتی وازطریق منابع معتبرعلمی ورسمی،نسبت به درمان خوداقدام کنید.

۴- یک نکته مهم این است که نگرانی بابت این مشکل تاقبل ازازدواج،نمیتواندیک نگرانی علمی باشد؛متاسّفانه بسیاری ازمردان،قبل ازازدواج وبراساس وقایعی که به هنگام رفتارهای غیرطبیعی جنسی(استمناء،رابطه باهمجنس،رابطه های نامشروع بازنان وبه ویژه زنان خیابانی،ارضاءخودبه خودی به هنگام تماشای صحنه های محرّک جنسی و…)ویااتّفاقات طبیعی جنسی(ارضاءدرخواب یااحتلام)اتّفاق میافتد،دراین مورددچارقضاوت ناصحیح میشوندوبه همین جهت درگیرمسایل روحی وپیگیری های بی حاصل درمانی میشوند.امّاچنانکه درتعریف عملی انزال زودرس گفتیم این مساله،تعریفی کاملاًشخصی داردوتاهنگام برقراری یک رابطه زناشویی صحیح باهمسرآینده،درمحیطی آرام وطبیعی،نمیتوان قضاوت دقیقی درموردآن داشت.لذاتوصیه همه مابه این آقایان محترم آن است که ضمن رعایت مسایل اخلاقی،طبّی وتغذیه ای،ازاسترس بیهوده دراین مورداجتناب کنندوقبل ازشروع بازی،خودراازپیش بازنده فرض نکنند.

۵- شایدنیازبه تذکّرنداشته باشدکه بسیاری ازمردان،بیش ازآنکه مشکل انزال زودرس داشته باشند،عجله برای رسیدن به آخرکاردارنددرواقع بسیاری اززنان ارضانمیشوندچون همسرانشان بابی سلیقگی،لذّت عظیم بازی وملاعبه قبل ازدخول رابه طمع رسیدن به لذّت زودگذرنزدیکی ازدست میدهند.متاسّفانه وعلیرغم توصیه های بلیغ ومکرّردرمکرّرروایات شریف ونیزمتون قدیمی طبّی ایرانی،اکثرمااین روحیه راداریم که ازمسیرمسافرت خودلذّتی نمیبریم وعجله داریم که زودتربه مقصدبرسیم؛غافل ازاینکه حرکت درمسیررسیدن،خودش جزءمهمّی ازمسافرت است وبایدازآن به اندازه کافی لذّت برد.به عبارت واضح تر،بسیاری ازمامردان ایرانی به همان دلیلی که باعث میشوددرجادّه هاپایمان راتاانتهاروی پدال گازفشاردهیم تازودتربه انتهای راه برسیم؛نمیتوانیم همسرانمان راهم ازلذّت یک زناشویی حلال بهره مندکنیم.توصیه همیشگی من به بیماران خوداین است که دررابطه زناشویی،به تنهاچیزی که نبایدفکرکنند،مساله دخول است؛بلکه ازابتدابایدبنابرلذّت بردن ازهم آغوشی،هم بستری،مصاحبت ومعاشرت باهمسرباشد؛خواه ناخواه دخول نیزدرانتهاواقع خواهدشد.توجّه کنیدکه دخول بایدوقتی اتّفاق بیفتدکه زن ومرداحساس میکنندکه علیرغم به کاربستن تمام توان خوددرمعاشقه،بازهم حرفهای عاشقانه ناگفته ای دارندکه بیان آنهانیازبه برقراری رابطه نزدیکتری داردکه همان مقاربت ودخول است باورکنیدکه اگرهمّت زوجین(و به ویژه مردان)به هنگام همبستری،آن باشدکه بیشترین محبّت ولذّت رابه شریک خودبرسانند،هم به این هدف نایل خواهندشدوهم خود،ازرابطه زناشویی،بیشترین لذّت راخواهندبرد.

عوامل تاثیرگذار

۱- مشکلات روحی واسترسهابه خصوص انواع اضطراب،ازاصلی ترین علل انزال زودرس هستند.معمولاًدوشکل اصلی ازتاثیراسترس برانزال زودرس دیده میشود.یکی انزال زودرس درشبهای اوّل ازدواج است که معمولاًدرفرهنگهای سنّتی وبراثرناآشنایی زوجین به مسایل زناشویی یاتحت تاثیررسوم این دوران ایجادمیشود.ادامه این مساله تاحدود۶ماه بعدازشروع روابط جنسی هم طبیعی درنظرگرفته میشودونیازبه اقدام خاصی ندارد؛چراکه این مشکل معمولاًپس ازمدّتی که زن ومردآرامش وثبات کافی رابه دست میآورندحل میشود.امّاشکل غالب این مساله درزوجهای جوانی دیده میشودکه درابتدای ازدواج،لذّت وبهره کافی ازرابطه زناشویی میبرندامّاپس ازمدّتی وباورودمردبه مشکلات واقعی زندگی ودرگیری دایم اوبامسایل اقتصادی ومانندآنها،اودچارمشکل انزال زودرس میشود؛درحالیکه قبلاًدچارچنین مساله ای نبوده است.این زوجهامعمولاًهرموقع پولدارترند!یابه مسافرت میروند،رابطه زناشویی بهتری راهم تجربه میکنند.بنابراین فراموش نکنیدکه درمان استرس واضطراب ازارکان اصلی حلّ این مشکل(وگاهی تنهادرمان موردنیاز)است.- افسردگی نیزازمشکلات اصلی موثّربراین مشکل است.- احساس گناه درحین انجام رابطه جنسی نیزعامل موثّردیگری است که دربعضی مردانی که درفرهنگهای به شدّت سنّتی رشدکرده اندیابرداشتهای نادرست دینی ازرابطه زناشویی دارندبیشتردیده میشودکه البتّه این مشکل،این روزهاکمتربه چشم میخورد.- گاهی مشکلات عاطفی بین زن وشوهرهم به ‌صورت انزال زودرس خودنمایی میکنندودرواقع،مرددچارمشکل انزال زودرس نیست وبارفع مشکل عاطفی،روابط زناشویی نیزبه وضع مطلوب سابق برمیگردد. 

* چندنسخه ساده:اگردچارمشکلات گفته شده هستیدمیتوانیدازدستورات ساده ذیل که اثرات واضح آرامبخشی ونشاط آوری دارنداستفاده کنید:- دم کرده گل گاوزبان وسنبل طیب: یک قاشق غذاخوری گل گاوزبان ویک قاشق مربّاخوری سنبل الطیب ویک عددلیموعمانی(یادوعددعنّاب)رابایک ونیم لیوان آب،۲۰دقیقه روی شعله کم جوشانده صاف کرده باعسل شیرین ومیل کنید.اینکارراروزی۲-۱ بارتارفع کامل علایم افسردگی انجام دهید.- عرق بیدمشک وبهارنارنج رابه نسبت مساوی باهم مخلوط وروزی۳-۲استکان میل کنید.- یک عددسیب که بهتراست سیب سرخ باشد–راباپوست رنده کنیدودوقاشق غذاخوری گلاب،دوقاشق غذاخوری عرق بیدمشک،یک قاشق مربّاخوری عسل ویک قاشق چایخوری تخم ریحان یافرنجمشک رابه آن اضافه کنیدوپس ازمدّتی خیس خوردن،میل کنید.این فالوده خوش طعم،علاوه براثرآرامبخشی فوق العاده،دردرمان کم خونی نیزبسیارموثّراست.- ازدمکرده یاجوشانده یاعرقیات این گیاهان نیزمیتوانیداستفاده کنید:بابونه،بادرنجبویه،اسطوخدّوس،طارونه،آویشن و….اگربامصرف این داروهااحساس میکنیددچارگرمی شده ایدمیتوانیدداروهایی مثل پوست بید،تخم گشنیزوطباشیررابه عنوان آرامبخش های خنک به رژیم دارویی خوداضافه کنید.- مصرف گلاب هم اثرآرامبخشی فوق العاده ای دارد.روزی۲-۱باروهربارنصف استکان گلاب رابه آرامی میل کنیدیاآنرامخلوط باسایرعرقیات استفاده کنیدازگلاب درغذاهاهم استفاده کنید.استفاده ازاسانس گل سرخ کاشان – یعنی تنهاعطرواقعاًایرانی– هم اثرنشاط آوری فوق العاده ای خواهدداشت.دستورات فوق،تنهاچنددستورساده وقابل اجرابرای عموم بوده وطبیعتاًبامراجعه به پزشک یاعطّارباتجربه میتوانیددستورات کاملترومطابق باطبع ومزاج خوددریافت کنید.۲- متاسّفانه وعلیرغم تاکیدات دینی واطبّاءقدیم ما،بسیاری ازمجامع علمی داخلی هم تلاش میکنندتااستمناءرایک رفتارجنسی طبیعی تلقّی کنند. چون قصدآن راداریم که درمقاله ای مفصّل به این مقوله بپردازیم فقط به این نکته بسنده میکنیم که بدون هیچ تردید،یکی ازعلل انزال زودرس،عادت به استمناءدرنوجوانی وجوانی است.۳- یکی ازمهمترین قوانین طبّ اسلامی آن است که«معده، خانه همه دردهاست». مساله انزال زودرس هم ازاین قاعده مستثنی نیست. شایدمهمترین دلیل شیوع بسیارزیاداین مشکل دراین دوره وزمانه هم عادات غلط تغذیه ای ماست که ازجمله آنهاعبارتنداز:- غلبه مصرف غذاهای سردی بخش درزندگی روزمرّه(انواع لبنیات؛گوشت مرغ،ماهی وگاو؛انواع نوشابه هاوسس ها؛برنج؛ماکارونی و …).- کاهش مصرف غذاهای گیاهی وافزایش مصرف غذاهای حیوانی.- شیوع مصرف انواع غذاهای مصنوعی و آماده.- غلبه مصرف غذاهای پخته(به ویژه سرخ کردنیها)برغذاهای خام.- پرخوری،بدخوری وسایرعادات غلط تغذیه ای.۴- بسیاری ازرفتارهای رایج درزندگی روزمرّه باعث سستی کمرمیشوندوانزال زودرس رابه دنبال دارند؛ازجمله:- پوشیدن لباسهایی باالیاف مصنوعی یااستفاده ازخواب افزارهایی بااین خصوصیات.- عدم عادت به بستن کمربه ویژه درفصول سرد.- مصرف الکل،سیگارو ….- استفاده ازوسایل سرمایشی مصنوعی مثل کولر.- عدم استفاده ازوسایل گرمایشی طبیعی مثل کرسی.- وضعیت نامناسب بدنی درطول روزبه ویژه عادت به نشستن روی صندلی.۵- هرچیزی که بدن انسان راضعیف میکند،کمراورانیزسست میکند.علاوه برتغذیه نامناسب،مواردی مثل مصرف بی رویّه انواع داروهای شیمیایی(وبه ویژه آنتی بیوتیکها)،عدم فعّالیت مناسب بدنی،تزریق انواع واکسنها،مصرف انواع مکمّلهای طبّی وغیرطبّی،ابتلای مکرّربه بیماریهای عفونی وغیرعفونیکه معمولاًدرزمینه همین ضعف بدنی به وجودمی آیند نامنظّمی های برنامه زندگی به ویژه نامنظّمی های خواب،استرس،آلودگی آب وهواوهمگی باعث آن میشوندکه مانسبت به نیاکان خودبدنی ضعیف تروکمری سست ترداشته باشیم.۶- انزال زودرس یک زمینه قوی ارثی هم داردکه البته درطبّ قدیم براساس مزاج تعریف میشود؛به این معناکه کسانیکه مزاجی سردورطوبتی دارند،به احتمال بیشتری دچاراین مشکل میشوند؛به همین ترتیب،فصول سردورطوبتی،مناطقی باآب وهوایی اینچنین ومصرف غذاهایی بااین خصوصیات هم میتوانندباعث بروزیاتشدیداین مشکل شوند.۷- بسیاری ازمردان که طبع گرمی هم دارنددچاراین مشکل هستند.نکته دراینجاست که بایدتوجّه داشته باشیم که علاوه برمزاج کلّی انسان،هرقسمت ازبدن اونیزمیتواندمزاجی داشته باشدکه ممکن است طبیعی(یعنی منطبق بروضعیت کلّی بدن)یاغیرطبیعی باشد،برای مثال همانطورکه یک فردگرم مزاج ممکن است دچاریک بیماری روماتیسمی ناشی ازبروزسردی دریک مفصل خودشود،به همین ترتیب ممکن است دچارغلبه سردی ورطوبت درکمرخودشودودرنتیجه مبتلابه انزال زودرس باشد.۸- هراتّفاقی درناحیه کمرمیتواندباعث بروزیاتشدیدمشکل شود.بنابراین انواع ضربه هاوفشارهای وارده به کمر،مشکلات مربوط به مهره هاودیسکهای بین مهره ای،جرّاحیها،وضعیتهای بدفیزیکی یاورزشهای نامناسب،میتوانندباعث سستی کمرشوند.۹- بنابرمنطق طبّ سنّتی واسلامی،تمام بدن وبه ویژه اعضای رییسه(مثل قلب،مغز وکلیه ها)درعملکردجنسی موثّرندولذاهراختلالی درعملکردآنهامیتواندباعث بروزمشکل دررفتارمطلوب جنسی شود؛به همین جهت هم هست که مثلامیبینیم که بسیاری ازکسانیکه برای بازکردن عروق کرونری قلب خود،اقدام به جرّاحی بازقلب میکنند،دچارمشکل درروابط زناشویی میشوند.بنابراین درمان صحیح مساله انزال زودرس بدون توجّه به این مشکلات،عملاناممکن است.۱۰- فاصله زیادبین روابط جنسی میتواندیک دلیل انزال زودرس باشدچراکه وقتی که احساسات جنسی متراکم میشوند،کنترل آنهاسخت ومنجربه انزال زودرس میشود.البتّه چنانکه درادامه مقاله خواهیم گفت،مابه افراط دررابطه جنسی به عنوان یک راه حلّ درمانی اعتقادی نداریم.۱۱- عواملی نظیرتداخلات دارویی درهنگام درمان بعضی بیماریهاومشکلات هورمونی نیزازجمله عواملی هستندکه میتوانندمنجربه انزال زودرس شوندکه تشخیص ودرمان آنهانیازبه مراجعات پزشکی دارد.مثلاافرادی که ازپرکاری تیروییدرنج میبرند،ممکن است دچارانزال زودرس شوند.۱۲- عفونت یاالتهاب پروستات که دراصطلاح به آن پروستاتیت ‌گفته میشود،یکی ازدلایل انزال زودرس دربعضی مردان است که ممکن است حتّی پزشکان درتشخیص آن دچارمشکل شوند.این بیماری بابزرگ شدن پروستات که کم‌کم درسنین بعداز۵۰سالگی شروع میشود،متفاوت است.این افرادهرقدرهم تحت درمانهای مرسوم انزال زودرس قرارگیرند،تازمانیکه پروستاتیت آنهادرمان نشود،بهبودپیدانخواهندکرد.۱۳- گاهی مرددچارمشکلات جنسی دیگری غیرازانزال زودرس است ولی تصوّرخوداواین است که مشکل زودانزالی دارد؛مثلامرددارای اختلال درنعوظ به شکل عدم توانایی درتداوم آن است وبرای اینکه این عدم توانایی درسفت نگهداشتن آلت،مشکل‌سازیاآشکارنشود،خودش وقوع انزال راعمداتسهیل میکند.دراین مواردبایدبه ریشه مشکل پرداخت وآنرابرطرف کرد.

نکات درمانی۱- قبل ازهرچیزیبوست خودرادرمان کنید۲- اگرکمرقوی ومحکم میخواهیدسعی کنیدازغذاهای باطبع گرم،گیاهی وخام استفاده بیشتری کنید.۳- هرقدرکه میتوانیدازغذاهای مصنوعی وغذاهایی که درکارخانه هاتولیدمیشوندفاصله بگیرید.۴- نسبت به تبلیغات وسیع رسانه هادرموردضرورت مصرف زیادلبنیات وگوشت سفیدکاملاًبی اعتناباشید.۵- مصرف خوراکیهای گرم به ویژه عسل،خرما،مویز،انواع مغزهای خام،ارده،شیره،کنجدخام،سیر،هل،دارچین،زنجبیل،زعفران،و… راافزایش دهید.۶- سعی کنیددرتابستان وزمستان کمرخودراببندید.درفصل سرمابهتراست اینکاررابایک شال پشمی انجام دهید.۷- تقویت عضلات کف لگن ازبهترین راههابرای درمان انزال زودرس است.شرح کامل این تمرینات درمقاله «تمرینات کیگل؛ برون رفت ازمشکل انزال زودرس»  آمده است.۸- اقدامات فیزیکی:اساس این اقدامات برآن است که میزان تحریک جنسی مردازطریق کم کردن میزان تحریک پوستی آلت به طرق مختلف کاهش یابد.اشکال اساسی این اقدامات آن است که بالذّت جنسی طرفین وبه ویژه مردتداخل دارند؛امّادرعین حال– وحدّاقل برای کوتاه مدّت– اقداماتی موثّرهستند:۱-۸- استفاده ازکاندوم:راحتترین وشایعترین راه برای کم کردن شدّت مشکل است.بسیاری ازمردان که مشکلشان چندان شدیدنیست باهمین کارساده به نتیجه میرسند؛حتّی عده ای ترجیح میدهندبرای طولانی ترشدن زمان رسیدن به ارگاسم ازدوکاندوم برروی هم استفاده کنند.* استفاده ازکاندومهای تاخیری:اگراین کاندومهاازانواع مرغوب باشندنتایج نسبتاخوبی دارند؛ولی عملاًتعدادانواع نامرغوب بیشترازانواع مرغوب است.۲-۸- استفاده ازموادّبی حس کننده مانندانواع اسپری هاوژلها:درحال حاضرتبلیغات گسترده‌ای درموردبعضی کرم‌هاواسپری‌هامیشودکه ترکیب اکثرآنهاماده‌ای بی‌حس‌کننده به نام گزیلوکایین یالیدوکایین است.امّابایدتوجّه داشت که استفاده ازاین کرم‌ها واسپری‌هامیتوانندمشکلات ذیل رادرپی داشته باشند:الف- رفته‌ رفته برای بیمارعادت می‌آورندبه نحوی که بایدبه طوردایم ازآنهااستفاده کند.ب- میزان لذّت جنسی درمرد(ودرصورت عدم استفاده ازکاندوم،درهمسراونیز)کاهش میابد.ج- به تدریج آثاردرمانی آنهاکاهش مییابدوبیماربایدمقادیراستفاده شده رازیادکندکه کاری است خطرناک؛چراکه موادبی‌حس‌کننده ازراه پوست ومخاط به راحتی جذب خون میشوندومصرف مقادیربیش ازحدآنهاخطرمسمومیت دارویی درمرد(ودرصورت عدم استفاده ازکاندوم،درهمسراورانیز)به همراه دارد.د- استفاده ازکرم‌هاواسپری‌هاکه گاهی نیزتوسط مراکزغیرمجازتولیدمیشوند(به ویژه مواردتقلّبی که ازکشورهای عربی واردبازاردارویی کشورشده است)،احتمال عفونتهای دستگاه تناسلی به‌ویژه درخانمهارازیادمیکند.هـ احتمال بروزحسّاسیت پوستی برای زوجین وجوددارد.و- احتمال بروزاختلالات نعوظ بااستفاده ازاین داروهاوجوددارد.بنابراین مااستفاده ازاین روش راتوصیه نمیکنیم بااینحال اگرخواستیدتوصیه ماراجدّی نگیرید،توجّه داشته باشیدکه:- این موادبهتراست به همراه کاندوم استفاده شوند؛چراکه درغیراینصورت،به هنگام نزدیکی،واژن زن نیزبی حس خواهدشدودرنتیجه،یکی ازاهداف اصلی یعنی رسیدن زن به ارگاسم به خوبی برآورده نخواهدشد.اگربه هردلیل مایل به اینکارنبودید؛پس ازاستفاده ازاین داروهاوقبل ازنزدیکی،آلت راباآب وصابون بشویید.- این روش،تنهاوتنهابرای استفاده کوتاه مدّت توصیه میشودوعادت به استفاده ازآن ممکن است فردرادچارعوارض متعدّدفوق الذّکرنماید.- این داروهابایدبلافاصله قبل ازنزدیکی مورداستفاده قرارگیرند.بهترین محل برای استفاده ازاین داروها،ناحیه زیرکلاهک آلت است.- مردها،درصورت استفاده ازموادبی حسی بایدبه وضعیت همسرخودنیزتوجه داشته باشند.بعضی آقایان پس ازاستفاده ازاین داروهاوسرخوش ازاینکه به این زودی هادچارانزال نمیشوند؛نزدیکی رابه مدّت طولانی ادامه داده باعث آسیب مخاط واژن واحساس دردوناراحتی درهمسرخودمیشوند.- اسپری های بیحس کننده به دلیل درصدبالاترداروواحتمال ایجادحالت تکرّرادراربعدازمصرف زیاد،موردتوصیه نیستندوبهتراست ازداروهایی مانندژل لیدوکایین ۲% یاکرم پریلوکایین%۵/۲ استفاده شود.۹- روش ماستر وجانسون:این روش شامل یادگیری،تشخیص وکنترل احساسات ورفتارهایی است که منجرمیشودفردبه اوج لذّت جنسی برسدوانزال صورت گیرد.این روش نیازبه اراده وتمرین زیادی دارداماازجمله موثرترین روشهای درمانی است که تاکنون برای درمان انزال زودرس ارایه شده است.دراین روش،مردهربارکه به نزدیکی نقطه اوج لذت جنسی وانزال میرسد،رابطه رامتوقف وبعدازچنددقیقه که میزان تحریک جنسی فروکش کرد،دوباره اقدام به نزدیکی میکند.بعدازچندبارتکراراین فرآیند(که معمولا سه بارتوصیه میشود)،مردخودرارهامیکندتاانزال به صورت طبیعی انجام شود.درفواصل بین اینکاربایدملاعبه مردوزن(البته بدون تحریک مستقیم ناحیه تناسلی مرد)ادامه پیداکندتابه ویژه زن،اصطلاحاسردنشود.بعدازچندهفته تاچندماه تمرین،کم کم مردبه مرحله ای میرسدکه کنترل رابطه جنسی برایش شرطی میشودومیتواندباکنترل خود،زمان رابطه زناشویی راافزایش دهدوهمسرخودراارضاءکند.البته گفته میشودکه برای انجام مطلوب این روش،بایدزن درهنگام رابطه زناشویی روی مردقراربگیردکه به نظرمن اینکارضرورتی نداردوحتّی بهتراست که نزدیکی به روش معمول صورت بپذیردومرد،خود،کنترل کاررابه عهده بگیردتابه تدریج تسلّط بیشتری برخودش پیداکند.یک روش دیگرآن است که درابتداازروش ۴ به ۱ شروع وبعدبه تدریج آنراافزایش داده به ۹ به ۱ برسانید؛یعنی درآمیزش های اول چهاربارآلت راواردواژن نموده وبعدمکث کنیدودوباره چهاربارواردنموده ومجدداچندثانیه صبرکنیدوهمینطورادامه دهیدتانهایتابه انزال برسید.بسته به وضعیت بدنی خودمیتوانیددرطول چندهفته یاچندماه تعداددفعات تحریک رابه تدریج افزایش داده؛درنهایت به بهترین حالت آن یعنی نه بارورودآلت تناسلی ویکبارتوقف(۹به۱)برسانید. 10- روش فشار:دراین روش،هنگامی که مردبه نزدیک لحظه انزال رسید،باانگشتهای نشانه وشست،حلقه ای به دورسرآلت درست میکندومحکم آنرامیفشاردتاوقتی که فشارجنسی فروکش کند.سپس مجددامراحل بالارابرای سه بار(ودربعضی منابع تاپنج بار)تکرارکرده دفعه سوم اجازه انزال میدهد.باتکراراینکار۱تا۲مرتبه درهفته،کنترل جنسی مردبالامیرودوزمان نزدیکی افزایش پیدامیکند.ابداع این تکنیک نیزبه نام ماستروجانسون ثبت شده است امّاازقدیم دربین عامّه ایرانیهاشهرت داشته است به این ترتیب که به صورت طنزبه کسانیکه ازاین مشکل رنج میبردندتوصیه میشدکه مقداری آب سردیایخ رادرکناربسترخودقرارداده وبانزدیک شدن به زمان انزال،بااستفاده ازآن،آلت خودراسردوتحریک جنسی راکم کنند.

نسخه هایی به شیوه طبّ سنّتی

درمورددرمان انزال زودرس به شیوه طبّ سنّتی بایددونکته مهم رادرنظرداشت:۱- این تصوّرعمومی که انزال زودرس ناشی ازسردی است وباگرمی خوردن بهترمیشودتصوّردرستی نیست. انزال زودرس دربیماران مختلف،علل متفاوتی داردوبالطّبع درمانهای گوناگونی رامیطلبد.بدیهی است که دراین مواردبایدپزشک حاذق درزمینه طبّ سنّتی،مشکل بیمارراتشخیص دهدودارورابراساس آن مشکل تجویزکند.به این ترتیب ممکن است دربسیاری ازافرادباتجویزخنکی ها،سوءمزاج فردبرطرف شودومشکل انزال زودرس اوبهبودپیداکند.این روش دقیق درمانی،روشی تخصّصی است که تبیین آن ازعهده این مقاله خارج است ودرموردهرشخص،تنهابراساس شرح حال ومعاینه دقیق وتوسّط پزشک باتجربه،قابل انجام است.لذاماهم چاره ای نداریم جزآنکه به ذکردرمانهای ساده وقابل اجرااکتفاکنیم.اساس این درمانهاهم براساس همین فرض است که شایعترین دلیل انزال زودرس دربین مردان امروزی،سردی کمروتجمّع بلغم دراین ناحیه است.به همین جهت،درمانهای ذکرشده هم بااین هدف طرّاحی شده اندکه سردی کمرراازبین برده تجمّع بلغم دراین ناحیه ونیزکلّ بدن راکاهش دهند.۲- نکته مهم درمورددرمانهای ذکر شده آن است که اینهاتنهاچندنمونه ازدرمانهای متعدّدموجوددرمنابع طبّ سنّتی هستندکه چون برای عموم افرادقابل اجراهستند؛دراین مقاله ذکرشده اندلذابامراجعه به منابع معتبریاافرادباتجربه،میتوانیدنسخه های گوناگون دیگری نیزپیداکنید. 

نکته:بنابرهمان منطق فوق الذّکر،درطول دوره درمان،بیماربهتراست ازمصرف غذاهای باطبع سردخودداری کند.(ماست به ویژه ماست ترش،گوشت گاووگوساله وماهی ومرغ،ترشیهابه ویژه سرکه،میوه های ترش وکال و ….)

 الف- داروهای خوراکی:داروهای زیادی هستند که درصورت مصرف خوراکی میتواننددردرمان این مشکل موثّرباشند؛برای نمونه:* داروهای گرم:کندر،اسفند،زنیان،سیاهدانه،دارچین،بابونه،میخک،بسباسه(جوزبوا)،شقاقل،مصطکی،سورنجان و ….* داروهای خنک:گشنیز،مورد،بلوط،شقایق،گلنار،پوست وگل انارو ….

شمامیتوانیدباتوجّه به وضعیت مزاجی خود(وترجیحابامشورت یک فردباتجربه)ونیزامکانات مالی ومنطقه ای،یک یاچندتاازاین داروهاراانتخاب وبه هرشکل که مایل هستیدمصرف کنید.برای نمونه به چندموردساده اشاره میکنیم:۱- کندر:شایدمعروفترین داروی مورداستفاده درطبّ سنّتی برای انزال زودرس باشدوالبته تاثیرآن نیزجای شک وشبهه ندارد.روزی یک نخودکندررازیردندانهای جلوی خودقرارداده آهسته بجویدتاشیره آن کاملاًکشیده شود.بعداز۴تا۵دقیقه،باقیمانده کندرکه مانندآدامس شده است رادوربیاندازید.این بهترین روش مصرف کندراست؛امّااگربه دلیل مزّه تلخ کندر،تمایل به این روش ندارید؛میتوانیدازروشهای زیرهم بهره بگیرید.این روشهااگرچه کمی ازاثرکندرمیکاهند؛اماروشهایی قابل قبول هستند:* کندرراآسیاب وباعسل مخلوط کنیدوروزی ۲-۱قاشق چایخوری میل کنید.به این ترکیب میتوانیدمقداری زنجبیل هم اضافه کنید.* روزی۲-۱نخودکندرراقورت بدهید.* کندرراآسیاب کرده درکپسول ریخته روزی ۳-۲ کپسول میل کنید.مصرف کندررابهتراست چندماهی ادامه داد.- یک نسخه ترکیبی ساده باکندر:کندر،سیاهدانه ورازیانه هرکدام۲قسمت ومصطکی یک قسمت راباهم آسیاب کرده باعسل معجون ساخته روزی۳قاشق چایخوری میل کنید.۲- اسفند:هرشب یک قاشق چایخوری اسفندرابامقداری آبگرم میل کنید؛البته بدون اینکه اسفندرابکوبیدیاآن رابجوشانید.به این ترتیب که یک قاشق چایخوری اسفندرادریک استکان آب گرم ریخته میل کنید؛مقداری هم آب دردهان خودبگردانیدتااسفندهای باقیمانده درفضای دهان نیزبلعیده شوند.این نسخه ساده درصورت استمراربه ویژه برای افرادسردمزاج اثرات خوبی دارد.- یک نسخه ترکیبی ساده بااسفند:۲۵گرم اسفندرابا۱۰گرم کندرو۵گرم میخک آسیاب کرده باعسل معجون ساخته هرشب یک قاشق مربّاخوری ازآن رامیل نمایید.۳- سیاهدانه:۱۰۰گرم سیاهدانه راآسیاب کرده وبلافاصله بایک کیلوگرم عسل مخلوط وروزی سه قاشق چایخوری میل کنید.این ترکیب،درصورت ادامه مصرف،علاوه برکم کردن مشکل انزال زودرس،تاثیربه سزایی دربازکردن عروق کرونری قلب،کنترل فشارخون،درمان سنگهای کلیوی وصفراوی و…دارد.۴- بلوط:کسانیکه درغرب کشورزندگی میکنندباروش استفاده ازبلوط کاملاآشناهستند.یک راه ساده آن است که آنراآسیاب کرده بوداده باعسل مخلوط ومیل کنید.راه بهترآن است که جفت بلوط(یعنی پوست نازک قهوه ای رنگی که بین پوست اصلی وهسته بلوط قراردارد)راآسیاب کرده؛باعسل معجون ساخته ومیل کنید.۵- سورنجان ودارچین رابه نسبت مساوی مخلوط وباعسل معجون درست کرده روزی ۳-۲ قاشق چایخوری میل کنید.البتّه این نسخه رابه علّت داشتن سورنجان،بهتراست کسانی به کارببرندکه بنیه بدنی قویتری دارند.نسخه های ترکیبی:تنهابرای نمونه دونسخه راذکرمیکنیم تااگرامکان آن برایتان فراهم بود؛آنهاراآماده ومصرف کنید:* ۵۰ گرم زنیان،۱۰گرم مصطکی،۱۰گرم کبابه چینی،۱۰گرم فوفل،۱۰گرم میخک،۱۰گرم جوزبواو۱۰گرم ثعلب راباهم آسیاب کرده باعسل معجون ساخته شبی یک قاشق مربّاخوری میل کنید.* ۲۰گرم زنیان،۲۰گرم رازیانه،۲۰گرم زیره سیاه،۱۰گرم پوست هلیله زرد،۱۰گرم هلیله سیاه،۱۰گرم پوست هلیله کابلی،۱۰گرم آمله مقشّر(آمله پوست کنده)،۳۵گرم بلوط،۳۵گرم گلنار،۳۵گرم سیاهدانه،۳۵گرم کندرو۳۵گرم گشنیزخشک رامخلوط وآسیاب نموده با۲۵۰گرم عسل مخلوط کرده صبح وشب یک قاشق مربّاخوری میل شود.

 ب- اقدامات موضعی۱- ماساژکمرباروغنهای گرم:یکی ازبهترین راههابرای تقویت کمراست.برای اینکارهرشب قبل ازخواب،گودی کمرراباروغنهایی مثل روغن زیتون تصفیه نشده،کنجد،سیاهدانه،نارگیل،هسته قیسی،بادام تلخ و...ماساژدهیدتاروغن،کاملاًبه خوردپوست برود.بهتراست برای اثربخشی بیشتر،یک پلاستیک فریزرروی ناحیه ماساژقراردهید.اضافه کردن کمی فلفل سیاه،دارچین یازنجبیل به روغنها؛اثربخشی آنهارابسیارزیادمیکند.سعی کنیدباحوصله تاچندماه اینکارراادامه دهیدوپس ازآنهم تاآخرعمر،هفته ای یکی دوبار–به ویژه درفصول سرد–آنراپیگیری کنید.۲- ضمادها:به ذکرچندنمونه ساده اکتفا میکنیم:الف- یکی ازبهترین ضمادها،ضمادقرص کمراست.یک جفت قرص کمرنرومادّه راروی شعله کم گازقراردهیدتابترکندمغزکرم رنگ آنهاراخارج کرده بایک قاشق چایخوری آردنخودخام ونصف قاشق چایخوری موردآسیاب کنید.شب،قبل ازخواب این پودررابازرده تخم مرغ خانگی خمیرکرده روی گودی کمرخودضمادکنید،روی آن یک پلاستیک فریزرکشیده کمرخودراببندید.این روش راحدّاقل یک ماه ادامه دهید.برای سهولت بیشترازپودرقرص کمرکه دربعضی عطّاریهاموجوداست استفاده کنید.یعنی پودرقرص کمریک قسمت،آردنخودخام یک قسمت وموردنیم قسمت راباهم مخلوط کنید.این ضمادعلاوه برانزال زودرس،دردرمان شب ادراری کودکان وبرای تقویت کمرزنان تازه زانیزمفیداست.ب- اوشق(وشاء):این داروراازعطّاری تهیه وآسیاب کنیدومثل ضمادقبلی بازرده تخم مرغ خانگی شبهاروی گودی کمرضمادکنید.ج- کندر،اوشق(وشاء)،پوست هلیله زرد،بلوط ومغزقرص کمررابه مقدارمساوی مخلوط وآسیاب کرده بازرده تخم مرغ خانگی خمیرکرده روی پارچه آب ندیده(که اگرکرباس باشدبهتراست)مالیده روی کمربسته تا۳روزبازنکنید.اینکارکمی سخت است؛امّاتاثیرخوبی دارد.میتوانیداینکارراماهی ۲-۱ بارتکرارکنید.۳- بادکش: بادکش پایین کمر،درطولانی مدّت میتواندتااندازه ای باعث بهبودمشکل انزال زودرس شود.

درمانهای غلط

۱- داروهای شیمیایی:تکلیف این پایگاه باداروهای شیمیایی ازقبل روشن است امّامحض تذکّرچندنکته رایادآوری میکنیم:الف داروهای ضدّافسردگی:گاهی دردرمان انزال زودرس ازداروهای ضدافسردگی مانندکلومی پرامین،فلوکستین وغیره استفاده میشود.عوارض متعدّداثبات شده این داروها،ضرورت مصرف دایمی،عدم اثربخشی مناسب دردرصدنسبتازیادی ازمصرف کنندگان،ماهیت اعتیادآوروشرطی کننده آنهاواثرات منفی برمیل جنسی درمصرف درازمدّت باعث میشودکه توصیه اکیدکنیم که هرگزبه سراغ این داروهانروید.ب- ترامادول:به علّت این که ترامادول بدون هیچ تردیدی خاصیت اعتیادآوری دارد؛استفاده ازآن رابه هیچ وجه توصیه نمیکنیم.ج- داروهای ضدّصرع:درحالی که خودبیماران صرعی دنبال راه حلّی برای خلاص شدن ازاین داروهاهستند،استفاده ازآنهابرای درمان انزال زودرس،درآمدن ازچاله وافتادن به چاه است.د-ویاگرا(سیلدنافیل):این داروی پرعارضه وداروهای مشابه مانندیوهیمبین،برای درمان اختلالات نعوظ طرّاحی شده اندواستفاده ازآنهادردرمان انزال زودرس کاری غیرعلمی وبی فایده است.هـ آرامبخشها:این داروهاباکم کردن اضطراب میتوانندزمان انزال راکمی افزایش دهندامّاعلاوه برعوارض متعدّد،اشکال مهمّ دیگری دارندوآنهم کم شدن تدریجی اثرآنهاست.۲- خودارضایی مردقبل ازرابطه زناشویی:نمیدانم که درموردغلط بودن اینکارضرورتی داردکه توضیح بدهم یاخیرولی چون بنای مااقناع خوانندگان گرامی است به طورخلاصه میگویم:-  خودارضایی به عنوان راه ساده وسهل الوصول ارضای جنسی،به تدریج میتواندمردراازبرقراری رابطه صحیح زناشویی منصرف کندتاآنجاکه کم کم تمایل به برقراری رابطه جنسی باهمسرخودرابه طورکامل ازدست بدهد.- ارضای ساده وسهل الوصول،مقدّمه عادت واعتیادبه خودارضایی است چنانکه دربسیاری ازافرادشاهدآن هستیم.این عادت واعتیاد،خودباعث تشدیدمشکل انزال زودرس میشود.- این درست که باانجام خودارضایی،بلافاصله قبل ازنزدیکی،به علّت کم شدن شهوت مرد،زمان انزال اوطولانی میشودامّامیزان لذّت اوازرابطه زناشویی هم کم میشودواین ازسویی هدف اصلی یعنی برقراری رابطه مطلوب زناشویی راتحت الشّعاع قرارمیدهد؛ازسوی دیگرلذّت جنسی زن رانیزناخودآگاه کم میکندوازهمه مهمترچنانکه گفتیم مردرابه سمت لذّت بیشتروآسانتریعنی خودارضایی سوق میدهد.- تقریباهرزنی ازانجام این عمل توسّط همسرخودنگران وناراحت میشودوادمه این روند،تاثیربسیارمنفی برروابط زوجین میگذارد.این چندنکته رابرای کسانی گفتم که علم رابیشترازدین قبول دارندوگرنه تکلیف افرادمذهبی بااین توصیه جاهلانه معلوم است.۳- تعدّدمقاربت:اگرتعدادنزدیکیهای مردوزن(هم درهربارهمبستری وهم درطول زمان)زیادشود،مشکل انزال زودرس تخفیف پیدامیکند.این مساله به یک دلیل ساده اتّفاق می افتدوآنهم کم شدن شهوت مرددراثرانزالهای مکرّراست واین یعنی کم شدن میزان لذّت زناشویی وحتّی ایجاددلزدگی وعدم تمایل روانی تدریجی مرد(وحتّی گاهی زن)به این رابطه.علاوه برآن،ضعف تدریجی بدنی ناشی ازادامه این روش،درطولانی مدّت،عملاانزال زودرس راتشدیدخواهدکرد.۴- عوض کردن جای مردوزن:گفته میشودکه برای درمان انزال زودرس بهتراست مردبه پشت خوابیده زن دربالاقرارگرفته وکنترل رابطه زناشویی بازن باشد.بنابرتوصیه های اسلامی واطبّای قدیم،بهترین حالت زناشویی،روش معمول یعنی قرارگرفتن مرددربالاوفاعل بودن اوست که بحث علمی درموردآن مقاله ای جداگانه رامیطلبد.بنابراین فاعل بودن زن دررابطه زناشویی موردتاییدمانیست.نهایتااینکه تنهاچندباروبرای اینکه برای مردوزن مشخّص شودکه مدّت زمان دقیق ارضای زن چه قدراست میتوان پذیرفت که زن دربالاقرارگیردواختیارادامه رابطه زناشویی تارسیدن به ارگاسم بااوباشد.دراین حالت،مردکه احتمالاقبل اززن به انزال میرسدبایددردوناراحتی نزدیکی پس ازانزال راتحمّل کندتاهمسروی نیزبه ارگاسم برسد.درمواردی که مشکل مرد،شدیدومیل جنسی زن قوی است؛تاطی شدن مراحل درمانی درمردوبرای پیشگیری ازبه وجودآمدن مشکلات روانی یااخلاقی برای زن هم میتوان ازاین روش استفاده کرد.نکته مهم دراین روش آن است که چون علی العموم،مرد،قبل اززن ارضامیشودوبه همین دلیل آلت وی سست میشود؛استفاده ازکاندوم فایده ای نخواهدداشت ومیتواندمنجربه ریختن منی به داخل واژن وبارداری شود؛لذاتوصیه آن است که دراین حال ازسایرروشهای جلوگیری ازبارداری استفاده شود.۵- آمیزش دهانی:گفته میشودکه«سکس دهانی(مکیدن آلت مردازسوی زن)قبل ازمقاربت میتواندکمک زیادی به آرام شدن آلت مردانه درهنگام نزدیکی کندوبه درمان زودانزالی کمک کند.»حقیقتش رابخواهیدهرچه فکرکردم نتوانستم یک دلیل موجّه برای درست بودن این ادّعاپیداکنم.دونکته مهم درمورداین شیوه قابل ذکراست:- انجام این عمل برای بسیاری  ازبانوان ایرانی خوشایندنیست.اگرچه این اکراه،مبنای شرعی نداردولی به هرحال بایدبه خواسته های همسردراین رابطه احترام گذاشته شود.- خوداین عمل دربسیاری ازمردانی که دچارزودانزالی هستند؛میتواندباعث وقوع انزال شود.۶- تریاک وانزال زودرس:متاسّفانه درصدبسیاری ازمعتادان به تریاک وشیره رادرکشورماکسانی تشکیل میدهندکه برای اوّلین باروبه توصیه اطرافیان برای حلّ مشکل انزال زودرس نسبت به اینکاراقدام کرده وگرفتارآن شده اند.دراین مورددقّت داشته باشید:۱- شروع مصرف تریاک تقریباًهمیشه اعتیادبه آنرابه دنبال خواهدداشت؛لذابه هیچوجه فکرنکنیدکه شمابابقیه فرق داریدوپس ازچندباراستفاده،آنراکنارخواهیدگذاشت.۲- دراین که مصرف تریاک باعث بهبودی قابل توجّه مشکل انزال زودرس میشودشکّی نیست.علّت این امرازدیدگاه طبّ قدیم،همان سفت شدن کمراست.ازمنظرطبّ جدید،اثرتریاک برمدّت انزال،عمدتابه سه دلیل است:الف- ایجادآرامش روحی به دنبال حالت خماری وکم شدن استرس.ب- کم کردن قدرت تمرکزکه باعث کاهش ورودی محرّکهای جنسی به مغزخواهدشد.ج- کم کردن حس لامسه آلت.امّاعوارض اعتیادبه تریاک بسیاربزرگتروپردردسرترازمشکل انزال زودرس است.درطولانی مدّت،تریاک میتواندباکاهش میل جنسی،عملاًنتایج اوّلیه حاصل شده رانیزتحت الشّعاع قراردهد.

نکته آخر:چرادرمان انزال زودرس این قدرمهم است؟عدم درمان انزال زودرس درطولانی مدّت میتواندمنجربه عوارض گوناگون روحی وجسمی،هم درزن وهم درمردشود.درمرد،کاهش اعتمادبه نفس وبروزناهنجاری های رفتاری درسطح خانواده واجتماع موردانتظاراست.امّادرزن،عوامل نامطلوب تری میتواندبه وجودآیدکه به طورخلاصه عبارتنداز:۱- احساس سرخوردگی وتنفّرازرابطه زناشویی.۲- احساس عدم علاقه به همسر.۳- پرخاشگری وناهنجاری های رفتاری بااعضای خانواده.۴- افزایش وزن غیرقابل توجیه.۵- افزایش ترشّحات وعفونتهای واژینال.۶- بروزنامنظّمی های قاعدگی،کیستهای تخمدانی و ….۷- بروزبیماری های جسمی غیرقابل توجیه.۸- کاهش پایدارمیل جنسی که حتّی درصورت درمان مشکل همسرهم به سادگی قابل درمان نیست.۹- ایجادزمینه انحرافات اخلاقی درزنانیکه میل جنسی قدرتمندی دارند.

منبع :سایت طب شیعه(دکترعلیان نژاد)

 

 


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۰۹/۰۱ | 13:37 | نویسنده : سلامت |